Федерални завод за геологијуУстаничка 11
Илиџа
Телефон: + +38733625-208
Факc: + +38733621-567Директор: Хазим Хрватовић

Телефон: + +38733621-567
Факc: + +38733621-567


Организациона структура


  • Сектор за геолошке карте
  • Сектор за хидрогеологију
  • Сектор за инжињерску геологију
  • Сектор за минералне сировине
  • Сектор за геолошки информациони систем
  • Сектор за опште послове

Дjелокруг рада


- Федерални завод за геологију врши истраживачке, стручно-аналитичке и друге послове из области фундаменталних и регионалних геолошких истраживања од интереса за Федерацију који се односе на израду основних геолошких, хидрогеолошких, инжењерско-геолошких, сеизмотектонских и других геолошких карата и врши припрему за њихово штампање ; врши научно утврђивање закономјерности концентрације и размјештаја природних минералних ресурса у земљиној кори; припрема геолошке подлоге за просторно планирање, подлоге за извођење грађевинских, рударских и других активности, подлоге за развој шумарства, пољопривреде, водоснабдијевања, те развој урбанизације и инфраструктурних објеката; врши израду федералног програма управљања минералним сировинама; успоставља контакте са међународним геолошким институцијама кроз размену егзактних података о геолошком склопу и структури земљине коре, припрема и организује заједничке истраживачке пројекте, припрема податке за међународни геолошки информациони систем; утврђује и предлаже Влади Федерације стратешке минералне сировине са предлогом мера за њихово коришћење и предлаже политку геолошких истраживања на простору Федерације; врши израду методских упутстава, стандарда и норматива у области геолошких истраживања; формира и води фонд стручне документације о геолошким истраживањима на подручју Федерације; креира и развија јединствен геолошки информациони систем и пружа информације и податке у оквиру општег геоинформационог система корисницима резултата геолошких истраживања. "

- Федерални завод за геологију врши израду Катастра лежишта минералних сировина и геолошких појава Федерације, Катастар подземних питких вода Федерације, Катастар минералних, термалних и термоминералних вода Федерације и Катастар клизишта Федерације.

 


No database selected