ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOJ UPRAVI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

 U Zakonu o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH, br.: 33/02, 28/04 i 57/09) u članku 1. u stavku 1. iza riječi: ''poreznih zakona''  stavlja se zarez i dodaju riječi: ''Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa''.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
''Ovaj se zakon odnosi na provođenje i izvršavanje aktivnosti iz oblasti svih vrsta federalnih, kantonalnih, gradskih i općinskih poreza, doprinosa, pristojbi, posebnih naknada, članarina turističkih zajednica, članarina obrtničkih komora i novčanih kazni za porezne prekršaje.“
Iza stavka 2. dodaju se  st. 3.,4., 5. i 6. koji glase:
“Pod pristojbama u smislu stavka 2. ovoga članka podrazumijevaju se pristojba na istaknutu tvrtku i pristojba za držanje aparata za igre na sreću i zabavne igre.“
Pod posebnim naknadama, u smislu stavka 2. ovoga članka, podrazumijevaju se opća vodna naknada, naknada za korištenje općekorisnih funkcija šume i posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
Pod članarinama turističkih zajednica, u smislu stavka 2. ovoga članka, podrazumijevaju se članarine što su ih dužne plaćati pravne i fizičke osobe (samostalni poduzetnici) u određenom postotku od ostvarenog ukupnog prihoda ostvarenog  obavljanjem određene djelatnosti utvrđene Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama.
Pod članarinom obrtničkih komora, u smislu stavka 2. ovoga članka, podrazumijeva se članarina koju su dužni plaćati obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti u određenom postotku utvrđenom Pravilnikom o visini članarine, njenoj raspodjeli između udruga obrtnika i udruga osoba koje obavljaju srodne djelatnosti, obrtničkih komora kantona i Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine.“

 

Članak 2.

 

U  članku 3.  u stavku 1. točka (1) mijenja se i glasi:
''(1) Porezi, doprinosi, pristojbe, posebne naknade, članarine i novčane kazne
Porez je novčani iznos koji je porezni obveznik dužan plaćati proračunu sukladno poreznim zakonima;
Doprinos je novčani iznos koji je porezni obveznik dužan plaćati izvanproračunskim fondovima sukladno propisima koji reguliraju te obveze,
Pristojbe su novčane obveze koje je porezni obveznik dužan plaćati  sukladno zakonima kojima se reguliraju pristojbe na istaknutu tvrtku i pristojbe na aparate za igre na sreću i zabavne igre;
Posebne naknade su novčani iznosi koje su dužni plaćati porezni obveznici sukladno  čl. 169. i 170. Zakona o vodama, članku 60. stavak 1. točka a) Zakona o šumama i sukladno  članku 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;
Članarine turističkih  zajednica su novčane obveze koje su dužni plaćati porezni obveznici sukladno  Uredbi o članarinama u turističkim zajednicama;
Članarine obrtničkih komora su novčane obveze koje su dužni plaćati članovi obrtničke komore sukladno Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima;
Novčane kazne su novčani iznosi koji su evidentirani u registru novčanih kazni po poreznim prekršajima i koje se naplaćuju u postupku prisilne naplate.''
U stavku 1. točka (4) mijenja se i glasi:
''(4) Porezna tajna su sve informacije ili podaci o poreznom obvezniku kojima raspolažu porezni organi, izuzev:
informacija i podataka za koje porezni obveznik u pisanome obliku izjavi da se ne smatraju poreznom tajnom,
informacija  i  podataka  danih  u  takvom  obliku  da  se  ne mogu  povezati s pojedinačnim poreznim obveznikom ili ga se na drugi način ne može  identificirati,
podataka o naplati poreza koji se prema odredbama ovoga zakona javno objavljuju.
Porezne informacije i podaci koji se smatraju poreznom tajnom mogu se dati:
organima mjerodavnim za poduzimanje mjera i aktivnosti s ciljem utvrđivanja poreznih obveza, odgovornosti za porezne prekršaje i porezna kaznena djela;
stranim poreznim vlastima sukladno međunarodnim ugovorima  i
drugim osobama uz pisani pristanak poreznog obveznika.''
U stavku 1. točka (7) iza zagrade od riječi ''OOPP'' umjesto zareza stavlja se točka, a  ostali tekst se briše.
U stavku 1. točka (9) riječ ''radnik '' zamjenjuje se riječju  ''uposlenik''.

 

Članak 3.

    
  
U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:
„ Poreznom upravom rukovodi direktor Porezne uprave (u daljnjem tekstu: direktor). Direktor ima zamjenika. Direktora i zamjenika direktora imenuje Vlada Federacije, na prijedlog federalnog ministra financija (u daljnjem tekstu: ministar) na razdoblje od četiri  godine sa mogućnošću novog imenovanja.“
U stavku 3. prva rečenica se mijenja i glasi:
''Porezna uprava je organizirana na dvjema razinama i to na razini Središnjeg ureda
i razini kantonalnih poreznih ureda s pripadajućim poreznim ispostavama.“.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
''Direktor, uz suglasnost ministra, a po provedenoj proceduri utvrđenoj u poglavlju IV. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 29/03, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), postavlja i razrješava rukovoditelje sektora unutar Središnjeg ureda, rukovoditelje kantonalnih poreznih ureda i šefove poreznih ispostava.''
Stavak 6. briše se.

 

Članak 4.

 

U članku 5. u  st. 3. i 4. riječi: ''Na zahtjev Porezne uprave, Carinska uprava će joj''  zamjenjuju se riječima: ''Radi međusobne suradnje, Uprava za neizravno oporezivanje će Poreznoj upravi,''.
Iza stavka  6. dodaje se novi stavak 7. koji  glasi:
''Porezna uprava dužna je razmjenjivati informacije s odgovarajućim organima u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, radi većeg poštivanja poreznih zakona oba entiteta i Distrikta.''
Dosadašnji stavak 7. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:
''Porezna uprava i Uprava za neizravno oporezivanje dužne su koordinirati aktivnosti i obostrano razmjenjivati informacije s odgovarajućim organima u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu radi većeg poštivanja poreznih zakona oba entiteta i Distrikta.''

 

Članak  5.

 

U članku 7. u  stavku 1. riječi: "Porezna uprava i njeni radnici" zamjenjuju se riječju: ''uposlenici", a riječi: ''imat će” riječju “imaju".
U stavku 1. u alineji 14. riječi: "vode postupak i izriču kazne" zamjenjuju se riječima: "izdaju prekršajne naloge".
U stavku 1. u alineji 18.  riječi ''šezdeset (60)''  zamjenjuju se riječima: stotinu dvadeset (120)''     
Stavak 2. mijenja se i glasi:
''Uposlenicima poreznog organa nije dopušteno da budu u organima političkih stranaka, niti da budu u zakonodavnoj vlasti na bilo kojoj razini.''

 

Članak  6.

 

 U članku 9.  u stavku 1. riječ  ''Radnici''  zamjenjuje se riječju ''Uposlenici''. 

 

Članak  7.

 

 U članku 10. u st. 1. i  2. riječ ''Radnici'' zamjenjuje se riječju ''Uposlenici''. 
U stavku 2. iza riječi: ''Poreznoj upravi'' stavlja se točka, a riječi: ''ili poreznom obvezniku''  brišu se.
Iza stavka dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„ Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je organ od značaja za javnu sigurnost.“

 

Članak 8.

 

Iza članka 12. dodaje se novi članak 12a. koji glasi:
''12a.

Na prijedlog ministra, Vlada Federacije može donijeti odluku kojom će utvrditi pravo uposlenika Porezne uprave koji rade na poslovima kod kojih postoje posebni uvjeti rada, na poseban dodatak u visini do 20% osnovne plaće.
Odlukom iz stavka 1. ovoga članka bit će utvrđeni poslovi kod kojih postoje posebni uvjeti rada i postotak posebnog dodatka za te poslove.''

 

Članak 9.

 

 Iza  članka 15. dodaje se novi članak 15a. koji glasi:
''15a.

 Identifikacijski broj dodijeljen poreznom obvezniku bit će oduzet u sljedećim slučajevima:
ako se utvrdi da je identifikacijski broj dodijeljen bez podnošenja propisane dokumentacije ili ako je lažna dokumentacija, odnosno lažne su informacije korištene u postupku dodjele identifikacijskog broja;
ako je nakon izdavanja identifikacijskog broja zakonodavac propisao druge uvjete za poreznu registraciju i identifikaciju poreznog obveznika, a porezni obveznik ne postupi sukladno izmijenjenoj zakonskoj regulativi;
ako mjerodavni  sud  utvrdi  da  je  upis u  sudski  registar  bio  nedopustiv ili je naknadno postao nedopustiv;
u drugim slučajevima u kojima se utvrdi da je dodjela identifikacijskog broja bila nedopustiva ili je naknadno postala nedopustiva.
Postupak oduzimanja identifikacijskog broja provodi se na zahtjev osobe koja ima pravni interes ili po službenoj dužnosti, shodno odredbama upravnoga postupka. Postupak provodi organizacijska jedinica Porezne uprave koja je i dodijelila identifikacijski broj poreznom obvezniku.''

 

Članak 10.

 

U članku 16. u  stavku 3. iza riječi: ''dostavlja poreznom organu rješenje o sudskoj registraciji s prilozima'' dodaju se riječi: ''i izvod iz sudskog registra koji ne može biti stariji od 30 dana od dana izdavanja.“

 

Članak  11.

 

 U  članku 18. iza stavka 2. dodaje se  stavak  3. koji glasi:
''Organ uprave ili drugi mjerodavni organ koji vodi evidenciju o imovini i upisuje promjene o vlasništvu nad imovinom obavještava mjerodavni Porezni ured o svim promjenama u roku od pet (5) radnih dana od dana takve upisane promjene kod subjekta nad čijom je imovinom Porezna uprava upisala zakonsku hipoteku.“

 

Članak  12.

 U članku 20. u  stavku 6. u četvrtom redu riječi: ''na floppy disketi'' zamjenjuju se riječima: ''elektronskim putem''. 
U stavku 7., na kraju prve rečenice, umjesto točke upisuje se zarez i dodaju  sljedeće riječi: ''a ukoliko se radi o prijavi podnesenoj elektronskim putem, prijava se potpisuje shodno Zakonu o elektronskom potpisu.“

 

Članak 13.

 

U članku 22. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
''Porezna uprava ima ovlast izmijeniti poreznu prijavu koju je podnio porezni obveznik ukoliko utvrdi da porezna prijava nije ispravno podnesena ili ne sadrži točne podatke. Izmjenu porezne prijave Porezna uprava može izvršiti tek po isteku roka iz stavka 4. ovoga članka i po proceduri propisanoj ovim zakonom.“

 

Članak 14.

 

U članku 27.  stavak 1. mijenja se i glasi:
''Porezna obveza je obveza poreznog obveznika da plati porez, doprinose, pristojbe i novčane kazne, uključujući i pripadajuće kamate, sukladno poreznim zakonima i zakonima kojima se uređuju pitanja doprinosa i odnosnih pristojbi i novčanih kazni.“

 

Članak 15.

 

U članku 28. u stavku 1. u drugom redu iza riječi “dužno” dodaju se riječi: “obustaviti i”, u petom redu iza riječi “kada” dodaje se riječ "je", a u šestom redu iza riječi “poduzetnik” riječ “naplati” briše se, a dodaju se riječi: “bilo dužno obustaviti i naplatiti”.

 

Članak 16.

 

 U članku 29. u stavku 1. u  alineji 1. iza riječi ''direktor'' dodaju se riječi: ''ili osnivač''

 

Članak 17.

 

Članak 36. mijenja se i glasi:
''Izmirenje porezne obveze podrazumijeva plaćanje ukupnog iznosa poreza, doprinosa, pristojbi i novčanih kazni, uključujući i pripadajuće kamate.
Plaćanje poreza obavlja se u iznosu i rokovima sukladno poreznim zakonima.
Plaćanje doprinosa obavlja se sukladno odredbama Zakona o doprinosima.
Plaćanje pristojbe obavlja se u gotovini ili računom sukladno propisima kojima su regulirane pristojbe.
Plaćanje novčanih kazni koje su evidentirane u registru novčanih kazni i koje se naplaćuju u postupku prinudne naplate obavlja se sukladno odredbama poglavlja XI.  Zakona. 
Plaćanje obveza iz st. 2. do 5. ovoga članka izvršava se putem OOPP na propisane račune u zakonskom sredstvu plaćanja u Bosne i Hercegovine.''

 

Članak 18.

 

Članak 40. stavak 3. mijenja se i glasi:
''Razrez se poništava ili mijenja samo ako rukovoditelj mjerodavnog poreznog ureda odredi da se razrez poništava ili mijenja ili prema presudi mjerodavnoga suda. Ova se pravila neće primijeniti ako se razrez mijenja zbog izmjene porezne prijave od poreznog obveznika.“

 

Članak  19.

 

U članku 43.  stavak 3. mijenja se i glasi:
''Nakon što poreznom obvezniku bude uručen nalog za plaćanje sukladno članku 3. stavak 1. točka (12) Zakona i ako porezna obveza ostane neplaćena, rukovoditelj mjerodavnog poreznog ureda donosi rješenje o pokretanju postupka prisilne naplate, a to se rješenje dostavlja poreznom obvezniku prije poduzimanja konkretnih mjera prisilne naplate.“
U stavku 5. alineja 4 iznos ''250,00 KM '' zamjenjuje se iznosom  "300,00 KM''. 

 

Članak 20.

 

 U članku 45. stavak  1. alineja 1. iza riječi  ''trošak'' dodaje se riječ  ''prisilne''.

 

Članak 21.

 

 U članku 46. stavak 2. iza riječi ''obvezniku'' umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi:  sukladno članku 3. točka (12) Zakona''.

 

Članak 22.

 

 U članku 47. u  stavku 1. u  alineji  5. točka  2. mijenja se i glasi:
'' 2. ne postoji obračun ili postoje greške u obračunu kamate na zakašnjelo plaćanje, ili''.
U stavku 2. riječ ''dostavljeno'' zamjenjuje se riječju „uručeno“ i iza riječi ''obvezniku''  dodaju se riječi: "sukladno članku 3. točka (12) Zakona''.

 

Članak 23.

 

U članku 48. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Ukoliko je rješenje o obustavi doneseno jer  je isteklo razdoblje u kojem je porezna obveza naplativa (članak 47. stavak 1. alineja 1.), u istom rješenju će se odrediti da se poništavaju poduzete radnje u postupku naplate i da se poništava izvršeni razrez tih poreznih obveza.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

 

Članak 24.

 

 U članku 50.  u stavku 1. u četvrtom redu riječ „svu“ briše se, a u petom redu iza riječi „ obveznika“ dodaju se riječi : „u  visini dvostrukog iznosa duga,“.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
''Konkretnu imovinu i imovinska prava na kojima se upisuje zakonska hipoteka u visini dvostrukog iznosa duga određuje Porezna uprava nakon pribavljanja podataka o imovini i imovinskim pravima poreznog obveznika i nakon što ovlašteni sudski vještak procijeni vrijednost konkretne imovine i imovinskih prava, a što osigurava porezni obveznik. Ako porezni obveznik nema imovine i imovinskih prava u vrijednosti koja je jednaka dvostrukom iznosu duga, zakonska hipoteka se upisuje na svu imovinu i imovinska prava poreznog obveznika.“
St. 2., 3. i 4. postaju st. 3., 4. i 5.
Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:
'Zakonska hipoteka iz stavka 1. ovoga članka traje do izmirenja porezne obveze ili poništenja razreza poreza“.
U stavku 4., koji postaje stavak 5., riječ  "svu"  briše se.
Iza stavka 4., koji postaje stavak 5., dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
''Poreznom obvezniku, čija je sva imovina i imovinska prava ili njihov dio, postala predmetom zakonske hipoteke zbog poreznog duga koji, radi izmirenja tog duga, hoće da proda svoju cjelokupnu imovinu i imovinska prava ili njihov dio, Porezna uprava će dozvoliti njihovu prodaju ukoliko kupac te imovine i imovinskih prava izvrši uplatu cijene te imovine i imovinskih prava, dogovorene između poreznog obveznika – dužnika i kupca, na odgovarajuće račune javnih prihoda. Cijena koju dogovore prodavac-dužnik i kupac mora biti utemeljena na procjeni vrijednosti predmetne imovine i imovinskih prava koju sačini sudski vještak odgovarajuće struke."
Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 7.
Stavak 5., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:
"Mjerodavni je porezni ured dužan u roku od dva (2) radna dana nakon izmirenja odgovarajuće porezne obveze odnosno nakon uplate sredstava ostvarenih prodajom dužnikove imovine i imovinskih prava na račune javnih prihoda, bilo da je tu uplatu izvršio sam porezni obveznik - dužnik ili kupac sve ili dijela imovine i imovinskih prava dužnika, te sukladno utvrđenim procedurama izvršiti brisanje hipoteke u istom uredu (uredima) u kojem su  bila i evidentirana.''

 

Članak  25.

 

U članku 51. u  stavku 6. riječ  ''dostave'' zamjenjuje  se riječju  ''uručenja“.

 

Članak  26.

 

U članku 54. u stavku 11. riječi: ''poreznu obvezu i troškove“ zamjenjuju se riječima: „troškove postupka prinudne naplate, kamate i poreznu obvezu.“

 

Članak  27.

 

 U članku 55. iza stavka 1.  dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„ Način i postupak davanja i preuzimanja zaplijenjene imovine iz stavka 1. ovoga članka propisat će Vlada Federacije podzakonskim aktom u roku od šezdeset (60) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak  3.

 

Članak 28.

 

U članku 57. u  stavku 1. iza riječi ''obveze'' dodaju se riječi: ''u postupku prisilne
naplate“.

 

Članak  29.

 

U   članku 58. u   stavku   4.  riječ  ''direktor''   zamjenjuje   se   riječima:  "Federalno
ministarstvo financija''.

 

Članak  30.

 

U članku 63. u  stavku   3. u  alineji  3.  riječi:  "posebne pristojbe"  zamjenjuju  se
riječju "kamate".

Članak  31.

 

U članku 64. u  stavku 1. riječi: ''drugih radnika'' zamjenjuju se riječju ''uposlenika'', a umjesto točke na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi: ''sukladno zakonu“.

 

Članak  32.

 

U članku 66. u  stavku 5. riječi: ''drugačije ne odluči direktor ili, u slučaju odsustva direktora, njegov zamjenik'' zamjenjuju se riječima: ''postoji osnova za obnovu postupka''.
Stavak 7. mijenja se i glasi:
''Ako prilikom kontrole uposlenik Porezne uprave otkrije da porezni obveznik posluje nezakonito, tada će ovo predstavljati osnovu za privremeno obustavljanje poslovnih aktivnosti poreznog obveznika pečaćenjem njegovih poslovnih prostorija.  Nezakonito poslovanje u smislu ovog zakona uključuje poslovanje bez dozvole, neprijavljivanje uposlenika, poslovanje s robom kojoj se ne zna podrijetlo, neevidentiranje prometa sukladno poreznim zakonima i onemogućavanje ovlaštenim uposlenicima da sukladno  ovom zakonu izvrše inspekcijski nadzor ili neku drugu zakonom propisanu radnju.''

 

Članak  33.

 

U članku 67. u  stavku 1. riječi: "kao dokaze"  brišu se.
Stavak  2. briše se.

 

Članak  34.

 

U članku 71. u  stavku 1. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: "vodeći računa o pripadnosti prihoda".

 

Članak 35.

 

U nazivu poglavlja XV. riječ ''ZASTARE'' zamjenjuje se riječima: ''I  ZASTARA''.

 

Članak 36.

 

U članku 73. u  stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
'' - za porez i kaznu koja se odnosi na taj porez u roku od pet (5) godina nakon što je porezna prijava za taj porez podnesena ili nakon isteka zakonskog roka za podnošenje porezne prijave, računajući od dana koji je kasnije nastupio;''
U stavku 2. alineja 1. mijenja se i glasi:
''- za porez ili kaznu koja se odnosi na taj porez, ako je porezna prijava za taj porez lažna ili ako porezna prijava za taj porez nije podnesena.“

 

Članak  37.

 

U  članku 74. u  stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
'' - u roku od pet (5) godina nakon što je prijavu za taj porez podnio porezni obveznik, ili''
U  stavku 1. iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:
'' - u roku od pet (5) godina od dana izvršnosti porezne obveze koju je utvrdila Porezna uprava podnošenjem prijave u ime poreznog obveznika ili rješenjem o dodatno utvrđenim poreznim obvezama.“
Dosadašnja alineja 2. postaje alineja 3.

 

Članak  38.

 

 Iza članka 74. dodaje se novi članak 74a. koji glasi:
''Članak 74a.

Zastarijevanje prava na razrez i prava na naplatu poreza, kamata, troškova prisilne naplate i novčanih kazni prekida se svakom službenom radnjom mjerodavnog poreznog organa koja je poduzeta u cilju razreza i naplate poreza.        
Poslije svakog prekida zastarijevanje počinje teći iznova, a vrijeme koje je proteklo prije prekida ne računa se u zakonom određeni rok za zastarjelost.“

 

Članak  39.

 

U članku 76. st.  2. i  3. se  mijenjaju i glase:
''Žalba se izravno predaje ili šalje poštom organu koji je donio prvostupanjsko rješenje  u roku od osam (8) dana od dana  prijema prvostupanjskog rješenja.      
Kad prvostupanjski organ nađe da je podnesena žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, a pobijano rješenje nije sukladno zakonu zamijenio novim rješenjem, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana prijema žalbe, poslati žalbu Ministarstvu na rješavanje.
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
„ Ministarstvo, kao drugostupanjski organ, rješava po žalbi u roku od trideset (30) dana od dana prijema žalbe od strane prvostupanjskog organa.''

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

 

Članak  40.

 

Članak 77. briše se.

 

Članak  41.

 

 članku 78. u st. 1., 2. i  3. riječi: ''Vrhovnom sudu Federacije'' zamjenjuju se riječima: „mjerodavnom sudu u Federaciji.“

 

Članak  42.

 

Članak 81. mijenja se i glasi:
''Pravna osoba koja prekrši bilo koju proceduru registriranja kod Porezne uprave prema Poglavlju VI. Zakona ili koja se ne registrira na vrijeme bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu  od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM.
Fizička osoba koja prekrši bilo koju proceduru registriranja kod Porezne uprave prema Poglavlju VI. Zakona ili koja se ne registrira na vrijeme bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu  od  200,00 KM do 2.000,00 KM.''


Članak  43.

 

Članak 84. mijenja se i glasi:
''Pravna osoba koja ne podnese poreznu prijavu Poreznoj upravi na način propisan ovim ili bilo kojim poreznim zakonom Federacije bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM.
Fizička osoba koja ne podnese poreznu prijavu Poreznoj upravi na način propisan ovim ili bilo kojim poreznim zakonom Federacije bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od  300,00 KM  do 3.000,00 KM.
Za svaku prijavu koju mora sačiniti Porezna uprava u ime poreznog obveznika propisuje se novčana kazna u iznosu od 500,00 KM do 50.000,00 KM.“

 

Članak  44.

 

Članak 88. mijenja se i glasi:
''Pravna osoba koja se ne pridržava procedura za vođenje knjiga i evidencija koje je dužna voditi sukladno poreznim zakonima i koja ne dostavi Poreznoj upravi porezne isprave u rokovima propisanim poreznim zakonima, bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM.
Fizička osoba koja se ne pridržava procedura za vođenje knjiga i evidencija koje je dužna voditi sukladno poreznim zakonima i koja ne dostavi Poreznoj upravi porezne isprave u rokovima propisanim poreznim zakonima,  bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00 KM.“

 

Članak  45.

 

Iza članka 94. dodaju se čl. 94a. i  94b. koji glase:
''Članak 94a.

Pravna osoba koja u danom roku ne otkloni nedostatke koje joj je rješenjem naložio porezni inspektor bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM.
Fizička osoba koja u danom roku ne otkloni nedostatke koje joj je rješenjem naložio porezni inspektor bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5.000,00 KM.
Članak 94b.

 Pravna osoba kod koje se utvrde nezakonitosti iz članka 66. Zakona bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 KM do 30.000,00 KM.
Fizička osoba kod koje se utvrde nezakonitosti iz članka 66. Zakona bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 5. 000,00 KM.“

 

Članak 46.

 

Članak 96. mijenja se i glasi:
''Porezna uprava je dužna, na zahtjev poreznih obveznika, davati mišljenja i odgovore na pitanja glede primjene propisa kojim se reguliraju porezi, doprinosi i pristojbe, a za čiju naplatu i kontrolu je mjerodavna.
Način i postupak davanja mišljenja iz prethodnog stavka propisat će ministar podzakonskim aktom u roku od šezdeset (60) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

 

Članak 47.

 

Zakonodavno-pravna povjerenstva oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine utvrdit će pročišćeni tekst Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 48.

Ovaj zakon stupa na  snagu  osmoga  dana  od  dana  objavljivanja  u “Službenim novinama Federacije BiH“.

 

PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Safet Softić

 

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

 

Stjepan Krešić