Федерални завод за програмирање развојаДола 15
Сарајево
Телефон: ++387 33 667-272
Факс: ++387 33 212-625 Директор: Љубиша Ђапан

Ћемалуша 9/III
Сарајево
Телефон: ++387 33 667-272
Факс: ++387 33 212-625 


Дјелокруг рада


Федерални завод за програмирање развоја врши истраживачке, стручно аналитичке и друге послове из надлежности Федерације који се односе на: програмирање развоја, анализу фактора и могућности привредног развоја и њихову презентацију на домаћем и страном тржишту; креирање стратегије и програма развоја и израду мера развојне и економске политике; анализу и програмирање унапређивања структурних односа у привредном и друштвеном развоју (секторско, власничко, организационо и други облици структурних односа); програмирање коришћења, валоризације и заштите природних ресурса и мјера за њихово остваривање; израду макро-економских биланса, пропорција и глобалних агрегата раста; израду материјалних биланса земље; анализирање односа у области расподјеле, конципирање програма научно - истраживачког рада од значаја за привредни развој и економску политику; програмирање развоја друштвених дјелатности у складу са стратегијом привредног развоја; регионални развој и систем његовог подстицања и сарадњу са институцијама које се баве питањима развоја у земљи и иностранству.


No database selected