ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA


Član 1.

U Zakonu o obligacionim odnosima ("Službeni list RBiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94) u članu 437. dosadašnji st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"(2) Pretpostavlja se da su dospjele, a neisplaćene kamate ustupljene sa glavnim potraživanjem.
(3) Svako ažuriranje javnih registara zbog prijenosa potraživanja i njegovih sporednih prava je odgovornost primaoca ukoliko nije drukčije određeno ugovorom o ustupanju."

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Slavko Matić, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Muhamed Ibrahimović, s. r.