Nazad

Aktuelno

Održana 191. sjednica Vlade Federacije BiH
19 Sep 2019
Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o izvještajima upravljačkih struktura ustanova socijalne zaštite čiji je osnivač Parlament Federacije Bosne i Hercegovine. Rasprava o ovoj temi će biti nastavljena naredne sedmice.
 
Do tada, Vlada je zaključila da četiri federalna ministarstva (rada i socijalne politike, finansija, pravde i obrazivanja i nauke) koja, na osnovu člana 10. Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH koja vrše nadzor nad stručnim radom i zakonitošću rada zavoda, dostave izjašnjenje o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić.
 
Prema današnjoj odluci Vlade, u ovaj zavod će biti upućeni Finansijska policija, Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove u čijem sastavu, između ostalih, djeluje i građevinska inspekcija, koje, u roku od sedam dana, svoje nalaze trebaju dostaviti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.
 
U istom roku, ovo ministarstvo treba da sačini objedinjenu informaciju o tačnom činjeničnom stanju u ovoj socijalnoj ustanovi i dostavi ga Vladi FBiH s ciljem poduzimanja daljnjih koraka.
 
Danas je premijer FBiH ovlašten da, uime Vlade FBiH, kao ovlaštenog dioničara, za 17.10.2019. godine sazove Skupštinu RMU Banovići d.d. Banovići u mjestu sjedišta ovog društva, sa istim dnevnim redom kao u zahtjevu Vlade od 12.9.2019. godine. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da pripremi sve potrebne akte s ciljem realizacije ovog zaključka.
 
Naime, RMU nije ispoštovao zaključak Vlade sa 190. sjednice i nije sazvao Skupštinu ovog društva, što mu je bilo naloženo.
 
Preciziran je i zaključak s prošle sjednice i Elektroprivredi BiH dat rok od 60 dana da u zavisnim društvima RMU Zenica d.o.o Zenica i RMU Breza d.o.o. Breza sačini plan sanacije rudnika u kojem će, između ostalog, biti predloženo i zatvaranje pogona koji nisu profitabilni i ekonomski održivi.
 
Federalna vlada je prihvatila da kreditnim zaduženjima kod Evropske investicijske banke, u iznosu od  140.000.000 eura, te Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 60.000.000 eura, budu osigurana sredstva  za finansiranje izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc Putnikovo brdo - Medakovo,  Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan.
 
Prihvaćeno je i zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta javnog prijevoza u Sarajevu u iznosu do 15.000.000 eura. Sredstva su namijenjena za nabavku novih električnih trolejbusa i povezane aktivnosti, s ciljem poboljšanja razvoja infrastrukture, povećanja kapaciteta i efikasnosti usluga ekološki čistog javnog prijevoza u Sarajevu.
 
Izmijenjena je Odluka o usvajanju  programa utroška sredstava za unaprjeđenje avio saobraćaja u Federaciji BiH utvrđenog Budžetom FBiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i  komunikacija. Na ovaj način su sredstva, s prvobitnih 3.535.000 KM, namijenjena JP Aerodom Bihać, uvećana na 5.535.000 KM.
 
 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE