Гендер центар Федерације Босне и Херцеговине


Хасана Кикића 18
Сарајево 
Телефон: ++ 387 33 66 58 83 
Факс: ++ 387 33 26 52 00 

 
Web: www.gcfbih.gov.ba


Директорица


Ана Вуковић  
 


Помоћници/це директорице


Викица Шунјић,
Сектор за интегрисање гендера у области јавних финансија, рада и запошљавања, привреде, здравства и околине

 

Дјелокруг


 • прати положај жена и имплементацију њихових загарантованих права у домаћем и међународном законодавству , остварује координацију са комисијама за једнакост полова оба дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине , Агенцијом за равноправност полова Босне и Херцеговине , те сарађује са одговарајућом институцијом у Републици Српској ;
 • залаже се и промовише једнака права и могућности за мушкарце и жене , те организује стручне дебате и сличне расправе о овој теми ;
 • скупља иницијативе везане за промене легислативе са аспекта гендера ;
 • пружа стручну помоћ у билатералним и мултилатералним односима везаним за гендер политику , остварује сарадњу са домаћим и међународним невладиним организацијама , те координира имплементацију домаћих и међународних програма , координира у изради извјештаја овлашћених тијела упућених међународним институцијама , о преузетим конвенцијама и другим документима из гендер области ,
 • учествује у давању иницијативе и припреми закона , других прописа и општих аката , припрема стручна мишљења о преднацртима и нацртима закона , других прописа и општих аката које припремају федерални органи управе и федералне управне организације са аспекта њихове усаглашености са Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини и међународним стандардима из области равноправности полова ,
 • прати и надгледа спровођење Закона о равноправности полова у БиХ и најмање једном годишње о томе извјештава Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине ;
 • има право испитивати кршење Закона о равноправности полова у БиХ , на захтјев министарстава , грађана и невладиних организација или на сопствену иницијативу;
 • даје иницијативу за покретање поступка за измјене и допуне прописа , уколико утврди да је до повреде равноправности полова дошло усљед несагласности законског или подзаконског акта с Законом о равноправности полова у БиХ .

 

Основни документи који регулишу рад


 • Закон о равноправности полова у Босни и Херцеговини - пречишћени текст ( " Службени гласник БиХ " , број 32/10 )
 • Уредба о оснивању Гендер Центра Федерације Босне и Херцеговине ( " Службене новине Федерације БиХ " , бр.53/00 , 64 / 05 )
 • Правилник о унутрашњој организацији
 • Правилник о радним односима
 • Правилник о платама и накнадама државних службеника / ца и намјештеника / ца Гендер Центра Федерације Босне и Херцеговине 


No database selected