ZAKON O UPOTREBI GRBA I ZASTAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.

Ovim zakonom uredjuje se upotreba grba i zastave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Clan 2.

Grbom i zastavom Federacije predstavlja se Federacija i izrazava pripadnost Federaciji.

Clan 3.

Grb i zastava Federacije upotrebljavaju se u skladu s odredbama ovog zakona na nacin kojim se istice ugled i dostojanstvo Federacije.

Clan 4.

Isticanje grba i zastave Federacije sa grbom i zastavom Bosne i Hercegovine, vrsi se u skladu sa posebim propisom.

Clan 5.

Grb i zastava Federacije mogu se upotrebljavati samo u obliku i sadrzini utvrdjenim Zakonom o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 21/96). U grbu i zastavi Federacije ne moze se nista mijenjati. Izuzetno, ako je to posebnim propisima utvrdjeno, grbi zastava Federacije mogu se upotrijebiti kao sastavni dio drugih amblema, odnosno znakova (vojne, komandne i rangovne zastave i dr.).

Clan 6.

Originali grba i zastave Federacije cuvaju se kod Predsjednika Federacije i prema njima se vrse oblikovanje grba i zastave Federacije.

Clan 7.

Grb i zastava ne mogu se upotrijebiti kao robni ili usluzni zig, uzorak ili model, niti kao bilo koji drugi znak za obiljezavanje robe ili usluga.

Clan 8.

Upotreba grba i zastave Federacije slobodna je u umjetnickom stvaralastvu ili odgojno-nastavnoj svrsi pod uvjetom da se time ne vrijedja ugled i dostojanstvo Federacije.

Clan 9.

Grb i zastava Federacije ne mogu se upotrebljavati na javnom mjestu ako su osteceni ili svojim izgledom nepodobni za upotrebu. Osteceni ili za upotrebu nepodobni grb i zastava povlace se iz upotrebe.

Clan 10.

Ako se grb i zastava Federacije isticu na teritoriji Federacije zajedno s drugim domacim ili stranim grbom odnosno zastavom, grb odnosno zastava Federacije stavlja se na pocasno mjesto, u skladu sa ovim zakonom, izuzev u slucaju iz clana 4. ovog zakona.

II - UPOTREBA GRBA FEDERACIJE

Clan 11.

Grb Federacije upotrebljava se:
1. u sastavu pecata Federacije u skladu sa Zakonom o pecatu Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 2/94 i 21/96);
2. u sluzbenim prostorijama i natpisima na zgradama gdje su smjesteni organi Federacije;
3. u objektima kojima se obiljezava granica Bosne i Hercegovine na teritoriji Federacije, prema posebnim propisima;
4. na uniformama pripadnika Federalnog ministarstva unutras njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, odorama strazara federalnih ustanova za izvrsenje kaznenih sankcija, uniformiranih radnika carine i financijske policije;
5. u drugim slucajevima u skladu sa zakonom.

Clan 12.

Grb Federacije moze se upotrebljavati:
1. na zgradama u kojima su smjesteni kantonalni-zupanijski, gradski i opcinski organi na teritoriji Federacije, kao i u svecanim prostorijama tih zgrada;
2. na zgradama u kojima su smjestene jedinice, ustanove, komande i stabovi vojske Federacije, kao i u svecanim prostorijama tih zgrada;
3. prilikom medjunarodnih susreta, takmicenja i drugih skupova (politickih, naucnih, kulturno-umjetnickih, sportskih i dr) na kojima Federacija ucestvuje ili je reprezentovana u skladu sa pravima i praksom odrzavanja takvih skupova;
4. na zvanicnim pozivnicama, cestitkama i slicnim aktima koje koriste predsjednik Federacije, potpredsjednik Federacije, predsjedavajuci oba doma Parlamenta Federacije, premijer i zamjenik premijera, ministri i drugi funkcioneri Federacije;
5. u drugim slucajevima, ako njegova upotreba nije u suprotnosti s odredbama ovog zakona.

Clan 13.

Ako se grb Federacije istice na teritoriji Federacije zajedno s jednim ili vise domacih ili stranih grbova ili drugim slicnim amblemima, grb Federacije nalazi se na pocasnom mjestu i to:
1. u sredini kruga s prijeda gledano, ako su drugi grbovi i amblemi poredani u krug;
2. u sredini polukruga s prijeda gledanom ako su drugi grbovi i amblemi poredani u polukrug;
3. na celu kolone drugih grbova, ako su drugi grbovi i amblemi poredani u koloni;
4. na celu grupe drugih grbova, ako su grbovi poredani u grupe;
5. na desnoj strani, s prijeda gledano od grba strane drzave ili medjunarodne organizacije koji ste istice u centru, osim u slucajevima zvanicnih posjeta drzavnih ili medjunarodnih organizacija kada se upotrebe vrse u skladu sa propisom iz clana 4. ovog zakona.

III - UPOTREBA ZASTAVE FEDERACIJE

Clan 14.

Zastava Federacije istice se:
1. na zgradi u kojoj su smjesteni Parlament Federacije, predsjednik i potpredsjednik Federacije i Vlada Federacije;
2. u dane praznika Federacije na zgradama u kojima su smjesteni organi za vrijeme trajanja tih praznika;
3. na uniformama pripadnika Vojske Federacije kad Vojska Federacije ucestvuje u sastavu medjunarodnih vojnih jedinica;
4. pri ispracaju predsjednika i potpredsjednika Federacije i njihovom povratku iz inozemstva u Federaciju;
5. na prijevoznim sredstvima koja koriste predsjednik i potpredsjednik Federacije;
6. u dane zalosti koje odredi Vlada Federacije na pola koplja za vrijeme trajanja zalosti;
7. u drugim slucajevima pod uvjetima i na nacin utvrdjen zakonom.

Clan 15.

Zastava Federacije moze se isticati:
1. na zgradama u kojima su smjesteni kantonalno-zupanijski, gradski i opcinski organi za vrijeme svecanosti u tim kantonima-zupanijama, gradu i opcinama;
2. u zgradama u kojima su smjestene jedinice, ustanove, komande i stabovi Vojske Federacije za vrijeme svecanosti u tim jedinicama, ustanovama, komandama i stabovima;
3. prilikom medjunarodnih susreta, takmicenja i drugih skupova (politickih, naucnih, kulturno-umjetnickih, sportskih i dr) na kojima Federacija ucestvuje ili je reprezentirana u skladu sa pravima i praksom odrzavanja takvih skupova;
4. prilikom proslave svecanosti i drugih masovnih politickih, kulturnih, sportskih i slicnih manifestacija koje su od znacaja za Federaciju;
5. u drugim slucajevima, ako njena upotreba nije u suprotnosti s odredbama ovog zakona.

Clan 16.

Ako se zastava Federacije istice na teritoriji Federacije zajedno sa drugim zastavama, zastava Federacije nalazi se na pocasnom mjestu, i to:
1. u sredini kruga s prijeda gledano ako su zastave poredane u krug;
2. u sredini polukruga s prijeda gledano - ako su druge zastave poredane u polukrug u skladu sa propisom iz clana 4. ovog zakona;
3. na celu kolone drugih zastava - ako su druge zastave poredane u koloni;
4. na prvom mjestu u vrsti, s prijeda gledano - ako su druge zastave poredane u vrstu;
5. na celu grupe - ako su druge zastave poredane u grupe.
Ako se zastava Federacije istice pored neke druge zastave, ona se uvijek nalazi sa lijeve strane s prijeda gledano.

Clan 17.

Ako se zastava Federacije istice preko ulice ili trga, na stolu, bini ili nekom drugom pocasnom mjestu u vertikalnom polozaju, polozaj zastave treba da bude takav da crveno polje bude okrenuto prema gore.

Clan 18.

Zastava Federacije podize se i spusta, istice i skida odnosno prenosi uz uobicajene pocasti (ustajanje, pozdravljanje i dr).

IV - KAZNENE ODREDBE

Clan 19.

Novcanom kaznom od 1.500 do 7.500 DEM kaznit ce se za prekrsaj preduzece ili drugo pravno lice, ako:
1. upotrijebi grb ili zastavu Federacije u obliku i sadrzaju suprotno odredbama clana 5. ovog zakona;
2. upotrijebi grb ili zastavu Federacije kao znak za obiljezavanje robe ili usluga (clan 7.);
3. upotrijebi grb ili zastavu Federacije suprotno uvjetima iz clana 8. zakona;
4. ako na javnom mjestu upotrijebi grb ili zastavu Federacije koji su osteceni ili su svojim izglewdom nepodobni za upotrebu (clan 9.);
5. ako upotrijebi odnosno istakne grb i zastavu Federacije suprotno odredbama cl. 4, 12. i 15. ovog zakona;
6. ako ne upotrijebi odnosno ne istakne grb i zastavu Federacije u skladu sa odredbama cl. 10. i 13. ovog zakona.
Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznit ce se i odgovorna osoba u preduzecu, organu vlasti ili drugom pravnom licu novcanom kaznom od 300 do 750 DEM.

Clan 20.

Za prekrsaj iz clana 19. stav 1. ovog zakona novcanom kaznom u iznosu od 300 do 750 DEM kaznit ce se osoba koja samostalno obavlja privrednu djelatnost. Za prekrsaj iz clana 19. stav 1. tac. 1, 2, 3. i 4. ovog zakona, kaznit ce se gradjanin novcanom kaznom u iznosu od 100 do 400 DEM.

Clan 21.

Novcana kazna predvidjena u odredbama cl. 19. i 20. ovog zakona placa se u DEM ili u protuvrijednosti valute Bosne i Hercegovine po srednjem kursu koji utvrdjuje i objavljuje Centralne banka Bosne i Hercegovine na dan placanja. Do uspostave valute koju utvrdjuje Centralna banka Bosne i Hercegovine, koristit ce se valuta koju utvrdjuje Narodna banka Bosne i Hercegovine.

Clan 22.

Uciniocu prekrsaja iz cl. 19. i 20. ovog zakona moze se izreci i zastitna mjera oduzimanja predmeta kojim je izvrsen prekrsaj. Ovlasteno lice Federalnog ministarstva unutrasnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova moze prije podnosenja zahtjeva za pokretanje prekrsajnog postupka oduzeti predmete iz stava 1. ovog clana i odmah predati nadleznom organu.

V - ZAVRSNA ODREDBA

Clan 23.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Mariofil Ljubic, v. r

Zamjenik predsjedatelja
Zastupnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Mikic, v. r.