Nazad

Budžet Federacije BiH

Zakon o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2006. godinu

I  -  OPĆE ODREDBE

Član 1.

            Ovim zakonom se uređuje način izvršavanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu (u daljem tekstu: Budžet), upravljanje prihodima i izdacima Budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Član 2.

            Opći dio Budžeta se sastoji od bilanse prihoda i izdataka te računa finansiranja, a posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po budžetskim korisnicima i vrsti izdataka.

            U bilansi prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici te izdaci utvrđeni za finansiranje javnih izdataka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine na temelju zakonskih i drugih propisa.

            U računu finansiranja iskazuju se zaduživanja i otplate dugova uzetih radi uravnoteženja salda bilanse prihoda i rashoda Budžeta.

 

II  -  TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUDŽETA

Član 3.

Budžet prikazuje ukupno i po budžetskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima računskog plana.
Izvršenje Budžeta će se objavljivati ukupno i po budžetskim korisnicima u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

III  -  REVIZIJA I KONTROLA BUDŽETA

Član 4.

Reviziju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu vrši Ured za reviziju u skladu sa Zakonom o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/98).

Nadzor nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo)  na način propisan od Federalnog ministarstva.

Federalni ministar finansija obavezan je izvijestiti Vladu o izvršenju Budžeta za prethodnu godinu najkasnije do 30. aprila fiskalne godine. Vlada je obavezna izvijestiti Parlament o izvršenju Budžeta za prethodnu godinu do kraja maja fiskalne godine.

 

IV – PRIHODI OD INDIREKTNIH POREZA

Član 5.

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza koji se prenosi na Federaciju sa Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji, vrši se na osnovu utvrđenih odnosa i kriterija raspodjele u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

V  -  IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 6.

            Sredstva Budžeta osiguravaju se budžetskim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

            Korisnici koriste budžetska sredstva samo za namjene koje su određene Budžetom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Član 7.

            Korisnici koriste sredstva Budžeta u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Član 8.

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima za ispunjavanje obaveza koje se podmiruju iz Budžeta uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava.

Član 9.

            Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga mora se obavljati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 49/04, 19/05 i 52/05).

Član 10.

            Budžet se izvršava na osnovu tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje Budžeta, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Član 11.

            Korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Budžeta ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim i mjesečnim planom njegova izvršavanja.

            Iznimno, zbog neusklađenog priliva sredstava u Budžet prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Federalno ministarstvo  može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima, uz saglasnost Vlade.

Član 12.

            Ministarstva koja u svom razdjelu sadrže budžetske potrošačke jedinice-glave budžetski su nadležna za njih i utvrđuju mjesečne i tromjesečne računske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava.

Član 13.

            Korisnici su obavezni Federalnom ministarstvu dostavljati tromjesečne finansijske planove za izvršenje  Budžeta petnaest dana prije početka tromjesečja.

            Korisnici su obavezni Federalnom ministarstvu do 25. u tekućem mjesecu dostavljati prijedlog mjesečnog računskog plana za sljedeći mjesec po pozicijama utvrđenim tromjesečnim finansijskim planom.

Ako korisnik Federalnom ministarstvu ne podnese prijedlog mjesečnog finansijskog plana u roku iz stava 2. ovog člana, mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Federalno mnistarstvo.

Član 14.

            Federalno ministarstvo prenosi neutrošena sredstva po pojedinim pozicijama izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja Budžeta na iste pozicije u naredni mjesečni plan izvršavanja Budžeta iste proračunske godine.

Član  15.

            Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršavanja Budžeta ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih pozicija u mjesečnom planu izvršavanja Budžeta (u daljem tekstu: nepredviđeni izdaci), mogu se podmiriti uz saglasnost Federalnog ministarstva.

Član  16.

            Budžet će se izvršavati po slijedećim prioritetima:

 1. otplate kamata i INO dug FBiH,
 2. transfer za invalidnine, boračka davanja i socijalna davanja-subvencije po uvođenju PDV-a,
 3. transfer za poljoprivredu,
 4. transfer za raseljena i izbjegla lica,
 5. transfer za liječenje Hepatitisa „C“, težih oblika Hepatitisa „B“ i multiple skleroze
 6. plaće i naknade  troškova svih uposlenih,
 7. tekući transferi javnim preduzećima i kapitalne investicije,
 8. ostalo.

Član 17.

            O korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta odlučuje Vlada.

            Uštede koje se ostvare u toku fiskalne godine mogu se prenijeti u Tekuću rezervu Budžeta do nivoa utvrđene Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Premijer može raspolagati sredstvima iz Tekuće rezerve Budžeta do iznosa od 100.000 KM, kvartalno.

            Zamjenici premijera (federalni ministar financija - federalni ministar financija i federalni ministar kulture i sporta), mogu raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Budžeta do iznosa od 50.000 KM, kvartalno.

            Izvještaji o utrošku ovih sredstava podnose se kvaralno u skladu sa Izmjenama i dopunama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH», 17/05).

Član  18.

            Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i povećana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće rezerve Budžeta, a odobrava ih Vlada.

Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću rezervu Budžeta ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Vlade.

Član  19.

            Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod, koji pripada Budžetu obavezno se uplaćuje na depozitne račune javnih prihoda Budžeta.

Član  20.

            Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet, vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda.

            Riješenje o tome donosi Federalno ministarstvo.

Član  21.

Budžetskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obavezno osiguranje u skladu sa  posebnim propisom.

            Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavu 1. ovog člana osiguravaju se u Budžetu i doznačavat će se budžetskim korisnicima na njihov zahtjev.

Član  22.

            Visina dnevnica, naknada troškova za službena putovanja koji nastanu u vezi službenih putovanja za sve korisnike koji se finansiraju iz sredstava Budžeta određuje se na osnovu Uredbe o naknadama za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 75/04 i 18/96).

Član 23.

            Sredstva utvrđena u razdjelu 10. Budžeta, pozicija “Naknade poslanicima u Parlamentu Federacije” doznačit će se Parlamentu na osnovu Zakona o novčanim primanjima zastupnika i izaslanika u Parlamentu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 27/98).

Član 24.

            Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1101 Budžeta, pozicija „Tekući transferi“, raspolaže predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.

            Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1102 Budžeta, pozicija „Tekući transferi“, raspolaže dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.

            Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1103 Budžeta, pozicija „Tekući transferi“, raspolaže dopredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.

            Predsjednik i dopredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine su obavezni kvartalno izvještavati Vladu o raspolaganju sredstvima iz st. 1. 2. i 3. ovog člana, a Vlada Parlament jednom polugodišnje.

Član 25.

            Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Budžeta, pozicija “Transfer za političke stranke i koalicije” rasporedit će  na korisnike Vlada, po prethodno utvrđenim kriterijima.

            Sredstva namjenjena za finansiranje političkih stranaka i koalicija Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju učešća broja poslanika u domovima Parlamenta

Sredstva koja, na osnovu stava 2.ovog člana pripadnu koaliciji Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke, koje sudjeluju u Parlamentu Federacije BiH u jednakim iznosima.

Ako je koalicija osvojila samo jedan mandat sredstva pripadaju članici koalicije čiji je kandidat osvojio mandat.

Preostalih 60% sredstava Vlada raspoređuje prema kriteriju učešća broja poslanika u domovima Parlamenta.

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Budžeta, pozicija “Transferi udruženjima građana i drugim organizacijama” rasporedit će na korisnike Vlada.

Član 26.

Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Budžeta, pozicija “Transfer za ekshumacije” , koriste se po programu koji donosi Vlada.

Član 27.

              Transfer kantonima i nižim nivoima vlasti utvrđeni u Razdjelu 16 Budžeta, uplaćuju se mjesečno u visini jedne dvanaestine od godišnjeg iznosa iz 2005. godine

Član 28.

            Transferi Bosansko-Podrinjskom, Posavskom i kantonu 10 (deset), osigurat će se iz sredstava Budžeta Federacije BiH.

            Sredstva iz prethodnog stava u razdjelu 16. realizirat će se do nivoa nedostojećih sredstava u skladu sa praćenjem ostvarivanja prihoda ovih kantona od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa.

Član 29.

Sredstva utvrđena u razdjelu 17. Budžeta, pozicije “Podsticaji u industrijskoj proizvodnji”, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član  30.

Investiciona sredstva razvoja utvrđena u razdjelu 18. Budžeta trošit će se isključivo namjenski prema programu kojeg utvrdi Vlada.

 

Član  31.

Resorna ministarstva koja su nadležna za nadzor implementacije razvojno – investicionih projekata iz Aneksa Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine, finansiranih iz INO-kreditnih i donatorskih sredstava su dužna kvartalno dostavljati izvještaje Federalnom ministarstvu o utrošku sredstava obuhvaćenih planom za 2006. godinu po projektima.

Član  32.

Sredstva utvrđena u razdjelu 20. Budžeta, pozicije “Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju”, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Sredstva će se realizovati kroz program Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji će izvještavati Ministarstvo zdravstva i Vladu Federacije BiH o realizaciji programa liječenja, brojnosti oboljenja i drugim važnim pokazateljima u vezi s tim.

Član 33.

            Sredstva utvrđena u razdjelu 61. Budžeta, pozicija „Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ trošit će se namjenski prema programu koji utvrdi Vlada.

Član 34.

            Sredstva utvrđena u razdjelu 50. Budžeta, pozicija „Subvencije poduzetnicima i obrtnicima“ koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član  35.

            Sredstva utvrđena u razdjelu 24. Budžeta, pozicija “Transfer za poljoprivredu“ koristi se po programima koje donosi Vlada.

Član 36.

Sredstva utvrđena u razdjelu 52. Budžeta, pozicije “Transfer za kulturu od značaja za Federaciju“, “Transfer za sport od značaja za Federaciju”, „Transfer za fond za izdavaštvo“, „Transfer za kinematografiju“, „Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“ koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 37.

            Sredstva utvrđena u razdjelu 53. Budžeta, pozicija „Tranfer za raseljena i izbjegla lica“, koriste se po programu koji donosi Vlada.

Član 38.

            Sredstva utvrđena u razdjelu 54. Budžeta, pozicija „Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju“, koriste se po programu koji donosi Vlada.

Član  39.

Nadležni korisnici budžetskih sredstava su obavezni predložiti Vladi programe utroška sredstava iz čl. 26., 2.9, 32., 33., 34., 35., 36., 37. i 38. ovog zakona.

Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, kriterij za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.
Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što to Vlada utvrdi odlukom.

O utrošenim sredstvima iz stava 1. ovog člana budžetski korisnici izvještavaju Federalno ministarstvo, Federalno ministarstvo Vladu, a Vlada Parlament,  tromjesečno.

Član 40.

            Sredstva, pozicija “Naknade troškova uposlenih” doznačavat će se korisnicima Budžeta na osnovu Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 34/04 i 56/04) u skladu Zakonu o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04) i Zakonu o namještenicima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/04) i Općim kolektivnim ugovorom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/05). 

Član 41.

            Prikupljanje javnih prihoda Budžeta vrši se preko računa javnih prihoda (depozitni račun).

Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskog računa koji je sastavni dio Jedinstvenog računa trezora kojeg otvara Federalno ministarstvo.

            Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st 1. i 2. ovog člana su ministar finansija i osoba koju na prijedlog ministra ovlasti Vlada.

Član 42.

Prihodi koje budžetski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplaćivati na depozitne račune javnih prihoda budžeta.

            Uplate na osnovu ostvarenih vlastitih prihoda korisnika Budžeta evidentirat će se kao vlastiti prihod svakog budžetskog korisnika u Glavnoj knjizi trezora.

            Sredstva uplaćena po tom osnovu zadržavaju se na Jedinstvenom računu i postaju javni prihodi.

            U skladu s tim korisnici su obavezni da prilikom izrade svog dijela Budžeta planiraju rashode koji će biti pokriveni iz vlastitih prihoda.

Član 43.

            Kantoni, gradovi i općine ne mogu se komercijalno zaduživati u zemlji i inostranstvu u svrhu finansiranja tekućih i kapitalnih investicionih izdataka.

Član 44.

            Troškovi za institucije Federacije koji prelaze na nivou Bosne i Hercegovine u potpunosti će se prenijeti u Budžet institucija BiH zajedno sa budžetskim pozicijama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za ove funkcije. Vlada će doznačiti u Budžet institucija BiH iznose predviđene u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2006. godinu za finansiranje institucija BiH i to proporcionalno na mjesečnoj osnovi počevši od mjeseca u kojem rashodi na osnovu prijenosa funkcija postanu efektivni.

Član 45.

            Budžetom za 2006. godinu će se izvršiti prijenos rashoda na osnovu prijenosa nadležnosti i funkcija sa entitetskog nivoa na državni nivo.

Član 46.

            U slučaju da drugi zakoni i propisi države sadrže odredbe o načinu izvršavanja Budžeta i pravima i obavezama korisnika budžetskih sredstava, koje su u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivat će se odredbe ovog zakona.

VI  -  KAZNENE ODREDBE

Član 47.

            Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice korisnika Budžeta:

 1. ako sredstva Budžeta ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva utvrđena i ako preuzme obavezu iznad utvrđene u Budžetu (član 6.);
 2. ako sredstva Budžeta ne upotrebljava u skladu sa svojim planovima (član 7.);
 3. ako Federalnom ministarstvu ne dostavi tromjesečni plan u propisanom roku (član 13.);
 4. ako se postupi suprotno članu 22. ovog zakona;
 5. ako postupi suprotno članu 37. ovog zakona;
 6. ako sredstva isplati suprotno članu 38. ovog zakona;
 7. ako postupe suprotno članu 40. ovog zakona;
 8. ako postupe suprotno članu 41. ovog zakona i
 9. ako postupe suprotno članu 42. ovog zakona.

Član 48.

            Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se na fiskalnu 2006. godinu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI PREDSJEDAVAJUĆI
Predstavničkog/Zastupničkog doma Doma naroda
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
   
Muhamed Ibrahimović Slavko Matić