Nazad

Proračun Federacije BiH

Zakon o izvršenju proračuna Federacije BiH za 2004. godinu

Sa ugrađenim amandmanima oba Doma Parlamenta Federacije BiH

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim zakonom se uređuje način izvršavanja Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (u daljem tekstu:Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Opći dio Proračuna se sastoji od Bilance prihoda i izdataka te Računa financiranja, a Posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po proračunskim korisnicima i vrsti izdataka.

U Bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici te sredstva za financiranje javnih izdataka na razini Federacije Bosne i Hercegovine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplate dugova uzetih radi uravnoteženja salda bilance prihoda i rashoda Proračuna.

II - TRANSPARENTNOST I JAVNOST PRORAČUNA

Članak 3.

 

Proračun prikazuje ukupno i po proračunskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima računskog plana.

Izvršenje Proračuna će se objavljivati ukupno i po proračunskim korisnicima u „Službenim novinama Federacije BiH“.

III - REVIZIJA I KONTROLA PRORAČUNA

Članak 4.

Reviziju Federacije Bosne i Hercegovine Proračuna za 2004. godinu vrši Ured za reviziju sukladno Zakonu o Proračunima – Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 20/98) .

Nadzor nad uporabom proračunskih sredstava od strane korisnika obavlja Federalno ministarstvo financija – Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) na način propisan od Federalnog ministarstva.

Federalno ministarstvo je obvezno podnositi izvješće o izvršavanju Proračuna Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament).

IV - IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

Korisnici koriste proračunska sredstva samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 6.

Korisnici koriste sredstva Proračuna sukladno svojim godišnjim financijskim planom, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Članak 7.

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima za ispunjavanje obveza koje se podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava.

Članak 8.

 

Postupak nabave investicijskih dobara i usluga mora se obavljati sukladno Uredbi o postupku nabave robe, uslugama i ustupanju radova (“Službene novine Federacije BIH”, br. 40/03, 58/03 i 11/04).

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje Proračuna, sukladno raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

Korisnici preuzimaju obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Proračuna, ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim i mjesečnim planovima njegova izvršavanja.

Iznimno, zbog neusklađenog priliva sredstava u Proračun prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Federalno ministarstvo može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima, uz suglasnost Vlade .

Članak 11.

Ministarstva koja u svom razdjelu sadrže proračunske potrošačke jedinice-glave, proračunski su nadležna za njih i utvrđuju mjesečne i tromjesečne računske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Korisnici su obvezni Federalnom ministarstvu dostavljati tromjesečne financijske planove za izvršenje Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja.

Korisnici su obvezni Federalnom ministarstvu i to do 25. u tekućem mjesecu, dostavljati prijedlog mjesečnog računskog plana za sljedeći mjesec po stavkama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom.

Ako korisnik Federalnom ministarstvu ne podnese prijedlog mjesečnog financijskog plana u roku iz stavka 2. ovoga članka, mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Federalno ministarstvo.

Članak 13.

Federalno ministarstvo prenosi neutrošena sredstva po pojedinim stavkama izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja Proračuna na iste stavke u naredni mjesečni plan izvršavanja Proračuna iste proračunske godine.

Članak 14.

Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršavanja Proračuna ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u mjesečnom planu izvršavanja Proračuna (u daljem tekstu: nepredviđeni izdaci), mogu se podmiriti uz suglasnost Federalnog ministarstva.

Federalno ministarstvo suglasit će se s isplatom izdataka iz stavka 1. ovoga članka, ako isplate proizilaze iz federalnog duga na temelju Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 41/98).

Članak 15.

Sredstva raspoređena proračunom ne mogu se preraspodjeljivati između ministarstava ili drugih tijela federalne uprave.

Vlada može, na prijedlog Federalnog ministarstva odlučiti da se nedovoljno predviđeni izdaci korisnika podmire iz sopstvenih ušteda ili ušteda drugih korisnika, smanjenjem sredstava na njihovim stavkama.

 

Članak 16.

Proračun će se izvršiti po slijedećim prioritetima:

•  vanjski dug i kamata,

•  transfer za invalidnine,

•  plaće, naknade i troškovi zastupnika,

•  transfer kantonima i nižim razinama vlasti,

•  transfer za izbjeglice,

•  transfer za financiranje države BIH,

•  transfer za financiranje vojske,

•  tekući transferi javnim poduzećima i kapitalne investicije,

•  plaće, naknade i troškovi uposlenika,

•  ostalo.

Članak 17.

O korištenju sredstava Tekuće pričuve Proračuna odlučuje Vlada .

Uštede koje se ostvare u toku fiskalne godine mogu se prenijeti u Tekuću pričuvu Proračuna do razine utvrđene Zakonom o Proračunima – Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine može raspolagati sredstvima Tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 100.000 KM, kvartalno.

Zamjenici premijera, Federalni ministar financija - Federalni ministar finansija i drugi dopremijer, može raspolagati sredstvima Tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 50.000 KM, kvartalno.

Premijer, Zamjenici premijera, Federalni ministar financija - Federalni ministar finansija i drugi dopremijer su obvezni kvartalno izvješćivati Vladu o raspolaganju sredstava iz st. 3. i 4. ovog članka, a Vlada Parlament.

Članak 18.

 

Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i povećana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće pričuve Proračuna, a odobrava ih Vlada.

Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću pričuvu Proračuna ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Vlade.

Članak 19.

Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod, koji pripada Proračunu , obvezno se uplaćuje na depozitne račune javnih prihoda proračuna.

Članak 20.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Riješenje o tome donosi Federalno ministarstvo.

Članak 21.

Proračunskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obvezno osiguranje sukladno posebnim propisom.

Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavku 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu i doznačavat će se proračunskim korisnicima na njihov zahtjev.

Članak 22.

Visina dnevnica , naknada za putne i druge troškove koji nastanu u svezi službenih putovanja za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna određuje se temeljem Uredbe o naknadama za putne troškove (“ Službene novine Federacije BiH”, broj 18/96 )

Članak 23.

Sredstva utvrđena u razdjelu 10. Proračuna pozicija “Naknade zastupnicima u Parlamentu Federacije” doznačit će se Parlamentu na temelju Zakona o novčanim primanjima zastupnika i izaslanika u Parlamentu (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 27/98).

Članak 24.

Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1101 Proračuna, pozicija «Tekući transferi», raspolaže Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1102 Proračuna, pozicija «Tekući transferi», raspolažu Dopredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1103 Proračuna, pozicija «Tekući transferi», raspolažu Dopredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik i dopredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine su obvezni kvartalno izvješćivati Vladu o raspolaganju sredstvima iz st. 1. 2. i 3. ovog članka, a Vlada Parlament jednom polugodišnje.

Članak 25.

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Proračuna, pozicija “Transfer za političke stranke i koalicije» rasporedit će na korisnike Vlada, po prethodno utvrđenim kriterijima.

Sredstva namjenjena za financiranje političkih stranaka i koalicija Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju učešća broja zastupnika u domovima Parlamenta.

Sredstva koja, na osnovu prethodnog stavka, pripadnu koaliciji Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju sudjelovanja broja zastupnika u domovima Parlamenta.

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Proračuna , pozicija “ Transferi udrugama građana i drugim organizacijama” rasporedit će na korisnike Vlada.

Članak 26.

Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Proračuna, pozicija “Transfer za ekshumacije”, koristi se po programu koji donosi Vlada.

Članak 27.

Transfer za financiranje Bosne i Hercegovine”i „Transfer kantonima i nižim razinama vlasti“, utvrđen u razdjelu 16. Proračuna, uplaćuje se mjesečno u visini jedne dvanaestine od godišnjeg iznosa , odnosno sukladno Zakonu o izvršavanju Proračuna Bosne i Hercegovine za 2004.godinu.

Sredstva utvrđena u razdjelu 16. pozicija “Izdaci za inozemne kamate” i “Otplate duga” usmjeravat će se sukladno ostvarenim prilivom sredstava u Proračun temeljem međunarodnog transfera za financiranje spoljnog duga i imat će prioritet.

Članak 28.

Sredstva utvrđena u razdjelu 17. Proračuna, pozicije “Podsticaji u industrijskoj proizvodnji” koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 29.

Sredstva utvrđena u razdjelu 20. Proračuna, pozicija “Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju” koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 30.

Sredstva utvrđena u razdjelu 50. Proračuna, pozicije “Grantovi neprofitnim organizacijama” i ” Subvencije poduzetnicima i obrtnicima ” koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 31.

Sredstva utvrđena u razdjelu 24. Proračuna, pozicija: “Transfer za poljoprivredu», koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 32.

Sredstva utvrđena u razdjelu 52. Proračuna, pozicije «Transfer za kulturu od značaja za Federaciju», «Transfer za sport od značaja za Federaciju», «Transfer za institucije kulture od značaja za BIH», «Transfer za fond za izdavaštvo», «Transfer za kinematografiju», «Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa», koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 33.

Sredstva utvrđena u razdjelu 53. Proračuna, pozicija «Transfer za raseljene i izbjegle osobe» koriste se po programu koji donosi Vlada.

Članak 34.

Sredstva utvrđena u razdjelu 54. Proračuna, pozicija «Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju» koriste se po programu koji donosi Vlada.

Članak 35.

Nadležni korisnici proračunskih sredstava su obvezni predložiti Vladi programe utroška sredstava iz čl. 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 34 ovog zakona.

Bitni elementi programa su: naziv programa kriteriji za raspodjelu sredstava, svrha programa, visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.

Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što to Vlada utvrdi odlukom.

O utrošenim sredstvima iz stavka 1. ovog članka proračunski korisnici izvješćuju Federalno ministarstvo, Federalno ministarstvo Vladu, a Vlada Parlament, tromjesečno .

Članak 36.

Sredstva, pozicija “Naknade troškova uposlenih” doznačavat će se korisnicima Proračuna na temelju Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 44/98 i 49/03), Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BIH», broj: 13/98) i Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BIH», broj: 23/00).

Članak 37.

Prikupljanje javnih prihoda Proračuna vrši se preko računa javnih prihoda

( depozitni račun ).

Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskog računa koji je sastavni dio Jedinstvenog računa trezora kojeg otvara Federalno ministarstvo.

Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st. 1. i 2. ovog članka su osobe koje odredi Vlada.

Članak 38.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplaćivati na depozitne račune javnih prihoda proračuna.

 

Uplate temeljem ostvarenih vlastitih prihoda korisnika proračuna evidentirat će se kao vlastiti prihod svakog proračunskog korisnika u Gl. knjizi trezora.

Sredstva uplaćena temeljem toga zadržavaju se na Jedinstvenom računu, te se neće vršiti povrat prema korisnicima koji su ih ostvarili.

Sukladno tome korisnici su obvezni da prilikom izrade svog dijela Proračuna planiraju rashode koji će biti pokriveni iz vlastitih prihoda.

 

Članak 39.

 

Kantoni, gradovi i općine ne mogu se komercijalno zaduživati u zemlji i inozemstvu svrhu financiranja tekućih i kapitalnih investicionih izdataka.

Članak 40.

Vlada i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine su suglasne da se troškovi Carinske i Obavještajne službe u potpunosti prenesu na Vijeće ministara, zajedno sa proračunskim alokacijama Federacije za ove funkcije u 2004. godini. Vlada je suglasna da Državi doznači iznose predviđene Proračunom za 2004. godinu za Carinsku i Obavještajnu službu i to proporcionalno na mjesečnoj razini, počevši od mjeseca u kojem transferi rashoda temeljem prijenosa funkcija postanu efektivni.

Vlada će osigurati sredstva za sufinanciranje centralne vojne komande na državnoj razini u omjeru koji pripada entitetu.

Prije nego transferi rashoda, na temelju prijenosa funkcija za Carinsku službu i Obavještajno sigurnosnu službu, kao vojnu centralnu komandu postanu efektivni, Vlada i Vijeće ministara će potpisati poseban protokol koji će utvrditi modele prijenosa osoblja, uključujući naknade, status uposlenih i ostala pitanja koja potpisnici smatraju relevantnim.

Tehničke aspekte namjenskih transfera za institucije iz prethodnih stavaka ove točke usuglasit će Federalno ministarstvo i Ministarstvo financija i Trezora Bosne i Hercegovine.

Članak 41.

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2004. godinu će se izvršiti evidentiranje alokacije rashoda na temelju prijenosa nadležnosti i funkcija sa entitetske razine na državnu razinu.

Članak 42.

U mjeri u kojoj su definicije i odredbe ovog zakona u sukobu sa drugim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, odredbe iz ovog zakona će imati prioritet nad odredbama drugih zakona, u stvarima koje se tiču izvršavanja proračuna po svim stavovima.

Ukoliko su drugim zakonima propisani novačni izdatci iz proračuna koji se razlikuju od planiranih iznosa po ovom zakonu ili po Proračunu za 2004. godinu, obvezno se primjenjuje odredba i planirani iznosi predviđeni ovim zakonom i Proračunom za 2004. godinu.

V - KAZNENE ODREDBE

Članak 43.

Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna:

•  ako sredstva Proračuna ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva utvrđena i ako preuzme obvezu iznad utvrđene u Proračunu (članak 5.);

•  ako sredstva Proračuna ne upotrebljava sukladno svojim planovima (članak 6.);

3. ako Federalnom ministarstvu ne dostavi tromjesečni plan u propisanom roku (članak 12.);

4 ako postupi protivno članku 35. ovog zakona;

•  ako sredstva isplati protivno članku 36.ovog zakona;

•  ako postupe protivno članku 38. ovog zakona;

•  ako postupe protivno članku 39. ovog zakona.

Članak 44.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u «Službenim novinama Federacije BiH» a primjenjivat će se na fiskalnu 2004.godinu.

PREDSJEDATELJ
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić v.r.

PREDSJEDATELJ
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

Muhamed Ibrahimović v.r.

 


No database selected