Федерална управа за инспекцијске пословеФехима еф Чурчића 6, Сарајево
Телефон: + +387 33.563-350, Фак: + +387 33.563-351Директор: Анис Ајдиновић - на период до 3 месеца

Телефон: + +387 33.563-360 Фак: + +387 33.563-361Организациона структура


 • Директор
 • Секретар
 • Кабинет директора
 • Федерални тржишни инспекторат; 
 • Федерални инспекторат здравства;
 • Федерални инспекторат рада;
 • Федерални урбанистиèко-еколошки инспекторат;
 • Федерални саобраћајни инспекторат;
 • Федерални пољопривредни инспекторат;
 • Федерални шумарски инспекторат;
 • Федерални водни инспекторат;
 • Федерални ветеринарски инспекторат;
 • Федерални рударско, термо и електро-енергетски инспекторат;
 • Сектор за правне и опће послове;
 • Сектор за заступање;
 • Сектор за материјално-финансијске послове;
 • Сектор за техничку подршку и планско–аналитичке послове;
 • Сектор унутарње контроле ( у формирању) и
 • Сектор граничне инспекције (у формирању).

 Односи с јавношћуТел: +387 33 563-383
Факс: +387 33 563-361


Делокруг радаОбављање инспекцијских послова из надлежности федералних инспекција које су организоване у њеном саставу, доноси прописе, опште и појединачне акте из своје надлежности, предузима управне и друге мере у вршењу инспекцијског надзора, решава о жалбама на првостепена решења кантоналних инспектора донесених на основу федералних прописа, координира рад федералних и кантоналних инспекција, прати рад и врши стручни надзор и контролу рада кантоналних инспектора и управа за инспекцијске послове из надлежности датих федералним прописима, пружа стручну помоћ кантоналним управама за инспекцијске послове, доноси програме и планове вршења инспекцијског надзора за федералну инспекцију, даје сагласност на годишње планове и програме рада о инспекцијском надзору кантоналних управа, води евиденцију о свим субјектима надзора у Федерацији, води евиденцију о вршењу инспекцијског надзора федералних инспектора; води евиденцију о федералним инспекторима, води евиденцију о службеним легитимацијама инспектора, доноси програм стручне обуке инспектора за федерацију, организује полагање стручног инспекторског испита у Федерацији, учествује у стручној припреми федералних прописа о инспекцијском надзору, обезбеђује и одговара за спровођење прописа донесених од органа Босне и Херцеговине којима се прописује надлежност за спровођење тих прописа у ентитетима и обавештава органе Босне и Херцеговине о проведеним мерама, обавља и друге управне и стручне послове одређене законом и другим прописима. "

No database selected