ZAKON O ZASTITI OD JONIZIRAJUCIH ZRACENJA I RADIJACIONOJ SIGURNOSTI

 

I - OSNOVNE ODREDNICE

Clan 1.


Ovim zakonom odreduju se mjere zastite zivota i zdravlja stanovnistva, sadasnjih i buducih generacija, mjere ocuvanja okolina od stetnog djelovanja jonizirajucih zracenja i neophodne mjere radijacione sigurnosti pri upotrebi izvora jonizirajucih zracenja.

Clan 2.


Pod ocuvanjem okoline od stetnog djelovanja jonizirajucih zracenja, u smislu ovog zakona, podrazumijeva se zastita zraka, vode, tla, biljnog i zivotinjskog svijeta, ljudske i stocne hrane, lijekova i predmeta opce upotrebe i zastita okoline u kojoj se boravi, radi ili na drugi nacin dolazi u dodir s izvorima jonizirajucih zracenja, odnosno u kojima se upotrebljavaju ti izvori.

Clan 3.


Odredbe ovog zakona primjenjuju se na zastitu od radioaktivnih tvari, na uredaje i postrojenja s radioaktivnim tvarima za upotrebu u medicini, privredi, skolstvu, nauci, istrazivanjima i u opcoj upotrebi, uredaje i postrojenja koji proizvode ili mogu prouzrokovati jonizirajuca zracenja, radioaktivni otpad, pojave jonizirajucih zracenja u okolini i to u svim slucajevima kad sadrzaj ili jacina zracenja prelazi ili moze prelaziti granice odredene propisom donesenim na osnovu ovog zakona ili drugim posebnim propisom.

Clan 4.


Odredbe ovog zakona ne odnose se na prirodno jonizirajuce zracenje porijeklom iz svemira ili iz zemljine kore, te na prirodne radionuklide cija koncentracija nije izmijenjena uticajem covjeka.

Clan 5.


Posebnim propisom odredit ce se uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se djelatnost ili izvor jonizirajucih zracenja izuzeo od primjene odredbi ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

Clan 6.


Iskljucivu odgovornost za sigurnost izvora jonizirajucih zracenja snosi korisnik izvora.

Clan 7.


Sve aktivnosti koje su u vezi sa izvorima jonizirajucih zracenja su predmet kontrole Federalnog ministarstva zdravstva - Federalne uprave za zastitu od zracenja i radijacionu sigurnost (u daljem tekstu: Federalna uprava).
Federalna uprava iz stava 1. ovog clana obavlja operativne, strucne i upravne poslove iz oblasti zastite od zracenja i radijacione sigurnosti i vrsi druge poslove u skladu sa ovim zakonom.
Nadlezni organi kantona-zupanije poduzimaju odgovarajuce mjere u cilju zastite od jonizirajuceg zracenja i radijacione sigurnosti u skladu sa ovim zakonom, zakonom kantona-zupanije i drugim propisima kantona-zupanije.

Clan 8.


Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju slijedece znacenje:
1. Radioaktivne tvari su tvari koje sadrze osim ostalih i atome s nestabilnim jezgrama koje svojim raspadom emituju jonizirajuca zracenja, a aktivnost im je veca od granice utvrdene posebnim propisom.
2. Radioaktivni otpad je radioaktivna tvar i dijelovi nuklearnih i drugih postrojenja, koji nemaju upotrebnu ili tehnolosku vrijednost, a sadrze radioaktivne tvari cija aktivnost prelazi granice utvrdene propisom donesenim na osnovu ovog zakona ili drugim posebnim propisom.
3. Djelatnosti u vezi sa jonizirajucim zracenjima su:
proizvodnja, promet, prevoz, koristenje, odlaganje ili skladistenje radioaktivnih tvari;
proizvodnja, promet, koristenje ili odrzavanje uredaja koji proizvode jonizirajuca zracenja jacine vece od granica utvrdenih propisom donesenim na osnovu ovog zakona ili drugim posebnim propisom.
4. Notifikacija je obavijest koja se podnosi Federalnoj upravi od strane pravnog ili fizickog lica koje obavlja djelatnost u vezi sa jonizirajucim zracenjem, i u kojoj obavjestavaju o svojoj namjeri uvodenja ili izvodenja bilo koje djelatnosti u vezi sa jonizirajucim zracenjem ili bilo kojim drugim postupanjem u vezi sa jonizrajucim zracenjem.
5. Autorizacija je dozvola koju izdaje Federalna uprava pravnom ili fizickom licu koje je podnijelo zahtjeva za obavljanje djelatnosti u vezi sa jonizirajucim zracenjem, ukoliko su ispunjeni uvjeti prostora, opreme i kadra predvideni ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakona za obavljanje djelatnosti u vezi sa jonizirajucim zracenjem. Autorizacija moze imati dva oblika: registraciju i licenciranje.
6. Registracija je oblik autorizacije koja se izdaje pravnom ili fizickom licu za djelatnosti u vezi sa jonizirajucim zracenjem, i to za one djelatnosti koje se smatraju djelatnostima niskog ili srednjeg rizika. Pravno ili fizicko lice odgovorno za navedenu djelatnost treba imati pripremljenu i podnesenu procjenu sigurnosti objekata i opreme.
7. Licenciranje je oblik autorizacije koju izdaje Federalna uprava na osnovu procjene sigurnosti objekta i opreme i pridruzivanjem specificnih zahtjeva opcim zahtjevima koji moraju biti zadovoljni u licenci. Federalna uprava izdaje licencu pravnom ili fizickom licu za one djelatnosti u vezi sa jonizirajucim zracenjem koje spadaju u djelatnosti viseg ili visokog rizika.
8. Pod prometom izvora jonizirajucih zracenje smatra se: nabava, prodaja, uvoz, izvoz, prevoz, iznajmljivanje, nasljedivanje, ustupanje, opremanje i svaki drugi nacin stavljanja u promet ovih izvora.
9. Vanredni dogadaj prema ovom zakonu je dogadaj povezan s djelatnostima u vezi sa jonizirajucim zracenjima, koji ima ili moze imati za posljedicu ozracenje, odnosno radioaktivno zagadenje okoline, radnika koji rade sa izvorima jonizirajucih zracenja, ostalog stanovnistva ili materijalnih dobara.
10. Nuklearna nesreca je vanredni dogadaj nastao narusavanjem sigurnosti nuklearnih postrojenja, te ratom ili drugim nacinom izazvanih nuklearnih razaranja.
11. Korisnik izvora jonizirajucih zracenja je fizicko ili pravno lice koje posjeduje odobrenje za upotrebu tih izvora izdato od Federalne uprave.

 

II - ZASTITA OD JONIZIRAJUCIH ZRACENJA
1. Obavljanje djelatnosti u vezi sa izvorimajonizirajucih zracenja

Clan 9.


Djelatnosti u vezi sa izvorima jonizirajucih zracenja mogu se obavljati u skladu sa slijedecim osnovnim nacelima:
opravdanost djelatnosti, sto znaci da obavljanje djelatnosti mora dati ukupnu korist vecu od radijacijske stetnosti izlozenih radnika i ostalog stanovnistva,
optimalizacija zastite, sto znaci da zastita radnika i ostalog stanovnistva od izlaganja jonizirajucim zracenjima, mora biti toliko niska koliko je to razumno moguce postici i uzimajuci u obzir privredne i socijalne faktore, a svakako mora biti ispod granica utvrdenim posebnim propisima,
ogranicenje doza, sto znaci da doza ozracenosti mora biti ispod granica utvrdenih propisom donesenim na osnovu ovog zakona ili drugim posebnim propisom.

Clan 10.


Radi blagovremenog otkrivanja prisutnosti radioaktivnih tvari i jonizirajucih zracenja, ranog utvrdivanja opasnosti i poduzimanja mjera zastite, sistematski se ispituje sadrzaj radioaktivnih tvari u zraku, boravisnim i radnim prostorijama, tlu, rijekama, jezerima, moru, podzemnim vodama, krutim i tekucim padavinama, pitkoj vodi, te ljudskoj i zivotinjskoj (stocnoj) hrani, uz uvjete i na nacin odreden posebnim propisom donesenim na osnovu ovog zakona.
Poseban propis iz stava 1. ovog clana donosi federalni ministar zdravstva, uz saglasnost nadleznog federalnog ministra, u ciju oblast spada ispitivanje tvari iz stava 1. ovog clama.

Clan 11.


Pravna ili fizicka lica mogu stavljati u promet i upotrebljavati radioaktivne tvari, uredaje i postrojenja koja proizvode jonizirajuca zracenja i obavljati druge djelatnosti u vezi sa jonizirajucim zracenjima, ako ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona i ako su dobili odobrenje Federalne uprave.
Sprovodbenim propisom iz stava 1. ovog clana posebno ce se regulirati sistem notifikacije i autorizacije (registriranje i licenciranje) korisnika izvora jonizirajucih zracenja.

Clan 12.


Izvori jonizirajucih zracenja mogu se koristiti ako je njihova upotreba odobrena od Federalne uprave i uz uvjete odredene propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
Posebnim propisom regulirat ce se zastita pacijenata od jonizirajucih zracenja pri medicinskom ozracenju.

Clan 13.


Uvjeti za izdavanje odobrenja pravnom i fizickom licu za obavljanje djelatnosti sa jonizirajucim zracenjima su:
radnici sa odgovarajucom strucnom spremom i propisanim zdravstvenim uvjetima,
prostor u kojem su smjesteni ili se koriste izvori jonizirajucih zracenja koji moraju udovoljavati tehnickim, bezbjednosnim, zdravstvenim, sanitarnim i drugim uvjetima zastite od jonizirajucih zracenja,
izvori jonizrajucih zracenja koji ce se koristiti za obavljanje djelatnosti, ispunjavaju uvjete utvrdene ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona o cemu postoji nalaz ovlastene strucne institucije,
zastitna oprema odgovarajucih osobina i druga potrebna mjerila,
organizirane mjere zbrinjavanja radioaktivnog otpada koji nastaje tokom obavljanja djelatnosti sa izvorima jonizirajuceg zracenja,
odgovarajuci program osiguranja kvaliteta u vezi sa upotrebom izvora jonizirajucih zracenja,
ekonomska sposobnost za obavljanje djelatnosti.
Pravna ili fizicka lica koja obavljaju djelatnosti sa jonizirajucim zracenjima duzna su prilikom upisa u registar kod nadleznog suda podnijeti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stava 1. ovog clana.

Clan 14.


Lica koja rade sa izvorima jonizarajucih zracenje stavljaju se pod zdravstveni nadzor i podlijezu zdravstvenim pregledima prije stupanja na rad i tokom rada.
Federalni ministar zdravstva propisat ce zdravstvene uvjete koje moraju ispunjavati lica koja rade sa izvorima jonizirajucih zracenja, kao i kriterije, nacin, sadrzaj i rokove pregleda tih lica.

Clan 15.


Federalni ministar zdravstva posebnim propisom propisuje nacin sticanja osnovnog obrazovanja, dopunskog obrazovanja, te nacin i rokove periodicnih provjera znanja za lica koja rade sa izvorima jonizirajucih zracenja.

Clan 16.


Sa izvorima jonizirajucih zracenja ne mogu raditi:
lica mlada od 18 godina,
zene tokom trudnoce i sa djetetom do jedne godine starosti,
zene tokom dojenja, ako rade s otvorenim izvornim jonizirajucih zracenja,
lica koja ne udovoljavaju zdravstvenim uvjetima utvrdenim posebnim propisom iz clana 14. stava 2. ovog zakona.
Izuzetak od stava 1. alineje 1. ovog clana su lica mlada od 18 godina koja se skoluju za rad sa izvorima jonizirajucih zracenja, koja ne mogu biti mlada od16 godina.
Za navedena lica iz ovog clana posebnim propisom uredit ce se uvjeti i nacin moguceg izlaganja ozracenju.

Clan 17.


Radnici koji obavljaju poslove u vezi sa jonizirajucim zracenjem i ostalo stanovnistvo ne mogu biti izlozeni ozracenju iznad granica odredenih propisom donesenim na osnovu ovog zakona.
Iznimno, Federalna uprava moze u slucaju vanrednog dogadaja odobriti da, uz uvjete i na nacin odreden posebnim propisom, radnici i ostalo stanovnistvo mogu biti izlozeno ozracenju iznad propisanih granica iz stava 1. ovog clana radi spasavanja zivota stanovnistva i materijalnih dobara.
Mjerenje ozracenja radnika, koji rade s izvorima jonizirajucih zracenja, obavlja Federalna uprava.

Clan 18.


Radnici koji obavljaju poslove koji su u vezi sa jonizirajucim zracenjima moraju koristiti odgovarajucu zastitnu opremu i sprovoditi sve druge zastitne mjere kojima se obezbjeduje zastita od zracenja za radnike, ostalo stanovnistvo i okolinu.
Zastitna oprema iz stava 1. ovog clana mora biti u skladu sa uvjetima koje propisuje federalni ministar zdravstva.

Clan 19.

 

Pravna i fizicka lica obavljaju djelatnosti sa izvorima jonizirajucih zracenja obaveznasu imenovati odgovorno lice za zastitu od zracenja koje ce obavljati slijedece poslove:
provoditi unutrasnji nadzor nad primjenom mjera zastite od jonizirajucih zracenja,
brinuti se o upotrebi licnih dozimetara i zastitnih sredstava,
brinuti se o provjeri zdravstvenog nadzora nad radnicima,
brinuti se o strucnoj osposobljenosti radnika za rad sa izvorima jonizirajucih zracenja,
brinuti se o redovnom nadzoru nad izvorima jonizirajucih zracenja u propisanim rokovima,
podsticati i organizirati poduzimanje zastitnih mjera u slucaju vanrednog dogadaja,
ucestvovati kod inspekcijskog nadzora i izjasniti se na nalaz federalnog inspektora,
obezbjedivati vodenje svih propisanih i potrebnih evidencija,
obavljati i druge poslove u vezi sa jonizirajucim zracenjem koje odredi Federalna uprava ili su obavezni po ovom zakonu i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
Odgovorno lice obavezno je pozvati nadleznog federalnog inspektora, kad su povrijedeni propisi od zastite od zracenja, narocito ako su ugrozeni zivot i zdravlje radnika.

Clan 20.


Pravno ili fizicko lice koje posjeduje, stavlja u promet ili obavlja djelatnost u vezi sa izvorima jonizirajucih zracenja obavezno mora obezbijediti odgovarajucu zastitnu opremu i sredstva, kontrolu uspjesnosti te zastite (QC), sprovoditi odgovorajuci nadzor, blagovremeno i istinito obavijestiti radnike i javnost o mogucim stetnim posljedicama izlaganja zracenju i sprovoditi sve druge mjere zastite u skladu sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i drugim propisima.
Pravno ili fizicko lice iz stava 1. ovog clana obavezno je tokom nadzora aktivno saradivati, omoguciti pristup svim mjestima, prostorijama, izvorima jonizirajucih zracenja, uredajima i postrojenjima koji proizvode jonizirajuca zracenja i staviti na raspolaganje odgovarajucu dokumentaciju i zapisnike.

Clan 21.


Pravno ili fizicko lice, koje svojim djelovanjem ili nepravilnim djelovanjem prouzrokuju zagadenje okoline, prostorija i lica radioaktivnim tvarima iznad propisanih granica, odgovara za nastalu stetu i obavezno je bez odgadanja obezbijediti ciscenje postupkom i sredstvima koje ce odrediti federalni ministar zdravstva.

Clan 22.


Federalni ministar zdravstva posebnim propisom regulira nacin i rokove provodenja neposrednog nadzora nad izvorima jonizirajuceg zracenja, nacine i rokove mjerenja licnog ozracenja radnika koji su izlozeni jonizirajucem zracenju, obavezni sadrzaj izvjestaj o nadzoru i mjerenjima, nacin vodenja i rokove cuvanja potrebnih evedencija, te postupak obavjestenja nadleznih organa.

Clan 23.


Promet izvora jonizirajucih zracenja u medunarodnom saobracaju, a za potrebne Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), moze se vrsiti samo uz odobrenje Federalne uprave.
Izvori jonizirajucih zracenja mogu se uvoziti samo preko granicnih prelaza na kojima je organiziran specijalizirani inspekcijski nadzor nad izvorima jonizirajucih zracenja.
Uvoznik je duzan da o dospijecu posiljke izvora jonizirajuceg zracenja blagovremeno obavijesti nadleznog inspektora.
Organi carinske sluzbe mogu izvrsiti carinjenje posiljke iz stava 3. ovog clana samo uz saglasnost nadleznog inspektora.
Na izvore jonizirajucih zracenja koji se uvoze u slobodne carinske zone ili u konsignaciona skladista u Federaciji odnose se odredbe ovog zakona.
2. Djelovanje u slucaju nuklearne nesrece ivanrednog dogadaja

Clan 24.


Federalna uprava predlaze Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) plan i program mjera zastite i zivota i zdravlja ljudi i zastite okoline od stetnog djelovanja jonizirajucih zracenja u slucaju nuklearne nesrece, a saglasno medudrzavnim sporazumima iz ove oblasti.
Planom i programom iz stava 1. ovog clana utvrduju se intervencijske i izvedbeni intervencijski nivoi za zastitu ljudi, te poduzimanje mjera za zastitu stanovnistva, domacih zivotinja i poljoprivrede od strane organa nadleznih za sprovedbu ovih mjera, nacin obavjestavanja javnosti, kao i program periodicne provjere djelotvornosti.
Plan i program iz ovog clana donosi Vlada Federacije.

Clan 25.


U slucaju vanrednog dogadaja, a u cilju zastite zivota i zdravlja ljudi i zastite okoline, Vlada Federacije ce donijeti plan za poduzimanje odgovarajucih zastitnih mjera.
Vanredni dogadaji koji ugrozavaju teritorij Federacije utvrduje i proglasava Vlada Federacije.
Zastita zivota i zdravlja ljudi i zastita okoline od jonizirajucih zracenja u vanrednom dogadaju sprovodi se na osnovu propisanih mjera za sprijecavanje i otklanjanje posljedica koje prouzrokuju taj dogadaj.
3. Radioaktivni otpad

Clan 26.


Pravna i fizicka lica koja obavljaju ili su obavljali djelatnosti koje su u vezi sa jonizirajucim zracenjima moraju obezbjediti da se skupljanje, obrada, skladistenje, privremeno i trajno odlaganje radioaktivnog otpada i vodenje zapisnika obavlja samo u skladu sa ovim zakonom i uz uvjete odredene propisom donesenim na osnovu ovog zakona.
Posebni propis iz stava 1. ovog clana donosi federalni ministar zdravstva, uz saglasnost nadleznost federalnog ministra.

Clan 27.


Na teritoriji Federacije zabranjuje se uvoz, kao i prerada, skladistenje privremeno i trajno odlaganje radioaktivnog otpada koji nije nastao na teritoriji Federacije.
S radioaktivnim otpadom, koji je u vlasnistvu Federacije, a nalazi se izvan Federacije, postupit ce se na osnovu posebne odluke Vlade Federacije ili drugog federalnog organa ili organizacije koje Vlada Federacije posebno ovlasti.

 

III - NADLEZNOSTI FEDERALNE UPRAVE

Clan 28.


Federalna uprava obavlja funkciju regulatornog organa a u skladu sa Medunarodnim Baznim Sigurnosnim Standardima (The International Basic Standards for Protection Against lonizing Radiation and for The Safety of Radation Sources).

Clan 29.


U svrhu sprovedbe mjera zastite od zracenja i radijacione sigurnosti Federalna uprava:
izdaje odobrenje za obavljanje djelatnosti koje su u vezi sa izvorima jonizirajucih zracenja, produzava odobrenja i oduzima odobrenje i o tome vodi evidencije,
izdaje odobrenje za promet izvora jonizirajucih zracenja,
izdaje odobrenje u vezi sa prometom radioaktivnih tvari,
izdaje odobrenje u vezi sa zbrinjavanjem radioaktivnog otpada,
zabranjuje rad radnicima koji rade u vezi sa jonizirajucim zracenjem ukoliko se zdravstvenim pregledom utvrdi da je pogorsano zdravstveno stanje radnika koje odstupa od utvrdenih vrijednosti propisanih posebnim propisom donesenim na osnovu ovog zakona,
inicira statisticka, strucna i druga istrazivanja, proucava i procjenjuje opci uticaj jonizirajucih zracenja,
izraduje strucne osnove za nastavne programe i planove za redovno i dopunsko obrazovanje radnika koji rade sa izvorima jonizirajucih zracenja,
obezbjeduje dopunsko strucno osposobljavanje radnika koji rade sa izvorima jonizirajucih zracenja za bezbjedan rad s tim izvorima, te periodicnu provjeru strucne osposobljenosti,
sporovodi neposredni nadzor nad izvorima jonizirajucih zracenja i djelatnostima u vezi sa njihovim koristenjem,
obavlja i druge poslove iz svoje nadleznosti na osnovu ovog zakona, propisa donesenih na osnovu ovog zakona i drugih propisa.

Clan 30.


Federalna uprava inicira i podrzava razvojno-istrazivacki rad a u skladu sa zahtjevima i potrebama razvoja zastite od zracenja i radijacione sigurnosti u Federaciji.
Federalna uprava saraduje sa medunarodnim i domacim pravnim licima iz oblasti zastite od zracenja i radijacione sigurnosti drugih oblasti, te imenuje svoje strucne predstavnike koji ucestvuju u radu tih pravnih lica i drustava ili prate njihov rad.

Clan 31.


Odredene poslove u cilju zastite zivota i zdravlja stanovnistva od stetnog djelovanja jonizirajucih zracenja i radijacione sigurnosti mogu sprovoditi strucne institucije koje ispunjavaju posebne uvjete za pojedine djelatnosti.
Federalni ministar zdravstva propisuje posebne uvjete kojima moraju udovoljiti strucne institucije iz stava 1. ovog clana, izdaje ovlascenja za odredenu djelatnost, te odreduje rok vazenja ovlascenja.
Ovlascenje za obavljanje poslova iz stava 1. ovog clana, a koje izdaje Federalna uprava objavljuje se u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Clan 32.


Federalno ministarstvo zdravstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) moze povjeriti javna ovlascenja za vrsenje strucnih, operativnih, tehnickih i upravnih poslova iz djelokruga Federalne uprave, strucnim institucijama iz clana 31. ovog zakona, ako je to drustveno opravdano i kada se time postize efikasnije ostvarivanje odredenih prava, pravnih interesa i izvrsavanje obaveza pravnih ili fizickih lica, a u skladu sa ovim zakonom.

Clan 33.


U obavljanju nadzora Federalna uprava je ovlascena:
1. donijeti rjesenje o otklanjanju nedostataka u vezi rada sa izvorima jonizirajucih zracenja,
2. zabraniti obavljanje djelatnosti u vezi sa izvorima jonizirajucih zracenja.
U slucaju tacke 2. stava 1. ovog clana Federalna uprava ce u rjesenju odrediti nacin daljnjeg postupanja i raspolaganja izvorima zracenja na trosak izvrsenika.

 

IV - INSPEKCIJSKI NADZOR

Clan 34.


Inspekcijski nadzor nad sprovedbom ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega te pojedinacnih akata, uvjeta i nacin rada pravnih i fizickih lica stavljenih pod nadzor, kao i mjera zastite odredenih ovim zakonom, sprovodi federalni inspektor za zastitu od zracenja i radijacionu sigirnost (u daljem tekstu: federalni inspektor), u saradnji sa nadleznim organima kantona.
Nadlezni organi kantona-zupanija duzni su da na zahtjev federalnog inspektora prikupljaju sve relevantne podatke o stanju u oblasti zastite od zracenja i radijacione sigurnosti na podrucju kantona-zupanija.

Clan 35.


Nadzor nad sprovodenjem mjera zastite od jonizirajucih zracenja koji se proizvode, stavljaju u promet ili koriste u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vojska Federacije), a u skladu sa ovim zakonom, vrsi Federalno ministarstvo odbrane-Federalno ministarstvo obrane.

Clan 36.


U obavljanju nadzora nad djelatnostima u vezi sa upotrebom izvora jonizirajucih zracenja federalni inspektor moze zahtijevati od korisnika ili vlasnika izvora jonizirajuceg zracenja da mu tokom nadzora:
omoguci obavljanje nadzora u svim radnim prostorijama, postrojenjima i nad uredajima i otvorenim radnim prostorima pravnog ili fizickog lica,
dostavi na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje nadzora, obavijesti o poduzetim mjerama u vezi sa otklanjanjem utvrdenih nedostataka.
Pravna i fizicka lica ciji rad podlijeze nadzoru obavezna su omoguciti sprovedbu inspekcijskog nadzora, dati na uvid dokumentaciju i pruziti sve potrebne podatke i obavjestenja.

Clan 37.


Kada u obavljanju inspekcijskog nadzora, federalni inspektor utvrdi da je povrijeden zakon ili drugi propis cije izvrsenje nadzire, federalni inspektor ima obavezu da nalozi i slijedece mjere:
privremeno zabrani obavljanje djelatnosti pravnom ili fizickom licu ili obavljanje radnji u proizvodnom postupku upotrebu postrojenja, uredaja i opreme zbog kojih je ugrozena okolina,
zabrani obavljanje radnji u proizvodnom postupku, upotrebu postrojenja, uredaja i opreme dok se nedostaci i nepravilnosti u radu ne otklone,
zabrani rad radnicima koji ne ispunjavaju zdravstvene uvjete za rad sa izvorima jonizirajucih zracenja, te naredi radnicima koji nisu obavili zdravstveni pregled u propisanom roku da ga neodlozno obave,
zabrani rad sa izvorima jonizirajucih zracenja radnicima koji nemaju odgovarajucu strucnu spremu i uputi ih na dopunsko obucavanje,
zabrani postupanje sa radioaktivnim otpadom, ako nije u skladu sa propisima.
Protiv rjesenja federalnog inspektora moze se podnijeti zalba federalnom ministru zdravstva, u roku od osam dana od dana prijema rjesenja.
Zalba ne odlaze izvrsenje rjesenja.

Clan 38.


Poslove federalnog inspektora moze obavljati lice koje, pored ispunjavanja opcih uvjeta, ispunjava i posebne uvjete: strucnu spremu sedmog (VII/1) stepena obrazovanja (diplomirani fizicar, dipl. ing. hemije, dipl. ing. fizike), pet godina radnog iskustva u struci i polozen poseban strucni ispit za federalnog inspektora.
Program posebnog strucnog ispita federalnog inspektora, nacin polaganja i sprovodenja ispita, te sastav ispitne komisije propisuje federalni ministar zdravstva.

 

V - FINANSIJSKA SREDSTVA

Clan 39.


Sredstva potrebna za finansiranja zastite od jonizirajuceg zracenja i radijacione sigurnosti obezbjeduju se iz:
federalnog budzeta,
budzeta kantona-zupanije,
prihoda od donacija, pomoci, taksi i drugih prihoda.
Iz federalnog budzeta finansira se rad Federalne uprave, troskovi uspostavljanja sistematskog radioloskog pracenja radioaktivnog sadrzaja u zraku, tlu, rijekama, jezerima, moru, podzemnim vodama, krutim i tekucim padavinama; clanarine u medunarodnim organizacijama, troskovi ucestvovanja od Federalne uprave imenovanih predstavnika u upravnim organima medunarodnih organizacija, unapredenje zastite od zracenja i radijacije sigurnosti i obrazovanje radnika Federalne uprave.
Federalna uprava moze ostvarivati vlastite prihode u okviru svoje djelatnosti kada je to odredeno ovim zakonom ili propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
Prihodi koje Federalna uprava ostvari u okviru svoje djelatnosti unose se na poseban racun Ministarstva i koriste se u okviru za namjene iz stava 2. ovog clana, a u skladu sa odredbama zakona.
Iz budzeta kantona-zupanije finansira se zastita od jonizirajuceg zracenja i radijacione sigurnosti u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima kantona-zupanije.

Clan 40.


Finansijska sredstva za sprovodenja mjera zastite za djelatnosti koje su u vezi sa izvorima jonizirajucih zracenja i radijacionom sigurnosscu obezbjeduje pravno ili fizicko lice ili institucije koji su prema ovom zakonu obavezni sprovoditi ove mjere.
Federalni ministar zdravstva propisuje visinu i nacin placanja troskova izdavanja odobrenja iz svoje nadleznosti.
Troskovi iz stava 1. ovog clana snosi podnosilac zahtjeva.

 

VI - KAZNENE ODREDBE

Clan 41.


Ko skuplja, preraduje, skladisti ili odlaze radioaktivni materijal suprotno ovom zakonu i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, kaznit ce se za krivicno djelo kaznom zatvora u trajanju od tri mjeseca do ti godine.
Ko uvozi, preraduje, skladisti ili odlaze radioaktivni otpad porijeklom izvan Federacije, suprotno ovom zakonu, kaznit ce se za krivicno djelo kaznom zatvora od sest mjeseci do pet godina.

Clan 42.


Ko neovlasceno koristi izvore jonizirajucih zracnja kaznit ce se za krivicno djelo kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine.
Ko neovlasceno koristi izvore jonizirajucih zracenja i pri tome ozbiljno ugrozi zivote i zdravlje ljudi, kao i zivotnu i radnu okolinu, kaznit ce se za krivicno djelo kaznom zatvora od jedne do osam godina.

Clan 43.


Novcanom kaznom u iznosu od 5.000 do 70.000 KM, kaznit ce se za privredni prestup pravno lica, ako:
1) stavi u promet vodu za pice, zivotne namirnice, predmete opce upotrebe, zivotinjsku (stocnu) hranu, koji sadrze radioaktivne tvari iznad propisanih granica (clan 10);
2) obavlja djelatnosti koje su u vezi sa izvorima jonizirajucih zracenja bez odobrenja Federalne uprave (clan 11.);
3) izvore jonizirajucih zracenja koristi suprotno uvjetima koje je odredio federalni ministar zdravstva ili bez odobrenja Federalne uprave (cl. 11. i 12.);
4) izvore jonizirajucih zracenja primjenjuje u zdravstvu suprotno uvjetima koje je propisao federlni ministar zdravstva (clan 12. stav 2.);
5) svojim djelovanjem ili nepravilnim djelovanjem prouzrokuje zagadenje okoline, prostorija i lica radioaktivnim tvarima iznad propisanih granica i ne osigura ciscenje postupkom i sredstvima koje odredi Federalna uprava (clan 21.);
6) ne obezbijedi ispitivanje izvora jonizirajucih zracenja od ovlascene strucne institucije u propisanim rokovima, ili ako ih ne obavi na propisan nacin i ako ne posjeduje urednu evidenciju o tim pregledima (clan 22.).
Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznit ce se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu novcanom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM.
Za privredni prestup iz. tac. 2, 3 i 4 stava 1. ovog clana, pocinjen drugi put, kaznit ce se pravno lice i zabranom obavljanja djelatnosti u trajanju do 6 mjeseci, a za isti privredni prestup pocinjen treci put, kaznit ce se zabranom obavljanja djelatnosti z oblasti zastite od jonizirajucih zracenja i radijacione sigurnosti u trajanju od 10 godina.

Clan 44.


Novcanom kaznom u iznosu od 1.000 do 10.000 KM kaznit ce se za prekrsaj pravno lice, ako:
1) na poslovima za izvorima jonizirajucih zracenja zaposli lice koje nema propisanu stucnu spremu ili lice ne uputi na dopunsko obucavanje odnosno na periodicnu provjeru znanja u propisanim rokovima (clan 14. stav 1.);
2) na poslovima sa izvorima jonizirajucih zracenja zaposli lice bez prethodnog zdravstvenog pregleda ili lice koje ne ispunjava propisane zdravstvene uvjete za rad sa izvorima jonizirajucih zracenja, te ako lica koja su tokom rada izlozena ozracenju ne uputi na redovni zdravstveni pregled u propisanom roku (clan 14. stava 1.);
3) na poslovima sa izvorima jonizirajucih zracenja zaposli lice mlade od 18 godina, zene tokom trudnoce i sa djetetom do jedne godine starosti, zene tokom dojenja, na poslovima sa otvorenim izvorima jonizirajucih zracenja ili ako tokom skolovanja za rad ozracenju izlozi lice mlade od 16 godina ili lice mlade od 18 godina suprotno uvjetima propisanim ovim zakonom (clan 16.);
4) od ovlascene strucne institucije ne obezbijedi mjerenje licnog ozracenja svojih radnika propisanim mjerilima, ako ne obezbijedi odgovarajucu zastitnu opremu i sredstva i ne sprovodi sve druge mjere zastite od jonizirajucih zracenja kojim se ozracenje smanjuje na najmanju mogucu mjeru, a obavezno ispod propisanih granica (clan 18.);
5) ne imenuje odgovorno lice za zastitu od zracenja (clan 19.);
6) ne vodi evidencije i ne dostavlja podatke na nacin utvrden ovim zakonom i propisima donijetim na osnovu ovog zakonu (clan 22.);
7) ne uskladi svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u propisanom roku (clan 47. stav 1.);
8) ne prijavi u propisanom roku, Federalnoj upravi posjedovanje izvora jonizirajucih zracenja koji nisu bili predmet kontrole po odredbama Zakona o zastiti od jonizujucih zracenja i o nuklearnoj sigurnosti ("Sluzbeni list RBiH" br. 2/92 i 13/94) (clan 47. stav 2.).
Za radnje iz stava 1. ovog clana kaznit ce se za prekrsaj odgovorno lice u pravnom licu, novcanom kaznom u iznosu od 100 do 1.000 KM.
Za prekrsaj iz stava 1. ovog clana kaznit ce se fizicko lice koje obavlja djelatnost u vezi sa jonizirajucim zracenjima, samostalno u vidu zanimanja, novcanom kaznom u iznosu od 500 do 5.000 KM.

Clan 45.


Novcanom kaznom u iznosu od 100 KM kaznit ce federalni inspektor na mjestu nadzora i radnika koji radi sa izvorima jonizirajucih zracenja za prekrsaj, ako radi bez zdravstvenog pregleda (clan 16.), ako ne upotrebljava raspolozivu zastitnu opremu i sredstva tokom rada (clan 18.).

 

VII-PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 46.


Propise za sprovedbu ovog zakona, donijet ce federalni ministar zdravstva u roku godinu dana od dana njegova stupanja na snagu.
Ovlascuje se federalni ministar odbrane- federalni ministar obrane da, u skladu sa odredbama ovog zakona, u roku od godine dana od dana njegovog stupanja na snagu, propise blize uvjete za nabavku, stavljanje u promet i koristenje izvora jonizirajucih zracenja, koji se upotrebljavaju u Vojsci Federacije, kao i nacin vrsenja nadzora nad tim izvorima.
Do donosenja propisa iz stava 1. ovog clana, osim odredbi koje su suprotne odredbama ovog zakona, primjenjivace se propisi o zastiti od jonizujucih zracenja i o nuklearnoj sigurnosti koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona i to:
Pravilnik o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije covjekove okoline i obavljanju dekontaminacije,
Pravilnik o uvjetima za lokaciju, izgradnju, pokusni rad, pustanje u rad i upotrebu nuklearnih objekata i postrojenja,
Pravilnik o zonama materijalnih bilansa, te o nacinu vodenja evidencije o nuklearnim materijalima i dostavi podataka iz te evidencije,
Pravilnik o nacinu skupljanja, evidentiranja, obrade, cuvanja, konacnog smjestaja i ispustanja otpadnih tvari u covjekovu okolinu,
Rjesenje o utvrdivanju organizacija koje udovoljavaju uvjetima za sistemsko ispitivanje kontaminacije radioaktivnim tvarima,
Pravilnik o strucnoj spremi, zdravstvenim uvjetima i zdravstvenim pregledima osoba koje mogu raditi s izvorima jonizujucih zracenja,
Pravilnik o mjestima, metodama i rokovima ispitivanja kontaminacije radioaktivnim tvarima,
Pravilnik o granicama iznad kojih stanovnistvo i osobe koje rade s izvorima jonizujucih zracenja ne smiju biti izlozeni ozracenju, te o mjerenjima stupnja izlozenosti jonizujucim zracenjima osoba koje rade s izvorima tih zracenja i o provjeri kontaminacije radne okoline,
Pravilnik o maksimalnim granicama radioaktivne kontaminacije covjekove okoline i o obavljanju dekontaminacije,
Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora jonizujucih zracenja u medicini,
Pravilnik o nacinu vodenja evidencije o izvorima jonizujucih zracenja, te o ozracenju stanovnistva i osoba koje su pri radu izlozene djelovanju jonizujucih zracenja,
Pravilnik o stavljanju u promet i upotrebi radioaktivnih stvari iznad odredene granice aktivnosti, rendgenskih aparata i drugih aparata koji proizvode jonizirajuce zracenje, te o zastitnim mjerama od zracenja tih izvora.

Clan 47.


Pravna ili fizicka lica koja se bave proizvodnjom, prometom i koriscenjem izvora jonizirajucih zracenja, ili vrse druge poslove u vezi sa jonizirajucim zracenjem, duzne su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.
Pravna i fizicka lica iz stava 1. ovog clana duzna su da prijave sve izvore jonizirajucih zracenja koji nisu bili predmet kontrole po odredbama Zakona o zastiti od jonizujucih zracenja i o nuklearnoj sigurnosti u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 48.


Zbog potreba sigurnosti na teritoriji Federacije, odnosno na podrucju kantona-zupanije, kao i potreba Vojske Federacije, nadlezni organi Federacije, odnosno kantona-zupanije mogu privremeno obustaviti primjenu odredene odredbe ovog zakona ili propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

Clan 49.


Do organiziranja Federalne uprave, svi poslovi iz oblasti zastite od zracenja, ostaju u nadleznosti Ministarstva, postojecih naucnih, strucnih i zdravstvenih ustanova na teritoriji Federacije, a koje su i obavljale djelatnost zastite od zracenja do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Clan 50.


Danom stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Federacije prestaje primjena propisa o zastiti od jonizirajucih zracenja i o nuklearnoj sigurnosti koji su se do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjivali na teritoriji Federacije, osim propisa iz clana 46. stav 3. ovog zakona.

Clan 51.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Doma naroda Parlamenta
Federacije BiH
Mato Zovko, v. r.
Predsjedatelj
Zastupnickog doma Parlamenta
Federacije BiH
Enver Kreso, v. r.