Nazad

Aktuelno

Federalno ministarstvo zdravstva o Listi esencijalnih lijekova
10 Sep 2008

Povodom izjave Mirnesa Ajanovića koji tvrdi da je Vlada Federacije BiH usvajanjem Odluke o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine dodijelila sebi isključivo pravo izbora dobavljača lijekova za esencijalnu listu, te time kantonima uskratila pravo da putem tendera traže najpovoljnijeg ponuđača i sl., Federalno ministarstvo zdravstva je izdalo saopćenje u kojem se kaže:

“Na 66. sjednici Vlade Federacije BiH održane 19.08.08. godine Vlada Federacije BiH je podržala usvajanje nekoliko odluka kojima se regulišu prava pacijenata iz obaveznog zdravstvenog osiguranja tj. osnovni paketa zdravstvenih prava, koji predstavlja nerealizirani zadatak iz ranijih saziva Vlade Federacije BiH i Parlamenta Federacije BiH, tačnije navedena zakonska obaveza proističe iz federalnih zakona iz oblasti zdravstva koji su usvojeni još davne 1997. godine.

Predmetna Odluka, na koju upućuje u svom obraćanju Mirnes Ajanović, donijeta je u okviru zakonskih ovlaštenja Vlade Federacije BiH koja su propisana članom 82. stav 1. Zakona o lijekovima, a u kojem je predviđeno da Vlada Federacije BiH, na prijedlog federalnog ministra zdravstva utvrđuje Listu esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obveznog zdravstvenog osiguranja.

Navedena odluka sadrži i Listu esencijalnih lijekova Federacije BiH, znači listu generičkih naziva lijekova (međunarodni nezaštićeni nazivi lijekova), bez navođenja proizvođačkih naziva lijekova i naziva proizvođača lijekova. Liste esencijalnih lijekova Federacije BiH koje se donose od 2001. godine nikad nisu sadržavale proizvođačke nazive lijekova, niti nazive proizvođača lijekova. Jednu istu generiku može registrirati više proizvođača lijekova. Federalna lista lijekova, saglasno članu 83. Zakona o lijekovima obavezno ulazi u sastav pozitivne liste lijekova kantona koju donosi vlada kantona, na prijedlog kantonalnog ministra zdravstva. Na pozitivnim listama lijekova kantona nalaze se lijekovi koji sadrže i generički i proizvođački naziv lijeka, što znači da izbor proizvođača lijekova odnosno proizvođačkih naziva lijekova je isključivo pravo kantona.

Iz tih razloga ne stoje navodi Mirnesa Ajanovića da je Vlada Federacije BiH priskrbila sebi pravo isključivog izbora dobavljača lijekova za esencijanu listu, jer navedenom odlukom Vlade Federacije BiH nisu ni izabrani dobavljači lijekova, već utvrđeni generički nazivi lijekova koji se imaju smatrati vitalnim i koji su sastavnim dijelom osnovnog paketa zdravstvenih prava.

Osim toga, ne stoje ni navodi da se predmetnom odlukom Vlade Federacije BiH oduzima mogućnost kantonima da putem tendera traže najpovoljnijeg dobavljača lijekova. Moramo skrenuti pažnju javnosti, da se saglasno Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i Pravilniku o uvjetima, načinu i postupku javnog nadmetanja za javne nabavke lijekova, lijekovi koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i nabavljaju putem tendera”, kaže se u saopćenju koje je potpisao federalni ministar zdravstva prim. dr. Safet Omerović.

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE