ZAKON
O NOVČANIM POTPORAMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOME RAZVITKU

 

  1. OPĆE  ODREDBE

 

Članak  1.

 

Ovim se zakonom u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) propisuju mjere novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnome razvitku (u daljnjem tekstu: novčane potpore), modeli novčanih potpora, izvori, odabir prioriteta i visina sredstava, korisnici novčanih potpora (u daljnjem tekstu: klijenti), način realizacije novčanih potpora, nadzor nad provođenjem ovoga zakona, kaznene odredbe, prijelazne i završne odredbe, kao i druga pitanja glede novčanih potpora.

 

Članak 2.

 

 (1) Novčane potpore određene ovim zakonom provode se sukladno obvezama iz Sporazuma o pristupanju u Svjetsku trgovinsku organizaciju - WTO i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji.
(2) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo poljoprivrede) u suradnji s entitetom Republika Srpska i Brčko Distriktom, a uz koordinaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, dužno je osigurati harmonizaciju mjera novčanih potpora kako bi se ispunile preuzete obveze iz stavka (1) ovoga članka do uspostave mjerodavnog ministarstva na razini Bosne i Hercegovine.   
(3) Radi ispunjavanja obveza iz stavka (1) ovoga članka, kod kreiranja mjera novčanih potpora, Federalno ministarstvo poljoprivrede i kantonalna ministarstva mjerodavna za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: kantonalna ministarstva) dužni su osigurati provođenje harmonizacije.
(4) Kantonalna ministarstva ne mogu poticati proizvodnje iz modela poticaja proizvodnji definiranog u Dodatku II. Prioriteti u modelu poticaja proizvodnji (u daljnjem tekstu: Dodatak II.), koji se nalazi u privitku ovoga zakona i čini njegov sastavni dio. Kantonalna ministarstva mogu vršiti isplatu poticaja za druge proizvodnje od kantonalnog interesa kao i za proizvodnje iz Dodatka II. ovoga zakona, ali samo do minimalne poticane količine navedene u Dodatku II.
(5) Kantonalna su ministarstva dužna u provođenju svojih modela kapitalnih ulaganja i modela ruralnoga razvitka vršiti usklađivanje s istim modelima na federalnoj razini. 

 
II IZVORI, ODABIR PRIORITETA I VISINA SREDSTAVA ZA NOVČANE POTPORE

 

Članak 3.

(1) Sredstva za novčane potpore iz članka 1. ovoga zakona osiguravaju se u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Proračun Federacije) za svaku kalendarsku godinu i iz drugih izvora.
(2) Visina novčanih sredstava iz stavka (1) ovoga članka je 3 do 6% iznosa proračunskih prihoda i prim?n?a u tekućoj godini u Federaciji.
(3) Osim sredstava koja se izdvajaju na temelju stavka (1) ovoga članka, sredstva za novčane potpore mogu se izdvajati u kantonalnim i općinskim proračunima.
Članak  4.
(1) Odabir prioriteta propisan je u Dodatku II. ovoga zakona.
(2) Visina sredstava za pojedine modele novčanih potpora, opći i posebni kriteriji za njihovo ostvarivanje koji nisu propisani ovim zakonom te drugi posebni uvjeti određuju se Programom novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnome razvitku (u daljnjem tekstu: Program potpora) sukladno Srednjoročnoj strategiji razvitka poljoprivrednog sektora u Federaciji.  
(3) Konačan prijedlog Programa potpora priprema Federalno ministarstvo poljoprivrede u suradnji s odborima za poljoprivredu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
(4) Program potpora iz stavka (2) ovoga članka usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III MODELI NOVČANIH POTPORA I RASPODJELA SREDSTAVA IZMEĐU MODELA

 

Članak 5.

 

(1) Novčane potpore u smislu ovoga zakona obuhvataju potpore u sklopu mjera poticanja proizvodnje i plaćanja u sklopu mjera strukturne politike.
(2) Novčane potpore u sklopu mjera potpore proizvodnji provode se kroz model poticaja proizvodnji.
(3) Plaćanja u sklopu mjera strukturne politike provode se kroz:
model kapitalnih ulaganja,
model ruralnoga razvitka,
model potpore dohotku,
model ostalih vrsta potpora.     


Članak 6.

 

(1) Raspodjela raspoloživih sredstava novčanih potpora za proračunsku godinu vrši se tako da pojedinim modelima pripadaju odgovarajući udjeli sukladno raspoloživim sredstvima.
(2) Ukoliko se predviđena sredstva u okviru pojedinog modela ne utroše u propisanim rokovima, Programom potpora može se izvršiti njihovo preusmjeravanje u druge modele.

 

Članak 7.

(1) Osnovni kriterij za ostvarivanje novčane potpore iz modela poticaja proizvodnji, modela potpore dohotku i modela kapitalnih ulaganja je minimalan ukupan opseg poslovanja poljoprivrednog gazdinstva prikazan u Dodatku I. koji je sastavni dio ovoga zakona.
(2) U mjerenju ukupnoga opsega poslovanja poljoprivrednog gazdinstva sabiru se pojedini opsezi poslovanja, izraženi u proizvodnim jedinicama.
(3) Minimalan pojedini opseg poslovanja koji se može uključiti u obračun ukupnoga opsega poslovanja poljoprivrednog gazdinstva iznosi  0,4  proizvodne jedinice.
(4) Minimalan ukupan opseg poslovanja poljoprivrednog gazdinstva kao osnovni kriterij za razvrstavanje u komercijalna gazdinstva je tri proizvodne jedinice. Poljoprivredna gazdinstva koja ne ispune ovaj kriterij nekomercijalna su gazdinstva.
(5) Obiteljsko poljoprivredno gazdinstvo koje udovolji minimalnom ukupnom opsegu poslovanja može odabrati  status komercijalnog ili nekomercijalnog gazdinstva.
(6) Komercijalna gazdinstva mogu ostvariti pravo na novčanu potporu u sklopu modela poticaja proizvodnji, modela kapitalnih ulaganja i modela ruralnoga razvitka.
(7) Nekomercijalna gazdinstva mogu ostvariti novčanu potporu u sklopu modela potpore dohotku i modela ruralnoga razvitka.
(8) Ostale pravne i fizičke osobe koje nemaju status poljoprivrednog gazdinstva mogu ostvariti pravo na novčane potpore određene u članku 21. ovoga zakona, kao i pravo na novčane potpore u sklopu modela ruralnoga razvitka, a iznimno i u sklopu modela ostalih vrsta potpora ako ispune posebno propisane uvjete.
(9) Do uspostave registara iz članka 24. ovoga zakona poljoprivredna gazdinstva dužna su kod podnošenja zahtjeva za potporu priložiti izjavu o statusu poljoprivrednog gazdinstva (komercijalno / nekomercijalno), u čijem se privitku nalazi popunjen obrazac Dodatka I.

 

Članak 8.

 

(1) Minimalna poticana količina je najmanji godišnji opseg proizvodnje za koji se pojedinom klijentu isplaćuje novčana potpora u okviru modela poticaja proizvodnji. 
(2) Maksimalna poticana količina najveći je godišnji iznos potpore modelu poticaja proizvodnji, kod kojeg se svakom klijentu  isplaćuje puni propisani iznos potpore.
(3) Maksimalni iznos novčane potpore u modelu ruralnoga razvitka i modelu kapitalnih ulaganja podrazumijeva najviši dopušteni novčani iznos koji se može isplatiti pojedinom klijentu u jednoj proračunskoj godini u okviru navedenih modela.

 

Članak 9.

 

(1) Klijenti u područjima s težim uvjetima privređivanja na određenim pozicijama pojedinih modela mogu ostvariti veći iznos novčane potpore.
(2) Područja s težim uvjetima privređivanja u poljoprivredi bit će određena posebnim zakonom.
(3) Vlada će Federacije nakon donošenja Zakona iz stavka (2) ovoga članka u okviru godišnjeg Programa potpora odrediti pozicije pojedinih modela potpora za koje će korisnici u područjima s težim uvjetima privređivanja ostvariti veći iznos novčane potpore.
(4) Klijentima iz stavka (1) ovoga članka visina novčane potpore uvećava se do 35 %.

 
IV MODEL POTICAJA PROIZVODNJI

 

Članak 10.

 

(1) Model poticaja proizvodnji obuhvata:
biljnu proizvodnju,
animalnu  proizvodnju,
organsku proizvodnju,
izvorne zaštićene pasmine.
(2) Minimalna poticana količina propisana je u Dodatku II., a maksimalna poticana količina propisuje se Programom potpora.
(3) Visina sredstava za potporu pojedinom klijentu srazmjerno će se smanjiti ako ukupni zahtjevi za potporu modelu poticaja proizvodnji premaše maksimalno poticanu količinu.  
(4) Ako maksimalna poticana količina pojedinih proizvodnji u tekućoj godini premaši utvrđeni opseg sredstava, a druge proizvodnje ne dosegnu utvrđeni opseg sredstava, neutrošena sredstva za potpore mogu se preraspodijeliti unutar modela poticaja proizvodnji.
(5) Preraspodjelu sredstava iz stavka (4) ovoga članka  izvršit će Vlada Federacije na temelju prijedloga federalnoga ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar poljoprivrede).
 (6) Programom će potpora biti izvršen odabir prioritetnih proizvodnji iz Dodatka II., a može obuhvatiti i druge proizvodnje  koje će se podsticati iz Proračuna Federacije za tekuću godinu, a sukladno visini sredstava koja su odobrena u Proračunu Federacije u toj godini.

 

Članak  11.

 

(1) Radi zaštite proizvodnje od naglih oscilacija cijena poljoprivrednih proizvoda, repromaterijala, sredstava rada i opreme, prema potrebi se određuju koeficijenti korekcije novčane potpore u okviru modela poticaja proizvodnji.
(2) Koeficijenti korekcije iz stavka (1) ovoga članka određuju se u posebnom Dodatku Programa potpora.
(3) Izmjene koeficijenata na prijedlog federalnoga ministra poljoprivrede vrši Vlada Federacije.

 

Članak 12.

 

(1) Pravo na potporu proizvodnji može se ostvariti za:
Biljnu proizvodnju:
1. Proizvodnju ratarskih kultura, povrtlarskih kultura, voćarskih kultura, grožđa i maslina:
krušna žita (pšenica, raž i tritikale);
stočna žita (kukuruz, stočni ječam i zob);
krmno bilje (kukuruz za silažu, stočni kelj, stočni grašak, djetelina, lucerna, djetelinsko-travna smjesa, travne smjese, trave, grahorica i stočna repa);
uljarice (soja, suncokret i uljana repica);
šećerna repa;
povrće (rajčica, paprika, krastavac, luk, mrkva, pastrnjak, peršun, cikla, grah, grašak, češnjak, poriluk, špinat, kupus, kelj, salata, patlidžan i merkantilni krumpir):
heljda;
ljekovito i aromatično bilje (kamilica, menta, lavanda, ruzmarin, smilje, lovor i dr.)
duhan, voće, grožđe i masline.
2. Proizvodnju sjemena:
strnih žita,
krumpira,
povrća,
krmnog bilja,
kukuruza,
soje, uljane repice i suncokreta,
sjemena zobi, ječma, tritikalea,
autohtonih sorti povrća,
sjemena trava, djetelina i djetelinsko-travnih smjesa.
3. Proizvodnju sadnoga materijala:
sadnica krošnjastih voćaka,
sadnica jagodičastog voća,
sadnica vinove loze,
presadnica povrća i ljekovitog bilja,
autohtonih sorti voća.
Animalnu  proizvodnju:
1. Govedarsku proizvodnju:
proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka,
proizvodnja goveđeg mesa,
uzgoj rasplodne stoke (krave, ženska telad),
uzgoj goveda u sustavu krava – tele.
2. Ovčarsku i kozarsku proizvodnju:
proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka,
proizvodnja ovčjeg i kozjeg mesa,
uzgoj rasplodne stoke (ovce, ovnovi, koze i jarci).
3. Svinjogojsku proizvodnju:
 -     proizvodnja svinjskog mesa,
 -     uzgoj rasplodne stoke (krmače).
4. Peradarsku proizvodnju:
-    uzgoj (pilenke, nesilice i brojleri), 
-    uzgoj matičnog jata.
5. Pčelarsku proizvodnju:
košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica,
proizvodnja meda.

6. Ribarsku proizvodnju:                 
proizvodnja slatkovodne i morske ribe (šaran, pastrva i lipljen, lubin i orada),
uzgoj riblje mlađi autohtonih vrsta (mlađ potočne pastrve, mekousne pastrve, glavatice, zlatovčice i lipljena).
c) Organsku proizvodnju:
biljni proizvodi iz točke a) ovoga članka ako se koriste za potrošnju u svježem stanju odnosno kao sirovina za preradu u gotov proizvod s eko znakom,
animalni proizvodi iz točke b) ovoga članka, ako se koriste za potrošnju u svježem stanju odnosno kao sirovina za preradu u gotov proizvod s eko znakom. 
d) Izvorne zaštićene pasmine:
bosanski brdski konj,
domaća buša, 
domaći magarac,
pas tornjak.
(2) Pravo na novčanu potporu mogu ostvariti i klijenti koji vrše otkup i prvi stupanj prerade poljoprivrednih proizvoda iz stavka (1) toč. a), b) i  c) ovoga članka, pod uvjetom da otkupe domaću proizvodnju evidentiranu u asocijacijama poljoprivrednika, mjerodavnim ministarstvima i zavodima za poljoprivredu.

 

Članak 13.

 

(1) Klijenti su dužni izvršiti prijavu proizvodnje definirane u Dodatku II. za koju očekuju potporu u narednoj godini, najkasnije do 15.studenoga  tekuće godine mjerodavnom kantonalnom ministarstvu.
(2) Kantonalna će ministarstva najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stavka (1) ovoga članka dostaviti Federalnom ministarstvu poljoprivrede izvješće o dospjelim prijavama razvrstanim po proizvodnjama.
(3) Klijenti koji ne izvrše prijavu planirane proizvodnje u roku iz stavka (1) ovoga članka neće moći ostvariti pravo na potpore, osim u prvoj godini primjene ovoga zakona.
(4) Način i uvjete ostvarenja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji propisat će federalni ministar poljoprivrede posebnim propisom.

 

V MODEL POTPORE DOHOTKU

 

Članak  14.

 

(1) Model potpore dohotku uvodi se radi zbrinjavanja malih nekomercijalnih obiteljskih poljoprivrednih gazdinstava i osiguranja primjerenijeg životnog standarda članovima ove vrste gazdinstva.
(2) Klijenti u sklopu modela potpore dohotku su nekomercijalna obiteljska poljoprivredna gazdinstva koja imaju ili koriste najviše jedan ha obradivog poljoprivrednog zemljišta.

(3) Pravo na novčanu potporu ostvaruje svaki član nekomercijalnog obiteljskog poljoprivrednog  gazdinstva koji u godini podnošenja zahtjeva ima status poljoprivrednika osiguranika mirovinskog osiguranja i najmanje 55 godina života za muškarce, odnosno 50 godina života za žene.
(4) Novčana potpora iz stavka (3) ovoga članka iznosi do 1.000,00 KM godišnje po članu, odnosno najviše 2.000,00 KM po nekomercijalnom obiteljskom poljoprivrednom gazdinstvu. Pravo na dohodovnu potporu odobrava se za sljedeću kalendarsku godinu i isplaćuje se u dva dijela tijekom godine.
(5) Pravo na dohodovnu potporu prestaje kada klijent stekne uvjete za starosnu mirovinu.
(6)  Način i uvjete ostvarenja novčanih potpora po modelu potpore dohotku propisat će federalni ministar poljoprivrede posebnim propisom.

 

Članak 15.

 

Status nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ne dozvoljava naknadnu promjenu statusa tijekom jedne kalendarske godine i onemogućava potporu u sklopu modela poticaja proizvodnji odnosno modela kapitalnih ulaganja.

 

VI MODEL  KAPITALNIH ULAGANJA

 

Članak 16.

 

(1) Potpora u okviru modela kapitalnih ulaganja je dodjela nepovratnih sredstava komercijalnim poljoprivrednim gazdinstvima radi unapređenja uvjeta proizvodnje, produktivnosti i konkurentnosti poljoprivrednoga gazdinstva, imajući u vidu pri tome ravnomjeran razvitak poljoprivrede na cijelome  teritoriju Federacije. U Programu će potpora biti određeni procentualni iznosi sredstava iz modela kapitalnih ulaganja za pojedine kantone na temelju poljoprivrednih resursa kantona, pri čemu za svaki kanton ne može biti planirano manje od 3% planiranih sredstava.
(2) Nepovratna  sredstva u smislu modela kapitalnih ulaganja odnose se na udio sredstava Proračuna Federacije s kojima Federalno ministarstvo poljoprivrede sudjeluje u sufinanciranju investicija:
- koje klijent financira putem srednjoročnog ili dugoročnog kredita (novčanog zajma)    
dobivenog od financijske institucije,
- koje klijent dijelom financira putem srednjoročnog ili dugoročnog kredita (novčanog zajma)
dobivenog od financijske institucije, a dijelom iz vlastitih sredstava,
- koje klijent financira iz vlastitih sredstava.
(3) Maksimalan iznos novčane potpore u okviru modela kapitalnih ulaganja određuje se Programom potpora.
(4) Maksimalan iznos novčane potpore po klijentu u modelu kapitalnih ulaganja koji nije podložan smanjenju iznosi 30.000,00 KM.
(5) Ako ukupni zahtjevi za potporu modelu kapitalnih ulaganja premaše iznos predviđen Programom potpora, visina sredstava za potporu pojedinom klijentu srazmjerno će biti smanjena ako taj klijent ispunjava uvjete za dodjelu sredstava iznad iznosa određenog u stavku (4) ovoga članka.   
(6) Zahtjev za odobravanje nepovratnih kapitalnih sredstava podnosi se Federalnom ministarstvu poljoprivrede ili u određenim uvjetima mjerodavnoj financijskoj instituciji.
(7) Odluku o odobravanju nepovratnih sredstava donosi Federalno ministarstvo poljoprivrede sukladno Programu potpora.
(8) Uvjete i način ostvarenja novčanih potpora po modelu kapitalnih ulaganja propisat će federalni ministar poljoprivrede  posebnim propisom.

 

Članak 17.

 

(1) Model kapitalnih ulaganja obuhvata novčane potpore kao sudjelovanje u:
izgradnji sustava za navodnjavanje,
podizanju višegodišnjih zasada u voćarstvu i vinogradarstvu,
uređenju zemljišta i okrupnjavanju posjeda,
izgradnji objekata, nabavi mehanizacije i opreme u animalnoj proizvodnji,
nabavi rasplodne stoke,
nabavi mehanizacije i opreme u biljnoj proizvodnji,
izgradnji i opremanju staklenika i plastenika,
zasnivanju rasadnika za proizvodnju sadnica voća i vinove loze,
izgradnji novih te rekonstrukciji i opremanju postojećih ribnjaka i pogona za doradu i pakiranje  ribe,
ulaganju u proizvodnju, pripremu, čuvanje i plasman poljoprivrednih proizvoda (oprema, građevinski objekti, hladnjače, sušare, sortirnice, pakirnice i dr.).
(2) U okviru modela kapitalnih ulaganja ostvaruje se pravo na regresiranje kamata na kredite za kapitalna ulaganja u poljoprivredi.
(3) Visina regresa kamata i način ostvarivanja prava za pojedine oblike kapitalnih ulaganja određuje se propisom iz članka 16. stavak (8) ovoga zakona.

 

VII MODEL RURALNOGA RAZVITKA

 

Članak 18.

 

(1) Model ruralnoga razvitka ima za cilj sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja Federacije, uz uvažavanje načela održiva razvitka.
(2) Novčane se potpore za ruralni razvitak ostvaruju u oblastima povećanja konkurentnosti, zaštite i unapređenja ruralnoga okoliša i diverzifikacije ruralnih aktivnosti.
(3) Novčane potpore za ruralni razvitak određenoga ruralnog područja financiraju se iz sredstava federalnoga, kantonalnih i općinskih proračuna i trebaju pratiti opća strateška opredjeljenja, biti međusobno usklađene i nadopunjavati se.
(4) Novčane potpore za ruralni razvitak uvode se radi unapređenja poljoprivrede, odnosno razvitka biljne i animalne proizvodnje i s njima povezanih nepoljoprivrednih djelatnosti, te  očuvanje autohtonih pasmina i zemljišta u dobrom poljoprivrednom i okolišnom stanju.
(5) Maksimalan iznos novčane potpore u okviru modela ruralnoga razvitka određuje se Programom potpora.

 

Članak 19.

 

(1) Model ruralnoga razvitka poglavito je usmjeren na:
a) Povećanje konkurentnosti i to:
investicije u poljoprivredna gazdinstva,
ruralna infrastruktura,
potpora mladim poljoprivrednicima,
stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi,
tradicionalni proizvodi.
b) Zaštitu ruralnoga okoliša i to:
područjima s težim uvjetima privređivanja u poljoprivredi,
organska proizvodnja,
očuvanje autohtonih  biljnih i životinjskih vrsta (sorte i pasmine),
uređenje agro okoliša.
c) Diverzifikaciju ruralnih aktivnosti i to:
usluge i dopunske djelatnosti,
očuvanje ruralnoga naslijeđa.

 

Članak 20.

 

(1) Pored mjera iz članka 19. ovoga zakona, prilikom izrade Programa potpora mogu biti uvedene i druge mjere  koje su propisane na državnoj razini kao i mjere predviđene regulativama Europske unije u oblasti ruralnoga razvitka.
(2)  Uvjete i način ostvarenja novčane potpore po modelu ruralnoga razvitka propisat će federalni ministar poljoprivrede posebnim propisom.

 

VIII MODEL OSTALIH VRSTA POTPORA

 

Članak 21.

 

(1) Ostale vrste potpora obuhvataju potpore provedbi određenih mjera strukturne i zemljišne politike te drugih mjera koje nisu obuhvaćene  modelima kapitalnih ulaganja i ruralnoga razvitka.
(2) Druge mjere iz stavka (1) ovoga članka mogu obuhvatati različite programe pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima.
Članak 22.

 

(1) Sredstva za ostale vrste potpora, a koja nisu obuhvaćena nijednim od modela određenih u članku 5. ovoga zakona, mogu se  koristiti i za sljedeće namjene:
- sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji,
- sufinanciranje stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova,
- izradu znanstvenih i stručnih programa iz oblasti poljoprivrede i ruralnoga razvitka,
- realizaciju projekata od značaja za Federaciju,
- organiziranje poljoprivrednika (zadruge, udruge, savezi, komore) i sl.,
- sufinanciranje troškova standardizacije proizvoda/proizvodnje,
- sufinanciranje izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda,
- sufinanciranje opremanja laboratorija,
- agroturizam,
- sufinanciranje rada Agronomske komore Federacije Bosne i Hercegovine,
- realizaciju projekata jačanja žena  u oblasti poljoprivrede i ruralnoga razvitka.
(2) Uvjete i način ostvarenja novčanih potpora po modelu ostalih vrsta potpora propisat će federalni ministar poljoprivrede posebnim propisom.

 

IX KLIJENTI         


Članak 23.

 

(1) Klijenti su poljoprivredna gazdinstva te druge pravne i fizičke osobe koje mogu ostvariti pravo na novčane potpore ako ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
imaju sjedište, odnosno prebivalište na teritoriju Federacije,
upisani su u registre iz članka 24. stavak (1) ovoga zakona,
ispunjavaju ostale posebno propisane uvjete.
(2) Klijenti iz stavka (1) ovoga članka dužni su dobijena sredstva namjenski koristiti, a dokumentaciju na temelju koje su ostvarili novčanu potporu čuvati tri godine od dana odobravanja novčane potpore.

 

Članak 24.

 

(1) Klijenti koji žele ostvariti pravo na novčane potpore sukladno ovom zakonu  imaju obvezu upisati se u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno Registar klijenata (u daljnjem tekstu: registri)  sukladno Zakonu o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“, br: 88/07 i 4/10).
 (2) Zahtjev za upis u registre iz stavka (1) ovoga članka klijent nositelj poljoprivrednog gazdinstva podnosi mjerodavnoj općinskoj službi na čijem se području nalazi sjedište pravne osobe i obrta, odnosno prebivalište fizičke osobe nositelja obiteljskog poljoprivrednog gazdinstva.
(3) Federalno ministarstvo poljoprivrede vodi središnji registar za Federaciju i dužno je osigurati tehničke uvjete za elektronsko funkcioniranje registra.

Članak 25.

 

(1) Nositelj obiteljskoga poljoprivrednog gazdinstva je osoba koju pisanom izjavom odrede članovi koji su upisani u registar kao članovi obiteljskog poljoprivrednog gazdinstva.
(2) Vlasnik obrta registriranog za obavljanje poljoprivredne djelatnosti je ujedno i nositelj poljoprivrednog gazdinstva.
(3) Ovlašteni zastupnik gospodarskoga društva ili zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti je nositelj poljoprivrednog gazdinstva.

 

X REALIZACIJA NOVČANIH POTPORA

 

Članak 26.

 

Novčane se potpore realiziraju na temelju ovoga zakona, Programa potpora iz članka 4. ovoga zakona i provedbenih propisa za svaki pojedini model potpore kojim se propisuju bliži uvjeti i način realizacije.

 

Članak 27.

 

(1) Federalno ministarstvo poljoprivrede realizira Program potpora u suradnji s kantonalnim ministarstvima.
(2) Klijent koji ispunjava uvjete za ostvarivanje novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji podnosi zahtjev i propisanu dokumentaciju mjerodavnom kantonalnom ministarstvu, odnosno mjerodavnom kantonalnom poljoprivrednom zavodu.
(3) Kantonalna ministarstva i njihove stručne službe, odnosno kantonalni poljoprivredni zavodi, na temelju Programa potpora i posebnog propisa za model poticaja proizvodnji primaju zahtjeve, vrše provjeru dokumentacije, obrađuju zahtjeve  i utvrđuju činjenično stanje na terenu.
(4) Kantonalna ministarstva mogu poslove iz stavka (3) ovoga članka prenijeti na općinsku službu mjerodavnu za poslove poljoprivrede s područja svoga kantona.
(5) Nakon obrade i provjere dostavljene dokumentacije kantonalno ministarstvo vrši obračun novčanih potpora samo za klijente čiji su zahtjevi pravodobni, utemeljeni i potpuni.  Obračun novčanih potpora vrši se na propisanim obrascima, koje kantonalno ministarstvo uz poseban zahtjev dostavlja Federalnom ministarstvu poljoprivrede u propisanim rokovima.
(6) Kantonalno ministarstvo donosi rješenje kojim odlučuje o zahtjevima koji su pristigli kao  nepravodobni, nepotpuni ili neutemeljeni. Protiv rješenja kantonalnoga ministarstva može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
(7) Do uvođenja informativnog sustava za obradu novčanih potpora, kantonalno ministarstvo  uz zahtjev iz stavka (5) ovoga članka dostavlja i obračun novčanih potpora u elektronskome obliku obrađen u excelu.
(8) Nadzor i kontrolu u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih klijenata, kao i tijekom prikupljanja i obrade dokumentacije, a prije dostavljanja Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vrše kantonalni poljoprivredni inspektori.
(9) Dodatnu kontrolu i nadzor vrši federalna poljoprivredna inspekcija u suradnji s kantonalnom poljoprivrednom inspekcijom.

 

Članak 28.

 

(1) Klijent koji ispunjava uvjete za ostvarivanje novčanih potpora po modelu kapitalnih ulaganja, modelu ruralnoga razvitka, modelu potpore dohotku i modelu ostalih vrsta potpora podnosi zahtjev i propisanu dokumentaciju  Federalnom ministarstvu poljoprivrede.
(2) Federalno ministarstvo poljoprivrede, na temelju Programa potpora i posebnog propisa za svaki pojedini model novčane potpore iz stavka (1) ovoga članka,  prima zahtjeve, vrši provjeru dokumentacije, obrađuje predmete i utvrđuje činjenično stanje na terenu.
(3) Kantonalna ministarstva i njihove stručne službe odnosno kantonalni poljoprivredni zavodi u postupku realizacije novčane potpore po modelima iz stavka (1) ovoga članka, u slučajevima kada je to propisano Programom potpora i posebnim propisom, mogu utvrditi činjenično stanje na terenu.
(4) Nakon obrade i provjere dostavljene dokumentacije Federalno ministarstvo poljoprivrede vrši obračun novčanih potpora za klijente čiji su zahtjevi pravodobni, utemeljeni i potpuni i rješenjem odobrava i određuje visinu novčanih potpora koje pripadaju klijentu. Rješenje kojim se odobrava i određuje visina novčanih potpora konačno je u upravnome postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnoga suda u Sarajevu.
(5) Zahtjevi koji se odobre prosljeđuju se Federalnom ministarstvu financija - Sektor Riznice na isplatu.
(6) Federalno ministarstvo poljoprivrede donosi konačno rješenje kojim odlučuje o zahtjevima koji su pristigli kao nepravodobni, nepotpuni ili neutemeljeni. Protiv rješenja Federalnoga ministarstva poljoprivrede nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnoga suda u Sarajevu.
(7) Stručni nadzor nad realizacijom novčanih potpora iz stavka (1) ovoga članka vrše po potrebi i službenici Federalnoga ministarstva poljoprivrede koje ovlasti federalni ministar poljoprivrede.

 

Članak 29.

 

Dokumentacija klijenta dostavljena Federalnom ministarstvu poljoprivrede, odnosno kantonalnom ministarstvu uvodi se u djelovodnik predmeta i akata i momentom upisa postaje službena dokumentacija s kojom se postupa u skladu sa Uredbom o uredskom  poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 20/98) i Naputkom o načinu vršenja uredskoga poslovanja u organima uprave i službama  za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/98 i 49/98).

 

Članak 30.

(1) Kantonalna ministarstva dužna su svu propisanu i prikupljenu dokumentaciju iz članka 29. ovoga zakona čuvati i omogućiti uvid u tu dokumentaciju prilikom kontrole od mjerodavnih federalnih inspekcija, odnosno stručnog nadzora od ovlaštenih službenika Federalnoga ministarstva poljoprivrede.
(2) Dokumentacija iz stavka (1) ovoga članka mora se čuvati tri godine.

 

Članak 31.

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede prati izvršenje financijskoga plana novčanih potpora za proračunsku godinu i realizaciju predloženih mjera i modela po propisanim udjelima te vodi središnju bazu podataka po vrstama novčanih potpora i klijentima.

 

Članak 32.

 

(1) Federalno ministarstvo poljoprivrede nakon obrade zahtjeva redovito obavještava kantonalna ministarstva o odobrenim zahtjevima koji su dani na isplatu za klijente s područja određenoga kantona.
(2) Kantonalna ministarstva dužna su Federalnom ministarstvu poljoprivrede dostaviti Izvješće o realizaciji kantonalnih novčanih potpora na području svoga kantona najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

 

Članak 33.

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede će Vladi Federacije na temelju podataka o realizaciji novčanih potpora i izvješća iz kantonalnih ministarstava, najkasnije do kraja ožujka tekuće godine, dostaviti godišnje izvješće o realizaciji novčanih potpora u Federaciji  za prethodnu godinu.

 

XI UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

 

Članak 34.

 

(1) Federalno ministarstvo poljoprivrede vrši upravni nadzor nad primjenom ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega koji su ovim zakonom stavljeni u mjerodavnost Federacije. Federalno ministarstvo poljoprivrede vrši i nadzor nad kantonalnim ministarstvima u dijelu izvršenja federalne politike u oblasti novčanih potpora na teritoriju Federacije.
(2) Kantonalna ministarstva vrše upravni nadzor nad provođenjem ovoga zakona i propisa donesenih na temelju ovoga zakona koji su ovim zakonom stavljeni u mjerodavnost kantona.
(3) Nadzor nad provođenjem ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja i Federalno ministarstvo financija u okviru svojih zakonskih ovlasti.

Članak 35.

 

(1) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga zakona i propisa donesenih na temelju ovoga zakona vrše  federalna poljoprivredna inspekcija organizirana u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalne poljoprivredne inspekcije organizirane u kantonalnim upravama za inspekcijske poslove.
(2) Inspekcijski nadzor se vrši sukladno Zakonu o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/05) i Zakonu o inspekcijama  u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 69/05) – (u daljnjem tekstu: Zakon o inspekcijama).

 

Članak 36.

 

Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga zakona izravno obavljaju federalni i kantonalni poljoprivredni inspektori/inspektorice kao državni službenici/ice s posebnim ovlastima i odgovornostima (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija).

 

Članak 37.

Pored ovlasti i dužnosti određenih Zakonom o inspekcijama, poljoprivredna  inspekcija  je ovlaštena i dužna:
nadzirati provođenje i primjenu ovoga zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga zakona;
nadzirati primjenu i provođenje propisa koji se odnose na raspodjelu i korištenje novčanih potpora te utvrđivati nezakonito dobivanje ili nenamjensku uporabu sredstava za novčane potpore;
naređivati korisniku povrat sredstava u slučaju nezakonitog dobivanja sredstava ili nenamjenske uporabe sredstava,
vršiti inspekcijski nadzor nad radom upravnih organizacija -zavoda i agencija za pružanje stručnih  usluga u poljoprivredi vezano uz poslove koji se odnose na provođenje ovoga zakona;
izdavati prekršajne naloge i podnositi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega;
provoditi uvid u popis, spis zahtjeva i isprave koje se odnose na ostvarivanje svih vrsta novčane potpore;
provjeravati vjerodostojnost dokumenata priloženih spisu zahtjeva za novčanu potporu kod subjekata koji su taj dokument izdali;
obavljati i druge inspekcijske poslove vezano uz primjenu ovoga zakona i propisa donesenih na temelju njega.

 

Članak 38.

 

(1) Poljoprivredna inspekcija sukladno odredbama članka 27. Zakona o inspekcijama donosi godišnje programe rada i mjesečne planove rada obavljanja inspekcijskih nadzora.

(2) Pri izradi godišnjih programa i planova, federalna poljoprivredna inspekcija mora tražiti mišljenje Federalnoga ministarstva poljoprivrede, a kantonalna poljoprivredna inspekcija mora tražiti mišljenje kantonalnih ministarstava.
(3) Glavni federalni poljoprivredni inspektor podnosi mjesečno izvješće o izvršenim inspekcijskim pregledima u oblasti novčanih potpora Federalnom ministarstvu poljoprivrede.
(4) Glavni kantonalni poljoprivredni inspektori podnose mjesečna izvješća kantonalnom ministarstvu vezano uz izvršeni inspekcijski nadzor iz oblasti novčanih potpora.

 

Članak 39.

 

(1) Fizičke i pravne osobe koje podliježu nadzoru mjerodavne poljoprivredne inspekcije dužne su pružiti potrebne podatke i obavijesti, omogućiti obavljanje nadzora, odnosno osigurati uvjete za nesmetan rad.
(2) Fizičke i pravne osobe iz stavka (1) ovoga članka dužne su na zahtjev poljoprivrednog inspektora u određenom roku koji odredi inspektor dostaviti ili pripremiti podatke i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova inspekcijskoga nadzora.

 

Članak 40.

 

(1) U obavljanju inspekcijskoga nadzora poljoprivredni inspektor može privremeno oduzeti dokumente i predmete koji u stegovnom odnosno prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz.
(2) O privremenom oduzimanju dokumentacije ili predmeta iz stavka (1) ovoga članka izdaje se potvrda.

 

Članak 41.

 

(1) Upravne, preventivne i  druge mjere  poljoprivredni inspektor naređuje donošenjem pisanoga rješenja.
(2) Na rješenje federalnoga poljoprivrednog inspektora iz stavka (1) ovoga članka može se uložiti žalba Federalnom ministarstvu poljoprivrede u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

 

Članak 42.

 

(1) Na rješenje kantonalnoga poljoprivrednog inspektora o naloženim upravnim mjerama može se uložiti žalba Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
(2) O žalbi će se rješavati sukladno odredbama Zakona o inspekcijama.

 

 

Članak 43.

 

Žalbu na rješenje federalnoga i kantonalnoga poljoprivrednog inspektora, koja je donesena u vršenju inspekcijskoga nadzora sukladno odredbama ovoga zakona, mjerodavna drugostupanjska tijela navedena u čl. 41. i 42. ovoga zakona dužna su riješiti u roku od 15 dana od dana prijema žalbe i ovo rješenje je konačan upravni akt i protiv njega se može pokrenuti upravni spor kod mjerodavnoga kantonalnog suda u sjedištu prvostupanjskoga tijela.

 

XII KAZNENE  ODREDBE

 

Članak  44.

 

(1) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako:
ostvari novčani poticaj suprotno odredbi članka 23. stavak (1);
nenamjenski koristi dobivena novčana sredstva - članak 23. stavak (2);
u namjeri da ostvari novčane potpore, prilikom podnošenja zahtjeva za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata dostavi netočne podatke - članak 24.;
4.  dostavi netočne/neistinite podatke i dokumentaciju radi ostvarivanja novčane potpore.
(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 KM bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka.
(3) Za prekršaje određene  u stavku (1)  toč. 1. i  2.  ovoga članka uz novčanu će kaznu biti izrečena i zaštitna mjera oduzimanja dobivene novčane potpore koja je ostvarena ovim prekršajem.

 

Članak 45.

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako:
ne čuva dokumentaciju na temelju koje je ostvarila pravo na novčane potpore u roku koji je propisan u članku 23. stavak (2);
ne omogući provođenje nadzora poljoprivrednog inspektora na način i u rokovima određenim odredbama Zakona o inspekcijama.
ne provodi standardne agrotehničke i zootehničke mjere u proizvodnji za koju je tražena ili ostvarena novčana potpora;
se nadzorom utvrdi da proizvodnja za koju se podnosi zahtjev za novčanu potporu nije ostvarena u prikazanom opsegu; 
ne izvrši povrat nezakonito dobivenih sredstava u roku koji odredi poljoprivredni inspektor - članak  37. stavak (1) točka 3.
(2) Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 KM bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka.

 

Članak 46.

 

(1) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 3.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako:       
1. izda dokument propisan posebnim propisom iz ovoga zakona za ostvarivanje novčane potpore (uvjerenja, potvrde, računi i drugo) i on ne odgovara stvarnom činjeničnom stanju, izdat je retroaktivno, nije uveden u  knjigovodstvenu i drugu evidenciju, a po osnovi kojeg je klijent ostvario novčanu potporu.
(2) Novčanom kaznom od 200,00 do 1.000,00 KM bit će kažnjena i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz ovoga članka.

 

Članak 47.

 

(1) Novčanom kaznom od 300,00 do 1.500,00 KM bit će kažnjena za prekršaj fizička osoba ako:
ostvari novčani poticaj suprotno odredbi članka 23. stavak (1);
nenamjenski koristi dobivena novčana sredstva - članak 23. stavak (2);
ne čuva dokumentaciju na temelju koje je ostvarila pravo na novčane potpore u roku propisanom u članku 23. stavak (2);
u namjeri da ostvari novčane potpore, prilikom podnošenja zahtjeva za upis u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata dostavi netočne podatke - članak 24;
ne omogući provođenje nadzora poljoprivrednog inspektora na način i u rokovima određenim odredbama Zakona o inspekcijama;
dostavi netočne/neistinite podatke i dokumentaciju radi ostvarivanja novčane potpore;
se nadzorom utvrdi da proizvodnja za koju je podnesen zahtjev za novčanu potporu nije ostvarena u prikazanom opsegu;
ne provodi standardne agrotehničke i zootehničke mjere u proizvodnji za koju je tražena ili ostvarena novčana potpora;
postupi suprotno odredbama čl. 14. i 15. ovoga zakona;
ne izvrši povrat nezakonito dobivenih sredstava u roku koji odredi poljoprivredni inspektor - članak 37. stavak (1) točka 3;
postupi suprotno članku 46. stavak (1) ovoga zakona.
(2) Za prekršaje određene  u stavku (1) toč. 1. i  2. ovoga članka uz novčanu će kaznu biti izrečena i zaštitna mjera oduzimanja dobivene novčane potpore koja je ostvarena ovim prekršajem.

 

Članak 48.

 

Ukoliko se inspekcijskim nadzorom konstatira da zatečeno i utvrđeno stanje ne odgovara činjeničnom stanju navedenom u izdanom dokumentu od stručne službe, federalnih ili kantonalnih poljoprivrednih zavoda, javnih poduzeća i agencija za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi (čl. 27. i 37. ovoga zakona) bit će poduzete mjere sukladno odredbama Zakona o organizaciji organa uprave protiv osoba uposlenih u upravnoj organizaciji, stručnim službama, kantonalnim i federalnim zavodima, javnim poduzećima i agencijama za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.

 

Članak 49.

 

Klijenti koji počine prekršaj iz članka 23. ovoga zakona gube pravo na ostvarenje novčane potpore za razdoblje od tri godine, računajući od dana dostave pravomoćnoga rješenja.

 

XIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 50.

 

Vlada će Federacije  Program potpora iz članka 4. stavak (3) ovoga zakona donositi svake godine u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu  Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine i  Zakona o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 51.

 

Propise za čije donošenje je ovlašten na temelju ovoga zakona federalni ministar poljoprivrede donijet će najkasnije u roku od 90 dana  od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 52.

 

Odredbe članka 24. ovoga zakona vezano uz obvezatnost upisa u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata primjenjivat će se kada se sukladno Zakonu o poljoprivredi uspostave ovi registri.

 

Članak 53.

 

Do stupanja na snagu propisa iz čl. 50. i 51. ovoga zakona ostaje na snazi:
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva („Službene novine Federacije BiH“, broj 7/10) i Naputak za ostvarenje novčanih potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji („Službene novine Federacije BiH“, br. 20/09, 37/09, 51/09, 54/09, 58/09 i 68/09).

 

 

Članak 54.

 

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o novčanoj potpori u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji  („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/04).

 

Članak 55.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

 

Dodatak  I.

 

Izračunavanje ukupnoga opsega poslovanja poljoprivrednog gazdinstva

 

Vrsta proizvodnje

Jed.mjere

Količina

 

Koeficijent

 

Ukupno proizvodnih jedinica

1

2

3

4

5

6

7

Žitarice

ha

 

X

1,0

=

 

Uljarice

ha

 

X

1,4

=

 

Duhan

ha

 

X

2,5

=

 

Povrće

ha

 

X

5,0

=

 

Vinogradi

ha

 

X

6,0

=

 

Voćnjaci

ha

 

X

5,0

=

 

Ljekovito bilje

ha

 

x

4,0

=

 

Sjemenski usjevi

ha

 

x

5,0

=

 

Ostali polj. usjevi

ha

 

x

1,0

=

 

Goveda do 2 godine starosti

broj

 

x

0,5

=

 

Goveda preko 2 godine starosti

broj

 

x

1,0

=

 

Ovce, koze, ovnovi, jarčevi

broj

 

x

0,15

=

 

Pčelinje zajednice

broj

 

x

0,05

=

 

Konji do 2 godine starosti

broj

 

x

0,8

=

 

Konji preko 2 godine starosti

broj

 

x

1,2

=

 

Svinje do 50 kg

broj

 

x

0,1

=

 

Svinje preko 50 kg

broj

 

x

0,3

=

 

Kokoši

broj

 

x

0,005

=

 

Pilići

broj

 

x

0,002

 =

 

 

UKUPNO

 

xxx

 

Xxx

 

xx

 

xxx

 

xx

 

METODOLOGIJA:

 

U kolonu 3. upisuju se ha korištene površine, broj stabala, broj stoke i broj peradi pojedinačnog poljoprivrednog gazdinstva.
Pojedini opseg poslovanja izračunava se množenjem količine proizvodnje iz kolone 3. s koeficijentom u koloni 5.
U izračunavanju ukupnoga opsega poslovanja poljoprivrednog gazdinstva sabira se opseg poslovanja pojedinih proizvodnji.
Za proizvodnje za koje nije propisan koeficijent, radi stjecanja statusa komercijalnog gazdinstva podnosi se zahtjev za razvrstavanje Federalnom ministarstvu poljoprivrede.

                                                                           

 

DODATAK II. 

 

Prioriteti u modelu poticaja proizvodnji

 

Opis

Jedinica

Minimalna poticana količina 

Model poticanja proizvodnje

 

 

Poticanje ratarskih i povrtlarskih  kultura

Krušna žita (deklarirano sjeme) (deklarirano sjeme i račun, uljarice, strna žita) 

ha

1,00

Kukuruz  zrno (referentni prinos) (deklarirano sjeme i račun)

ha

2,00

Ostala žita

ha 

1,00

Uljarice (soja, suncokret i uljana repica)

ha

1,00 

Krmno bilje na oranicama

ha

0,50

Šećerna repa

ha

1,00 

Duhan 

kg

0,50

Povrće

ha

0,50 

Merkantilni krumpir

ha

1,00

Ljekovito bilje (za svaku pojedinu kulturu) 

ha

1,00 

Sjemenski usjevi kod žita
dodati troškove dorade

ha

Svi priznati usjevi

Sjemena deklarirana

kg

Sve proizvedeno

Poticanje sadnog materijala, višegodišnjih nasada i maslinovog ulja 

Sadni materijal deklariran

kom

sav priznati sadni materijal 

Vinogradi  za vinske sorte

ha

0,30 

Vinogradi sa stolne sorte

ha 

0,30 

Voćnjaci intenzivni  (broj sadnica, navodnjavanje)

ha

0,50

Voćnjaci poluintenzivni (broj sadnica)

ha

0,50

 

Poticanje stočarstva i stočarskih proizvoda
 Govedarstvo

Mlijeko (kravlje)

litar

500 mjesečno

Mliječne krave

grlo

3

Krave prvotelke

grlo

2

Utovljena junad od teladi iz domaćeg uzgoja

grlo

Utovljena junad od teladi iz uvoza

grlo

10

Krave i bik u sustavu krava-tele 

grlo

15 

Ovčarstvo i kozarstvo

 

 

Mlijeko (ovčje i kozje)

litar 

300 mjesečno

Rasplodne ovce i ovnovi osnovnog stada stariji od 1 godine

grlo

50 

Rasplodne koze i jarčevi

grlo

25

Janjad preko 20kg - račun

grlo

10

Svinjogojstvo

 

 

Utovljene svinje  od prasadi iz domaćeg uzgoja

grlo

25

Utovljene svinje  od prasadi iz uzgoja

grlo

75

Rasplodne krmače

grlo

Krmače prvopraske

grlo

3

Peradarstvo

 

 

Nesilice u fazi eksploatacije

kljun

 

Brojleri

kljun

5.000 po turnusu

Pilenke domaće

kljun

1.000

Pilenke uvezene

kljun

5.000

Roditeljske rasplodne pilenke 

kom.

5.000

Pčelarstvo

 

 

Pčelinje zajednice

košnica 

20

Med, dokaz račun

kg 

300 

Poticanje ribarstva

 

 

Riblja mlađ (domaći uzgoj) 

kom.

100.000

Uzgoj slatkovodne ribe I. skupine (dokaz račun)

kg

3.000  

 

 

 

Organska proizvodnja

Organska proizvodnja (ukupno za sve kulture)

ha 

0,25 

 

Model ruralnoga razvitka 

 

 

 

Izvorne autohtone pasmine  

Domaća buša  

grlo

1

Bosanski brdski konj

grlo 

1

Domaći magarac

grlo

 

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOGA DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Safet Softić

 

 

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Stjepan Krešić