Архив Федерације БиХHamdije Čemerlića бр. 2
Сарајево
Телефон: +++387 33 214-481, 556-906 
Факс:++387 33 556-905Директор: др. Адамир Јерковић

Телефон: +++387 214-481 
Факс: +++387 33 556-905Организациона структура


За извршавање послова и задатака из надлежности Архива Федерације образоване су три организационе јединице:

 • Сектор за правне, финансијске послове и заштиту грађе ван Архива;
 • Сектор за послове смјештаја, заштите и обраде архивске грађе у Архиву
 • Сектор за ИНДОЦ службу научно-истраживачке, издавачке и културно-образовне послове


Дјелокруг рада • евидентирање, чување, заштита и сређивање регистратурне и архивске грађе, као и начин
  њиховог прикупљања, истраживања, стручне и научне обраде,
 • израде методских упутстава, стандарда и норматива за архивску дјелатност,
 • стручни надзор над радом стваралаца и ималаца регистратурне и архивске грађе и одабира 
  регистратурне грађе из архивске грађе,
 • објављује архивску грађу и друге публикације и издаје стручне часописе,
 • организује предавања, семинаре о канцеларијском и архивском пословању, изложбе и друге погодне облике културно-образовне и научне дјелатности, врши стручно образовање, усавршавање службеника и намјештеника архивске службе и стручно оспособљавање стваралаца и ималаца регистратурне и архивске грађе, за стицање стручних звања (организује полагање за стручни архивистички испит),
 • давање на кориштење архивске грађе,
 • међуархивску сарадњу и међународну сарадњу,
 • издаје увјерења, потврде, овјерене преписе, фотокопије и друге званичне исправе о чињеницама које су садржане у архивској грађи коју чува.

No database selected