Nazad

Ministarstvo unutarnjih poslova

Mehmeda Spahe 7,
Sarajevo
Tel: +387 33 280-020
Fax: +387 33 590-218
www.fmup.gov.ba

Ministar: Aljoša Čampara

Životopis

Rođen 20.1.1975. godine u Dubrovniku.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Položio je stručni upravni ispit, te pravosudni ispit.
Čampara je radio kao stručni saradnik u Odjelu za kadrovska pitanja i Odjelu za protokol Parlamentarne skupštine BiH, sekretar Ustavno-pravne komisije Doma naroda PS BiH, sekretar Doma naroda PS BiH, sekretar Zajedničke službe PS BiH i dogradonačelnik Grada Sarajeva.

Polaznik je postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bivši je član Upravnog odbora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Član je asocijacije generalnih sekretara u Interparlamentarnoj uniji, član Zakonodavno-pravne komisije iz reda eksperata u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Radio je na implementaciji rekonstrukcije i obnove kompletnog kompleksa Parlamentarne skupštine BiH, uspostavi unutarnje organizacije PS BiH, izradi strateških planova PS BiH, uspostavi IT sektora PS BiH i implementacija IPA-fondova za PS BiH.
 Bio je član Komisije Ministarstva pravde BiH za polaganje stručnih upravnih ispita, član stručne komisije Agencije za državnu službu institucija BiH za izradu ispitnih pitanja, te član drugih ad-hoc komisija.

Govori engleski jezik.
Oženjen, otac dvoje djece.


Organizacijska struktura

Ministar:
Aljoša Čampara
Telefon: +387 33 590-200
Fax: +387 33 590-218

Tajnik Ministarstva:
Elvedina Hodžić
Telefon: +387 33 590-204
Fax: +387 33 590-218

Šef Kabineta Ministarstva:
Hajradin Mekić
Telefon: +387 33 280 020
Fax: +387 33 590-218

Federalna uprava policije
Sjedište:
Mehmeda Spahe 7,
Sarajevo
Telefon: +387 33 590-202
Fax: +387 33 590-233
web site: http://www.fup.gov.ba/

Direktor Federalne uprave policije:
Dragan Lukač
Telefon: + 387 33 590-202
Fax: +387 33 590-233

Zamjenik direktora Federalne uprave policije:
Emsad Korman
Telefon: + 387 33 590-208
Fax: +387 33 590-233

Šef kabineta Federalne uprave policije:
Fahrudin Bečirović
Telefon: + 387 33 590-202
Fax: +387 33 590-233

Stručni saradnik za odnose sa javnošću i protokol Federalne uprave policije:

Telefon: + 387 33 280-020
Fax: +387 33 590-233

Šef Odsjeka za odnose sa javnošću Ministarstva:
Milica Jauz
Telefon: + 387 33 280-020
Fax: +387 33 280-020 lokal 3321

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za pravne poslove
Medina Đapo
Telefon: +387 33 590-209
Fax: +387 33 280-039

Pomoćnik ministra, direktor Policijske akademije

Telefon: +387 33 280-020
Fax: +387 33 661-043

Glavni federalni inspektor Inspektorata za nadzor rada agencija i unutarnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara
Taib Spahić
Telefon: +387 33 280-020
Fax: +387 33 590-218

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za materijalno-financijske poslove
Vera Zovko
Telefon: +387 33 590-203
Fax: +387 33 590-217

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za opće i zajedničke poslove

Telefon: +387 33 280-020
Fax: +387 33 590-218

Djelokrug

 • sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela međunarodnog kriminala i terorizma, neovlaštene trgovine drogom i organiziranog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti Federacije,
 • pronalaženje i hvatanje počinilaca tih djela te njihovo privođenje nadležnim organima,
 • vrši kriminalističko-tehnička vještačenja,
 • raspisuje i objavljuje INTERPOL-ove međunarodne, federalne i međužupanijske potrage,
 • surađuje sa nadležnim tužilaštvima u vezi s obradom krivičnih slučajeva,
 • poslovi državljanstva Federacije,
 • osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije,
 • zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda u oblasti unutarnjih poslova,
 • promet i prijevoz eksplozivnih materija,
 • vrši nadzor primjene Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine FBiH,
 • vrši školovanje za čin policajca i čin mlađeg inspektora, organizuje i realizuje u vidu kurseva i seminara stručno osposobljavanje i usavršavanje za policijske službenike u policijskim organima FBiH i BiH,
 • vrši obuku za dobijanje certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine (zaštitar).
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o unutarnjim poslovima i drugim propisima.

Unutarnja organizacija Ministarstva:

1. Kabinet ministra
2. Sektor za pravne poslove
3. Policijska akademija
4. Inspektorat za nadzor rada agencija za zaštitu ljudi i imovine i zaštitu od požara
5. Sektor za materijalno-financijske poslove
6. Sektor za opće i zajedničke poslove
7. Jedinica za internu reviziju

U sastavu Ministarstva nalazi se Federalna uprava policije.

Unutarnja organizacija Federalne uprave policije:

1. Kabinet direktora Uprave policije
2. Sektor kriminalističke policije
3. Sektor uniformisane policije
4. Specijalna policijska jedinica
5. Jedinica za profesionalne standarde
6. Centar za forenzičku i informatičku podršku
7. Sektor za administraciju i logističku podršku
8. Jedinica za internu reviziju

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

 • Zakon o državnoj službi u FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o unutarnjim poslovima FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 81/14) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH ("Sl. novine FBiH, br.: 49/05) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o policijskim službenicima FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 27/05, 70/08 i 43/11) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 35/05);
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u FMUP-u ("Sl. novine FBiH", br.: 44/04);
 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji FMUP-a; br.; 01-259 od 10.07.2015.
 • Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 29/03, 22/09 i 61/09);
 • Zakon o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine FBiH“, br.: 78/08 i 67/13) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o matičnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br.: 37/12 I 80/14) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Sl. novine FBiH“, br.: 7/14) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;

 

Petak,
12. veljača 2016.
RSS aktualnosti
U raspravi