Nazad

Budžet Federacije BiH

Zakon o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2002. godinu

I - OPĆE ODREDBE


Član 1.

Ovim zakonom se uređuje način izvršavanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ( u daljnjem tekstu : Budžet), upravljanje prihodima i izdacima Budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Član 2.

Opći dio Budžeta se sastoji od Bilanse prihoda i izdataka te Računa finansiranja, a Posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po budžetskim korisnicima i vrsti izdataka.
U Bilansi prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i primici, te sredstva za finansiranje javnih izdataka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu zakonskih i drugih propisa.
U Računu finansiranja iskazuju se zaduživanja i otplate dugova uzetih radi uravnoteženja salda Bilanse prihoda i rashoda Budžeta.


II - TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUDŽETA

Član 3.

U cilju osiguranja transparentnosti , Budžet prikazuje ukupno i po budžetskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima računskog plana.
U cilju javnosti upravljanja javnim novcem izvršenje Budžeta će se objavljivati ukupno i po budžetskim korisnicima u javnim glasilima.

III - REVIZIJA I KONTROLA BUDŽETA

Član 4.

Reviziju Budžeta vrši Ured za reviziju u skladu sa Zakonom.
Nadzor nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) na način propisan od Ministarstva finansija.
Ministarstvo finansija je obavezno podnositi izvještaj o izvršavanju Budžeta Vladi i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine tromjesečno.

IV - IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 5.

Sredstva Budžeta osiguravaju se budžetskim korisnicima (u daljenjem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim stavkama.
Korisnici koriste budžetska sredstva samo za namjene koje su određene Budžetom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Član 6.

Korisnici koriste sredstva Budžeta u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Član 7.

Korisnici moraju pri ugovaranju o uvjetima za ispunjavanje obaveza koje se podmiruju iz Budžeta uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava.

Član 8.

Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga mora se obavljati u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/98).

Član 9.

Budžet se izvršava na osnovu tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje Budžeta, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Član 10.

Korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Budžeta ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim planovima njegova izvršavanja.
Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u Budžet prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Ministarstvo finansija može izmijeniti dinamiku doznaka sredstava korisnicima , uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Vlada).

Član 11.

Ministarstvo finansija izvršava mjesečne i tromjesečne finansijske planove po korisnicima i izdacima, u skladu sa raspoloživim sredstvima.
Ministarstva koja u svom razdjelu sadrže budžetske potrošačke jedinice-glave budžetski su nadležna za njih i utvrđuju mjesečne i tromjesečne računske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava iz stava 1. ovog člana.

Član 12.


Korisnici su obavezni Ministarstvu finansija dostavljati tromjesečne finansijske planove za izvršenje Budžeta 15 dana prije početka tromjesečja.
Korisnici su obavezni Ministarstvu finansija i to do 25. u tekućem mjesecu , dostavljati prijedlog mjesečnog računskog plana za slijedeći mjesec po stavkama utvrđenim tromjesečnim finansijskim planom.
Ako korisnik Ministarstva finansija ne podnese prijedlog mjesečnog finansijskog plana u roku iz stava 2. ovog člana , mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Ministarstvo finansija.

 

Član 13.

Ministarstvo finansija prenosi neutrošena sredstva po pojedinim stavkama izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja Budžeta na iste stavke u naredni mjesečni plan izvršavanja Budžeta iste budžetske godine.

Član 14.

Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršavanja Budžeta ili izdaci zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u mjesečnom planu izvršavanja Budžeta (u daljem tekstu: nepredviđeni izdaci), mogu se podmiriti uz saglasnot Ministarstva finansija.
Ministarstvo finansija saglasit će se s isplatom izdataka iz stava 1. ovog člana,
ako isplate proizilaze iz federalnog duga na osovu Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/98).

Član 15.

Sredstva raspoređena Budžetom ne mogu se preraspodjeljivati između ministarstava ili drugih tijela federalne uprave.
Iznimno, Vlada može, na prijedlog Ministarstva finansija odlučiti da se nedovoljno predviđeni izdaci korisnika podmire iz vlastitih ušteda ili ušteda drugih korisnika, smanjenjem sredstava na njihovim stavkama.

Član 16.

Budžet će se izvršiti po sljedećim prioritetima:
1. vanjski dug i kamata,
2. transfer za invalidnine,
3. transfer za izbjeglice,
4. transfer za finansiranje države BiH,
5. transfer za finansiranje vojske,
6. plaće zaposlenih i poslanika-delegata,
7. ostalo.

Član 17.

O korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta odlučuje Vlada,
Premijer može raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Budžeta do iznosa od 100.000,00 KM kvartalno.
Federalni ministar finansija - Federalni ministar financija ( u daljem tekstu: ministar finansija) može raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Budžeta do iznosa od 50.000,00 KM kvartalno.
Premijer i ministar finansija su obavezni kvartalno izvještavati Vladu o raspolaganju sredstvima iz st. 2. i 3. ovog člana, a Vlada Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, jednom polugodišnje.

Član 18.

Ako se tokom godine, na osnovu zakona ili drugog propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva povećana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće rezerve Budžezta , a odobrava ih Vlada.
Ako se tokom godine, na osnovu zakona ili drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću rezervu Budžeta ili na korisnika koji preuzima njegove poslove uz odobrenje Vlade.

Član 19.

Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod , koji pripada Budžetu, obavezno se uplaćuje na depozitne račune javnih prihoda Budžeta.

Član 20.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda.
Rješenje o tome donosi Ministarstvo finansija.

Član 21.

Korisnicima se osiguravaju sredstva za obavezno osiguranje u skladu sa posebnim propisima.
Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavu 1. ovog člana osiguravaju se u Budžetu i doznačavat će se korisnicima na njihov zahtjev.

Član 22.

Visina dnevnica, naknada za puten troškove koji nastanu u vezi sa službenim putovanjima za sve korisnike koji se finansiraju iz sredstava Budžeta određuju se na osnovu Uredbe o naknadama za putne troškove ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/96).

Član 23.

Sredstva urvrđena u razdjelu 10. Budžeta , pozicija "Naknade poslanicima u Parlamentu Federacije (poslanički paušal)", doznačit će se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu Zakona o novčanim primanjima poslanika i delegata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/98).

Član 24.

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Budžeta, pozicija "Transfer za parlamentarne političke partije", rasporedit će na korisnike Vlada.
Sredstva namijenjena za finansiranje političkih partija Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke partije u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju učršća broja poslanika i delegata u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Budžeta, pozicija "Transferi udruženjima građana i drugim organizacijama", rasporedit će na korisnike Vlada.
Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Budžeta, pozicije "Nabavka opreme" (neraspoređena sredstva) Vlade i "Nabavka ostalih stalnih sredstava" (neraspoređena sredstva) Vlade, rasporedit će na krajnje korisnike Vlada.
Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Budžeta, pozicije "Podsticaj zapošljavanju" i "Podsticaj razvoju malog poduzetništva" koriste se po programima koje donosi Vlada i programima zainteresiranih korisnika koje će svojom odlukom potvrditi Vlada.

Član 25.

Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Budžeta, pozicija "Transfer za ekshumacije", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 26.

"Transfer za finansiranje Bosne i Hercegovine ", utvrđen u razdjelu 16. Budžeta , uplaćuje se mjesečno u visini jedne dvanaestine od godišnjeg iznosa, odnosno u skladu sa ovim zakonu.
Sredstva utvrđena u razdjelu 16. Budžeta pozicija "Izdaci za inozemene kamate", i "Otplate duga", usmjeravat će u skladu sa ostvarenim prilivom sredstava u Budžet po osnovu međunarodnog transfera za finansiranje spoljnog duga i imat će prioritet.

Član 27.


Sredstva utvrđena u razdjelu 17. Budžeta, pozicija "Podsticaji u industrijskoj proizvodnji", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 28.

Sredstva utvrđena u razdjelu 19. Budžeta, pozicije "Transfer za raseljene i izbjegle osobe" i "Transfer za civilne invalide (devet udruženja)" koriste se po programima koje donosi Vlada.


Član 29.

Sredstva utvrđena u razdjelu 20. Budžeta, pozicija "Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 30.

Sredstva utvrđena u razdjelu 21. Budžeta, pozicije "Transfer za kulturu od značaja za Federaciju", "Transfer za sport od značaja za Federaciju", "Transfer za nauku od značaja za Federaciju", "Transfer za fond za izdavaštvo" i "Transfer za kinematografiju", koriste se po programima koje donosi Vlada.


Član 31.

Sredstva utvrđena u razdjelu 24. Budžeta, pozicije: "Transfer za poljoprivredu",
"Transfer za vodoprivredu", "Transfer za šumarstvo", "Transfer za veterinarstvo", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 32.

Nadležni korisnici budžetskih sredstava su obavezni predložiti Vladi programe utroška sredstava iz čl. 25., 27., 29. i 30. a za član 24. stav 5., čl. 28. i 31. na osnovu interresornog usaglašavanja.
Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.
Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što to Vlada utvrdi odlukom.
Prije usvajanja programa i kriterija iz čl. 24.-31., Vlada je obavezna pribaviti mišljenja nadležnih parlamentarnih odbora.
O utrošenim sredstvima iz stava 1. ovog člana korisnici izvještavaju Ministarstvo finansija, Vladu, a Vlada Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, tromjesečno.

Član 33.

Sredstva pozicija "Naknade troškova zaposlenih", doznačavat će se korisnicima Budžeta na osnovu Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovodilaca izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98 i 49/00), Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/98) i Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/00).

Član 34.

Prikupljanje javnih prihoda Budžeta vrši se preko računa javnih prihoda (depozitni račun).
Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskog računa koji je sastavni dio Jedinstvenog računa Trezora kojeg otvara Federalno ministarstvo finansija.
Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz prethodnog stava su Ministar finansija i zamjenik ministra finansija.

Član 35.

Nadležni korisnici budžetskih sredstava , predviđena sredstva mogu koristiti samo za nabavku domaćih roba i usluga i za plaćanje izvedenih radova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine domaćim izvođačima.
Posebnom uredbom Vlada će preciznije formulisati kategorije "domaća roba", "domaća usluga", kao i postupak ustupanja radova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 36.

Prihodi koje korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplaćivati na depozitne račune javnih prihoda Budžeta.
Uplate tpo osnovu ostvarenih vlastitih prihoda korisnika Budžeta evidentirat će se kao vlastiti prihod svakog korisnika u Glavnoj knjizi Trezora.
Sredstva uplaćena po tom osnovu ostaju se na Jedinstvenom računu i postaju javni prihodi, odnosno neće se vršiti povrat prema korisnicima koji su ih ostvarili.
U skladu s tim korisnici su obavezni da prilikom izrade svojega dijela Budžeta planiraju rashode koji će biti pokriveni iz vlastitih prihoda.

V- KAZNENE ODREDBE

Član 37.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Budžeta :
1. ako sredstva Budžeta ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva
utvrđena i ako preuzme obavezu iznad utvrđene u Budžetu (član 5.);
2. ako sredstva Budžeta ne upotrebljava u skladu sa svojim planovima (član 6.);
3. ako Ministarstvu finansija ne dostavi tromjesečni plan u propisanom roku
(član 12.);
4. ako postupi suprotno članu 32. ovog zakona;
5. ako sredstva isplati suprotno članu 33. ovog zakona;
6. ako postupe suprotno članu 36. ovog zakona.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se na fiskalnu 2002. godinu.

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s.r.