Linkovi


Odluka o dodjeli Ugovora trećerangiranom ponuđaču za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Herceegovine, broj: 06-02-36-29/2018-21 od 19.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka licenci i produženje važenja postojećih licenci za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije BiH(LOT 2- PRODUžENJE VAžENJA POSTOJEćIH LICENCI), broj: 06-02-36-33/2018-12 od 14.12.2018 godine

Odluka o dodjeli Ugovora drugorangiranom ponuđaču za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-29/2018-18 od 12.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka licenci i produženje važenja postojećih licecnci za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (LOT 1- LICENCE), broj: 06-02-36-33/2018-8 od 11.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-serverske i mrežne opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (LOT 2-mrežna oprema), broj: 06-02-36-32/2018-10 od 10.12.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-29/2018-15 od 03.12.2018. godine

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - hotelskog smještaja za potrebe projekata "Jačanje kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine" (SIDA broj: 11324)

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-nadogradnja hardverske opreme za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-30/2018-11 od 13.11.2018. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba - tečnih goriva za službena motorna vozila za potrebe generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Obavještenje o javnoj nabavci usluga Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 8.10.2018 godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga-dodatni back up link i servisni link za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-25/2018-10 od 09.10.2018

Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 1 - kancelarijski materijal)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (LOT 2 - toneri)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - pružanje usluga osiguranja motornih vozila, full kasko osiguranja vozila, sa uključenim rizikom krađe za službena vozila za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 1)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - pružanje usluga kolektivnog osiguranja uposlenih za potrebe Generalnog skeretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (LOT 2)

Poziv za dostavu ponudu za javnu nabavku usluga - restoranke usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 06-02-36-4/2018- od 05.02.2018. godine do 31.12.2018. godine

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-30.06.2018.

Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu - 30.06.2018.

Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke(24.03.2016.)

ODLUKA o izboru (08.01.2016.)

ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tečnih goriv

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga održavanja i servisiranja službenih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara