Nazad

Proračun Federacije BiH

Zakon o izvršenju proračuna Federacije BiH za 2005. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

  Ovim se Zakonom uređuje: način izvršenja Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

  Opći dio Proračuna sastoji se od bilance prihoda i izdataka te računa financiranja, a posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po proračunskim korisnicima i vrsti izdataka.

  U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici te izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Federacije Bosne i Hercegovine na temelju zakonskih i drugih propisa.

  U računu financiranja iskazuju se zaduženja i otplate dugova uzetih radi uravnoteženja salda bilance prihoda i rashoda Proračuna.

II . TRANSPARENTNOST I JAVNOST PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun prikazuje ukupno i po proračunskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima računskog plana.

Izvršenje Proračuna će se objavljivati ukupno i po proračunskim korisnicima u „Službenim novinama Federacije BiH“.

III. REVIZIJA I NADZOR PRORAČUNA

Članak 4.

Reviziju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu vrši Ured za reviziju, sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 20/98).

Nadzor nad uporabom proračunskih sredstava od strane korisnika obavlja Federalno ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) na način propisan od Federalnog ministarstva.

Federalni ministarstar financija obvezan je izvijestiti Vladu o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu najkasnije do 30. travnja fiskalne godine. Vlada je obvezna izvijestiti Parlament Federacije BiH o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu do kraja svibnja fiskalne godine.

IV – PRIHODI OD NEIZRAVNIH POREZA

Članak 5.

 

Raspodjela prihoda od neizravnih poreza koji se prenose na Federaciju sa Jedinstvenog računa između korisnika u Federaciji, vrši se na bazi kriterija koji se temelje na učešću u uplaćenim prihodima na Jedinstven račun.

Vlada Federacije donijet će Odluku o načinu izračunavanja koeficijenata raspodjele na temelju kriterija iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

V - IZVRŠENJE PRORAČUNA

Članak 6.

  Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

  Korisnici koriste proračunska sredstva samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 7.

  Korisnici koriste sredstva Proračuna sukladno svojem godišnjem financijskom planu, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Članak 8.

  Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima za ispunjenje obveza koje se podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odljeva sredstava.

Članak 9.

  Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga mora se obavljati sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/04).

Članak 10.

  Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršenje Proračuna, sukladno raspoloživim sredstvima.

Članak 11.

  Korisnici preuzimaju obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Proračuna, ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim i mjesečnim planom njegova izvršenja.

  Iznimno, zbog neusklađenog priliva sredstava u Proračun prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Federalno ministarstvo može izmijeniti dinamiku doznačenja sredstava pojedinim korisnicima, uz suglasnost Vlade.

Članak 12.

  Ministarstva koja u svome razdjelu sadrže proračunske potrošačke jedinice-glave, proračunski su nadležna za njih i utvrđuju mjesečne i tromjesečne računske planove izvršenja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava.

Članak 13.

  Korisnici su obvezni Federalnom ministarstvu dostavljati tromjesečne financijske planove za izvršenje Proračuna petnaest dana prije početka tromjesečja.

  Korisnici su obvezni Federalnom ministarstvu, i to do 25. u tekućem mjesecu, dostavljati prijedlog mjesečnog računskog plana za naredni mjesec po pozicijama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom.   

Ako korisnik Federalnom ministarstvu ne podnese prijedlog mjesečnog financijskog plana u roku iz stavka 2. ovoga članka, mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Federalno mnistarstvo .

Članak 14.

  Federalno ministarstvo prenosi neutrošena sredstva po pojedinim pozicijama izdataka iz mjesečnog plana izvršenja Proračuna na iste stavke u naredni mjesečni plan izvršenja Proračuna iste proračunske godine.

Članak 15.

  Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršenja Proračuna ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u mjesečnom planu izvršenja Proračuna (u daljnjem tekstu: nepredviđeni izdaci) mogu se podmiriti, uz suglasnost Federalnog ministarstva .

  Federalno ministarstvo suglasit će se s isplatom izdataka iz stavka 1. ovoga članka ako isplate proizilaze iz federalnog duga, na temelju Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 41/98)

Članak 16.

  Proračun će se izvršiti po slijedećim prioritetima:

•  transfer za financiranje vojske,

•  transfer za invalidnine,

•  transfer za raseljene i izbjegle osobe,

•  transfer za poljoprivredu,

•  transfer za liječenje Hepatitisa „C“ i multiple skleroze

•  plaće i naknade troškova svih uposlenika,

•  tekući transferi javnim poduzećima i kapitalne investicije ,

•  transfer kantonima i nižim razinama vlasti i

•  ostalo.

Članak 17.

  O korištenju sredstava iz tekuće pričuve Proračuna odlučuje Vlada .

  Uštede koje se ostvare tijekom fiskalne godine mogu se prenijeti u Tekuću pričuvu Proračuna do razine utvrđene Zakonom o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine .

  Premijer može raspolagati sredstvima iz tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 100.000 KM, kvartalno.

