Nazad

Ministarstvo unutarnjih poslova

Mehmeda Spahe 7,
Sarajevo
Tel: +387 33 280-020
Fax: +387 33 590-218
www.fmup.gov.ba

Ministar: Aljoša Čampara

Životopis

Rođen 20.1.1975. godine u Dubrovniku.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Položio je stručni upravni ispit, te pravosudni ispit.
Čampara je radio kao stručni saradnik u Odjelu za kadrovska pitanja i Odjelu za protokol Parlamentarne skupštine BiH, sekretar Ustavno-pravne komisije Doma naroda PS BiH, sekretar Doma naroda PS BiH, sekretar Zajedničke službe PS BiH i dogradonačelnik Grada Sarajeva.

Polaznik je postdiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Bivši je član Upravnog odbora Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Član je asocijacije generalnih sekretara u Interparlamentarnoj uniji, član Zakonodavno-pravne komisije iz reda eksperata u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Radio je na implementaciji rekonstrukcije i obnove kompletnog kompleksa Parlamentarne skupštine BiH, uspostavi unutrašnje organizacije PS BiH, izradi strateških planova PS BiH, uspostavi IT sektora PS BiH i implementacija IPA-fondova za PS BiH.
 Bio je član Komisije Ministarstva pravde BiH za polaganje stručnih upravnih ispita, član stručne komisije Agencije za državnu službu institucija BiH za izradu ispitnih pitanja, te član drugih ad-hoc komisija.

Govori engleski jezik.
Oženjen, otac dvoje djece.


Organizacijska struktura

Ministar:
Aljoša Čampara
Telefon: +387 33 590-200
Fax: +387 33 590-218

Tajnik Ministarstva:
Elvedina Hodžić
Telefon: +387 33 590-204
Fax: +387 33 590-218

Šef Kabineta Ministarstva:
Hajradin Mekić
Telefon: +387 33 280-020
Fax: +387 33 590-218

Federalna uprava policije
Sjedište:
Mehmeda Spahe 7,
Sarajevo
Telefon: +387 33 590-202
Fax: +387 33 590-233
web site: www.fup.gov.ba

Ravnatelj Federalne uprave policije:
Dragan Lukač
Telefon: + 387 33 590-202
Fax: +387 33 590-233

Zamjenik ravnatelja Federalne uprave policije:
Samir Džebo
Telefon: + 387 33 590-208
Fax: +387 33 590-233

Šef Ureda Federalne uprave policije:
Iva Trezner
Telefon: + 387 33 590-202
Fax: +387 33 590-233

Stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol Federalne uprave policije:

Telefon: + 387 33 280-020
Fax: +387 33 590-233

Šef Odsjeka za odnose s javnošću Ministarstva:
Milica Jauz
Telefon: + 387 33 280-020
Fax: +387 33 280-020 lokal 3321

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za pravne poslove
Medina Đapo
Telefon: +387 33 590-209
Fax: +387 33 280-039

Pomoćnik ministra, ravnatelj Policijske akademije
Taib Spahić
Telefon: +387 33 280-020
Fax: +387 33 661-043

Glavni federalni inspektor Inspektorata za nadzor rada agencija i unutarnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara
Tihomir Petric
Telefon: +387 33 280-020
Fax: +387 33 280-070

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za materijalno-financijske poslove
Vera Zovko
Telefon: +387 33 590-203
Fax: +387 33 590-217

Pomoćnik ministra, rukovodilac Sektora za opće i zajedničke poslove
Azra Husković
Telefon: +387 33 280-020
Fax: +387 33 590-218

 

Djelokrug

 • sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela međunarodnog kriminala i terorizma, neovlaštene trgovine drogom i organiziranog kriminala i drugih krivičnih djela iz nadležnosti Federacije,
 • pronalaženje i hvatanje počinilaca tih djela te njihovo privođenje nadležnim organima,
  vrši kriminalističko-tehnička vještačenja,
 • raspisuje i objavljuje INTERPOL-ove međunarodne, federalne i međužupanijske potrage,
 • surađuje sa nadležnim tužiteljstvima u svezi obrade kaznenih slučajeva,
  poslovi državljanstva Federacije,
 • osiguranje određenih ličnosti i zgrada Federacije,
 • zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda u oblasti unutarnjih poslova,
  promet i prijevoz eksplozivnih materija,
 • vrši nadzor primjene Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine FBiH,
 • vrši školovanje za čin policajca i čin mlađeg inspektora, organizira i realizira u vidu tečajeva i seminara stručno osposobljavanje i usavršavanje za policijske službenike u policijskim tijelima FBiH i BiH,
 • vrši obuku za dobivanje certifikata za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovine (zaštitar).
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Zakonom o unutarnjim poslovima i drugim propisima.

Unutarnja organizacija Ministarstva:

 1. Ured ministra
 2. Sektor za upravne poslove
 3. Policijska akademija
 4. Inspektorat za nadzor rada agencija za zaštitu ljudi i imovine
 5. Sektor za materijalno-financijske poslove
 6. Sektor za opće i zajedničke poslove

U sastavu Ministarstva nalazi se Federalna uprava policije.
Unutarnja organizacija Federalne uprave policije:

 1. Ured ravnatelja Uprave policije
 2. Sektor za policijsku podporu i administraciju
 3. Specijalna policijska jedinica
 4. Jedinica za zaštitu ličnosti i objekata
 5. Sektor kriminalističke policije
 6. Centar za forenziku i podporu
 7. Jedinica za profesionalne standarde
 8. Operativno-komunikacijski centar
 9. Odjeljenje za kontrolu proizvodnje, prometa i prijevoza eksplozivnih materija

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad

 • Zakon o državnoj službi u FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o unutarnjim poslovima FBiH ("Sl. novine FBiH", br.: 49/05) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u FBiH ("Sl. novine FBiH, broj: 49/05) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o policijskim službenicima FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 27/05) i podzakonski propisi doneseni na osnovu tog zakona;
 • Zakon o organizaciji tijela uprave u FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 35/05);
 • Kolektivni ugovor za zaposlene u FMUP-u ("Sl. novine FBiH", broj: 44/04);
 • Pravilnik o unutarnjoj organizaciji FMUP-a; broj 01-913/05 od 12.12.2005.
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji FMUP-a; broj 02-179/06 od 14.04.2006.
 • Zakon o državljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03)
 • Zakon o agencijama i unutarjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine FBiH“, broj: 78/08 od 10. 12. 2008.)

 

Srijeda,
07. listopad 2015.
RSS aktualnosti
U raspravi