ZAKON
O TREZORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom se uređuje uspostavljanje, nadležnosti i upravljanje trezora u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
Ovlaštenja trezora uključuju:
1) Sva sredstva javnog sektora i finansijske transakcije, uključujući budžet i izvanbudžetske fondove kao i utroške poreznih i neporeznih prihoda, taksi, naknada i drugih prihoda nastalih po osnovu pružanja javnih usluga i aktivnosti, kredita i grantova (nepovratnih sredstava) Federacije;
2) Transfere privremenih viškova gotovine između računa trezora s ciljem izmirivanja kratkoročnih zahtjeva za gotovinom potrebnih za izvršenje budžeta i ostale zakone;
3) Održavanje sistema računovodstva i izvještavanja te računovodstvene evidencije u skladu sa međunarodno priznatim standardima za računovodstvo u javnom sektoru;
4) Održavanje kontrole u upravljanju i računovodstvu kojom se uspostavlja odgovornost za transakcije javnih prihoda, primitaka, finansija i izdataka, uključujući ugovorene obaveze za buduća plaćanja; i
5) Odgovornost za ukupan dug uključujući novo zaduživanje, planiranje i upravljanje dugom.

Član 2.

Definicije i izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
a) Trezor - je osnovna organizaciona jedinica unutar Federalnog ministarstva finansija i ministarstava finansija kantona, u kojima se u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima obavljaju poslovi koji se odnose na planiranje izvršenja i izvršenje budžeta Federacije, kao i budžeta kantona; vođenje računovodstva i računovodstvenih politika; upravljanja novcem i vođenje jedinstvenog računa trezora; otplate duga, izdavanja garancija, nova zaduživanja, upravljanje neangažovanim sredstvima i imovinom.
b) Ministarstva finansija - podrazumijeva Federalno ministarstvo finansija i kantonalna ministarstva finansija.
c) Budžet - predstavlja propis Parlamenta Federacije kojim se daje plan finansijskih aktivnosti iznosa prihoda, primitaka, te utvrđenih izdataka i drugih plaćanja za period od jedne fiskalne godine. Godišnjim budžetom se utvrđuje gornja granica ukupnog zaduživanja koje u sebi uključuje postojeći dug i nova zaduženja za tu budžetsku godinu. Godišnjim budžetom se utvrđuje i ukupan iznos garancija.
d) Interna kontrola - organizacija, politike i procedure koji se koriste da bi vladini programi postigli namjeravane rezultate; da bi sredstva koja se koriste u sprovođenju ovih programa bila u skladu sa navedenim ciljevima dotičnih organizacija; da su programi zaštićeni od gubitka, prevare i lošeg upravljanja; i da se na vrijeme pouzdane informacije dobiju, održavaju, izvješćuju i koriste u svrhe donošenja odluka.
e) Interna revizija - odnosi se na onu reviziju koju obavlja odjel ili jedinica unutar trezora ili ministarstva finansija čijoj jedinici za reviziju je povjereno obavljanje procjene sistema i procedura ministarstva ili organizacije s ciljem minimiziranja vjerovatnoće nastanka greški, prevare i neefikasne prakse. Sve jedinice za internu reviziju moraju biti funkcionalno nezavisne unutar ministarstva finansija i biti odgovorne direktno ministru finansija.
f) Glavna knjiga trezora - je sistemska evidencija transakcija i poslovnih aktivnosti, prihoda, primitaka, izdataka i drugih plaćanja te stanja imovine, obaveza i izvora vlasništva što su u vezi sa budžetom nastali tokom fiskalne godine, odnosno do određenog datuma, koji pruža informacije o transakcijama i poslovnim događajima u skladu sa propisanim računskim planom i klasifikacijama. Glavna knjiga trezora sa jedinstvenim računom trezora predstavlja osnovni sistem upravljanja javnim izdacima.
g) Jedinstveni račun trezora (u daljem tekstu: JRT) - se sastoji od depozitnog računa otvorenog u komercijalnoj banci, računa za investiranje i zaštitu sredstava, jednog ili više transakcijskih računa, i po potrebi, transakcijskih računa za gotovinu. Svi ovi računi se moraju držati u ime ministarstava finansija. Svrha JRT-a je da se centralizira kontrola nad svim javnim prihodima u ministarstvima finansija. Federalno ministarstvo će pripremiti sve neophodne procedure i odredbe kojima se uspostavlja sistem JRT-a. Kada sistem JRT-a postane efektivan, svi pojedinačni računi budžetskih korisnika će biti zatvoreni i njihova salda će biti prebačena na JRT.
h) Nadležno Ministarstvo - je tijelo uprave koje je u budžetu označeno kao “razdjel“.
i) Budžetski korisnici - su nadležna ministarstva i ostala tijela uprave koji se finansiraju iz budžeta. Nadležno ministarstvo koje u svom budžetskom razdjelu sadrži potrošačke jedinice, koje su u budžetu označene kao budžetske glave, budžetski je za njih nadležno.
j) Novo zaduživanje - obuhvata cjelokupne procedure, uključujući pregovaranja oko uslova, pripremu dokumenata, neophodnih odobrenja i njihovo izvršenje, neophodno za stvaranje novih obaveza između pozajmitelja i davatelja kredita, u skladu sa zakonom i drugim propisima.
k) Prognoza o zaduživanju - je procjena iznosa ukupnog zaduživanja za sljedeću fiskalnu godinu, kao i za naredne godine, a koja se zasniva na iznosima trenutno neizmirenih dugova, otplatnim planovima postojećih zaduženja i ukupnom projeciranju novih zaduživanja, koja će se desiti u narednim periodima.
l) Zakon o budžetima - proračunima na teritoriji Federacije (u daljem tekstu: Zakon) objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH“, broj 20/98 i istim su uređena pitanja: priprema, usvajanje i izvršenje budžeta Federacije, budžeta kantona, gradova i općina i finansijskih planova izvanbudžetskih fondova; te pozajmljivanje i zaduživanje, kao i računovodstvo i kontrola budžeta.
m) Javna sredstva - su sredstva koja uključuju budžet i izvanbudžetske fondove kao i utroške poreznih i neporeznih prihoda, taksi, naknada i drugih prihoda nastalih po osnovu pružanja javnih usluga i aktivnosti, kredita i grantova (nepovratnih sredstava). Sva javna sredstva se obavezno polažu i povlače sa JRT.
n) Modificirano načelo obračunavanja neplaćenih obaveza- znači metode na osnovu obračunavanja neplaćenih obaveza koji priznaju transakcije i aktivnosti u momentu stvaranja, transformacije, razmjene, prijenosa ili nestanka ekonomske vrijednosti i kada se evidentiraju svi ekonomski tokovi (ne samo gotovinske transakcije). Po određenim metodama obračunavanja neplaćenih obaveza, fizička imovina je rasknjižena u momentu nabavke.
o) Transakcijski računi - su bankovni računi otvoreni u poslovnim bankama od strane trezora, a koji se drže u ime ministarstava finansija i preko kojih se vrše svakodnevne transakcije vezane za troškove budžetskih korisnika.
Stanje na transakcijskim računima krajem dana dnevno se prebacuje na račun za investiranje i zaštitu sredstava.
Transakcijski račun za gotovinu u ime ministarstva finansija se može otvoriti, ali sa nadležnim potpisnikom za povlačenje sredstava u ime budžetskog korisnika za ograničene svrhe isplate plaća i blagajničko poslovanje.
p) Račun za investiranje i zaštitu sredstava je račun otvoren od strane ministarstava finansija u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: CBBiH) ili u poslovnoj banci.
Sve dok CBBiH ne zaračunava kamatu na depozite u KM, odbija takav zahtjev, ili iz bilo kojeg razloga odluči da eliminira ovaj račun za investiranje i zaštitu sredstava bilo kojem ministarstvu finansija, tada poslovna banka preuzima ulogu CBBiH u ovu svrhu.
Svrha otvaranja računa za investiranje i zaštitu sredstava je prihvatanje prihoda radi njihove zaštite i investiranja.
q) Depozitni račun u komercijalnoj banci - jedan bankovni račun otvoren u poslovnoj banci na koji se polažu svi javni prihodi, a koji se drži u ime ministarstava finansija. Porezni obveznici vrše uplate na ovaj račun. Saldo na depozitnom računu, na kraju radnog dana, mora biti nula.
II - NAČIN RADA TREZORA

Član 3.

Federalno ministarstvo finansija (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) i kantonalna ministarstva finansija će svako za sebe uspostaviti i rukovoditi trezorom.
Sektorom za trezor kao osnovnom organizacionom jedinicom rukovodi pomoćnik ministra.
Trezor je ovlašten da obavlja sljedeće poslove: upravljanje novčanim sredstvima, upravljanje bankovnim računima vlada, finansijsko planiranje i predviđanje novčanih tokova, upravljanje plaćanjima i drugim poslovima trezora, upravljanje računovodstvom u javnom sektoru, izvještavanje o izvršenju budžeta, finansijsko izvještavanje, upravljanje pregledima interne kontrole, upravljanje nad javnim dugom, administracija stranih grantova i sredstava međunarodne pomoći i upravljanje finansijskim sredstvima.
Federalno ministarstvo može po potrebi otvoriti urede trezora i van svog sjedišta.
Budžetski zahtjev vlade Parlamentu Federacije će biti praćen izvještajem koji razmatra progres Federacije i kantona u uspostavi efektivnih i efikasnih trezora za upravljanje i osiguravanje odgovornosti nad javnim sredstvima, kao i pitanja i probleme vezane za sprovođenje ovog zakona. Izvještaje pripremaju federalni ministar i kantonalni ministri finansija.
1. Planiranje izvršenja budžeta

Član 4.

Nadležna ministarstva i budžetski korisnici pripremaju i dostavljaju predložene finansijske planove trezoru za izvršenje usvojenog budžeta. Godišnji finansijski planovi bit će pripremljeni pokazujući izdatke za svaki mjesec. Izdaci se mogu izvršiti samo ako su u skladu sa usvojenim finansijskim planom.
U cilju primjene ovih odredbi, ministarstva finansija uz saglasnost vlada, izdaju neophodne instrukcije nadležnim ministarstvima i budžetskim korisnicima.
Federalni ministar finansija i kantonalni ministri finansija, obavještavaju nadležna ministarstva i budžetske korisnike o odobrenim finansijskim planovima.

Član 5.

Trezor prima sve neophodne podatke iz raznih izvora za svrhu planiranja novčanih tokova.
Između ostalih, koristit će se sljedeći izvori podataka:
a) krajnje stanje na JRT krajem dana za prethodni period;
b) prognoze o svim prihodima;
c) prognoze otplate duga;
d) projekcije inostrane pomoći i pozajmljivanja;
e) kretanja ključnih makroekonomskih parametara i
f) prognoziranje svih izdataka.
Ministri finansija su ovlašteni da pozovu nadležne zadužene za prikupljanje prihoda, kao i ostale ključne korisnike budžeta, u cilju savjetovanja pri planiranju novčanih tokova.

Član 6.

Na osnovu podataka iz člana 5. ovog zakona, trezori pripremaju planove o novčanim tokovima.
Ukoliko bude predviđen deficit, uz plan se daju preporuke o neophodnim mjerama koje treba poduzeti.
Planove o novčanim tokovima razmatraju ministarstva finansija i vlade kako bi utvrdili sveukupne nivoe do kojih će se odobriti finansijski planovi iz člana 4. ovog zakona.
2. Izvršenje budžeta

Član 7.

Na osnovu odobrenih finansijskih planova iz člana 4. ovog zakona, nadležna ministarstva i budžetski korisnici, u skladu sa procedurama trezora, pripremaju i dostavljaju pravilno ovlaštene transakcije koje se odnose na zahtjeve za plaćanje, zajedno sa neophodnom dokumentacijom i listom prioriteta.
Trezori u pogledu izvršenja budžeta preduzimaju sljedeće radnje:
a) pregledaju zahtjeve iz stava 1. ovog člana,
b) predlažu federalnom ministru i kantonalnim ministrima na odobravanje zahtjeve koji su u skladu sa planom iz člana 4. stav 2. ovog zakona i u skladu sa raspoloživim sredstvima i prioritetima,
c) realizuju odobrene zahtjeve,
d) informišu nadležna ministarstva i budžetske korisnike o statusu izvršenih plaćanja i o iznosima sredstava koje ostaju raspoloživa u budžetu po klasifikacijskim pozicijama.
Budžetski korisnici su dužni obavijestiti dobavljače i druge zainteresovane strane o stanjima njihovih isplata.
3. Centralizovana isplata plaća

Član 8.

Trezori vrše centralizovanu isplatu plaća za nadležna ministarstva i budžetske korisnike, na način da:
a) uspostave i održavaju centralizirani sistem obračuna plaća,
b) procjenjuju potrebna sredstva bazirana na utvrđenom nivou plaća i ostalim neophodnim informacijama koje obezbijede budžetski korisnici, kao i iznosima obaveza po osnovu poreza i doprinosa i
c) izvršavaju isplatu plaća i obaveza po osnovu poreza i doprinosa.
Nadležna ministarstva i budžetski korisnici su dužni da trezoru, u odgovarajućem platnom ciklusu, podnesu dokaz o zasnivanju i prestanku radnog odnosa svih zaposlenih za koje plaće osiguravaju u budžetu.
Dodatne procedure bit će propisane od strane ministarstva finansija.
4. Računovodstvena metodologija

Član 9.

Federalno ministarstvo je obavezno da razvija i održava kontni plan i standardnu budžetsku klasifikaciju, koji se koriste za evidentiranje i izvještavanje o finansijskim transakcijama i o stanju finansijske imovine i obaveza na svim nivoima vlade i za sve vrste javnih sredstava.
Kontni plan za budžet sadrži klasifikaciju aktive i pasive, prihoda i rashoda. Standardna budžetska klasifikacija sadrži: organizacijsku klasifikaciju, funkcionalnu, ekonomsku klasifikaciju i fondovsku klasifikaciju. Sva kantonalna ministarstva finansija i trezori koriste kontni plan za budžet.
Federalno ministarstvo može razviti i druge klasifikacije s tim da ih objavi ili na neki drugi način dostavi kantonima, kao i drugim korisnicima kontnog plana za budžet.
Federalno ministarstvo se pri utvrđivanju i uspostavljanju jedinstvenog sistema konta rukovodi međunarodnim računo- vodstvenim standardima za javni sektor i odgovarajućim zakonom.

Član 10.

Trezori ministarstva finansija periodično procjenjuju računovodstvenu metodologiju i po potrebi predlažu neophodne izmjene.
Kantonalni trezori svoje prijedloge dostavljaju federalnom trezoru, a federalni trezor nakon razmatranja tih prijedloga i drugih izmjena predlaže federalnom ministru usvajanje istih.
Federalni ministar po potrebi propisuje i dodatne izvještaje koje su nadležna ministarstva i budžetski korisnici obavezni dostavljati.
5. Finansijsko izvještavanje

Član 11.

Trezori ministarstava finansija i vlade javno objavljuju finansijske izvještaje u skladu sa pravilnikom o finansijskom izvještavanju i završnim računima.
Trezor se u pripremi i izdavanju finansijskih izvještaja rukovodi međunarodno priznatim standardima za računovodstva javnog sektora.
Federalno ministarstvo posebnim aktom reguliše pripremu bilo kakvih dodatnih finansijskih izvještaja.
6. Kontrola nadležnih ministarstava i budžetskih korisnika

Član 12.

Svi ministri su odgovorni za računovodstvo i internu kontrolu svojih ministarstava uključujući budžetske korisnike i potrošačke jedinice koji spadaju u njihovu nadležnost. Odgovorna lica u ministarstvima i kod korisnika budžeta uspostavljaju i održavaju sisteme upravne i računovodstvene kontrole nad ovlaštenim budžetima, odobrenim finansijskim planovima i operativnim budžetima, naplatama prihoda i primitaka, i budžetskim izdacima i isplatama. Federalno ministarstvo propisuje smjernice za razvoj i održavanje sistema upravljanja i računovodstvene kontrole. Sistemi djelotvorne interne kontrole se održavaju kako bi se osigurao pravilan, otvoren i konkurentan postupak nabavke, koja bi bila u skladu sa zakonskim propisima, te se na taj način obezbjeđuje pravilno upravljanje i čuvanje imovine i opreme.
Federalno ministarstvo propisuje procedure i propise za unutrašnju kontrolu.
Ministarstva finansija vrše kontrolu računovodstvenih dokumenata nadležnih ministarstava, budžetskih korisnika i izvanbudžetskih fondova. U skladu sa instrukcijama Federalnog ministarstva, korisnici budžeta čuvaju računovodstvene evidencije i dokumentaciju koji se odnose na ugovorene obaveze, narudžbenice, fakture i ovlaštenja za plaćanja. Računovodstvene i druge evidencije o finansijskim transakcijama i događajima se čuvaju u skladu sa politikom koju odredi Federalno ministarstvo.
Upute o načinu vršenja kontrole računovodstvenih dokume- nata nadležnih ministarstava, budžetskih korisnika i izvan- budžetskih fondova propisuje Federalno ministarstvo.
7. Otplata duga, novo zaduživanje, izdavanje garancija i upravljanje neangažovanim sredstvima

Član 13.

Federalni trezor provodi procedure i vrši redovne uplate prihoda namijenjenih za servisiranje vanjskog duga na račun Federacije, podračun za servisiranje vanjskog duga u CBBiH, u skladu sa odredbama Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj 41/98), (u daljem tekstu: Zakon o vanjskom dugu). O stanju sredstava na podračunu Federalni trezor redovno obavještava federalnog ministra. U slučaju da na računu nema dovoljno sredstava za izmirenje dospjelih obaveza Federacije, trezor o tome izvještava federalnog ministra kako bi bile poduzete određene mjere za prevazilaženje trenutnog nedostatka sredstava namijenjenih za servisiranje vanjskog duga.
Federalni tezor provodi procedure i vrši plaćanja za sav dug Federacije.

Član 14.

Federalni trezor učestvuje u pripremi:
a) svih aranžmana u vezi sa izdavanjem garancija Federacije u skladu sa Zakonom o vanjskom dugu,
b) svih kreditnih aranžmana između Bosne i Hercegovine i inostranih kreditora,
c) svih kreditnih aranžmana između Federacije i Bosne i Hercegovine,
d) svih kreditnih aranžmana između Federacije i inostranih kreditora,
e) svih kreditnih aranžmana između Federacije i Republike Srpske,
f) svih kreditnih aranžmana između Federacije i krajnjih korisnika kredita u Federaciji.

Član 15.

Federalni trezor priprema sve evidencije i pojedinačne kvartalne izvještaje koji se odnose na dug uključujući:
a) ukupan iznos zaostalog duga,
b) rokove dospijeća za sve otplate glavnice i kamata koje treba da se izvrše,
c) zakašnjele otplate neizvršenih obaveza propisanih ugovorom o zaduživanju,
d) ukupan iznos izdatih garancija od strane Federacije.

Član 16.

Federalni trezor priprema sve evidencije i pojedinačne kvartalne izvještaje koji se odnose na zajmove date krajnjim korisnicima koji uključuje isti sadržaj kao iz člana 15. ovog zakona.
Trezor izrađuje procedure o izvještavanju: kantona, općina i preduzeća sa većinskim državnim kapitalom o kreditnim zaduženjima sa inostranim kreditorima i dobijenim garancijama od strane banaka.

Član 17.

Trezor sudjeluje u priremi prognoze o zaduživanju.
Trezor vodi zvanične registre i čuva originalne dokumen- tacije o novom zaduživanju.

Član 18.

Trezor evidentira i investira neangažovana sredstva od odobrenih projekata i nadzire investiranja u skladu sa dokumentima o zajmu.
Trezor evidentira i prati stanje kamata po osnovu sredstava za projekte koji su odobreni za Federaciju.
Trezor priprema sve evidencije koje se odnose na dug i na nadgledanje svih aktivnosti zaduživanja Federacije. Ovo uključuje pripremanje i slanje obavještenja o isplatama i zahtjevima za isplatu.

Član 19.

Federalni trezor učestvuje u svim pregovorima o novom zaduživanju Federacije.

III - SISTEM GLAVNE KNJIGE TREZORA

Član 20.

Ministarstva finansija su ovlaštena da uspostavljaju i vode sistem glavne knjige trezora i neophodne sisteme pomoćnih knjiga prema modificiranom načelu obračunavanja neplaćenih obaveza.

Član 21.

Sistem glavne knjige trezora osigurava evidenciju svih transakcija i poslovnih aktivnosti, odnosno prihoda i izdataka, stanja i promjena imovine, obaveza i izvora vlasništva u skladu sa propisanim kontnim planom i na nivou propisanih klasifikacija (organizacijska, funkcionalna, ekonomska i fondovska).

Član 22.

Svim transakcijama federalnog i kantonalnih budžeta upravljaju ministarstva finansija putem sistema glavne knjige trezora. Sistem glavne knjige trezora u sebi obuhvata sve izvore prihoda i izdataka, izvršenu nabavku, obaveze i izmjene aktive, pasive i promjene izvora vlasništva. Sve finansijske transakcije koje se odnose na budžet kao i transakcije i drugi uključeni prihodi iz člana 14. stav 2. Zakona evidentiraju se posredstvom sistema glavne knjige trezora uključujući i transakcije koje se odnose na dugove i programe finansirane iz inostrane ili domaće pomoći.
Ministarstva i korisnici budžeta koji su nadležni da prikupljaju takse za specijalne usluge koje pružaju javnosti, moraju iste uplaćivati na JRT. Trezori vode evidenciju u Glavnoj knjizi o naplaćenim prihodima po korisnicima budžeta. Navedeni prihodi se moraju utvrditi na osnovu troška pružanja usluga i nadalje, upotreba takvih prihoda od strane korisnika budžeta mora biti utvrđena godišnjim budžetom i drugim zakonima.

Član 23.

Nadležna ministarstva i budžetski korisnici vode pomoćne knjige na zahtjev Federalnog ministarstva (koje čine sastavni dio sistema Glavne knjige trezora) i svu originalnu dokumentaciju transakcija u skladu sa odredbama Uredbe o računovodstvu budžeta - proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IV - NAČIN VOĐENJA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA

1. Uspostava Jedinstvenog računa trezora

Član 24.

Svi javni prihodi Federacije i kantona moraju se uplatiti na JRT. JRT se nalazi pod isključivim pravom ministarstava finansija. Nijedna druga osoba ili institucija nema pravo raspolaganja nad ovim računima, ukoliko drugačije nije utvrđeno u općim ili pojedinačnim instrukcijama koje daju ministarstva finansija. Svi porezi uplaćeni od strane poreznih obveznika se moraju uplatiti na depozitne račune ministarstava finansija. Stanje gotovine na depozitnom računu na kraju dana se prebacuje na račun za zaštitu i investiranje. Sa depozitnog računa se mogu isplatiti više ili pogrešno uplaćeni prihodi koji se odnose na tekuću fiskalnu godinu. Ministri finansija posebnim pravilnikom određuju procedure povrata tih prihoda.
Jedinstveni račun trezora otvaraju ministarstva finansija za izvanbudžetske fondove.
Pored ovih prihoda, kao što je definisano u članu 14. stav 2, Zakona, prihodi korisnika budžeta moraju se također deponovati i čuvati na JRT. Međutim, ovi izdaci će se trošiti u skladu sa posebnim uputama o načinu uplaćivanja i trošenja koje propisuje federalni ministar finansija i kantonalni ministri finansija.
Ministarstva i korisnici budžeta koji imaju sopstvene prihode, moraju te prihode uplaćivati na JRT, a trezori vode evidenciju u Glavnoj knjizi o naplaćenim prihodima po korisnicima budžeta. Navedeni prihodi se utvrđuju na osnovu troška pružanja usluga i nadalje, upotreba takvih prihoda od strane ministarstva ili korisnika budžeta koji ih prikupljaju moraju biti utvrđena godišnjim budžetom i drugim zakonima.
Za otvaranje depozitnog računa, računa za zaštitu i investiranje u slučaju da je otvoren u poslovnoj banci, transakcijskih računa i dobivanje ostalih usluga poslovnih banaka potrebnih za poslovanje trezora i Jedinstvenog računa trezora mora se doći putem ugovora dodijeljenog na bazi javnog nadmetanja. Svaki ugovor zaključen između banaka i ministarstava finansija mora jasno definisati usluge banke koje će pružati, potrebne izvještaje i rokove za dostavljanje izvještaja, i sve naknade koje će ta banka naplaćivati.

Član 25.

Ministarstva finansija će otvoriti račun za investiranje i zaštitu sredstava. Ministarstva finansija su ovlaštena da otvaraju podračune samo u posebnim okolnostima. Poslovna banka koja je izabrana kao banka u kojoj će se otvoriti račun za zaštitu i investiranje sredstava ne može držati druga sredstva na bilo kojim drugim računima za isto ministarstvo koje je nosilac računa. Svrha računa za investiranje i zaštitu sredstava jeste da investira i štiti sredstva od momenta kada su ona potrebna za trošenje. Ni CBBiH ni poslovna banka koja je izabrana kao banka u kojoj će se otvoriti račun za zaštitu i investiranje sredstava ne obavljaju troškovne transakcije za ministarstva finansija, ali će vršiti prijenos sredstava sa računa za investiranje i zaštitu sredstava na transakcijski račun ministarstava finansija otvoren u poslovnim bankama na dnevnoj, sedmičnoj i mjesečnoj osnovi. Ministarstva finansija će inicirati proces otvaranja računa za zaštitu i investiranje sredstava u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 26.

Ministarstva finansija otvaraju transakcijske račune u poslovnim bankama. Transakcijski račun se koristi za plaćanje svih izdataka. Stanje na ovim transakcijskim računima se smatra i vodi kao sastavni dio JRT. Međutim, sva sredstva sa transakcijskih računa se dnevno moraju prebaciti na račun za zaštitu i investiranje sredstava.

Član 27.

Ministarstva finansija otvaraju transakcijske račune za gotovinu samo u specijalnim slučajevima kada bude neophodno da se sredstva prebace na udaljene lokacije za isplatu plaća i za blagajničko poslovanje.
Stanja na transakcijskim računima za gotovinu se smatraju i vode kao sastavni dio JRT.
JRT je pod isključivom nadležnošću ministarstava finansija. Nijedna druga osoba niti institucija nema pravo upravljati ovim računima osim ako nije drugačije propisano posebnim uputama od strane ministarstava finansija.

Član 28.

Federalno ministarstvo priprema sve potrebne postupke odredbe za uspostavljenje JRT sistema. Kada JRT sistem postane efektivan, svi pojedinačni računi budžetskih korisnika će biti zatvoreni, a njihova salda prebačena na JRT.

Član 29.

Ministarstva finansija investiraju bilo koji iznos sredstava sa JRT koji trenutno nije potreban za izvršenje budžeta, u skladu sa članom 13. Zakona. Nakon što se uspostavi račun za investiranje i zaštitu sredstava u CBBiH ili u poslovnoj banci, sredstva će biti investirana u skladu sa sporazumom zaključenim sa nosiocem računa i propisima CBBiH.
Cjelokupni iznos kamata od investicija iz stava 1. ovog člana se uplaćuje na JRT.
2. Naplata i isplata preko JRT-a

Član 30.

Nadležna ministarstva i budžetski korisnici odgovorni su za potpuno i blagovremeno uplaćivanje svih prihoda i naknada na JRT.
Sa JRT-a se ne može isplatiti nijedan izdatak ukoliko nije odobren budžetom ili nekim drugim propisom.
Federalno ministarstvo propisuje procedure u vezi sa uplatama i isplatama sredstava sa JRT-a.

V - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Uredba o načinu rada trezora o sistemu Glavne knjige trezora i načinu vođenja Jedinstvenog računa trezora (“Službene novine Federacije BiH“, br. 23/00 i 37/01).
Kantoni su dužni uskladiti svoje propise sa ovim zakonom u roku od trideset (30) dana od dana stupanja na snagu ovog zakon.

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i bit će objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH“ bez odlaganja


PREDSJEDAVAJUĆI                                                  PREDSJEDAVAJUĆI
DOMA NARODA                                                           PREDSTAVNIČKOG DOMA
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH                             PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

Slavko Matić                                                                    Muhamed Ibrahimović