Na osnovu clana 29. Zakona o ustanovama ("Sluzbeni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i clana IX.5. (I) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

RJESENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IMENOVANJE DIREKTORA ZAVODA ZA RACUNOVODSTVO I REVIZIJU FEDERACIJE BiH

I

Daje se saglasnost na imenovanje prof. dr MEHMEDA JAHICA za direktora Zavoda za racunovodstvo i reviziju Federacije BiH.

II

Ovo rjesenje objavit ce se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 158/97
7. jula/srpnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.