Nazad

Aktuelno

Održana 120. sjednica Vlade Federacije BiH
21 Sep 2017
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, podržala inicijativu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija da sredstva iz akumulirane dobiti javnih preduzeća i iz klirinškog duga Ruske Federacije budu usmjerena za realizaciju prioritetnih infrastrukturnih projekata. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženi su da hitno, a najkasnije u roku od 30 dana, osiguraju održavanje skupština u resornim javnim preduzećima.
 
Kao prioritetni projekti navedeni su izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje, cestovno povezivanje Sarajeva i Goražda, zaobilaznice Mostar - jug i Mostar - sjever (kao dionice autoceste na Koridoru Vc), Gradska prva transferzala Sarajevo i autoceste Žepče - Tuzla. Konačnu odluku o ovoj inicijativi i njenoj realizaciji donijet će Parlament FBiH.
 
Danas je utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Jedna od novih odredaba je da, izuzetno, troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je osiguranik zaposlen.
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška ovogodišnjih budžetskih sredstava utvrđenih na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una“ u iznosu od 500.000 KM.
 
Vlada FBiH je prihvatila zaduženje FBiH, o kojem će se izjasniti Parlament FBiH, po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine za Projekt vodovod Sarajevo u iznosu od 25 miliona eura. Dala je i saglasnost za prihvatanje grant sredstva namijenjenih finansiranju projekta prikupljanja i tretmana otpadnih voda u Zenici, po osnovu Sporazuma između Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) i Bosne i Hercegovine, te Federacije i Grada Zenice u iznosu od 13.516.696,80 eura. Donesena je i Odluka, o kojoj će se u konačnici izjasniti Federalni parlament, da kreditnim zaduženjem kod Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) bude osigurano 11.000.000 eura za izgradnju regionalnog vodovoda „Plava voda“.
 
Usvojena je informacija Federalnog ministarstva trgovine u kojoj je navedeno da su u prošloj godini  direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini iznosila 536,3 miliona KM, od čega se na Federaciju BiH odnosilo 484,6 miliona KM.
 
 
Četvrtak,
29. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE