Nazad

Proračun Federacije BiH

Zakon o izvršenju proračuna Federacije BiH za 2002. godinu

I - OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim zakonom se uređuje način izvršavanja Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2002. godinu ( u daljnjem tekstu : Proračun), upravljanje prihodima i izdatcima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Opći dio Proračuna se sastoji od Bilance prihoda i izdataka te Računa financiranja, a Posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po proračunskim korisnicima i vrsti izdataka.
U Bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i primitci, te sredstva za financiranje javnih izdataka na razini Federacije Bosne i Hercegovine na temelju zakonskih i drugih propisa.
U Računu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplate dugova uzetih radi uravnoteženja salda Bilance prihoda i rashoda Proračuna.


II - TRANSPARENTNOST I JAVNOST PRORAČUNA

Članak 3.

U cilju osiguranja transparentnosti , Proračun prikazuje ukupno i po proračunskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima računskog plana.
U cilju javnosti upravljanja javnim novcem izvršenje Proračuna će se objavljivati ukupno i po proračunskim korisnicima u javnim glasilima.

III - REVIZIJA I KONTROLA PRORAČUNA

Članak 4.

Reviziju Proračuna vrši Ured za reviziju sukladno Zakonu.
Nadzor nad uporabom proračunskih sredstava od strane korisnika obavlja Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija) na način propisan od Ministarstva financija.
Ministarstvo financija je obvezno podnositi izvješće o izvršavanju Proračuna Vladi i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine tromjesečno.

IV - IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljenjem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.
Korisnici koriste proračunska sredstva samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Članak 6.

Korisnici koriste sredstva Proračuna sukladno svojim godišnjim financijskim planom, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Članak 7.

Korisnici moraju pri ugovaranju o uvjetima za ispunjavanje obveza koje se podmiruju iz Proračuna uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priljeva i odljeva sredstava.

Članak 8.

Postupak nabave investicijskih dobara i usluga mora se obavljati sukladno Uredbi o postupku nabave robe, uslugama i ustupanju radova ("Službene novine Federacije BiH", broj 31/98).

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje Proračuna, sukladno raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

Korisnici preuzimaju obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim planovima njegova izvršavanja.
Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u Proračun prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Ministarstvo financija može izmijeniti dinamiku doznaka sredstava korisnicima , uz suglasnost Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljnjem tekstu: Vlada).

Članak 11.

Ministarstvo financija izvršava mjesečne i tromjesečne financijske planove po korisnicima i izdatcima, sukladno raspoloživim sredstvima.
Ministarstva koja u svom razdjelu sadrže proračunske potrošačke jedinice-glave proračunski su nadležna za njih i utvrđuju mjesečne i tromjesečne računske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.Korisnici su obvezni Ministarstvu financija dostavljati tromjesečne financijske planove za izvršenje Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja.
Korisnici su obvezni Ministarstvu financija i to do 25. u tekućem mjesecu , dostavljati prijedlog mjesečnog računskog plana za slijedeći mjesec po stavkama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom.
Ako korisnik Ministarstva financija ne podnese prijedlog mjesečnog financijskog plana u roku iz stavka 2. ovog članka , mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Ministarstvo financija.

Članak 13.

Ministarstvo financija prenosi neutrošena sredstva po pojedinim stavkama izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja Proračuna na iste stavke u naredni mjesečni plan izvršavanja Proračuna iste proračunske godine.

Članak 14.

Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršavanja Proračuna ili izdaci zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u mjesečnom planu izvršavanja Proračuna (u daljnjem tekstu: nepredviđeni izdaci), mogu se podmiriti uz suglasnot Ministarstva financija.
Ministarstvo financija suglasit će se s isplatom izdataka iz stavka 1. ovog članka,
ako isplate proistječu iz federalnog duga na temelju Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/98).

Članak 15.

Sredstva raspoređena Proračunom ne mogu se preraspodjeljivati između ministarstava ili drugih tijela federalne uprave.
Iznimno, Vlada može, na prijedlog Ministarstva financija odlučiti da se nedovoljno predviđeni izdaci korisnika podmire iz vlastitih ušteda ili ušteda drugih korisnika, smanjenjem sredstava na njihovim stavkama.

Članak 16.

Proračun će se izvršiti po sljedećim prioritetima:
1. vanjski dug i kamata,
2. transfer za invalidnine,
3. transfer za izbjeglice,
4. transfer za financiranje države BiH,
5. transfer za financiranje vojske,
6. plaće uposlenih i zastupnika-izaslanika,
7. ostalo.

Članak 17.

O korištenju sredstava Tekuće pričuve Proračuna odlučuje Vlada,
Premijer može raspolagati sredstvima Tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 100.000,00 KM kvartalno.
Federalni ministar financija - Federalni ministar finansija ( u daljnjem tekstu: ministar financija) može raspolagati sredstvima Tekuće pričuve Proračuna do iznosa od 50.000,00 KM kvartalno.
Premijer i ministar financija su obvezni kvartalno izvješćivati Vladu o raspolaganju sredstvima iz st. 2. I 3. Ovog članka, a Vlada Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, jednom pologodišnje.

Članak 18.

Ako se tijekom godine, na temelju zakona ili drugog propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva povećana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće pričuve Proračuna, a odobrava ih Vlada.
Ako se tijekom godine, na temelju zakona ili drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću pričuvu Proračuna ili na korisnika koji preuzima njegove poslove uz odobrenje Vlade.

Članak 19.

Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod , koji pripada Proračunu, obvezno se uplaćuje na depozitne račune javnih prihoda Proračuna.

Članak 20.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
Rješenje o tome donosi Ministarstvo financija.

Članak 21.

Korisnicima se osiguravaju sredstva za obvezno osiguranje sukladno posebnim propisima.
Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavku 1. ovog članka osiguravaju se u Proračunu i doznačavat će se korisnicima na njihov zahtjev.

Članak 22.

Visina dnevnica, naknada za puten troškove koji nastanu u svezi službenih putovanja za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna određuju se temeljem Uredbe o naknadama za putne troškove ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/96).

Članak 23.

Sredstva urvrđena u razdjelu 10. Proračuna , pozicija "Naknade zastupnicima u Parlamentu Federacije (zastupnički paušal)", doznačit će se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na temelju Zakona o novčanim primanjima zastupnika i izaslanika u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/98).

Članak 24.

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Proračuna, pozicija "Transfer za parlamentarne političke stranke", rasporedit će na korisnike Vlada.
Sredstva namijenjena za financiranje političkih stranaka Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju sudjelovanja broja zastupnika u domovima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Proračuna, pozicija "Transferi udrugama građana i drugim organizacijama", rasporedit će na korisnike Vlada.
Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Proračuna, pozicije "Nabava opreme" (neraspoređena sredstva) Vlade i "Nabava ostalih stalnih sredstava" (neraspoređena sredstva) Vlade, rasporedit će na krajnje korisnike Vlada.
Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Proračuna, pozicije "Poticaj upošljavanju" i "Poticaj razvoju malog poduzetništva" koriste se po programima koje donosi Vlada i programima zainteresiranih korisnika koje će svojom odlukom potvrditi Vlada.

Članak 25.

Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Proračuna, pozicija "Transfer za ekshumacije", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 26.

"Transfer za financiranje Bosne i Hercegovine ", utvrđen u razdjelu 16. Proračuna , uplaćuje se mjesečno u visini jedne dvanaestine od godišnjeg iznosa, odnosno sukladno ovom zakonu.
Sredstva utvrđena u razdjelu 16. Proračuna pozicija "Izdatci za inozemene kamate", i "Otplate duga", usmjeravat će sukladno ostvarenim prilivom sredstava u Proračun temeljem međunarodnog transfera za financiranje vanjskog duga i imat će prioritet.

Članak 27.

Sredstva utvrđena u razdjelu 17. Proračuna, pozicija "Podsticaji u industrijskoj proizvodnji", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 28.

Sredstva utvrđena u razdjelu 19. Proračuna, pozicije "Transfer za raseljene i izbjegle osobe" i "Transfer za civilne invalide (devet udruga)" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 29.

Sredstva utvrđena u razdjelu 20. Proračuna , pozicija "Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju" koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 30.

Sredstva utvrđena u razdjelu 21. Proračuna, pozicije "Transfer za kulturu od značaja za Federaciju", "Transfer za šport od značaja za Federaciju", "Transfer za znanost od značaja za Federaciju", "Transfer za fond za izdavaštvo" i "Transfer za kinematografiju", koriste se po programima koje donosi Vlada.


Članak 31.

Sredstva utvrđena u razdjelu 24. Proračuna, pozicije: "Transfer za poljoprivredu",
"Transfer za vodoprivredu", "Transfer za šumarstvo", "Transfer za veterinarstvo", koriste se po programima koje donosi Vlada.

Članak 32.

Nadležni korisnici proračunskih sredstava su obvezni predložiti Vladi programe utroška sredstava iz čl. 25., 27., 29. i 30. a za članak 24. stavak 5., čl. 28. i 31. na temelju interresornog usuglašavanja.
Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.
Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što to Vlada utvrdi odlukom.
Prije usvajanja programa i kriterija iz čl. 24.-31., Vlada je obvezna pribaviti mišljenja nadležnih parlamentarnih odbora.
O utrošenim sredstvima iz stavka 1. ovog članka korisnici izvješćuju Ministarstvo financija, Vladu, a Vlada Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, tromjesečno.

Članak 33.

Sredstva pozicija "Naknade troškova uposlenih", doznačavat će se korisnicima Proračuna na temelju Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 44/98 i 49/00), Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/98) i Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/00).

Članak 34.

Prikupljanje javnih prihoda Proračuna vrši se preko računa javnih prihoda (depozitni račun).
Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskog računa koji je sastavni dio Jedinstvenog računa Trezora kojeg otvara Federalno ministarstvo financija.
Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz prethodnog stavka su Ministar financija i zamjenik ministra financija.

Članak 35.

Nadležni korisnici proračunskih sredstava , predviđena sredstva mogu koristiti samo za nabavu domaćih roba i usluga i za plaćanje izvedenih radova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine domaćim izvođačima.
Posebnom uredbom Vlada će preciznije formulirati kategorije "domaća roba", "domaća usluga", kao i postupak ustupanja radova na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

Članak 36.

Prihodi koje korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplaćivati na depozitne račune javnih prihoda Proračuna.
Uplate temeljem ostvarenih vlastitih prihoda korisnika Proračuna evidentirat će se kao vlastiti prihod svakog korisnika u Glavnoj knjizi Trezora.
Sredstva uplaćena temeljem toga zadržavaju se na Jedinstvenom računu i postaju javni prihodi, te se neće vršiti povrat prema korisnicima koji su ih ostvarili.
Sukladno tome korisnici su obvezni da prilikom izrade svojega dijela Proračuna planiraju rashode koji će biti pokriveni iz vlastitih prihoda.

V- KAZNENE ODREDBE

Članak 37.

Novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna :
1. ako sredstva Proračuna ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva
utvrđena i ako preuzme obvezu iznad utvrđene u Proračunu (članak 5.);
2. ako sredstva Proračuna ne upotrebljava sukladno svojim planovima (članak 6.);
3. ako Ministarstvu financija ne dostavi tromjesečni plan u propisanom roku
(članak 12.);
4. ako postupi suprotno članku 32. ovog zakona;
5. ako sredstva isplati suprotno članku 33. ovog zakona;
6. ako postupe suprotno članku 36. ovog zakona.

Članak 38.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se na fiskalnu 2002. godinu.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
prof. dr. Ivo Komšić, v.r.

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v.r.


No database selected