Агенција за државну службу ФБиХДиректор: Refik Begić

Kulovića br.7 Sarajevo
Тел: +387 33 552-040
Факс: +387 33 552-051Секретар: Зинка Салихагић

Хамдије Крешевљаковића 19/V, Сарајево
Тел: +387 33 552-040
Факс: +387 33 552-051


Организациона структура


 • Уред директора
 • Одјељење Агенције за Кантон Сарајево и Босанско-подрињски кантон са сједиштем у Сарајеву
 • Одјељење Агенције за Кантон 10 и Унско-сански кантон са сједиштем у Ливну
 • Одјељење Агенције за Херцеговачко-неретвански и Западнохерцеговачки кантон са сједиштем у Мостару
 • Одјељење Агенције за Тузлански и Посавски кантон са сједиштем у Тузли
 • Одјељење Агенције за Зеничко-добојски и Средњобосански кантон са сједиштем у Зеници

Дјелокруг


Агенцију за државну службу Федерације Босне и Херцеговине основала је Влада Федерације Босне и Херцеговине Уредбом о оснивању Агенције за државну службу Федерације БиХ (''Сл. новине ФБиХ'' бр. 48/03, од 04.09.2003. године). Законом о државној служби у Федерацији БиХ (члан 64) и Уредбом о оснивању Агенције за државну службу Федерације БиХ (члан 5), утврђено је да Агенција обавља сљедеће послове:

 

 1. Утврђује јединствене критерије, правила и поступке селекције, именовања и постављења државних службеника у органима државне службе у Федерацији,
 2. планира и реализира процес запошљавања државних службеника на захтјев и у складу са потражњом органа државне службе
 3. организира и реализира стручно образовање и уавршавање државних службеника                        запослених у органима државне службе, као и развој државне службе,
 4. организира едукацију кандидата за полагање стручног испита за државну службу који представља увјет за рад у органима државне службе,
 5. пружа стручну помоћ органима државне службе у реализирању њихове кадровске политике, организацијских побољшања и развоја, као и успостављање и вођење регистра државних службеника,
 6. подноси годишњи извјештај о стању кадрова у органима државне службе у Федерацији и подноси свој план рада за наредну годину Влади Федерације на одобравање,
 7. обавља остале послове и задатаке који су јој Законом о државној служби у ФБиХ стављени у надлежност.

Основни документи који регулишу рад


 • Закон о државној служби у Федерацији БиХ (''Сл.новине ФБиХ'' бр. 29/03; 23/04; 39/04; 54/04; 67/05; 8/06)
 • Уредба о оснивању Агенције за државну службу Федерације БиХ (''Сл. новине ФБиХ'' бр. 48/03)
 • Правилник о унутрашњој организацији
 • Уредба о условима, начину и програму полагања испита опћег знања и стручног испита за кандидате за државну службу у ФБиХ, (''Сл.новине ФБиХ''  бр. 69/06; 78/06)
 • Уредба о накнадама и другим материјалним правима која немају карактер плаће, (''Сл.новине ФБиХ''  бр. 34/04; 56/04; 68/05; 33/06)
 • Уредба о пословима основне дјелатности из надлежности органа државне службе коју обављају државни службеници, увјетима за вршење тих послова и остваривање одређених права из радног односа, (''Сл.новине ФБиХ'' бр. 35/04; 3/06)
 • Уредба о допунским пословима основне дјелатности и пословима помоћне дјелатности из надлежности органа државне службе коју обављају намјештеници, (''Сл.новине ФБиХ'' бр. 69/05; 29/06)
 • Уредба о накнадама трошкова за службена путовања, (''Сл.новине ФБиХ'' бр. 75/04)
 • Уредба о правилима дисциплинског поступка за дисциплинску одговорност државних службеника у органима државне службе ФБиХ, (''Сл.новине ФБиХ'' бр. 72/04)
 • Уредба којом се одређују специфични случајеви неспојивости функције савјетника са другим функцијама, (''Сл.новине ФБиХ'' бр. 72/04)
 • Правилник о јединственим критеријима, правилима и поступку попуне упражњених радних мјеста државних службеника са листе прекобројних (''Сл. новине ФБиХ'' бр.51/07)
 • Правилник о оцјењивању рада државних службеника у органима државне службе у Федерацији Босне и Херцеговине (''Сл. новине ФБиХ'' бр. 34/07)
 • Правилник о јединственим критеријима и поступку избора и пријема приправника ВИИ степена стручне спреме у органе државне службе у Федерацији БиХ (''Сл. новине ФБиХ'' бр. 35/06)
 • Правилник о јединственим критеријима, правилима и поступку именовања и постављења државног службеника у органима државне службе (''Сл. новине ФБиХ'' бр.7/05)
 • Етички кодекс за државне службенике у Федерацији Босне и Херцеговине (''Сл. новине ФБиХ'' бр. 7/05)
No database selected