ZAKON

O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


I. OSNOVNE ODREDBE


Član 1.

Ovim Zakonom osniva se ustanova za medicinsko vještačenje u Federaciji Bosne i Hercegovine, uređuje njena djelatnost, postupak medicinskog vještačenja, međusobni odnosi sa korisnicima usluga i druga pitanja u vezi sa medicinskim vještačenjem u oblasti: penzijskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, dječije i invalidske zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, boračko-invalidske zaštite, odbrane i u drugim oblastima.

Član 2.


Pod medicinskim vještačenjem iz člana 1. ovog Zakona smatra se vještačenje kojim se ocjenjuje definitivno stanje organizma zbog ostvarivanja prava u skladu sa zakonom.


Član 3.


Ustanova osnovana za poslove medicinskog vještačenja iz člana 1. ovog Zakona je Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (u daljnjem tekstu: Institut).


Član 4.


Institut ima svojstvo pravnog lica.
Na osnivanje, registraciju i pitanja koja se odnose na rad Instituta primjenjuju se propisi o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Član 5.


Institut ima odjeljenja za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja u: Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Zenici, Travniku, Ljubuškom i Livnu (u daljnjem tekstu: odjeljenja) a, prema potrebi, može imati odjeljenja i u drugim mjestima što se bliže uređuje Pravilima Instituta.
U cilju što objektivnijeg medicinskog vještačenja Institut je dužan organizirati za funkcionalnu dijagnostiku posebne kabinete.
Institut ima odjeljenje za drugostepeni postupak medicinskog vještačenja čija su sjedišta u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Bihaću. Sjedište Odjeljenja za drugostepeni postupak je u Sarajevu, a svoj rad po potrebi organizira tamo gdje ima prvostepenih predmeta.
Prilikom organiziranja odjeljenja za prvostepeni i drugostepeni postupak poštivat će se nacionalna zastupljenost zaposlenih u skladu sa važećim propisima.

Član 6.


Sjedište Instituta je u Sarajevu, ulica Branislava Đurđeva 12.


Član 7.


Postupak medicinskog vještačenja, kriteriji medicinskog vještačenja, obrasci koji se izdaju u postupku medicinskog vještačenja i druga pitanja u vezi sa medicinskim vještačenjem uređuju se Pravilima i općim aktom Instituta.
Na Pravila Instituta saglasnost daje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Instituta.

II. DJELATNOST INSTITUTA I POSTUPAK MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA


Član 8.

Institut obavlja poslove medicinskog vještačenja iz oblasti:
" penzijskog i invalidskog osiguranja,
" socijalne zaštite, dječije i invalidske zaštite,
" zaštite civilnih žrtava rata,
" boračko-invalidske zaštite,
" odbrane.
Poslove medicinskog vještačenja Institut obavlja i za druge oblasti na zahtijev suda, drugih pravnih i fizičkih lica, kao i druge poslove medicinskog vještačenja u skladu sa zakonom.

Član 9.

U postupku medicinskog vještačenja primjenjuju se sljedeći principi:
" jedinstvena pravila postupka,
" jedinstveni kriteriji za medicinsko vještačenje prema listi Svjetske zdravstvene organizacije,
" ekonomično i brzo vođenje postupka,
" dvostepenost postupka,
" najviši nivo medicinske stručnosti,
" drugi principi utvrđeni Pravilima i općim aktima Instituta.


Član 10.


Institut osigurava visok nivo profesionalnosti i ekonomičnosti prema korisnicima usluga medicinskog vještačenja i uz primjenu principa iz člana 9. ovog Zakona, obavlja medicinsko vještačenje na najvišem nivou medicinske doktrine.


Član 11.


U vezi sa obavljanjem poslova medicinskog vještačenja iz člana 8. ovog Zakona Institut zaključuje ugovore sa zainteresiranim stranama kao korisnicima usluga (u daljnjem tekstu: korisnik usluga).
Troškovi medicinskog vještačenja iz člana 8. stav 1. u prvostepenom postupku padaju na teret nadležnih kantonalnih ministarstava, a u drugostepenom postupku troškove postupka snosi nadležno federalno ministarstvo s tim da troškove iz stava 2. član 8. uvijek snose podnosioci zahtjeva.
Ugovorom iz stava 1. ovog člana uređuju se međusobni odnosi ugovornih strana i druga pitanja (vrsta usluge, rokovi ocjene, način plaćanja i dr.).


Član 12.


Institut korisniku usluga iz člana 11. ovog Zakona dostavlja nalaz, ocjenu i mišljenje medicinskog vještačenja sa spisom predmeta, izuzev kada je korisnik usluga fizičko lice.
Korisnik usluga medicinskog vještačenja iz stava 1. ovog člana može, u slučaju sumnje u ocjenu medicinskog vještačenja, zahtijevati reviziju te ocjene.
Reviziju iz stava 2. ovog člana vrši davalac usluga u skladu sa svojim općim aktom.


III. ORGAN RUKOVOĐENJA, ORGAN UPRAVLJANJA, ORGAN NADZORA


Član 13.

Organ upravljanja u Institutu je Upravni odbor koji broji pet članova.
Organ rukovođenja Instituta je direktor.
Institut ima Nadzorni odbor koji čine tri člana.
Članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora i direktora Instituta imenuje i razrješava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Postupak imenovanja i razrješenja organa iz ovog člana vrši se u skladu sa propisima o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine i ovim Zakonom.
Prilikom imenovanja organa iz ovog člana poštivat će se nacionalna zastupljenost zaposlenih u skladu sa važećim propisima.


Član 14.


Upravni odbor Instituta obavlja sljedeće poslove:
" donosi pravila i opće akte;
" utvrđuje program rada;
" usvaja izvještaj o radu;
" donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun;
" utvrđuje program razvoja;
" donosi pravilnik o radu i druge opće akte potrebne za rad i djelatnost Instituta;
" odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti Instituta, ako za to nije ovlašten drugi organ Instituta;
" usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora;
" rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem;
" obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i Pravilima Instituta.


Član 15.


Nadzorni odbor Instituta obavlja sljedeće poslove:
" analizira izvještaj o poslovanju;
" vrši nadzor nad upotrebom sredstava za rad, vrši uvid u godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, odnosno izvještaj o izvršenju finansijskog plana;
" vrši uvid i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga;
" vrši nadzor u pogledu zakonitosti odluka direktora Instituta;
" obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima, Pravilima i drugim općim aktima Instituta.

Član 16.

Upravni odbor i Nadzorni odbor Instituta donose odluke natpolovičnom većinom glasova imenovanih članova Upravnog odbora, odnosno Nadzornog odbora.
Pravilima Instituta uređuju se pitanja o kojima Upravni odbor, odnosno Nadzorni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom.


Član 17.


Direktor Instituta obavlja sljedeće poslove:
" organizira i rukovodi radom Instituta;
" zastupa i predstavlja Institut prema trećim licima;
" predlaže Upravnom odboru mjere i rješenja za efikasno i zakonito obavljanje medicinskog vještačenja;
" predlaže Upravnom odboru opće akte Instituta;
" predlaže planove rada i razvoja Instituta;
" odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih;
" odgovoran je za zakonitost rada Instituta;
" podnosi izvještaj o finansijskom poslovanju;
" obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima Instituta.


Član 18.


Članovi Upravnog odbora, članovi Nadzornog odbora i direktor Instituta imenuju se na period od četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.


Član 19.


Za članove Upravnog odbora, članove Nadzornog odbora i direktora Instituta imenuje se lice koje ima univerzitetsku diplomu VII stepena, istaknuti je stručnjak i ima značajno radno iskustvo u oblastima iz člana 1. ovog Zakona.


IV. OPĆI AKTI INSTITUTA


Član 20.


Osnovni opći akt Instituta su Pravila Instituta.
Institut donosi i sljedeće opće akte:
" Pravilnik o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja,
" Pravilnik o radu,
" druge opće akte potrebne za rad i djelatnost Instituta.


V. JAVNOST RADA INSTITUTA


Član 21.


Rad Instituta je javan.


Član 22.


Bliže odredbe o javnosti rada Instituta sadrže Pravila i drugi opći akti Instituta.


Član 23.


Radi privatnosti trećeg lica informacija vezana za dokumentaciju na osnovu koje je izvršeno medicinsko vještačenje izuzima se od prava pristupa informacijama u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01).


VI. ODNOS INSTITUTA PREMA OSNIVAČU


Član 24.


Institut za svaku kalendarsku godinu dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine:
" program rada na saglasnost,
" izvještaj o radu na razmatranje i usvajanje.
Institut dostavlja i druge materijale na zahtjev Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.


VII. SREDSTVA ZA RAD I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE U PRAVNOM PROMETU


Član 25.

Sredstva za rad Instituta osiguravaju se od:
" naknada za rad na osnovu izvršenih usluga iz stava 2. član 11. ovog Zakona,
" kamata ili prihoda od usluga koje vrši Institut,
" sredstava iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za podršku razvoja Instituta, a naročito za razvoj funkcionalne dijagnostike,
" iz drugih izvora, u skladu sa Pravilima Instituta.


Član 26.


Cijena usluga medicinskog vještačenja utvrđuje se cjenovnikom usluga.
Cjenovnik usluga sadrži vrste usluga medicinskog vještačenja i njihove cijene.
Cjenovnik usluga medicinskog vještačenja utvrđuje Upravni odbor Instituta, uz prethodno usaglašavanje nadležnih ministarstava kantona i pribavljenu saglasnost ministarstava iz člana 29. ovog Zakona.
Uz cjenovnik usluga Institut davaocima mišljenja, odnosno saglasnosti iz stava 3. ovog člana dostavlja elemente na osnovu kojih se utvrđuju cijene usluga medicinskog vještačenja.
Saglasnost na cjenovnik usluga daje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 27.


Višak prihoda nad rashodima koristi se za unapređenje i razvoj medicinskog vještačenja u skladu sa Zakonom, drugim propisima i općim aktima Instituta.


Član 28.


Institut je odgovoran za svoje obaveze svim sredstvima sa kojima raspolaže.


VIII. NADZOR NAD RADOM INSTITUTA


Član 29.


Nadzor nad zakonitosti rada Instituta vrše: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.


IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 30.


Institut osnovan u skladu sa ovim Zakonom preuzima od Instituta za medicinsko vještačenje, osnovanog u skladu sa Uredbom o postupku medicinskog vještačenja i osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje ("Službene novine Federacije BiH", br. 17/06), zatečene zaposlenike, poslovni prostor, sredstva za rad, opremu i inventar, arhivu, akte i predmete, kao i drugu dokumentaciju.

Član 31.


Medicinska vještačenja koja je Institut izvršio u skladu sa Uredbom o postupku medicinskog vještačenja i osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje, u periodu od 30. maja 2007. godine do stupanja na snagu ovog Zakona, smatra se da su izvršena u smislu ovog Zakona.


Član 32.


Institut će donijeti pravila i druga opća akta Instituta u skladu sa ovim Zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.


Član 33.


U provođenju postupka medicinskog vještačenja primjenjivat će se pravila upravnog postupka za slučaj da određena proceduralna pitanja nisu regulirana ovim Zakonom.

Član 34.


Na osnovu ovog Zakona izvršit će se upis Instituta u sudski registar.


Član 35.


Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Stjepan Krešić


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Safet Softić