ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

 

Član 1.

 

U Zakonu o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03) u članu 374. u stavu 1. riječ "društvenih", briše se.

 

Član 2.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Karolina Pavlović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Denis Zvizdić

 

Član 1.

 

U Zakonu o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03) u članu 374. u stavu 1. riječ "društvenih", briše se.

 

Član 2.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Karolina Pavlović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Denis Zvizdić

 

Član 1.

 

U Zakonu o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03) u članu 374. u stavu 1. riječ "društvenih", briše se.

 

Član 2.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Karolina Pavlović

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Denis Zvizdić