ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU


Član 1.


U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH",
br: 30/97 i 7/02 - u daljnjem tekstu: Zakon) u članu 19. tačka 13. mijenja se i glasi:
"13. djeca koja su navršila 15 godina života, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života, a nisu završili osnovno školovanje ili se po završetku osnovnog školovanja nisu zaposlili, ako su se prijavili zavodu za zapošljavanje,".
Iza tačke 13. dodaju se nove tač. 13a. i 13b. koje glase:
"13a . djeca od rođenja, kao i djeca za vrijeme redovnog školovanja u
osnovnim i srednjim školama odnosno studiranja na višim i visokim školama te fakultetima, koja su državljani Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriji Federacije, a nisu zdravstveno osigurana kao članovi porodice osiguranika, ali najduže do navršene 26. godine života,
13b. lica nakon navršenih 65 godina života koja imaju prebivalište na teritoriji
Federacije, a koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu u Bosni i Hercegovini ili drugoj državi (u daljnjem tekstu Zakona: lica nakon navršenih 65 godina života),".
U tački 14. iza riječi "lica" dodaju se riječi: "starija od 18 godina".


Član 2.


U članu 86. u stavu 1. iza tačke 7. dodaje se nova tačka 7a. koja glasi:
"7a . organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite
- za djecu od rođenja do polaska u osnovnu školu koja nisu osigurana
po drugom osnovu, a u skladu sa članom 19. tačka 13a. Zakona,
- za lica nakon navršenih 65 godina života, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu, a u skladu sa članom 19. tačka 13b. Zakona.
Tačka 8. mijenja se i glasi:
"8. organ uprave kantona nadležan za obrazovanje - za učenike odnosno studente koji nisu osigurani po drugom osnovu u skladu sa članom 19. tačka 13a. Zakona, kao i za učenike odnosno studente koji vrše praktičan rad u vezi sa nastavom,".


Član 3.


U članu 90. iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"Djeca od rođenja do navršene 15. godine života, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života i lica nakon navršenih 65 godina života, koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, oslobođeni su od plaćanja sredstava ličnog učešća osiguranih lica prilikom korištenja zdravstvene zaštite.
Za djecu od rođenja do navršenih 15 godina života, odnosno starije maloljetnike do 18 godina života i lica nakon navršenih 65 godina života, koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu, plaćanje neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite vršit će organ uprave kantona nadležan za poslove socijalne i dječije zaštite."


Član 4.

Kantonalni organi uprave, zavodi zdravstvenog osiguranja kantona i vlade kantona dužni su uskladiti svoje akte sa odredbama ovog Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.


Član 5.


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 01.01.2009. godine.


PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Stjepan Krešić

 

PREDSJEDAVAJUĆI
PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH


Safet Softić