Nazad

Glavno tajništvo Vlade Federacije BiH

Alipašina 41,
Sarajevo
Telefon: + 387 33 556 615; 556 616; 556 617
Fax: + 387 33 667 269
E-mail: sekretar@fbihvlada.gov.ba

Tajnik Vlade FBiH: mr.sci. Edita Kalajdžić

Rođena 1.10.1974.godine u Višegradu.
Diplomirala na Pravnom  fakultetu Univerziteta u Sarajevu  2003. godine, 2004.  položila stručni upravni ispit, a pravosudni ispit 2006. godine.

U siječnju 2015. magistrirala na Građanskoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Od 1993. do 2003.godine zaposlena u organima državne službe na poslovima namještenika, i to u Okružnom sekretarijatu za privredu Sarajevo, Kabinetu guvernera Kantona Sarajevo, te Kabinetu Premijera Federacije BiH.

Od 2003.-2008. godine obavljala poslove stručnog suradnika, višeg stručnog suradnika za pravna pitanja i stručnog savjetnika za koordinaciju politika u Sektoru za koordinaciju politika i institucionalnu suradnju u Uredu Premijera Federacije BiH.

Od svibnja do rujna  2008. godine obavljala poslove šefa Odsjeka za koordinaciju politika u Sektoru za koordinaciju politika i institucionalnu suradnu Glavnog ureda Vlade FBiH, a od rujana 2008. do travnja 2009. godine obavljala  poslove šefa Odsjeka za koordinaciju politika i institucionalnu suradnju – Sektor za koordinaciju politika, institucionalnu suradnju i opće poslove u Uredu premijera FBiH u Generalnom tajništvu Vlade FBiH.

Od travnja 2009. do siječnja 2012. godine obavljala poslove pomoćnika ravnatelja Ureda premijera FBiH, a u razbolju od travnja 2009. do ožujka 2011.godine, istovremeno obavljala i  poslove v.d. ravnatelja Ureda premijera FBiH.

U rujnu 2011.godine imenovana za v.d. tajnika, a u siječnju 2012. godine za tajnika Vlade FBiH.

Kao pomoćnik tajnika Tajništva Fiskalnog vijeća BiH angažirana od 2008. do 2011. godine, u 2010. bila privremeni član Savjetodavnog odbora Fiskalnog vijeća BiH,  od 2007. do 2011. predsjednik NO JU “Disciplinski centar za maloljetnike” Kantona Sarajevo, a od listopada 2011. predsjednik UO JU “Djeca Sarajeva”. Član je Tima Vlade FBiH za utvrđivanje modela za uvezivanje mirovinskog staža.

Trenutno je predsjedavajuća Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije.

Udata, majka jednog djeteta.

Tajništvo Vlade Federacije BiH

Djelokrug:

Generalno tajništvo vrši stručne poslove za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), radnih tijela Vlade, Premijera / Predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Premijer), dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra prostornog uređenja (u daljern tekstu: Dopremijer), Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Dopremijer) i članove Vlade, koji se odnose na:

 • organizaciju sjednica Vlade i radnih tijela Vlade;
 • pripremanje materijala na zahtjev Vlade, Premijera i zamjenike dopremijera;
 • koordinaciju pripreme prijedloga, usvajanje i nadzor nad implementacijom programa rada Vlade za mandatni period i godišnjih operativnih planova radaVlade;
 • praćenje izvršavanja programa rada Vlade i obveza Vlade po zaključcima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije);
 • koordinaciju izrade izvješća i analiza koje se odnose na implementaciju aktivnosti u svezi  izvršavanja programa rada Vlade;
 • izradu i praćenje izvršavanja zaključaka Vlade;
 • izradu i praćenje izvršavanja rješenja i drugih akata u svezi sa radom radnih tijela Vlade, kao i kadrovskim poslovirna iz nadležnosti Vlade (imenovanja, postavljenja, razrješenja i drugi poslovi iz nadležnosti Vlade);
 • koordinaciju poslova koji se odnose na reformu javne uprave i priprernu odgovarajućih izvješća za Vladu;
 • osiguravanje stručnih i organizacijskih osnova za uvođenje metodologije analize uticaja propisa;
 • koordinaciju suradnje federalnih ministarstava i drugih federalnih organa uprave i federalnih
  upravnih organizacija, kao i organizacija koje vrše javna ovlaštenja sa poslovnom zajednicom i civilnim društvorn, radi sprovođenja procedura analize uticaja propisa;
 • uspostavu i vođenje elektronskog registra administrativnih postupaka u Federaciji Bosne i
  Hercegovine (u daljern tekstu: Elektronski registar):
 • koordinaciju suradnje Vlade sa organizacijama civilnog društva;
 • osiguravanje dokumentacionih materijala i podataka od značaja za rad Vlade, Premijera, zamjenika dopremijera i članova Vlade;
 • uspostavljanje suradnje i koordinacije rada između institucija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljern tekstu: Federacija) i nadležnih odjela Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i drugih institucija Brčko Distrikta;
 • praćenje realizacije projekata koji se odnose na Informacioni sustav Vlade;
 • izradu i nadzor nad primjenom plana mjera bezbjednosti i interoperabilnosti informacionog sustava Vlade;
 • davanje preporuka, u suradnji sa nadležnim organima, o mjerama informacione bezbjednosti i interoperabilnosti u komunikaciji organa državne uprave sa Vladorn, kao i uzajamnom usklađivanju mjera informacione bezbjednosti i interoperabilnosti u međusobnoj komunikaciji organa;
 • predlaganje i koordinaciju izrade i uvođenja informatičkih projekata koji uključuju više organa:
 • informatičku podršku u korištenju zajedničkih informatičkih projekata;
 • analizu, standardizaciju i unapređenje informacija i usluga koje pružaju federalni organi putem web-a;
 • priprema i provođenje ugovora iz oblasti informatike;
 • zastupanje federalnih organa u informatičkoj oblasti na državnorn nivou;
 • izradu standarda i preporuka u oblasti informatike;
 • promoviranje i uvođenje softwera zasnovanog na otvorenorn kodu;
 • informatičku podršku korisnicima informacionog sustava Vlade;
 • izradu video prezentacija tehnička podrška prezentacijarna;
 • neposredno prevođenje i obezbjeđenje prevođenja pisanih tekstova na strane i sa stranih jezika;
 • stručne poslove u svezi sa objavljivanjem propisa i drugih akata u "Službenim novinama Federacije BiH";
 • lektoriranje zakona, drugih propisa i općih akata,analiza, izvješća i drugih materijala koje Vlada donosi, odnosno razmatra ili koje dostavlja Parlamentu Federacije, odnosno Predsjedniku i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine, radi razmatranja ili usvajanja;
 • administrativno-tehničke i operativno-tehničke poslove, ukoliko vršenje tih poslova nije organizirano na drugi način;
 • i druge poslove koje utvrdi Vlada.

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine vrše se u okviru osnovnih i unutarnjih organizacionih jedinica i samostalnih izvršioca.

U sastavu Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine su:

Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine je posebna organizaciona jedinica Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja vrši stručne i druge poslove u  svezi sa ostvarivanjem funkcije premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

Ravnatelj Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi radom Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

 • Ravnatelj Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine:

 • Samir Iskrić
  Telefon: 033/650-457

Generalnim tajništvom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine rukovodi tajnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji ima više pomoćnika osnovnih organizacionih jedinica:

 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za pripremu sjednica Vlade i radnih tijela Vlade, zaključaka Vlade i institucionalnu suradnju

  Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za koordinaciju politika


  Mirsada Jahić
  Telefon: 033/ 656-679
  mirsada.jahic@fbihvlada.gov.ba
 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za koordinaciju poslova detaširanih ureda Generalnog tajništva

  Dijana Smailagić
  Telefon: 033/ 556-726
  dijana.smailagic@fbihvlada.gov.ba
 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za pravne i opće poslove:

  Azra Alkalaj
  Telefon: 033/ 212–405
  azra.alkalaj@fbihvlada.gov.ba
 • Pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sektoru za materijalno-financijsko poslovanje:

  Danica Gogalić
  Telefon: 033/ 204-006
  danica.gogalic@fbihvlada.gov.ba
No database selected