ZAKON
O IZBORU, PRESTANKU MANDATA, OPOZIVU I ZAMJENI
NAČELNIKA OPĆINA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVNE


I. UVODNI DIO


Članak 1.


(Predmet Zakona)


Ovim Zakonom uređuje se izbor, prestanak mandata, opoziv i zamjena načelnika općine u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: načelnik).


II. GLAVNI DIO


Članak 2.


(Kandidiranje)


Svaki kandidat za načelnika kandidira se sukladno odredbama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06 i 32/07) (u daljnjem tekstu: Izborni zakon).
Kandidati za načelnika se nalaze na istoj listi kandidata.
Redosljed kandidata za načelnika vrši se na način kako je to propisano odredbama Izbornog zakona.


Članak 3.


(Glasački listić)


Glasački listić za načelnika omogućava glasaču da svoj glas dodijeli samo jednom kandidatu.

Glasački listić sadrži:
datum izbora;
naziv organa za koji se vrši izbor;
imena svih kandidata, iza kojih je označen naziv stranke, odnosno koalicije, ili s oznakom neovisni kandidat.
Glasački listić će se smatrati važećim ili nevažećim u slučajevima kako je to propisano odredbama Izbornog zakona.


Članak 4.


(Izbor načelnika)


Načelnik se bira izravnim izborom od strane birača upisanih u Centralni birački spisak u toj općini.
Za načelnika je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova.
Mandat načelnika traje četiri godine i vezan je za mandat saziva općinskog vijeća.
Mandat načelnika izabranog na prijevremenim izborima teče do redovitog isteka mandata općinskog vijeća.


Članak 5.


(Prestanak mandata načelnika)


Izabranom načelniku prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran sukladno odredbi članka 1.10. Izbornog zakona


Članak 6.


(Opoziv načelnika)


Inicijativa s obrazloženjem za pokretanje postupka opoziva načelnika može biti pokrenuta od općinskog vijeća putem 1/3 vijećnika općinskog vijeća, ili 10% registriranih birača na području općine.
Općinsko vijeće je dužno sve inicijative za pokretanje opoziva načelnika iz stavka 1. ovog članka staviti na dnevni red naredne sjednice općinskog vijeća.
Odluka o pokretanju opoziva načelnika donosi se većinom glasova od ukupnog broja vijećnika u općinskom vijeću. U slučaju prihvačanja inicijative općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o pokretanju postupka opoziva načelnika u roku od 30 dana.

Ako općinsko vijeće donese odluku o prihvaćanju inicijative opoziva načelnika, sprovodi se postupak u kojem građani odlučuju izravnim tajnim glasovanjem. Mandat načelnika prestaje ukoliko natpolovična većina građana, koji su glasovali, donese odluku o opozivu načelnika.
Odluka građana je obvezujuća za općinsko vijeće i načelnika.


Članak 7.


(Zamjena načelnika)


Načelnika za vrijeme privremene izočnosti ili spriječenosti zamjenjuje dužnosnik ili djelatnik općinskih organa uprave, kojeg on ovlasti.
Dužnost načelnika u slučaju prestanka mandata u smislu članka 5. ovog Zakona i u slučaju opoziva u smislu članka 6. ovog Zakona, do ponovnog izbora načelnika, vrši osoba izabrana od strane općinskog vijeća natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova općinskog vijeća.


Članak 8.


(Prijevremeni izbori)


Nakon prestanka mandata načelnika u smislu članka 5. ovog Zakona i opoziva načelnika u smislu članka 6. ovog Zakona, prijevremeni izbori za izbor načelnika moraju se održati u roku od 60 dana od dana prestanka mandata ili opoziva.


III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 9.


(Primjena Izbornog zakona)


Opće biračko pravo (aktivno i pasivno) za izbor načelnika, tijela za provedbu izbora, ovjera i kandidiranje za izbor, provedba izbora, zaštita izbornog prava, verificiranje izbornih rezultata i ponovni, odgođeni i prijevremeni izbori regulirani su Izbornim zakonom i direktno se primjenjuju na izbor načelnika.


Članak 10.


(Obveza usklađivanja statusa)


Općinska vijeća dužna su uskladiti statute općina sa odredbama ovog Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona, a najkasnije do dana primjene ovog Zakona.
Ukoliko općinska vijeća ne ispune obvezu iz prethodnog stavka direktno će se primjenjivati ovaj Zakon.


Članak 11.


(Izuzeće od primjene postupka opoziva)


Postupak opoziva načelnika ne može se voditi 100 dana nakon izbora načelnika, niti u izbornoj godini predviđenoj za lokalne izbore.


Članak 12.


(Pravo načelnika nakon prestanka dužnosti)


Nakon prestanka dužnosti načelnika, a do početka ostvarivanja plaće po drugom temelju ili do ispunjavanja uvjeta za mirovinu, načelnici imaju pravo:
sa radnim stažom do pet godina, tri mjeseca na naknadu plaće koju su ostvarivali dok su bili na javnoj dužnosti, a sljedećih devet mjeseci 50% od te plaće;
sa radnim stažom od pet do 15 godina, šest mjeseci naknadu plaće koju su ostvarivali dok su bili na javnoj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci 50% od te plaće;
sa radnim stažom od 15 do 25 godina, devet mjeseci naknadu plaće koju su ostvarivali dok su bili na javnoj dužnosti, a sljedeća tri mjeseca 50% od te plaće;
sa radnim stažom preko 25 godina, 12 mjeseci naknadu plaće koju su ostvarivali dok su bili na javnoj dužnosti.


Članak 13.


(Stupanje na snagu)


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje važiti Zakon o izravnom izboru općinskog načelnika u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 20/04).

PREDSJEDATELJ
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Stjepan Krešić


PREDSJEDATELJ
ZASTUPNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Safet Softić