  Zamjenici premijera, (federalni ministar financija i federalni ministar kulture i športa), može raspolagati sredstvima tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 50.000 KM, kvartalno.

  Premijer, zamjenici premijera, (federalni ministar financija i Federalni ministar kulture i športa) obvezni su kvartalno izvješćivati Vladu o raspolaganju sredstavima iz st. 3. i 4. ovoga članka, a Vlada Parlament.

 

Članak 18.

  Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog propisa, uveća djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva i uvećana sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz tekuće pričuve Proračuna, a odobrava ih Vlada.

  Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva umanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u tekuću pričuvu Proračuna ili na korisnika koji preuzme njegove poslove, uz odobrenje Vlade.

Članak 19.

  Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod, koji pripada Proračunu, obvezno se uplaćuje na depozitne račune javnih prihoda proračuna.

Članak 20.

  Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

  Riješenje o tome donosi Federalno ministarstvo.

Članak 21.

  Proračunskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obvezno osiguranje, sukladno posebnom propisu.

  Sredstva za naknadu štete za imovinu koja nije osigurana prema stavku 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu i doznačavat će se proračunskim korisnicima na njihov zahtjev.

Članak 22.

  Visina dnevnica, naknada troškova za službena putovanja koji nastanu u svezi sa službenim putovanjima za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna određuje se temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, broj 56/04).

Članak 23.

  Sredstva utvrđena u Razdjelu 10. Proračuna, pozicija - Naknade zastupnicima u Parlamentu Federacije - doznačit će se Parlamentu, na temelju Zakona o novčanim primanjima zastupnika i izaslanika u Parlamentu (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 27/98).

  

Članak 24.

  Sredstvima utvrđenim u Razdjelu 11, Glava 1101 Proračuna, pozicija - Tekući transferi - raspolaže predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.

  Sredstvima utvrđenim u Razdjelu 11, Glava 1102 Proračuna, pozicija - Tekući transferi - raspolažu potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine.

  Sredstvima utvrđenim u Razdjelu 11, Glava 1103 Proračuna, pozicija - Tekući transferi - raspolažu potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine.

  Predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine su obvezni kvartalno izvješćivati Vladu o raspolaganju sredstvima iz st. 1., 2. i 3. ovoga članka, a Vlada Parlament jednom polugodišnje.

 

Članak 25.

  Sredstva utvrđena u Razdjelu 12. Proračuna, pozicija - Transfer za političke stranke i koalicije - rasporedit će na korisnike Vlada po prethodno utvrđenim kriterijima.

  Sredstva namijenjena financiranju političkih stranaka i koalicija Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju sudjelovanja broja zastupnika u domovima Parlamenta .

Sredstva koja, temeljem stavka 2. ovoga članka, pripadnu koaliciji Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke, koje sudjeluju u Parlamentu Federacije BiH u jednakim iznosima.

  Ako je koalicija osvojila samo jedan mandat sredstva pripadaju članici koalicije čiji je kandidat osvojio mandat.

  Preostalih 60% sredstava Vlada raspoređuje prema kriteriju sudjelovanja broja zastupnika u domovima Parlamenta.

Sredstva utvrđena u Razdjelu 12. Proračuna, pozicija - Transferi udrugama građana i drugim organizacijama - rasporedit će na korisnike Vlada.

Članak 26.

Sredstva utvrđena u Razdjelu 15. Proračuna, pozicija - Transfer za ekshumacije - koriste se prema programu kojega donosi Vlada.

Članak 27.

Transfer kantonima i nižim razinama vlasti“ - utvrđeni u Razdjelu 16. Proračuna , uplaćuju se mjesečno u visini jedne dvanaestine od godišnjega iznosa , odnosno sukladno ovome Zakonu.

Članak 28.

Sredstva utvrđena u Razdjelu 17. Proračuna, pozicija - Poticaji u industrijskoj proizvodnji - koriste se prema programima koje donosi Vlada.

Članak 29.

Investicijska sredstva razvoja - utvrđena u Razdjelu 18. Proračuna, trošit će se isključivo namjenski, prema programu kojega utvrdi Vlada.  

 

Članak 30.

Sredstva utvrđena u Razdjelu 20. Proračuna, pozicija - Transfer za zdravstvene institucije od značenja za Federaciju - koriste se prema programima koje donosi Vlada.

Sredstava za liječenje Hepatitisa „C“ u iznosu od 4,5 mil. KM i multiple skleroze u iznosu od 0,5 mil. KM su u prioritetima plaćanja u Proračunu za 2005. godinu.

Sredstva će se realizirati kroz program Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine koji će izvještavati Ministarstvo zdravstva i Vladu Federacije BiH o realiziranju programa liječenja, brojnosti oboljenja i drugim važnim pokazateljima u svezi s tim.

Članak 31.

  Sredstva utvrđena u razdjelu 50. Proračuna, pozicije - Grantovi neprofitnim organizacijama - i - Subvencije poduzetnicima i obrtnicima - koriste se prema programima koje donosi Vlada.

 

Članak 32.

  Sredstva utvrđena u Razdjelu 24. Proračuna, pozicija - Transfer za poljoprivredu - koriste se prema programima koje donosi Vlada.

Članak 33.

  Sredstva utvrđena u Razdjelu 52. Proračuna, pozicije - Transfer za kulturu od značenja za Federaciju, Transfer za šport od značenja za Federaciju, Transfer za fond za izdavaštvo, Transfer za kinematografiju, Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa i Transfer za institucije kulture od značenja za BIH - koriste se prema programima koje donosi Vlada.

Članak 34.

 

  Sredstva utvrđena u Razdjelu 53. Proračuna, pozicija - Tranfer za raseljene i izbjegle osobe - koriste se prema programu kojega donosi Vlada.

Članak 35.

  Sredstva utvrđena u Razdjelu 54. Proračuna, pozicija - Transfer za područje znanosti od značenja za Federaciju - koriste se prema programu kojega donosi Vlada.

Članak 36.

Nadležni korisnici proračunskih sredstava su obvezni predložiti Vladi programe utroška sredstava iz čl. 26., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. i 35. ovoga Zakona.

Bitni elementi programa su: naziv programa, kriterij za raspodjelu sredstava, svrha programa, visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.

  Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što to Vlada utvrdi odlukom.

O utrošenim sredstvima iz stavka 1. ovoga članka proračunski korisnici izvješćuju Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo - Vladu, a Vlada - Parlament, tromjesečno  

Članak 37.

  Sredstva iz pozicije - Naknade troškova uposlenika - doznačavat će se korisnicima Proračuna na temelju Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BIH”, br. 34/04 i 56/04), Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BIH», broj: 13/98) i Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudbene vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BIH», broj: 23/00).

Članak 38.

  Prikupljanje javnih prihoda Proračuna vrši se preko računa javnih prihoda

(depozitni račun).

Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskog računa koji je sastavni dio Jedinstvenoga računa trezora kojega otvara Federalno ministarstvo.

  Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st 1. i 2. ovoga članka su ministar financija i osoba koju, na prijedlog ministra, ovlasti Vlada.

Članak 39.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplaćivati na depozitne račune javnih prihoda proračuna.

  Uplate na temelju ostvarenih vlastitih prihoda korisnika proračuna evidentirat će se kao vlastiti prihod svakog proračunskog korisnika u Glavnoj knjizi trezora.

  Sredstva uplaćena temeljem toga zadržavaju se na Jedinstvenom računu i postaju javni prihodi, odnosno neće se vršiti povrat prema korisnicima koji su ih ostvarili.

  Sukladno tome, korisnici su obvezni prilikom izrade svoga dijela Proračuna planirati rashode koji će biti pokriveni iz vlastitih prihoda.

Članak 40. 

  Kantoni, gradovi i općine ne mogu se komercijalno zaduživati u zemlji i inozemstvu u svrhu financiranja tekućih i kapitalnih investicijskih izdataka.

Članak 41.

  Troškovi za institucije Federacije koji prelaze na razinu Bosne i Hercegovine u potpunosti će se prenijeti u Proračun institucija BiH zajedno sa proračunskim stavkama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za ove funkcije. Vlada će doznačiti u Proračun institucija BiH iznose predviđene u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. godinu za financiranje institucija BiH i to proporcionalno na mjesečnoj osnovi počevši od mjeseca u kojem rashodi na osnovu prijenosa funkcija postanu efektivni.

Članak 42.

  Izmjenama i dopunama Proračuna za 2005. godinu će se izvršiti evidentiranje prijenosa rashoda, na temelju prijenosa nadležnosti i ovlasti s entitetske razine na državnu razinu.

 

Članak 43.

  U slučaju da drugi zakoni i propisi Države sadrže odredbe o načinu izvršenja proračuna i o pravima i obvezama korisnika proračunskih sredstava koje su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjivat će se odredbe ovoga Zakona.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 44.

  Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna ako:

•  sredstva Proračuna ne upotrebljuje za one namjene za koje su sredstva utvrđena i ako preuzme obvezu iznad utvrđene u Proračunu (članak 6.);

•  sredstva Proračuna ne upotrebljuje sukladno svojim planovima (članak 7.);

•  Federalnom ministarstvu ne dostavi tromjesečni plan u propisanome roku (članak 13.);

•  postupi suprotno članku 36. ovoga Zakona;

•  sredstva isplati suprotno članku 37.ovoga Zakona;

•  postupe suprotno članku 39. ovoga Zakona;

•  postupe suprotno članku 40. ovoga Zakona i

•  postupe suprotno članku 41. ovoga Zakona.

Članak 45.

  Ovaj Zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se na fiskalnu 2005. godinu.

PREDSJEDATELJ

DOMA NARODA

PARLAMENTA FEDRACIJE BiH

Slavko Matić

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FEDERACIJE

Muhamed Ibrahimović


No database selected