Nazad

Aktuelno

Premijer Nikšić: Povećati kazne za nasilnički kriminal
05 Sep 2013

Potaknut svakodnevnim slučajevima nasilničkog kriminala kojem svjedočimo na ulicama naših gradova, a koji po svojoj učestalosti, drskosti i posljedicama na živote i imovinu građana prelazi sve moguće granice tolerancije, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izdao je saopćenje u kojem se kaže:

„Nasilnički kriminal ogleda se u skoro redovnoj upotrebi vatrenog i hladnog oružja, a mjesta dešavanja su ulice, parkovi, sredstva javnog prijevoza i generalno mjesta gdje većina poštenih i normalnih ljudi boravi skupa sa svojom djecom i prijateljima, kojom prilikom baš ti ljudi često znaju biti nevine žrtve notornih kriminalaca čija imena redovno pune stupce crnih hronika.

Uvažavam činjenicu da je u okviru postojećih zakonskih propisa u Federaciji BiH inkriminirana većina djela nasilničkog kriminala, te da su istim tim zakonima propisane kazne koje se kreću u zakonskim rasponima, od posebnog minimuma do posebnog maksimuma.

Uz poštovanje principa podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, u okviru koje sudovi, kao neovisni organi, imaju autonomno pravo da bez miješanja izvršne vlasti provode krivične postupke i izriču krivične sankcije i za počinitelje nasilničkih krivičnih djela, svjedoci smo da godinama sudska praksa ide u pravcu izricanja kazni koje su u pravilu najbliže posebnom zakonskom minimumu, bez obzira na visok stepen recidivizma počinitelja i brutalnost koju često ispoljavaju prilikom počinjenja svojih (ne)djela. To djeluje stimulirajuće na sve veću populaciju onih kojima je kriminal postao način života, dok takvo stanje kod građana izaziva strah i osjećaj da je država nespremna i nesposobna stati u kraj u kraj nasilju i kriminalu uopšte.

Stoga, koristeći se svojim ustavnim i zakonskim ovlaštenjima kao premijer Federacije BiH, pri čemu svoj stav o ovome društvenom problemu gradim kao čovjek, građanin i roditelj, a ne primarno kao političar, pokrenuo sam inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH, kojim bi se Parlamentu Federacije BiH predložilo da poveća zakonom zaprijećene kazne, posebno donji prag kazni za najučestalija krivična djela nasilničkog kriminala“, kaže se u saopćenju, te dodaje:

„U tom smislu, razgovarao sam sa federalnim ministrom pravde o ovoj temi, i on će kao resorni ministar pripremiti za neku od narednih sjednica Vlade Federacije BiH ove izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH, u okviru kojih će posebno biti predloženo povećanje kazni za krivična djela: ubistvo, nanošenje tjelesnih povreda, razbojništvo i razbojnička krađa, teška krađa počinjena na naročito drzak i opasan način, iznuda, nasilničko ponašanje, izazivanje opće opasnosti, nasilje u porodici, krivična djela na štetu djece, neovlašteno držanje oružja ili eksplozivnih materija, ugrožavanje sigurnosti javnog prometa usljed obijesne vožnje pod utjecajem alkohola ili opojnih droga, kao i sva druga krivična djela za koja se procijeni da u svom zakonskom opisu imaju obilježja nasilja, a za koja bi u općem interesu trebalo povećati donji prag zaprijećenih kazni.

Duboko vjerujem da će se ovim potezom konačno započeti sa ozbiljnim i konkretnim aktivnostima svih subjekata javne vlasti u pravcu smanjenja obima nasilničkog kriminala, tako što će se povećanjem minimalnih zakonskih kazni utjecati na počinitelje ovih djela, ali i opću populaciju, što bi trebalo imati preventivne efekte u cjelini.

Ubijeđen sam da je ovo zajednički interes svih nas, i da ćemo skupa stati na istu stranu borbe protiv ovih pojava, bez obzira kojoj političkoj opciji, uvjerenju ili društvenoj grupi pripadali. U suprotnom ćemo i dalje biti nijemi posmatrači svega onoga što se svakodnevno dešava na ulicama naših gradova, čime ćemo zapravo dati legitimitet upravo onom malom broju ljudi koji svojim kriminalnim radnjama ometaju većinu u normalnom životu“, kaže se na kraju saopćenja federalnog premijera Nermina Nikšića.  

 
Utorak,
27. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE