Nazad

Budžet Federacije BiH

Zakon o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2001. godinu

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom se uređuje način izvršavanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2001. godinu (u daljem tekstu: Budžet), upravljanje prihodima i izdacima Budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Član 2.

Opći dio Budžeta se sastoji od bilanse prihoda i izdataka te računa finansiranja, a posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po budžetskim korisnicima i vrsti izdataka.
U bilansi prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici, te izdaci utvrđeni za finansiranje javnih izdataka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu zakonskih i drugih propisa.
U računu finansiranja iskazuju se zaduživanja i otplata sredstava po zaduženju Budžeta, što je povezano sa finansiranjem salda bilanse prihoda i izdataka.

II - TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUDŽETA

Član 3.

U cilju osiguranja transparentnosti, Budžet Federacije Bosne i Hercegovine prikazuje ukupno i po budžetskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima računskog plana.
U cilju javnosti upravljanja javnim novcem Budžet Federacije Bosne i Hercegovine će se objavljivati ukupno i po budžetskim korisnicima u javnim glasilima.

III - REVIZIJA I KONTROLA BUDŽETA

Član 4.

Ured za reviziju vrši godišnju reviziju finansijskih izvještaja korisnika Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o reviziji Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/99).
Ured za reviziju podnosi svoj izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja budžetskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i / ili institucijama i nadležnim ministrima.

IV - IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 5.

Sredstva Budžeta osiguravaju se budžetskim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici) koji su u posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.
Korisnici koriste budžetska sredstva samo za namjene koje su određene Budžetom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Član 6.

Korisnici koriste sredstva Budžeta u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Član 7.

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima za ispunjavanje obaveza koje se podmiruju iz Budžeta uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava.


Član 8.

Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga mora se obavljati u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/98).

Član 9.

Budžet se izvršava na osnovu tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje Budžeta, u skladu sa njegovim likvidnim mogućnostima.

Član 10.

Korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenski iskazana u posebnom dijelu Budžeta ako je njihovo plaćanje usklađeno sa tromjesečnim i mjesečnim planom za izvršavanje Budžeta.
Iznimno, zbog neusklađenog priliva sredstava u Budžet prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija ( u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima uz saglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Vlada).

Član 11.

Ministarstvo finansija izvršava svoje obaveze po dinamici mjesečnih i tromjesečnih finansijskih planova izvršenja po korisnicima i izdacima u skladu sa raspoloživim sredstvima čime se ujedno utvrđuje dinamika izvršavanja Budžeta.
Ministarstva koja u svom budžetskom razdjelu sadrže potrošačke jedinice - glave, budžetski su za njih nadležna.
Ministarstva koja su nadležna za budžetske korisnike utvrđuju računske tromjesečne i mjesečne planove izvršenja izdataka po svojim korisnicima u okviru odobrenih sredstava iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Korisnici su obavezni Ministarstvu finansija dostavljati tromjesečne finansijske planove za izvršavanje Budžeta 15 dana prije početka tromjesečja.
Korisnici su obavezni Ministarstvu finansija i to do 25. u tekućem mjesecu, dostavljati prijedlog mjesečnog računskog plana za slijedeći mjesec po stavkama utvrđenim tromjesečnim finansijskim planom.
Ako korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlog mjesečnog finansijskog plana u roku iz stava 2. ovog člana, mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Ministarstvo finansija.

Član 13.

Ministarstvo finansija prenosi neutrošena sredstava po pojedinim stavkama izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja Budžeta na iste stavke u plan izvršavanja Budžeta za slijedeće razdoblje u okviru budžetske godine.

Član 14.

Iznimno, izdaci koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršavanja Budžeta ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u mjesečnom planu za izvršavanje Budžeta (u daljem tekstu: nepredviđeni izdaci), mogu se podmiriti uz saglasnost Ministarstva finansija.
Ministarstvo finansija saglasit će se s isplatom izdataka iz stava 1. ovog člana, ako isplate proizilaze iz federalnog duga na osnovu Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/98).

Član 15.

Iznimno, ako pojedini korisnik ne bude mogao nepredviđene i nedovoljno predviđene izdatke podmiriti iz vlastitih ušteda, Vlada može, na prijedlog Ministarstva finansija odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih korisnika ili smanjenjem sredstava na njihovim stavkama.

Član 16.

O korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta odlučuje Vlada.
Premijer može raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Budžeta do iznosa od 100.000 KM, tromjesečno.
Federalni ministar finansija - Federalni ministar financija ( u daljem tekstu: Ministar finansija) može raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Budžeta do iznosa od 50.000 KM, tromjesečno.
Premijer i Ministar finansija su obavezni tromjesečno izvještavati Vladu o raspolaganju sredstvima iz st. 2. i 3. ovog člana.

Član 17.

Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugih propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i povećana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće rezerve Budžeta, a odobrava ih Vlada.
Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove troškove prenose se u Tekuću rezervu Budžeta ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Vlade.

Član 18.

Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod, koji pripada Budžetu, obavezno se uplaćuje na račune javnih prihoda Federalnog budžeta.

Član 19.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet, vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda, na osnovu rješenja Ministarstva finansija.

Član 20.

Budžetskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obavezno osiguranje u skladu sa posebnim propisom.
Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavu 1. ovog člana osiguravaju se u Budžetu i doznačavat će se budžetskim korisnicima na njihov zahtjev.

Član 21.

Visina dnevnica, naknada za putne i druge troškove koji nastaju u vezi službenih putovanja za sve korisnike koji se finansiraju iz sredstava Budžeta određuje se na osnovu Uredbe o naknadama za putne troškove ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/96).

Član 22.

Sredstva utvrđena u razdjelu 10. Budžeta, pozicija "Naknada poslanicima u Parlamentu Federacije (poslanički paušal)" doznačit će se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu zakona o novčanim primanjima poslanika i delegata u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/98).

Član 23.


Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Budžeta, pozicija "Transfer za parlamentarne političke stranke" rasporedit će na korisnike Vlada.
Sredstva namijenjena za finansiranje političkih stranaka Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju učešća broja poslanika u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Budžeta pozicija "Transferi udruženjima građana i drugim organizacijama" rasporedit će na korisnike Vlada.


Član 24.

Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Budžeta, pozicija "Transfer za ekshumacije" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 25.

"Transfer za finansiranje Bosne i Hercegovine", utvrđen u razdjelu 16. Budžeta, uplaćuje se mjesečno u visini jedne dvanaestine od godišnjeg iznosa, odnosno u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Bosne i Hercegovine za 2001. godinu.
Sredstva utvrđena u razdjelu 16. Budžeta, pozicija "Transfer kantonima i nižim nivoima vlasti" raspoređuje po kantonima Vlada, u skladu s unaprijed utvrđenim kriterijima uzimajući u obzir ostvarene prihode po stanovniku.
Sredstva utvrđena u razdjelu 16. Budžeta pozicija "Izdaci za iznozemne kamate" i "Otplate duga" usmjeravat će se u skladu sa ostvarenim prilivom sredstava u Federalni budžet po osnovu međunarodnog transfera za finansiranje spoljnog duga i imat će prioritet.

Član 26.

Sredstva utvrđena u razdjelu 17. Budžeta, pozicija "Podsticaji u industrijskoj proizvodnji" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 27.

Sredstva utvrđena u razdjelu 18. glava 182. Budžeta, pozicija "Rekonstrukcija i investiciono održavanje cesta" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 28.

Sredstva utvrđena u razdjelu 19. Budžeta, pozicija "Transfer za raseljene i izbjegle osobe" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 29.

Sredstva utvrđena u razdjelu 20. Budžeta, pozicija "Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju" koriste se po programu koji donosi Vlada.

Član 30.

Sredstva utvrđena u razdjelu 21. Budžeta, pozicije "Transfer za kulturu od značaja za Federaciju" i "Transfer za sport od značaja za Federaciju" koriste se po programima koje donosi Vlada.


Član 31.

Nadležni korisnici budžetskih sredstava obavezni su predložiti Vladi programe utroška sredstava iz čl. 24., 26., 27., 28., 29., i 30.
Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što to Vlada utvrdi odlukom.
Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.
O utrošenim sredstvima iz stava 1. ovog člana budžetski korisnici izvještavaju Federalno ministarstvo finansija - financija, a Vlada Parlament Federacije, tromjesečno.

Član 32.

Sredstva, pozicija "Naknade troškova zaposlenih" doznačavat će se korisnicima Budžeta na osnovu Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98 i 49/00).

Član 33.

Prikupljanje javnih prihoda Budžeta Federacije BiH vrši se preko računa javnih prihoda otvorenih u komercijalnim bankama (depozitni račun).
Obavljanje platnih transakcija vrši se preko računa javnih prihoda Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i redovnih računa budžetskih korisnika u komercijalnim bankama (transakcijski račun).

Član 34.

Nadzor nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Ministarstvo finansija, na način propisan od ministra finansija-financija.

Član 35.

Kantoni, gradovi i općine ne mogu se komercijalno zaduživati u zemlji i inozemstvu u svrhu finansiranja tekućih i kapitalnih investicionih izdataka.

Član 36.

Prihodi koje budžetski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplaćivati na račune javnih prihoda Federalnog budžeta.


V - KAZNENE ODREDBE

Član 37.

Novčanom kaznom od 500 do 1000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Budžeta:

1. ako sredstva Budžeta ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva utvrđena i ako preuzme obavezu iznad utvrđene u Budžetu (član 5.);
2. ako sredstva Budžeta ne upotrebljava u skladu sa svojim planovima (član 6.);
3. ako Ministarstvo finansija ne dostavi tromjesečni plan u propisanom roku (član 12.);
4. ako sredstva isplati protivno članu 32. ovog zakona;
5. ako se zadužuje protivno članu 35. ovog zakona;
6. ako postupe suprotno članu 36. ovog zakona.

Član 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se na fiskalnu 2001. godinu.

 

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Prof. dr. Ivo Komšić, s.r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s.r.