Nazad

Aktuelno

Ministar Mašić u Mostaru otvorio Međunarodnu konferenciju o elektronskom učenju
26 Sep 2014

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić otvorio je danas u Mostaru Međunarodnu konferenciju o elektronskom učenju „International Conference on e-Education (ICeE 2014)“, koju, pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, organizira Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Obraćajući se učesnicima ovog dvodnevnog skupa - za koji su radove prijavili naučnici i stručnjaci informacijskih i komunikacijskih tehnologija iz Kanade, Turske, Srbije, Makedonije i drugih zemalja regije - ministar Mašić je naglasio da je upravo primjena novih tehnologija dala i obrazovanju jednu novu dimenziju i otvorila nove mogućnosti obrazovanja na daljinu, putem interneta i korištenjem računara, bez ograničenja vremenskog ili prostornog karaktera.

-Imati elektronsko obrazovanje inkorporirano u sisteme obrazovanja različitih nivoa, od preduniverzitetskog, univerzitetskog i obrazovanja nakon univerziteta, a posebno obrazovanja za cijeli život, pretpostavke su modernog školovanja i zahtjevi Bolonjskog procesa. Bosna i Hercegovina potpisnik je dokumenata relevantnih za uključivanje u Bolonjski proces, čime se obavezala na implementaciju i IKT-a unutar sistema obrazovanja u zemlji, prvenstveno za potrebe integriranog obrazovanja u evropskom području - kazao je Mašić, uz konstataciju da je elektronsko učenje, mada još uvijek ne u potrebnoj mjeri, u različitim oblicima zaživjelo i u Bosni i Hercegovini.

Naglasio je i ulogu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje je, također, uočilo značaj upotrebe savremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavnom procesu i drugim vidovima edukacije, te je, između ostalog, bilo aktivan partner u sklapanju Sporazuma Vlade Federacije BiH i Microsoft-a o primjeni modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovnim ustanovama na području Federacije BiH.

-Za implementaciju ovog projekta je u saradnji sa Ministarstvom sačinjen Strateški plan, dok su operativni planovi urađeni sa nadležnim kantonalnim ministarstvima obrazovanja i nauke. Ministarstvo je bilo i inicijator izrade dokumenta „Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH od 2012. do 2022. godine“, u kojem je odgovarajuće mjesto našlo i elektronsko učenje, te primjena multimedije i interneta u nastavnom pocesu - precizirao je federalni ministar.

Prema njegovim riječima, i ova Međunarodna konferencija je, zasigurno, prilika i mjesto za predstavljanje novih dostignuća i rezultata istraživanja u području primjene modernih tehnologija u obrazovanju, što će doprinijeti i dodatnom aktueliziranju ove teme – saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
 

 
Utorak,
20. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE