Nazad

Aktuelno

Održana 156. sjednica Vlade Federacije BiH
13 Sep 2018

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, donijela  Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021. - 2027. godina. Strategija je ključni dokument za izradu sektorskih strategija, programa rada Vlade FBiH za mandatni period i svaku godinu, dokumenta okvirnog budžeta (DOB), godišnjeg budžeta i programa javnih investicija. Ona je i podloga za izradu strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave u Federaciji.
 
Danas je usvojen izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška grant sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH na poziciji kapitalnih transfera javnim preduzećima za finansiranje razvojnih projekata u FBiH, za period 1.4. - 31.08.2018. godine. Kako je precizirano, od ukupno odobrenog iznosa grant sredstava, privredna društva utrošila su 1.211.404,03 KM ili 30,28 posto, te je ostalo neutrošenih 2.788.595,97 KM ili 69,72 posto sredstava.
 
Prihvaćene su i informacije ovog ministarstva o stanju sredstava na računu Posebnog fonda Razvojne banke FBiH i načinu korištenja sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH.
 
Prihvativši informaciju o stanju u oblasti deminiranja i uništavanja eksplozivnih sredstava u FBiH, s mišljenjem Federalne uprave civilne zaštite o Strategiji protivminskog djelovanja Bosne i Hercegovine 2018.-2025. godine, Vlada je zaključila da Komisija za deminiranje BiH i Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) sve aktivnosti, koje se u potpunosti ili samo jednim dijelom odnose na FBiH koordinira, koordinira sa ovom upravom.
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o prošlogodišnjem poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH, u kojoj je navedeno da su trenutno aktivne četiri slobodne zone, i to Holc d.o.o. Puračić, Vogošća d.o.o. Vogošća, Visoko d.o.o. Visoko i Hercegovine d.o.o. Mostar, sa ukupno 75 registriranih korisnika.
 
Usvojena je i informacija o nastavku aktivnosti Federalnog ministarstva trgovine s ciljem osiguranja ekonomski opravdane visine marže u maloprodajnim cijenama naftnih derivata u Federaciji BiH.
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE