Програм рада Владе ФБиХ

Увод

Програм рада Владе Федерације БиХ за 2018. годину рађен је на основу Програма рада Владе ФБиХ за мандатни период 2015. - 2018. године, Програма економских реформи ФБиХ 2018 - 2020., Реформске агенде за БиХ за период 2015. - 2018. коју су усвојиле све Владе у БиХ и годишњих планова рада федералних министарстава који су достављени на обраду Федералном заводу за програмирање развоја. Програм рада Владе Федерације БиХ за 2018. годину доноси се у складу с Пословником о раду Владе ФБиХ и Уредбом о планирању рада и извјештавању о раду Владе ФБиХ, федералних министарстава и институција, којом је прописан поступак планирања, те обрасци и временски оквир провођења процеса израде планова и извјештаја, коју је Влада ФБиХ донијела у 2014. години. Овом уредбом дефинише се обавеза свих федералних министарстава да доносе трогодишње стратешке планове, годишње планове рада и годишње извјештаје о раду. Уредбом се уређује поступак израде и усвајања планова и извјештаја о раду, укључујући основне кораке и методологију, којих ће се придржавати службеници федералних министарстава, у складу са својим правима и дужностима утврђеним Уставом, законима и другим прописима Федерације Босне и Херцеговине. Програмом рада Владе ФБиХ за 2018. годину дефинисани су стратешки циљеви, програми и активности које ће у овој години радити федерална министарства како би допринијела имплементацији зацртаних стратешких циљева. Прецизно су наведени носиоци активности, рокови извршења, мјере учинка за излазне (директне) резултате, очекивани годишњи резултати, те извори и износи средстава. Стратешки циљеви и програми које ће Влада имплементирати у 2018. години, везани су за даље усклађивање домаћег законодавства са законодавством ЕУ, очување макроекономске стабилности и јачање буџетске одговорности, економске реформе, изградњу и реконструкцију транспортне, енергетске и околишне инфраструктуре, наставак реформи правосуђа и јавне управе, здравства и социјалног сектора, борбу против корупције и организованог криминала, јачање сарадње са организацијама цивилног друштва, заштиту од дискриминације, те јачање регионалне сарадње и координације између кантона. Приоритети Владе ФБиХ у 2018. години ће бити усмјерени на пројекте интензивирања привредног развоја, јачања унутрашње друштвене стабилности Федерације БиХ и јачања владавине права, као и иницирање и провођење реформи усклађених са потребама Босне и Херцеговине, те ће у сарадњи с другим нивоима власти у БиХ, радити на евроатланским интеграцијама у циљу обезбјеђења дугорочно одрживог и стабилног система који ће ФБиХ учинити конкурентнијом.

 

 

Цјелокупан Програм рада Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2018.годину
можете преузети ОВДЈЕ

 


No database selected