Nazad

Aktuelno

Porezna uprava FBiH: Javni poziv za otpis zateznih kamata na dug
09 Jan 2020


Porezna uprava Federacije BiH objavila je Javni poziv poreznim obveznicima da uplate glavnicu poreznog duga i troškove prinudne naplate nastale do 31.12.2016. godine i tako ostvare pravo na otpis zateznih kamata na javne prihode, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Prema odredbama Zakona, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik glavni dug izmiri najkasnije do 31.12.2020. godine. 

Obveznici, koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastalih sa 31.12.2016. godine, pozvani su da prvo uplate glavnicu i steknu pravo na otpis zateznih kamata.

Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode (Obrazac ZAOK koji je dostupan na internet stranici Porezne uprave FBiH) se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao obveznik. Uz zahtjev je potrebno priložiti i dokumentaciju koja dokazuje da su ispunjeni uslovi za otpis zatezne kamate (dokaze o izvršenim uplatama glavnice duga, a koja je knjižena na ime zatezne kamate, sporazum o odgođenom plaćanju poreznih obaveza) ili izvoda iz evidencije o dugovanjima.

Ukoliko podnosilac zahtjeva najkasnije do 31.12.2020. godine izmiri svoje obaveze po osnovu glavnog duga, uključujući i troškove prinudne naplate, Porezna uprava FBiH donosi rješenje o otpisu zateznih kamata.

Porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do 5. 5.2019. godine i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate a neplaćene kamate u visini od 50 posto, preostala obračunata, a neplaćena kamata će biti otpisana u cjelokupnom iznosu.

Za sve dodatne informacije u vezi otpisa zateznih kamata porezni obveznici mogu se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na internet stranici Porezne uprave FBiH.
 
Petak,
18. rujan 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE