Nazad

Proračun Federacije BiH

Zakon o izvršenju proračuna Federacije BiH za 2003. godinu

I - Opce odredbe


Clanak 1.

Ovim zakonom se ureduje nacin izvršavanja Proracuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2003. godinu (u daljem tekstu: Proracun), upravljanje prihodima i izdacima Proracuna te prava i obveze korisnika proracunskih sredstava.


Clanak 2.

Opci dio Proracuna se sastoji od Bilance prihoda i izdataka te Racuna financiranja, a Posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po budžetskim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici) i vrsti izdataka.

U Bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici te sredstva za financiranje javnih izdataka na razini Federacije Bosne i Hercegovine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Racunu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplate dugova uzetih radi uravnoteženja salda bilance prihoda i rashoda Proracuna.


II - Transparentnost i javnost proracuna


Clanak 3.

U cilju osiguranja transparentnosti, Proracun Federacije Bosne i Hercegovine prikazuje ukupno i po proracunskim korisnicima analiticki sve javne prihode i javne izdatke po racunima racunskog plana.

U cilju javnosti upravljanja javnim novcem izvršenje Proracuna Federacije Bosne i Hercegovine ce se objavljivati ukupno i po proracunskim korisnicima u javnim glasilima.


III - Revizija i kontrola proracuna


Clanak 4.

Reviziju Proracuna Federacije za 2003. godinu vrši Ured za reviziju sukladno Zakonu.

Nadzor nad uporabom proracunskih sredstava od strane korisnika obavlja Federalno Ministarstvo financija (u daljem tekstu: Ministarstvo financija), na nacin propisan od Ministarstva financija.

Ministarstvo financija je obvezno podnositi izvješce o izvršavanju Proracuna Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) i Parlamentu, tromjesecno.


IV - Izvršavanje proracuna


Clanak 5.

Sredstva Proracuna osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Proracuna odredeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

Korisnici koriste proracunska sredstva samo za namjene koje su odredene Proracunom, i to do visine utvrdene u njegovom Posebnom dijelu.


Clanak 6.

Korisnici koriste sredstva Proracuna sukladno svojim godišnjim financijskim planom, a po dinamici utvrdenoj tromjesecnim i mjesecnim planovima.


Clanak 7.

Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima za ispunjavanje obveza koje se podmiruju iz Proracuna uzimati u obzir utvrdenu dinamiku priljeva i odljeva sredstava.


Clanak 8.

Postupak nabave investicijskih dobara i usluga mora se obavljati sukladno Uredbi o postupku nabave robe, uslugama i ustupanju radova (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:31/98).


Clanak 9.

Proracun se izvršava na temelju tromjesecnih i mjesecnih planova za izvršavanje Proracuna, sukladno raspoloživim sredstvima.


Clanak 10.

Korisnici preuzimaju obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Proracuna, ako je njihovo placanje uskladeno s tromjesecnim i mjesecnim planovima njegova izvršavanja.

Iznimno, zbog neuskladenog priljeva sredstava u Proracun prema tromjesecnim i mjesecnim planovima izdataka, Ministarstvo financija može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima, uz suglasnost Vlade.


Clanak 11.

Ministarstvo financija izvršava mjesecne i tromjesecne financijske planove po korisnicima i izdacima, sukladno raspoloživim sredstvima .


Ministarstva koja u svom razdjelu sadrže proracunske potrošacke jedinice-glave, proracunski su nadležna za njih i utvrduju mjesecne i tromjesecne racunske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava iz stavka 1. ovog clanka.


Clanak 12.

Korisnici su obvezni Ministarstvu financija dostavljati tromjesecne financijske planove za izvršenje Proracuna 15 dana prije pocetka tromjesecja.


Korisnici su obvezni Ministarstvu financija i to do 25. u tekucem mjesecu, dostavljati prijedlog mjesecnog racunskog plana za sljedeci mjesec po stavkama utvrdenim tromjesecnim financijskim planom.

Ako korisnik Ministarstvu financija ne podnese prijedlog mjesecnog financijskog plana u roku iz stavka 2. ovoga clanka, mjesecni plan za tog korisnika utvrduje Ministarstvo financija.


Clanak 13.

Ministarstvo financija prenosi neutrošena sredstva po pojedinim stavkama izdataka iz mjesecnog plana izvršavanja Proracuna na iste stavke u naredni mjesecni plan izvršavanja Proracuna iste proracunske godine.

Clanak 14.

Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predvideni mjesecnim planom izvršavanja Proracuna ili izdaci koji zahtijevaju prekoracenje pojedinih stavki u mjesecnom planu izvršavanja Proracuna (u daljem tekstu: nepredvideni izdaci), mogu se podmiriti uz suglasnost Ministarstva financija.

Ministarstvo financija suglasit ce se s isplatom izdataka iz stavka 1. ovoga clanka, ako isplate proizilaze iz federalnog duga na temelju Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 41/98).


Clanak 15.

Sredstva rasporedena proracunom ne mogu se preraspodjeljivati izmedu ministarstava ili drugih tijela federalne uprave.


Iznimno, Vlada može, na prijedlog Ministarstva financija odluciti da se nedovoljno predvideni izdaci korisnika podmire iz sopstvenih ušteda ili ušteda drugih korisnika, smanjenjem sredstava na njihovim stavkama.


Clanak 16.

Proracun Federacije Bosne i Hercegovine izvršice se po slijedecim prioritetima:

1. vanjski dug i kamata,
2. transfer za invalidnine,
3. transfer za izbjeglice,
4. transfer za financiranje države BIH,
5. transfer za financiranje vojske,
6. place zaposlenih i poslanika,
7. ostalo.


Clanak 17.

O korištenju sredstava Tekuce pricuve Proracuna odlucuje Vlada .

Premijer može raspolagati sredstvima Tekuce pricuve Proracuna do iznosa od 100.000 KM, kvartalno.

Federalni ministar financija (u daljem tekstu: Ministar financija) može raspolagati sredstvima Tekuce pricuve Proracuna do iznosa od 50.000 KM, kvartalno.

Premijer i Ministar financija su obvezni kvartalno izvješcivati Vladu o raspolaganju sredstava iz st. 2. i 3. ovog clanka, a Vlada Parlament jednom polugodišnje.


Clanak 18.

Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog propisa, poveca djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i povecana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuce pricuve Proracuna, a odobrava ih Vlada.

Ako se tijekom godine, na temelju zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekucu pricuvu Proracuna ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Vlade.


Clanak 19.

Sav prikupljeni i naplaceni javni prihod, koji pripada Proracunu , obvezno se uplacuje na depozitne racune javnih prihoda Federalnog proracuna.

Clanak 20.

Pogrešno ili više uplaceni prihodi u Proracun, vracaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Riješenje o tome donosi Ministarstvo financija.


Clanak 21.

Proracunskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obvezno osiguranje sukladno posebnim propisom.

Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavku 1. ovog clanka osiguravaju se u Proracunu i doznacavat ce se proracunskim korisnicima na njihov zahtjev.


Clanak 22.

Visina dnevnica , naknada za putne i druge troškove koji nastanu u svezi službenih putovanja za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proracuna odreduje se temeljem Uredbe o naknadama za putne troškove (“ Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 18/96 )


Clanak 23.

Sredstva utvrdena u razdjelu 10. Proracuna pozicija “Naknade zastupnicima u Parlamentu Federacije(zastupnicki paušal)” doznacit ce se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na temelju Zakona o novcanim primanjima zastupnika i izaslanika u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 27/98).

Clanak 24.

Sredstva utvrdena u razdjelu 12. Proracuna, pozicija “Transfer za parlamentarne politicke stranke» rasporedit ce na korisnike Vlada.

Sredstva namjenjena za financiranje politickih stranaka Vlada ce rasporediti tako da 40% od predvidenog iznosa rasporedi na politicke stranke u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju ucešca broja zastrupnika u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstva utvrdena u razdjelu 12. Proracuna , pozicija “ Transferi udrugama gradana i drugim organizacijama” rasporedit ce na korisnike Vlada.

Sredstva utvrdena u razdjelu 12. Proracuna, Zajednicke službe Vlade, pozicija «Nabava opreme za proracunske korisnike», služba ce provoditi postupak javnih nabava u suradnji sa korisnicima.


Clanak 25.

Sredstva utvrdena u razdjelu 15. Proracuna, pozicija “Transfer za ekshumacije” i «Transfer za ukup ekshumiranih», koriste se po programima koje donosi Vlada.


Clanak 26.

“Transfer za financiranje Bosne i Hercegovine” , utvrden u razdjelu 16. Proracuna, uplacuje se mjesecno u visini jedne dvanaestine od godišnjeg iznosa , odnosno sukladno Zakonu o izvršenju Proracuna Bosne i Hercegovine za 2003.godinu.

Sredstva utvrdena u razdjelu 16. pozicija “Izdaci za inozemne kamate” i “Otplate duga” usmjeravat ce se sukladno ostvarenim priljevom sredstava u federalni Proracun temeljem medunarodnog transfera za financiranje vanjskog duga i imat ce prioritet.


Clanak 27.

Sredstva utvrdena u razdjelu 17. Proracuna, pozicije “Podsticaj industrijskoj proizvodnji” koriste se po programima koje donosi Vlada.


Clanak 28.

Sredstva utvrdena u razdjelu 19. Proracuna, pozicije “Transfer za raseljene i izbjegle osobe” koriste se po programima koje donosi Vlada.


Clanak 29.

Sredstva utvrdena u razdjelu 20. Proracuna, pozicija “Transfer za zdravstvene institucije od znacaja za Federaciju” koriste se po programima koje donosi Vlada.

Clanak 30.

Sredstva utvrdena u razdjelu 21.Proracuna, pozicije “Transfer za kulturu od znacaja za Federaciju “, “Transfer za sport od znacaja za Federaciju ”, «Transfer za nauku od znacaja za Federaciju», «Transfer za fond za izdavaštvo», «Transfer za kinematografiju», «Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeda» i «Transfer za institucije kulture od znacaja za Bosnu i Hercegovinu», koriste se po programima koje donosi Vlada.


Clanak 31.

Sredstva utvrdena u razdjelu 24.Proracuna, pozicija: “Transfer za poljoprivredu», koriste se po programima koje donosi Vlada.


Clanak 32.

Nadležni korisnici proracunskih sredstava su obvezni predložiti Vladi programe utroška sredstava iz cl. 24.,26., 27., 28., 29. i 30.

Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.

Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što to Vlada utvrdi odlukom.

O utrošenim sredstvima iz stavka 1. ovog clanka proracunski korisnici izvješcuju Ministarstvo financija, Ministarstvo financija Vladu, a Vlada Parlament Federacije, tromjesecno.


Clanak 33.

Sredstva, pozicija “Naknade troškova uposlenih” doznacavat ce se korisnicima Proracuna na temelju Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 44/98 i 49/00), Zakona o radnim odnosima i placama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 13/98) i Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 23/00).


Clanak 34.

Prikupljanje javnih prihoda Proracuna Federacije BiH vrši se preko racuna javnih prihoda (depozitni racun ).

Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskog racuna koji je sastavni dio Jedinstvenog racuna trezora kojeg otvara Federalno ministarstvo financija.

Potpisnici naloga platnih transakcija putem racuna iz st. 1. i 2. ovog clanka su osobe koje odredi Vlada.


Clanak 35.

Nadležni korisnici proracunskih sredstva, predvidena sredstva mogu koristiti samo za nabavu domacih roba i usluga i za placanje izvedenih radova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine domacim izvodacima.

Posebnom uredbom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ce preciznije formulirati kategorije «domaca roba», «domace usluga», kao i postupak ustupanju radova na teritoriji Federacije.


Clanak 36.

Prihodi koje proracunski korisnici ostvaruju obavljanjem sopstvene djelatnosti moraju se uplacivati na depozitne racune javnih prihoda Federalnog proracuna.

Uplate temeljem ostvarenih sopstvenih prihoda korisnika proracuna evidentirat ce se kao sopstveni prihod svakog proracunskog korisnika u Gl. knjizi riznice.

Sredstva uplacena temeljem toga zadržavaju se na Jedinstvenom racunu, te se nece vršiti povrat prema korisnicima koji su ih ostvarili.

Sukladno tome korisnici su obvezni da prilikom izrade svog dijela Proracuna planiraju rashode koji ce biti pokriveni iz sopstvenih prihoda.


Clanak 37.

Županije, gradovi i opcine ne mogu se komercijalno zaduživati u zemlji i inozemstvu u svrhu financiranja tekucih i kapitalnih investicionih izdataka.


V - KAZNENE ODREDBE


Clanak 38.

Novcanom kaznom od 500 do 5.000 KM kaznit ce se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proracuna:

1. ako sredstva Proracuna ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva utvrdena i ako preuzme obvezu iznad utvrdene u Proracunu (clanak 5.);

2. ako sredstva Proracuna ne upotrebljava sukladno svojim planovima(clanak 6.);

3. ako Ministarstvu financija ne dostavi tromjesecni plan u propisanom roku (clanak 12.);

4. ako postupi protivno clanku 32. ovog zakona;

5. ako sredstva isplati protivno clanku 33.ovog zakona;

6. ako postupe protivno clanku 36. ovog zakona;

7. ako postupe protivno clanku 37. ovog zakona.


Clanak 39.

Ovaj zakon stupa na snagu 16 Decembra 2002 godine i bit ce objavljen bez odlaganja u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”a primjenjivat ce se na fiskalnu 2003.godinu.

 


No database selected