Nazad

Aktuelno

Potpisana urbanistička suglasnost za dionicu Doboj Jug (Karuše) - Ozimica
10 Sep 2015

 

Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić potpisao je urbanističku suglasnost za izgradnju autoceste na koridoru Vc - dionica Doboj Jug (Karuše) – Ozimica, koja je trasirana na području općina Tešanj, Maglaj i Žepče. Na taj način su stvoreni svi preduvjeti za okončanje postupka ishođenja građevinske dozvole za izgradnju novih 25,77 km autoceste na ovom koridoru.

Izdavanjem ove urbanističke suglasnosti otklonjene su i posljednje administrativne prepreke na daljnjoj izgradnji ove značajne dionice autoceste na Koridoru Vc.

Riječ o jednoj od zahtjevnijih dionica na kojoj se planira tzv. “cut&cover” sistem izgradnje konstrukcije tunela. Kako trasa dijelom prolazi i kroz relativno naseljena mjesta, (Tešanjka, Medakovo, Alispahići. N. Šeher, Ljubatići itd) te je na nekim mjestima u koliziji sa postojećim vodotocima, planirana je i regulacija rijeka, sukladno izdanim vodnim aktima.

Također je planirana rekonstrukcija postojećih, izgradnja novih i prometnica nižeg reda, koje su u koliziji sa projektiranom trasom autoceste.Predviđena je i izgradnja tunela “Crni Vrh” dužine 1800 m. Na kraju poddionice, trasa se uklapa u slijedeću poddionicu Ozimica –Poprikuše.

Ovaj nastavak realizacije projekta Autoceste na koridoru Vc će svakako donijeti novom upošljavanju građevinske operative i omogućiti dalji zamah u investiranju i zapošljavanju domaće kvalificirane stručne radne snage – rekao je ovim povodom ministar Martić - priopćeno je iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
 

 
Srijeda,
21. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE