Javne nabavkeObrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu zaključno sa 30.06.21. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu zaključno sa 30.06.21. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2021. godinu zaključno sa 30.06.21. godine

Plan javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade ,,Staklena banka" u Mostaru za 2021. godinu.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ÔÇô Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2021. godinu sa izmjenama i dopunama

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2021. godinu.

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga ÔÇô tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije

Obrazac za cijenu ponude usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga ÔÇô restoranske usluge ekterne reprezentacije za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga ÔÇô hotelskog smje┼ítaja za potrebe Ureda Vlade Federacije BiH za europske integracije

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - usluge stručnog usavr┼íavanja za potrebe Projekta koji finansira ┼ávedska ÔÇ×Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i HercegovineÔÇť (SIDA broj: 11324), broj: 05-02-154-S-3/2020-2 od 06.03.2020. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - usluge eksterne reprezentacije za potrebe Projekta koji finansira ┼ávedska ÔÇ×Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i HercegovineÔÇť (SIDA broj: 11324), broj: 05-02-154-S-2/2020-1 od 06.03.2020. godine

Obrazac za cijenu ponude usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu zaključno sa 31.12.20. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu zaključno sa 31.12.20. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu-SIDA broj 11324- zaključno sa 31.12.20. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2020. godinu, zaključno sa 30.09.2020. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu, zaključno sa 30.09.2020. godine

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2020. godinu.

Izvje´┐Żtaj o dodijeljenim sredstvima sa listom korisnika sredstava teku´┐Żeg transfera za 2019. godinu

Odluku o izboru kvalifikovanih ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku usluga ´┐Ż pravna odbrana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u slu´┐Żaju radnopravnih sporova, broj: 05-02-17-3-1/2020-20 od 10.02.2020. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - tehni´┐Żkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - tehni´┐Żkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije - PRILOG

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - hotelskog smje´┐Żtaja za potrebe ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije

Obrazac pra´┐Żenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu, zaklju´┐Żeno sa 31.12.2019. godine

Obrazac pra´┐Żenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019. godinu PROJEKAT, zaklju´┐Żno sa 31.12.2019. godine

Obrazac pra´┐Żenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2019.godinu, zaklju´┐Żno sa 31.12.2019. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - usluge stru´┐Żnog usavr´┐Żavanja

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pravna odbrana Vlade Federacije BiH u slu´┐Żaju radnopravnih sporova

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku usluga - telekomunikacijske usluge ´┐Ż servisni link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku usluga - telekomunikacijske usluge ´┐Ż servisni link i dodatni back up link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, broj: 06-02-121-30/2019-7 od 22.10.2019. godine

Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponu´┐Ża´┐Żu za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih ma´┐Żina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2-nabavka roba-laptop ra´┐Żunara), broj: 06-02-121-23/2019-23 od 23.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih ma´┐Żina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 3-nabavka roba-kancelarijskih ma´┐Żina), broj: 06-02-121-23/2019-20 od 10.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih ma´┐Żina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2-nabavka roba-laptop ra´┐Żunara), broj: 06-02-121-23/2019-17 od 10.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku roba-kompjuterske opreme i kancelarijskih ma´┐Żina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 1-nabavka roba-desktop ra´┐Żunara), broj: 06-02-121-23/2019-14 od 10.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku usluga-pravne usluge u postupku arbitra´┐Że pred Me´┐Żunarodnim arbitra´┐Żnim sudom-MOL/INA, broj: 06-02-121-25/2019-6 od 03.09.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku roba-kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 1-kancelarijski materijal), broj: 06-02-121-21/2019-12 od 23.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku roba-kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2-toneri), broj: 06-02-121-21/2019-13 od 23.08.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku roba ´┐Ż nabavka Microsoft softvera putem koli´┐Żinskog licenciranja (Volume Licensing) i softverskog osiguranja (Software Assurance) putem Enterprise ugovora za potrebe bud´┐Żetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-121-13/2019-8 od 29.07.2019. godine.

Odluka o poni´┐Żtenju postupka javne nabavke roba-nabavka mre´┐Żne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federcije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-121 -3-1/2019-8 od 18.07.2019. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku roba ´┐Ż nabavka te´┐Żnih goriva za slu´┐Żbena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-121-15/2019-6 od 11.07.2019. godine

Odluka o izboru kvalifikovanih ponu´┐Ża´┐Ża za javnu nabavku usluga ´┐Ż pravna odbrana Vlade Federacije BiH u slu´┐Żaju radnopravnih sporova

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga-usluge stru´┐Żnog usavr´┐Żavanja za potrebe Generalnog sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-121-5/2019-1 od 05.04.2019. godine.

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga-restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijat Vlade Federacije BiH,broj: 06-02-121-6/2019-1

Plan javnih nabavki Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenom i dopunom - 06.03.2020. godine

Plan javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije-sanacije-adaptacije zgrade_21.02.20.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH-18_02_2020

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-20_11_2019.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-11_11_2019.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-01_11_2019.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-10_09_2019.

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH-Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom-06.08.2019.

Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe Projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj: 11324), broj: 05-14-79-1-3/2019-1 od 17.07.2019. godine

Javni poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga- usluge eksterne reprezentacije za potrebe Projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj: 11324), broj: 05-14-79-1-2/2019-1 od 17.07.2019. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu - Zaključno sa 30.09.2019

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2019. godinu - Zaključno sa 30.09.2019

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2019. godinu - Zaključno sa 30.06.2019.

Obrazac praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma Vlade FBiH i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu - Zaključno sa 30.06.2019.

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba-nabavka serverske i mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2-nabavka mrežne opreme), broj: 06-02-36-32/2018-17 od 24.1.2019. godine

Obrasci praćenja provedbe ugovora - okvirnog sporazuma

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH ÔÇô Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2019.godinu

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pravna odbrana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Anexa II dio B. Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-121-8/2019-1 od 9.4.2019. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - pružanje usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom - 29.05.19

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom - 28.06.19

Plan javnih nabavki Vlade Federacije BiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH sa izmjenama i dopunom - 23.07.2019

Javni poziv za prijem konsultanata u Jedinici za implementaciju projekta "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj projekta: 11324)

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - nabavka pravnih usluga u postupku arbitraže pred Međunarodnim arbitražnim sudom - MOL/INA, za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-121-25/2019-1 od 09.08.2019. godine

Odluka o dodjeli Ugovora trećerangiranom ponuđaču za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Herceegovine, broj: 06-02-36-29/2018-21 od 19.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka licenci i produženje važenja postojećih licenci za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije BiH(LOT 2- PRODUžENJE VAžENJA POSTOJEćIH LICENCI), broj: 06-02-36-33/2018-12 od 14.12.2018 godine

Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-29/2018-18 od 12.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka licenci i produženje važenja postojećih licecnci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (LOT 1- LICENCE), broj: 06-02-36-33/2018-8 od 11.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-serverske i mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (LOT 2-mrežna oprema), broj: 06-02-36-32/2018-10 od 10.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-29/2018-15 od 03.12.2018. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - hotelskog smještaja za potrebe projekata "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj: 11324)

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nadogradnja hardverske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-30/2018-11 od 13.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje o javnoj nabavci usluga Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 8.10.2018 godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga-dodatni back up link i servisni link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-25/2018-10 od 09.10.2018

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 1 - kancelarijski materijal)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 2 - toneri)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranja vozila, sa uključenim rizikom krađe za službena vozila za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 1)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenih za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2)

Poziv za dostavu ponudu za javnu nabavku usluga - restoranke usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-4/2018- od 05.02.2018. godine do 31.12.2018. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-30.06.2018.

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu - 30.06.2018.

Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga - pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (09.07.2018.)

Obrazac prađenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017 (31.03.2018.)


Obrazac prađenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018 (31.03.2018.)


Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.)


Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH


Izmjena poziva za dostavu ponuda za usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH

Poziv za dostavu ponuda za usluge tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuěača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

Odluka o poništenju (27.09.2016.)

Odluka o djelimičnom poništenju postupka nabavke usluga održavanja i servisiranja službenih vozila(02.09.2016.)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuěača - održavanje i servisiranje službenih vozila (02.09.2016.)

Odluka o izboru (30.08.2016.)

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA (29.6.2016)

Odluka o izboru (21.06.2016.)

Odluka o izboru (27.05.2016.)

Odluka o izboru (09.05.2016.)

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke (24.03.2016.)

Odluka o izboru (08.01.2016.)

ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuěača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku tečnih goriv

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja službenih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponućača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara

Odluka o poništenju(01.11.2016.)