Nazad

199. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.11.2019.
Saopćenje o radu
 
 
199. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA 2020.-2022.
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje 2020.-2022. godina, koji sadrži 109 projekata.
 
Od toga je 50 projekata u provedbi, 57 kandidiranih i dva sa statusom odobrenog. Ukupna vrijednost svih projekata je 14.381,88 milijuna KM, od čega se 8.534,71 milijun KM odnosi na kandidirane, 3.999,23 milijuna KM na projekte u provedbi i 1.847,94 milijuna KM na odobrene.
 
Kandidirani projekti su prioritetni projekti za koje nisu osigurani izvori financiranja u momentu izrade programa javnih investicija.
 
Odobreni projekti su oni za čije financiranje je, nakon zaključka Vlade FBiH, pokrenut proces osiguranja potrebnih sredstava, a njihova ukupna vrijednost je 1.847,94 milijuna KM.
 
Za financiranje projekata u provedbi su, djelimice ili u potpunosti, osigurana domaća ili ino sredstva koja su postala efektivna i njihova realizacija je u tijeku. Domaća sredstva su proračunska, prihodi prikupljeni od GSM licence, sredstva kantona, gradova, općina, javnih poduzeća, fondova, domaćih banaka i krajnjih korisnika namijenjena za financiranje ili sufinanciranje projekata.
 
Ino sredstva su zajmovi ili donacije međunarodnih financijskih institucija (Svjetska banka, Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Europska investicijska banka, Europska banka za obnovu i razvoj, Razvojna banka Vijeća Europe, Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj), Evropske komisije, vlada pojedinih zemalja, te drugih bilateralnih donatora.
 
Program javnih investicija 2020.-2022. godina bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva financija.
 
Vlada FBiH danas se upoznala i s programima javnih investicija za isto razdoblje Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog, Sarajevskog, Unsko-sanskog, Zapadnohercegovačkog i Kantona 10.
 
AKTIVNOSTI ZA DODJELU KONCESIJE ZA
ISTRAŽIVANJE NAFTE I PLINA NA PROSTORU FBiH
 
Federalna vlada je danas donijela Odluku o pokretanju aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH.
 
Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina bit će provedeno za četiri bloka ukupne površine 5.115 km2 na prostoru Panonskog bazena i Dinarida: Blok BiHPo1 (119 km2), Blok BiHPo2 (93 km2), Blok BiHTz (1.570 km2) i Blok BiHD1 (3.233 km2).
 
Odlukom je propisano da planiranje i izvođenje istraživanja i eksploatacije na svakom bloku mora biti u skladu sa ograničenjima i mjerama zaštite okoliša iz “Strateške procjene utjecaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru FBiH”, kao i uslovima i ograničenjima iz prostornih planova u FBiH.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da, u saradnji s Federalnim zavodom za geologiju i izabranom pravnom osobom - stručnim konsultantom IHS Global Limited iz Londona, izvrši pripremne radnje i izradi dokumentaciju za raspisivanje međunarodnog javnog poziva i provede javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru FBiH.
 
Na osnovu važećih propisa, kriteriji pri ocjenjivanju ponudača i ponude su tehnička, financijska i stručna sposobnost ponuđača, zatim obim istražnih radova i načini na koje ponuđač namjerava izvršavati djelatnosti koji su predmet koncesije, ukupna kvaliteta podnesene ponude, financijski uslovi, naknade koje je ponuđač ponudio s ciljem dobijanja koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, te bilo kakav nedostatak efikasnosti ili odgovornosti u bilo kojem obliku koje je ponuđač pokazao u drugim državama.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je dužno da, nakon izrađene dokumentacije za nadmetanje, informaciju i prijedlog narednih aktivnosti na realizaciji javnog poziva za dodjelu koncesije dostavi Vladi FBiH.
 
Nadležno ministarstvo i Federalni zavod za geologiju dužni su promovirati perspektivnost prostora FBiH s ciljem privlačenja investitora zainteresovanih za istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Federalni zavod za geologiju će pripremiti i otvoriti “Sobu sa podacima/Data room” i vršiti sve radnje vezane za pripremu, pristup i pregled podataka na zahtjev zainteresovanih naftnih kompanija, kao i radnje sa stručnim konsultantom IHS Global Limited iz Londona, vezano za pripremu promocija prostora FBiH.
 
Interresorna radna grupa Vlade FBiH, imenovana 30.5.2019. godine, odgovorna je za pribavljanje stručnih informacija u izradi dokumentacije za javno nadmetanje kao i za stručna mišljenja i prijedloge o pojedinim poglavljima teksta prijedloga ugovora o koncesiji, a koja se tiču nadležnosti resornih ministarstva iz kojih su članovi predloženi.
 
Saglasnost na Odluku o pokretanju aktivnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH daje Parlament FBiH.
 
PRIJENOS PODATAKA U BAZU JEDINSTVENOG REGISTRA
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o uspostavi Jedinstvenog registra korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi.
 
Zadužila je sve institucije, korisnike budžeta i vanbudžetske fondove, koji djeluju u FBiH da, u skladu sa odredbama Zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, počnu prijenos podataka iz svojih elektronskih evidencija i drugih baza podataka u bazu Jedinstvenog registra. Sve ove aktivnosti trebaju biti završene najkasnije do 31.12.2019. godine.
 
Jedinstveni registar je jedan od najvećih elektronskih sistema/baza podataka koji će uvezivati više od 400 budžetskih i vanbudžetskih korisnika/institucija svih nivoa vlasti i različitih resora, širom FBiH, koji isplaćuju razne vrste naknada pojedincima na koje se ne uplaćuju doprinosi. Uspostava Jedinstvenog registra omogućit će centralizaciju svih informacija vezanih za isplate gotovinskih naknada pojedincima, a zaposlenicima institucija koje će biti uvezane u Registar bržu i efikasniju obradu podataka i sprječavanje zloupotreba. Donosiocima odluka bit će omogućeno preciznije i pravednije planiranje socijalnih i fiskalnih politika u Federaciji BiH, kao i velike uštede u budžetima.
 
S ciljem potpune i efikasne provedbe Zakona, neophodno je da sve institucije/korisnici Jedinstvenog registra odmah pristupe uvezivanju i unosu podataka u bazu. Paralelno sa ovim aktivnostima, bi će uvezivane kantonalne i općinske institucije i vanbudžetski fondovi.
 
Iako je Zakon o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi stupio na snagu u aprilu 2017. godine, neophodno je da, s ciljem bržeg uvezivanja mnogobrojnih institucija u Jedinstveni registar, u prvoj fazi budu preneseni podaci o isplatama za period od 1.1.2019. godine nadalje, a nakon toga i ranije isplaćene naknade.
 
Informacije o tome kako se uvezati i pristupiti Jedinstvenom registru nalaze se na web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (www.fmrsp.gov.ba), a do njih je moguće doći i kontaktom nadležnog Sektora za zaštitu lica sa invaliditetom, zaštitu civilnih žrtava rata i upravljanje Jedinstvenim registrom putem email adrese jedinstveni.registar@fmrsp.gov.ba.
 
O PROIZVODNJI I PROMETU SJEMENA I SADNOG MATERIJALA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o stanju u oblasti proizvodnje i prometa sjemena i sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja. S ciljem otklanjanja nedostataka i nedorečenosti uočenih u provedbi Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, kao i usklađivanja propisa iz ove oblasti sa zakonodavstvom Evropske unije, s današnje sjednice je uptula urgenciju Parlamentu FBiH da što prije razmatra Nacrt zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja, utvrđen na sjednici održanoj 30.8.2018. godine.
 
Šume i šumska zemljišta u FBiH zauzimaju 1.512.721 hektara, što čini oko 58 posto njene ukupne površine.
 
Zbog posljedica šumskih požara, biljnih bolesti i štetočina, nezakonite sječe i drugog, šume često treba obnoviti umjetnim putem. Proizvodnja reprodukcijskog materijala šumskog i ukrasnog drveća i grmlja u FBiH značajna je privredna djelatnost.
 
Za proizvodnju (sakupljanje) sjemena šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja je, u skladu sa odredbama Zakona o sjemenu i sadnom materijalu šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja, registrovano pet pravnih osoba, a za doradu sjemena dvije. Za proizvodnju i sakupljanje sjemena na području Federacije BiH registrovana su ukupno 104 sjemenska objekta. Za kontrolu kvaliteta sjemena je registrirana samo jedna pravna osoba koja svojim kapacitetima do sada uspijeva zadovoljiti sve potrebe registrovanih proizvođača.
 
Proizvodnjom sadnog materijala šumskih i hortikulturnih vrsta drveća i grmlja trenutno se bavi deset registrovanih pravnih osoba, dok je za stručni pregled proizvodnje sadnog materijala i za kontrolu kvaliteta sadnog materijala također ovlaštena samo jedna pravna lica, koja svojim kapacitetima uspijeva odgovoriti zahtjevima proizvođača.
 
Važno je napomenuti da je u 2018. godini proizvodnja sjemena znatno povećana, čime je nastavljen trend rasta iz ranijeg perioda, koji je bio prekinut u 2017. godini. Višegodišnji opadajući trend količine prodatog sjemena je u 2018. godini prekinut, ali je i dalje ispod nivoa iz 2013. godine, kada je prodato 708,6 kilograma.
 
U 2018. godini je proizvedeno oko 7,5 miliona sadnica, a prodato oko 0,7 miliona, što predstavlja znatno povećanje u odnosu na 2017. godinu. 
 
Donošenjem novog zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja bit će uvedeno više reda u ovoj oblasti, zaštićeni domaći proizvođači, te omogućen uvoz i izvoz reprodukcijskog materijala šumskog i ukrasnog drveća i grmlja u skladu s kriterijima propisanim međunarodnom regulativom.
 
O UČINKU PODRŠKE UDRUŽENJIMA POTROŠAČA
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji BiH u 2018. godini.
 
Kako je navedeno, osnovni cilj politike zaštite potrošača je stalno poboljšanje kvaliteta života građana BiH, zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača i njihovih ekonomskih interesa.
 
Federalno ministarstvo trgovine je, najvećim dijelom, ostvarilo planirane ciljeve i zadatke iz Programa rada za 2018. godinu, u okviru raspoloživih sredstava za podršku radu udruženja. Za ostvarenje programskih ciljeva u 2018. godini ovo ministarstvo je u Budžetu Federacije BiH osiguralo 70.000 KM.
 
Udruženja su pružala pomoć potrošačima u lokalnoj zajednici posredovanjem u rješavanju problema između potrošača i trgovaca, davanjem savjeta potrošačima o načinu rješavanja problema kao i podnošenjem prijava nadležnim inspekcijama u slučajevima kada određene sporove nisu mogli riješiti na zadovoljavajući način.
 
Najviše pritužbi potrošača udruženja su dobila za sektor komunalnih usluga. Kao najveći problem potrošača u lokalnoj zajednici identifikovano je snabdijevanje građana toplotnom energijom i vodom, a pritužbe se odnose na neurednu isporuku, netransparentno utvrđivanje cijene i visoke račune, te neuvažavanje reklamacija po tim računima.
 
Što se tiče pritužbi u komercijalnom sektoru, i dalje je problem predstavlja nepoštivanje odredaba Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na pravo njihovog izbora u slučajevima reklamacije neispravnog proizvoda.
 
VLADA ĆE POMOĆI SANACIJI ŠKOLE U BUŽIMU SA 100.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je prihvatila  inicijativu za izdvajanje sredstava tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, s ciljem finansijske pomoći Općini Bužim u saniranju posljedica požara na Osnovnoj školi „Mirsad Salkić - Čava“, u iznosu od 100.000 KM.
 
Ovo ministarstvo je zaduženo da Federalnom ministarstvu finansija uputi zahtjev za izdvajanje sredstava, kako bi ono za narednu sjednicu pripremilo Prijedlog ove odluke.
 
 
IZJAŠNJENJA O AMANDMANIMA I INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH danas nije prihvatila amandmane koje su na Prijedlog zakona o porezu na dohodak podnijeli Klub poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, te poslanici u ovom parlamentarnom domu Boro Krišto i Irfan Čengić.
 
Nisu prihvaćeni ni amandmani koje su, na Prijedlog zakona o doprinosima, uložili Klub poslanika Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i poslank Irfan Čengić.
 
Federalna nlada nije prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Sabina Ćudić.
 
Vlada je ocijenila da nema potrebe za davanje autentičnog tumačenja članova 50.-53. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kako je to traženo inicijativom koju je u parlamentarnu proceduru uputio načelnik Općine Tešanj Suad Huskić.
 
AKCIJSKI PLAN ZA PRELAZAK FZ MIO NA RIZNIČKO POSLOVANJE
 
Vlada FBiH je usvojila Akcijski plan za ulazak Federalnog zavoda MIO na poslovanje preko Jedinstvenog računa Riznice.
 
Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod MIO zaduženi su za realizaciju svih točaka Akcijskog plana.
 
PRODUŽEN ROK ZA ZAKLJUČENJA VANSUDSKIH NAGODBI
 
Vlada FBiH je danas do 31.12.2019. godine produžila rok na koji je raspisan javni poziv za zaključenje vansudske nagodbe, te zadužila rukovodioce federalnih organa i institucija da o tome upoznaju uposlenike, umirovljenike i advokatske kancelarije.
 
Također, zaduženi su da nastave proces zaključenja realizacije ugovora o vansudskoj nagodbi i da mjesečnno nastave izvještavati Ured premijera FBiH i Federalno ministarstvo finansija o broju zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe, broju zaključenih ugovora o vansudskoj nagodbi i o visini realiziranih ugovora, te potrebnim sredstvima za realizaciju svih zahtjeva.
 
Ured premijera FBiH će, na osnovu pisanih zahtjeva rukovodilaca federalnih organa i instutucija, nastaviti s davanjem pojašnjenja na provođenje Uputstva za zaključenje i izvršenje Ugovora o vansudskoj nagodbi.
 
Rukovodioce federalnih organa i institucija Vlada je zadužila da ubrzaju realizaciju (isplate) zaključenih ugovora o vansudskoj nagodbi.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je prihvatila Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu.
 
Data je saglasnost Vladi Unsko-sanskog kantona - Kantonalnoj upravi civilne zaštite, za sanaciju i rekonstrukciju objekta broj 6, koji se nalazi u okviru kasarne Orljani u Bihaću.
 
Federalna vlada prihvatila je izvještaj o radu Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo za treći kvartal 2019. godine.
 
Na današnjoj sjednici usvojeni su izvještaji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava za 2018. godinu namijenjenih javnim i privatnim preduzećima namjenske industrije za finansijranje razvojnih projekata.
 
Federalna vlada se upoznala s poslovanjem privrednih društava sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2018. godinu, koji se odnosi na Fabriku duhana d.d. Mostar, koja je proizvodno neaktivna od 2009. godine, te privredno društvo Agrokomerc d.d. Velika Kladuša.
 
Odobren je utrošak sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta s posebnog namjenskog transakcijskog računa u iznosu od 62.950 KM, namijenjenih preventivnom arheološkom istraživanju i zaštiti arheoloških lokaliteta i spomenika kulture na trasi autoputa Koridor Vc, na osnovu ugovora između JP Autoceste Federacije BiH i ovog ministarstva, u čijem sastavu se nalazi Zavod za zaštitu spomenika.
 
Federalna vlada dala je dozvolu korisniku izvlaštenja, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, za ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenjeprije isplate naknade. Postupak izvlaštenja vođen je radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Poprikuše - Nemila, na području općine Žepče, nakon što je odlukom Vlade Federacije BiH od 1.6.2018. godine utvrđen javni interes za izgradnju autoceste na ovoj trasi, te je nadležni općinski organ donio rješenje o potpunom izvlaštenju.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala ovlaštenja punomoćnicima da je zastupaju na skupštinama privrednih društava. Za Agrokomerc d.d. Velika Kladuša opunomoćena je Edina Sijerčić, a za Igman d.d. Konjic Fahrudin Smailagić.
 
Nakon što je usvojila Odluku o uslovima i kriterijima za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Vlada FBiH je za privremenog člana ovog odbora, uime Saveza udruženja penzionera u FBiH, na period od tri mjeseca, imenovala Redžu Mehića.
 
Vlada FBiH je poništila javni oglas za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Filmskog centra Sarajevo d.o.o., donijela odluku o raspisivanju novog javnog oglasa za ovaj izbor i imenovanje, te imenovala Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata.
 
Nakon što je razriješila dosadašnje članove Odbora za reviziju JP Filmski centar Sarajevo d.o.o., zbog isteka mandata, Vlada FBiH je imenovala Davora Bošnjaka za v.d predsjednika, a Mersidu Karamujić i Adnana Džindu za v.d. članova ovog odbora.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.15 sati.
Subota,
04. srpanj 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE