Na osnovi člana 40. stav 5. tač. 5) i 6) Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06 i 72/07), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


U R E D B U

O GRAĐEVINAMA I ZAHVATIMA OD ZNAČAJA ZA
FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE I
GRAĐEVINAMA, DJELATNOSTIMA I ZAHVATIMA
KOJI MOGU U ZNATNOJ MJERI UTICATI NA
OKOLIŠ, ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE I ŠIRE, ZA KOJU
URBANISTIČKU SAGLASNOST IZDAJE FEDERALNO
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA


I OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovom Uredbom određuju se građevine i zahvati od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i građevine, djelatnosti i zahvati koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije Bosne i Hercegovine i šire.


II GRAĐEVINE I ZAHVATI OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU


Član 2.


Građevine i zahvati od značaja za Federaciju za koje urbanističku saglasnost, izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na osnovi prethodno pribavljenog mišljenja kantonalnog ministarstva prostornog uređenja su:

1.GRAĐEVINE SAOBRAĆAJA I VEZA
1) Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima
- magistralna i autocesta,
- međunarodni cestovni granični prijelaz,
2) Željezničke građevine s pripadajućim građevinama, postrojenjima i uređajima, osim industrijskih kolosijeka
- magistralna željeznička pruga
3) Zrakoplovne građevine s pripadajućim objektima
- aerodrom za međunarodni i unutrašnji promet, namijenjen za avione najveće dopuštene uzletne mase 5,7 tona i više
4) Pomorske građevine
- morska luka posebnog (međunarodnog) ekonomskog interesa,
- luka tijela unutrašnjih poslova,
- luka nautičkog turizma i sportska luka, kapaciteta 100 vezova i više,
- industrijska luka za brodove 1.000 GT i više
5) Riječne građevine
- luka unutrašnjih voda i pristaništa,
- plovni put na unutrašnjim vodama,
6) Građevine veza
- građevine magistralnih i međunarodnih telefonsko-telegrafskih kapaciteta i radio-difuzne građevine utvrđene međunarodnim planovima

2. ENERGETSKE GRAĐEVINE
1) Elektroenergetske građevine
- elektrana instalirane snage 30 MW i više,
- dalekovod, transformatorsko i rasklopno postrojenje napona 220 kV i više
2) Građevine za transport nafte i plina s pripadajućim objektima, odnosno uređajima i postrojenjima
- podzemno spremište nafte i plina,
- međunarodni naftovod, plinovod i produktovod,
- magistralni naftovod, plinovod i produktovod
3) Građevine eksploatacije energetskih mineralnih sirovina
- eksploatacijsko polje nafte i plina,
- rudnik radioaktivnih mineralnih sirovina

3. VODNE GRAĐEVINE
1) Regulacijske i zaštitne vodne građevine:
- građevine na međudržavnim vodama,
- građevine na međuentitetskim vodama,
- građevine na vodotoku i kanalu od posebnog državnog interesa (s dijelom sliva u drugoj državi), za zaštitu od poplava većih područja i naselja,
- kanal i druge građevine za zaštitu od poplava područja 100 km2 i više i naselja s 30.000 stanovnika i više;
- retencija i akumulacija za obranu od poplava i višenamjenska akumulacija s prostorom za prihvaćanje poplavnog vala zapremine 5x106 m3 i više,
- građevina od značajnijeg utjecaja na širi prostor (regulacije vodotoka po novoj trasi, prokopi, povećanje proticajnog profila postojećih korita, višenamjenske vodne stepenice i si.), a površine sliva 80 km2 i više,
- zaštitni i regulacijski objekti kojima se vrši uticaj na područje drugog entiteta bez obzira na veličinu i kapacitet.
2) Građevina za melioracijsku odvodnju
- sistem hidro-melioracijske odvodnje površine veće od 2.000 ha
3) Građevine za korištenje voda
- vodoopskrbni sistem za snabdijevanje stanovništva vodom i na području drugog entiteta bez obzira na njihovu veličinu i kapacitet,
- vodoopskrbni sistem kapaciteta 2501/s i više, akumulacija za vodoopskrbu 1X106m3,
- zahvati za korištenje vode na međudržavnim vodama,
- građevina za odvodnju kojima se odvodnjava i dio teritorije drugog entiteta,
- građevine za melioracijsko navodnjavanje kapaciteti većeg od 2501/s,
- ribnjak površine veće od 100 ha
4) Građevine za zaštitu voda
- kanalizacija i uređaji za prečišćavanje u koje se uključuju i otpadne vode drugog entiteta, bez obzira na njihovu veličinu i kapacitet,
- sistem za odvodnju otpadnih voda kapaciteta 50.000 ekvivalentnih stanovnika (ES) i više

4. PROIZVODNE GRAĐEVINE
1) Građevine za:
- proizvodnju baznih hemijskih proizvoda i preradu nafte,
- proizvodnju obojenih metala, crne metalurgije, nemetalnih minerala, cementa, stakla, keramike, celuloze, papira, tekstila i kože,
- gradnju i održavanje brodova 1.000 GT i više,
- proizvodnju i promet na veliko lijekova i opojnih droga,
- proizvodnju otrova upotrebom otrova skupine I i promet otrova na veliko,
- proizvodnju izvora jonizirajućih zračenja

5. GRAĐEVINE ZA POSTUPANJE S OTPADOM
- građevina za obradu, skladištenje i odlaganje opasnog otpada

6. SPORTSKE GRAĐEVINE
- olimpijski objekti;
- sportski i rekreacijski centri površine od 10 ha i više,
- igralište za golf s pratećim sadržajima površine 20 ha i više

7. GRAĐEVINE POSEBNE NAMJENE
- vojna građevina i građevina od posebnog značaja za odbranu države, u skladu sa posebnim propisima

8. OSTALE GRAĐEVINE
- banjsko-liječilišni kompleksi površine od 10 ha i više


III.GRAĐEVINE, DJELATNOSTI I ZAHVATI KOJI MOGU U ZNATNOJ MJERI UTICATI NA OKOLIŠ, ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI FEDERACIJE I ŠIRE


Član 3.


Građevine, djelatnosti i zahvati koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije i šire za koje urbanističku saglasnost izdaje Ministarstvo, na osnovi prethodno pribavljenog mišljenja kantonalnog ministarstva prostornog uređenja su:

l. ENERGETSKA INDUSTRIJA
1) Rafinerije sirove nafte (izuzev preduzeća koja proizvode samo maziva iz sirove nafte),
2) Peći za koks (suha destilacija uglja) i pogoni za gasifikaciju i topljenje uglja i bitumenoznog škriljca,
3) Termoelektrane i ostala postrojenja sa sagorijevanjem sa toplotnim izlazom od 50 MW i više,
4) Pogoni za proizvodnju hidroelektrične energije sa izlazom većim od 5 MW za pojedinačne pogone ili više od 2 MW za nekoliko pogona koja slijede jedno drugo na rastojanju manjem od 2 km,
5) Izgradnja nadzemnih električnih vodova sa voltažom od:
- 110 kV ukoliko su dio prenosnog sistema,
- 220 kV i više,
6) Nuklearne elektrane i ostali nuklearni reaktori uključujući demontiranje ili prekid rada takvih elektrana ili reaktora (izuzev pogona za istraživanje za proizvodnju i konverziju fisijskih i fertilinih materijala čija maksimalna snaga ne prelazi 1 kW stalnog termalnog opterećenja),
7) Pogoni za reprocesiranje ozračenog nuklearnog goriva koji su projektirani za:
- proizvodnju ili obogaćivanje nuklearnog goriva,
- preradu ozračenog nuklearnog goriva ili radioaktivnog visokog nivoa,
- konačno odlaganje ozračenog nuklearnog goriva,
- isključivo za odlaganje radioaktivnog otpada,
- isključivo za skladištenje (planirano na više od 10 godina) ozračenog nuklearnog goriva ili radioaktivnog otpada na drugoj lokaciji a ne na mjestu produkovanja,
8) Pogoni za preradu i skladištenje radioaktivnog otpada.
9) Postrojenja za skladištenje prirodnog plina sa skladišnim kapacitetom većim od 10.000 m3,
10) Površinsko skladištenje fosilnih goriva sa skladišnim kapacitetom većim od 50.000 t,
11) Industrijsko briketiranje uglja i lignita sa kapacitetom većim od 25.000 t,
12) Postrojenja za iskorištavanje pogonske snage vjetra za proizvodnju energije (vjetrenjače) sa proizvodnim kapacitetom od 2 MW ili 4 konvertera,
13) Pogoni sa sagorijevanjem sa nominalnom termalnom snagom većom od 10 MW,
14) Pogoni sa sagorijevanjem za suspaljivanje otpada,
15) Motori sa sagorijevanjem sa snagom većom od 2 MW,
16) Skladišta nafte, naftnih derivata i plina za loženje u količinama većim od 5.000 t.

2. HEMIJSKA INDUSTRIJA
1) Integrisani hemijski pogoni, tj. pogoni za proizvodnju hemijskih supstanci uz korištenje hemijskih procesa konverzije, u kojima su nekoliko jedinica nanizane jedna uz drugu, međusobno su funkcionalno povezane i služe za:
2) Proizvodnju osnovnih organskih hemikalija, a posebno: prosti ugljikovodici (linearni ili ciklični, zasićeni ili nezasićeni, alifatski ili aromatski); ugljikovodici koji sadrže kiseonik kao što su alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, esteri, acetati, eteri, peroksidi, epoksirezini, sumporasti ugljikovodici, azotni ugljikovodici kao što su amini, amidi, jedinjenja trovalentnog azota, nitro-jedinjenja ili nitratna jedinjenja, nitriti, cijanati, izocijanati, ugljikovodici koji sadrže fosfor, halogeni ugljikovodici, organska jedinjenja metala, boje i pigmenti, površinski aktivni agensi i površinski aktivna sredstva,
3) Proizvodnju osnovnih neorganskih hemikalija, a posebno: gasovi kao što su amonijak, hlor ili hidrogen hlorid, fluor ili hidrogen fluorid, oksidi ugljika, jedinjenja sumpora, oksidi azota, vodonik, sumpordioksid, karbonilhlorid; kiseline kao što su hromna kiselina, fluorovodonična kiselina, fosforna kiselina, azotna kiselina, hlorovodonična kiselina, sumporna kiselina, oleum, sumporasta kiselina; baze kao što su amonijum hidroksid, kalijum hidroksid, natrijum hidroksid; soli kao što su amonijum hlorid, kalijum hlorat, kalijum karbonat, natrijum karbonat, perborat, srebro nitrat; nemetali, oksidi metala ili ostala neorganska jedinjenja kao što su kalcijum karbid, silikon, silikon karbid,
4) Proizvodnju đubriva na bazi fosfora, azota, i kalijuma (prosta i složena đubriva),
5) Proizvodnju osnovnih proizvoda za zaštitu bilja i biocida,
6) Proizvodnju osnovnih farmaceutskih proizvoda uz korištenje hemijskih i bioloških procesa,
7) Proizvodnja eksploziva,
8) Prerada hemijskih meduproizvoda sa kapacitetom prerade većim od
50.000 t/g,
9) Proizvodnja hemikalija sa proizvodnim kapacitetom većim od 25.000 t/g,
10) Proizvodnja boja i lakova, elastomera i peroksida sa proizvodnim kapacitetom većim od 25.000 t/g,
11) Proizvodnja pesticida i farmaceutskih proizvoda,
12) Proizvodnja i prerada proizvoda na bazi elastomera sa kapacitetom većim od 50.000 t/g.
13) Obrada hemijskih meduproizvoda sa kapacitetom obrade od 10.000 t/g i više,
14) Proizvodnja hemikalija sa proizvodnim kapacitetom od 5.000 t/g i više,
15) Proizvodnja boja i lakova, elastomera i peroksida sa proizvodnim kapacitetom od 5.000 t/g,
16) Postrojenje za skladištenje petroleja, petrohemijskih i hemijskih proizvoda sa kapacitetom većim od 10.000 t,
17) Pogoni za proizvodnju osnovnih plastičnih materijala (kao što su polimerna sintetička vlakna i vlakna na bazi celuloze) i sintetičke gume,
18) Pogoni za proizvodnju preparata za zaštitno farbanje, lakova, mastila i adheziva, kada se organski rastvarači koriste u količinama većim od 200 t/g,
19) Pogoni za proizvodnju agensa za pranje i sapuna sa proizvodnim kapacitetom većim od 15.000 t/g,
20) Pogoni za proizvodnju čađi,
21) Pogon za proizvodnju ugljika ili elektrografita putem spaljivanja ili grafitizacije.

3. METALNA INDUSTRIJA
1) Integrisane fabrike za početno topljenje livenog željeza i čelika,
2) Pogoni za proizvodnju obojenih sirovih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina putem metalurških, hemijskih ili elektrolitskih procesa,
3) Pogoni za proizvodnju sirovog željeza ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući stalno livenje,
4) Pogoni za preradu crnih metala sa kapacitetom prerade većim od 10.000 t/g:
- Tople i hladne valjaonice,
- Kovačnice sa čekićima i kapacitetom većim od 10.000 t/g,
- Nanošenje stopljenih zaštitnih metalnih presvlaka sa kapacitetom prerade 5.000 t/g,
5) Livnice crnih metala i pogoni za topljenje, uključujući legure crnih i obojenih metala,, uključujući i proizvode čiji je povrat izvršen (rafiniranje, livenje i sl.) sa kapacitetom topljenja većim od 10.000 t/g,
6) Pogoni za pečenje i sinterovanje metalnih ruda,
7) Pogoni za proizvodnju sirovih obojenih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina putem metalurških, hemijskih ili elektrolitskih procesa,
8) Pogoni i postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala gdje se koriste elektrolitski ili hemijski procesi i gdje je zapremina posuda za obradu veća od 10 m3, uz upotrebu više od 1.000 t/g premaza, a u slučaju toplog galvaniziranja metalnih površina uz upotrebu više od 3.000 t/g premaza,
9) Pogoni za industrijsku proizvodnju metalnog praha,
10) Pogoni za proizvodnju olovnih akumulatora,
11) Postrojenja za topljenje uključujući i legure obojenih metala, izuzev plemenitih metala, uključujući povrat proizvoda (rafiniranje, livenje i sl.) sa kapacitetom topljenja 2.500 t/g za olovo i kadmijum, ili 10.000 t/g za sve ostale metale,
12) Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala uz korištenje elektrolitskih ili hemijskih procesa,
13) Proizvodnja i sklapanje motornih vozila i proizvodnja motora za motorna vozila,
14) Brodogradilišta,
15) Postrojenja za izgradnju i popravku aviona,
16) Proizvodnja željezničke opreme,
17) Oblikovanje uz korištenje eksploziva.

4. EKSTRAKTIVNA INDUSTRIJA
1) Ekstrakcija petroleja i prirodnog gasa u komercijalne svrhe,
2) Kamenolomi i otvoreni kopovi gdje površina lokacije prelazi 4,0 ha i ekstrakcija minerala putem morskog ili fluvijalnog vađenja mulja na području većem 2,5 ha,
3) Podzemno rudarstvo,
4) Duboke bušotine sa dubinom od 500 m,
5) Rudarstvo na otvorenim kopovima (kao što su metalne rude, boksit i dr.) sa kapacitetom većim od 50.000 t/a,
6) Eksploatacija gline, šljunka i pijeska sa kapacitetom većim od 100.000 m?/g,
7) Istraživanje i eksploatacija mineralnih i termalnih voda koje se koriste u ljekovite i rekreativne svrhe ili kao voda za piće.

5. MINERALNA INDUSTRIJA
1) Pogoni za ekstrakciju azbesta i za preradu i transformaciju azbesta i proizvoda koji sadrže azbest:
- za proizvode od azbestnog cementa sa proizvodnjom većom od 5.000 t/g gotovih proizvoda,
- za frakcione materijale sa proizvodnjom većom od 5 t/g gotovih proizvoda,
- za ostale upotrebe azbesta, korištenje veće od 25 t/g,
2) Pogoni za proizvodnju stakla uključujući staklena vlakna sa proizvodnim kapacitetom većim od 30.000 t/g,
3) Pogoni za topljenje mineralnih supstanci uključujući proizvodnju mineralnih vlakana sa proizvodnim kapacitetom većim od 25.000 t/g,
4) Proizvodnja keramičkih proizvoda pečenjem, posebno krovnog crijepa, cigli, vatrostalne cigle, crijepova, grnčarije ili porculana sa proizvodnim kapacitetom većim od 20.000 t/g,
5) Pogoni za proizvodnju vještačkih mineralnih vlakana sa proizvodnim kapacitetom većim od 25.000 t/g.
6) Pogoni za topljenje mineralnih supstanci sa proizvodnim kapacitetom većim od 10 t/dan.
7) Pogoni za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim pećima i za proizvodnju cementa,
8) Pogoni za proizvodnju kreča u rotacionim pećima ili drugim vrstama peći,
9) Pogoni za kaliciniranje gipsa, boksita, magnezita, dijatomejske zemlje, kvarcita, ili gline u šamot,
10) Pogoni za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta,
11) Pogoni za proizvodnju stakla uključujući staklenu vunu sa proizvodnim kapacitetom većim 20 t/d,
12) Pogoni za proizvodnju keramičkih proizvoda pečenjem, posebno krovnih crijepova, cigli, vatrostalne cigle, crijepova, lončarske robe od kremenaste gline ili porculana sa proizvodnim kapacitetom većim od 30 t/d, i /ili sa kapacitetom peći većim od 2 m3 i sa gustinom po peći većom od 300 kg/m3,
13) Pogoni za proizvodnju betona i građevinskog materijala uz korištenje cementa sa kapacitetom većim od 100 m3/h,
14) Pogoni za proizvodnju ili topljenje asfalta, tera i bitumena sa proizvodnim kapacitetom većim od 25 t/h.

6. INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE I DRUGI ZAHVATI
1) Izgradnja željezničkih pruga sa pratećim objektima,
2) Izgradnja aerodroma namijenjenih slijetanju i polijetanju aviona i helikoptera sa kapacitetom većim od 5,7 t, i izgradnja ili produženje pisti sa osnovnom dužinom od 500 m,
3) Izgradnja javnih cesta: magistralnih cesta, autocesta,
4) Međuentitetski i unutrašnji vodni putevi i luke za međuentitetski i unutrašnji vodni saobraćaj sa dozvolom za prolaz plovila od preko 1.350 t,
5) Trgovačke luke, pristaništa za utovar i istovar koja su povezana sa kopnom i spoljnim lukama (izuzev pristaništa za trajekte) koja mogu da prime plovila od preko 1.350 t,
6) Ski staze, ski liftovi i žičare i njihovi prateći objekti sa površinom od 5 ha i više,
7) Cjevovodi za prenos gasa, nafte ili hemikalija sa prečnikom više od 250 mm,
8) Postrojenja za povrat ili uništenje eksplozivnih supstanci,
9) Postrojenja za odlaganje ili reciklažu životinjskih trupala životinjskog otpada,
10) Stalne trkaće staze i staze za testiranje motornih vozila sa dužinom od l km i više,
11) Postrojenja sa više od 10 testnih mjesta za motore, turbine reaktore,
12) Projekti industrijskog razvoja na području od 5 ha i više,
13) Projekti urbanog razvoja uključujući izgradnja šoping centara i parkinga na području od 5 ha ili više od 750 mjesta za parking,
14) Gradnja na međuentitetskim i unutrašnjim vodnim takovim kanala i objekata za odbranu od poplava,
15) Tramvaji, uzdignute i podzemne željeznice, žičare i drug vrste linija koje se isključivo ili uglavnom koriste za prevoz putnika i koje su duge više od 2 km,
16) Instalacije akvadukta na veće udaljenosti,
17) Obalni radovi na sprečavanju erozije i morski radovi koji mogu izazvati promjene na obali usljed izgradnje jaraka molova, pristaništa i ostalih objekata, izuzev održavanja i rekonstrukcije takvih objekata,

7. UPRAVLJANJE OTPADOM
1) Pogoni za odlaganje otpada za:
- spaljivanje,
- hemijsku obradu, ili
- deponovanje opasnog otpada,
2) Pogoni za spaljivanje komunalnog otpada,
- pogoni za biološku i fizičko-hemijsku obradu neopasnog otpada u cilju daljeg odlaganja sa kapacitetom većim od 50 t/d,
- deponije koje primaju više od 10 t dnevno ili sa ukupnim kapacitetom većim od 25.000 t, izuzev deponija inertnog otpada,
- deponije inertnog otpada sa kapacitetom od 250.000 m3 ukupne zapremine ili površinom od 4 ha ili više.
3) Pogoni za biološku i fizičko-hemijsku preradu neopasnog otpada u cilju daljeg odlaganja sa kapacitetom većim od 10 t/d,
4) Brane i ostali objekti projektovani za zadržavanje ili skladištenje vode na duži period gdje je nova ili dodatna količina vode koja se zadržava ili skladišti bez obzira na zapreminu vode,
5) Lokacije za odlaganje šljake sa ukupnim kapacitetom više od 10.000 t,
6) Skladištenje otpadaka od željeza uključujući automobilske olupine sa kapacitetom većim od 10.000 t/g,

8. UPRAVLJANJE VODAMA
1) Zahvatanje podzemnih voda ili vještačko ponovno punjenje podzemnih voda gdje je godišnja zapremina vode koja se apstrahuje ili ponovo puni veća od l miliona m3,
2) Postrojenja za prevođenje vode iz jednog sliva u drugi:
- između riječnih slivova gdje je cilj ovog prevođenje sprečavanje mogućih nestašica vode i gdje je količina vode koja se prevodi veća od 50 miliona m3 godišnje, bez prevođenja vode za piće cijevima,
- u svim drugim slučajevima, postrojenja za prevođenje vode iz jednog sliva u drugi, između riječnih slivova, gdje je prosječni protok u toku više godina u slivu gdje se vrši zahvatanje veći od 1.000 miliona m3 godišnje i gdje količina vode koja se prevodi prelazi 5% ovog protoka, bez prevođenja vode za piće cijevima.
3) Postrojenja za preradu otpadnih voda sa kapacitetom koji prelazi 10.000 e.s. (ekvivalentni stanovnik),
4) Brane i ostale instalacije namijenjene zadržavanju ili stalnom skladištenju vode gdje je nova ili dodatna količina vode koja se zadržava ili skladišti veća od 2 miliona m3,

9. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO
1) Projekti za restrukturiranje poljoprivrednih dobara na području većem od 15 ha,
2) Projekti za korištenje neobrađenog zemljišta ili poluprirodnih područja za intezivne poljoprivredne svrhe na području većem od 15 ha,
3) Krčenje šuma (privođenje šume i šumskog zemljišta drugim namjenama) na prostorima većim od 5 ha,
4) Intezivan uzgoj ribe na području većem od 10 ha.

10. PREHRAMBENA INDUSTRIJA
1) Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti sa proizvodnim kapacitetom većim od 20.000 t/g,
2) Proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića (pitka voda i sokovi) sa proizvodnim kapacitetom većim od 150.000 hl/g,
3) Pivare i sladare sa proizvodnim kapacitetom većim od 200.000 hl/g,
4) Građevine za klanje papkara, kopitara, peradi i kunića sa proizvodnim kapacitetom većim od 10 t/dan;
5) Građevine za rasijecanje mesa papkara, kopitara, peradi i kunića sa proizvodnim kapacitetom većim od 10 t/dan;
6) Građevine za preradu mesa papkara, kopitara, peradi i divljači sa proizvodnim kapacitetom većim od 20 t/dan;
7) Građevine za rasijecanje i preradu ribljeg mesa sa proizvodnim kapacitetom većim od 5 t/dan;
8) Građevine za obradu mlijeka i izradu mliječnih proizvoda sa proizvodnim kapacitetom većim od 25 t/dan;
9) Građevine za proizvodnju jednodnevnih pilića - valionice, sa proizvodnim kapacitetom većim od 100.000 kom/7 dana
10) Građevine za proizvodnju hrane za životinje sa proizvodnim kapacitetom većim od 100 t/dan;
11) Pakovanje i konzerviranje biljnih i životinjskih proizvoda sa proizvodnim kapacitetom većim od 20.000 t/g,
12) Proizvodnja slatkiša, meda i sirupa sa proizvodnim kapacitetom većim od 25.000 t/g,
13) Postrojenja za proizvodnju škroba sa proizvodnim kapacitetom većim od 25.000 t/g,
14) Fabrike ribljeg brašna i ulja sa proizvodnim kapacitetom većim od 10.000 t/g,
15) Tretiranje i prerada namijenjena proizvodnji prehrambenih proizvoda iz životinjskih sirovina (osim mlijeka) sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda većim od 25 t/d,
16) Tretiranje i prerada namijenjena proizvodnji prehrambenih proizvoda iz biljnih sirovina sa proizvodnim kapacitetom gotovih proizvoda većim od 100 t/d (srednja vrijednost na tromjesečnoj osnovi),
17) Proizvodnja ili rafiniranje šećera ili proizvodnja škroba i kvasca sa proizvodnim kapacitetom većim od 15.000 t/g.

11. TEKSTILNA, KOŽARSKA, DRVNA I PAPIRNA INDUSTRIJA
1) Postrojenja za predobradu (pranje, bijeljenje, mercerizaciju) ili bojenje vlakana ili tekstila sa kapacitetom obrade većim od 10 t/d,
2) Postrojenja za štavljenje krupne i sitne kože sa kapacitetom obrade većim od 25 t/d,
3) Industrijska postrojenja za:
- proizvodnju celuloze iz drveta ili sličnih vlaknastih materijala,
- proizvodnju papira i kartona,
- postrojenja za preradu celuloze,
4) Pilane i pogoni za preradu drveta, proizvodnju furnira i šperploča sa proizvodnim kapacitetom većim od 15.000 m3/g,
5) Pogoni za proizvodnju iverice sa proizvodnim kapacitetom većim od 15.000 m3/g,
6) Postrojenja za predtretman (operacije kao što su pranje, bijeljenje, mercerizacija) ili bojenje vlakana ili tekstila sa kapacitetom prerade većim od 3 t/d,

12.TURIZAM I ZABAVA
1) Marine s pratećim sadržajima,
2) Odmarališta i hotelski kompleksi izvan urbanih područja i prateći objekti sa površinom većim od 5 ha ili 500 kreveta,
3) Stalni kampovi izvan urbanih područja sa više od 500 mjesta,
4) Zabavni parkovi sa više od 5 ha ili više od 750 mjesta za parking.

13. POVRŠINSKA OBRADA
Pogoni za površinsku obradu supstanci, predmeta ili proizvoda uz korištenje organskih rastvarača, posebno za obogaćivanje rude, štampanje, zaštitno premazivanje, odmašćivanje, vodootpornost, sortiranje, farbanje, čišćenje ili impregniranje sa konzumnim kapacitetom većim od 50 kg/h ili više od 75 t/g.

14. OPASNE SUPSTANCE
Pogoni, postrojenja i skladišta za koje postoji opasnost od nesreća većih razmjera, a u kojima su opasne supstance prisutne u količinama koje su navedene u čl. 10. i 11. Pravilnika o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/04), i Uredbe o opasnim i štetnim materijama u vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/07).


IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 4.


Ova Uredba odnosi se na izgradnju novih građevina iz čl. 2. i 3. ove Uredbe kao i na rekonstrukciju postojećih, ako se rekonstrukcijom bitno utječe na uvjete i način korištenja prostora, te stanje okoliša.


Član 5.


Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


V broj 794/07
14. novembra 2007. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, s.r.