Na temelju clana 178. stavak 2. Zakona o obrani Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 15/96), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O ORGANIZACIJI, SADRZAJU I PROVODJENJU MJERA ZASTITE I SPASAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA

I OPCE ODREDBE

Clan 1.

Ovom uredbom uredjuje se organizacija, sadrzaj, pripreme i nacin provodjenja mjera zastite i spasavanja ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara (u daljem tekstu: materijalna dobra) od opasnosti i posljedica prirodnih nesreca, tehnoloskih, ekoloskih i drugih nesreca te ratnih razaranja (u daljem tekstu: prirodne i druge nesrece), kao i druga pitanja od znacaja za organizaciju i provodjenje mjera zastite i spasavanja u miru i ratu.

Clan 2.

Kao element civilne zastite, mjere zastite i spasavanja predstavljaju organizovane radnje i postupke preventivne i operativne prirode, koje se pripremaju i provode u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantonimazupanijama i opcinama, preduzecima i drugim pravnim licima.

Clan 3.

Zastita i spasavanje od prirodnih i drugih nesreca, zasniva se na nacelima samozastite,medjusobne saradnje i solidarnosti gradjana Federacije, a sto se ostvaruje pravovremenim i uskladjenim djelovanjem ucesnika zastite gradjana, pravnih lica, organa uprave, koordinacijskih organa za civilnu zastitu, kantonaz upanija i opcina.

II ORGANIZACIJA MJERA ZASTITE I SPASAVANJA

Clan 4.

Organizacija mjera zastite i spasavanja obuhvata pripremanje i planiranje aktivnosti za provodjenje mjera zastite i spasavanja. Radi zastite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih i drugih nesreca, ucesnici zastite planiraju i pripremaju:
1. aktivnosti i mjere zastite u slucaju neposredne opasnosti od prirodnih i drugih nesreca,
2. aktivnosti i mjere zastite i spasavanje za vrijeme trajanja prirodnih i drugih nesreca,
3. aktivnosti i mjere za ublazavanje i otklanjanje neposrednih posljedica od prirodnih i drugih nesreca.

Clan 5.

Aktivnosti i mjere zastite u slucaju neposredne opasnosti od prirodnih i drugih nesreca sastoje se od: aktiviranja organa civilne zastite i drugih organa za rukovodjenje zastitom i spasavanjem; prikupljanjem podataka o prijetecim opasnostima; utvrdjivanje razmjera tih opasnosti; organizacije sistema veza i rukovodjenja, osmatranja, obavjestavanja i uzbunjivanja; mobilizacija (aktiviranje) odgovarajucih sluzbi i sredstva za zastitu i spasavanje; aktiviranje preduzeca i drugih pravnih lica prema njihovoj djelatnosti u odnosu na vrste opasnosti; provodjenja drugih aktivnosti i mjera znacajnih za sprijecavanje nastajanja i sirenja opasnosti te zastitu od takvih opasnosti.

Clan 6.

Aktivnosti i mjere u zastiti i spasavanju za vrijeme trajanja prirodnih i drugih nesreca sastoje se od: neposrednog ucestvovanja organiziranih sluzbi zastite i spasavanja, organa, odgovarajucih jedinica civilne zastite i drugih oblika organizovanja civilne zastite u zastiti i spasavanju; organizacije rukovodj
enja akcijama zastite i spasavanja; angazovanja odgovarajuc ih preduzeca, sluzbi i drugih pravnih lica u zastiti i spasavanju; sklanjanju ljudi, materijalnih i drugih dobara; provodjenja evakuacije, prihvata i zbrinjavanja ugrozenog i stradalog stanovnistva, materijalnih i drugih dobara; neposrednog
provodjenja drugih aktivnosti i mjera zastite i spasavanja; koordiniranja mjera i akcija s organima i komandama Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vojska Federacije
BiH) i preduzimanja drugih aktivnosti i mjera za sprijecavanja sirenja djelovanja nastalih posljedica, odnosno ratnih djelovanja i njihovih posljedica.


Clan 7.

Aktivnosti i mjere za ublazavanje i otklanjanje neposrednih posljedica od prirodnih i drugih nesreca sastoje se od: angazovanja strucnih ekipa zdravstvene, veterinarske, komunalne i drugih sluzbi, gradjevinskih preduzeca, odgovarajucih jedinica civilne zastite za provodjenje asanacije; normalizovanja uvjeta zivota i rada na ugrozenom podrucju; prikupljanja podataka i utvrdjivanja obima posljedica prirodnih i drugih nesreca; organizovanja, prikupljanja i raspodjele pomoci postradalom stanovnistvu; provodjenja zdravstvenih, veterinarskih i higijensko epidemioloskih mjera zastite; provodjenja drugih aktivnosti i mjera kojima se ublazavaju ili otklanjaju neposredne posljedice izazvane prirodnom ili drugom nesrecom.

Clan 8.

Aktivnosti i mjere u zastiti i spasavanju utvrdjuju se planovima zastite i spasavanja od prirodnih i drugih nesreca, koje donose preduzeca, opcine, kantonizupanije i Federacija. Ti planovi mogu biti jedinstveni, skupni prema srodnosti ili pojedinac ni za pojedine vrste nepogoda ili nesreca. Planovi zastite i spasavanja izradjuju se na osnovu metodologije za izradu planova odbrane koju donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Vlada Federacije), odnosno prema posebno propisanim uputstvima federalnog ministra odbrane kojima se poblize utvrdjuje metodologija izrade i sadrzaj planova zastite i spasavanja. Planove zastite i spasavanja donose ovlasteni organi Federacije,
kantonazupanija, opcina, preduzeca i drugih pravnih lica. Planovi zastite i spasavanja moraju biti medjusobno uskladjeniplanovi pravnih lica sa planom opcine, planovi opcina sa planom kantonazupanije, a planovi kantonazupanija sa odgovarajucim federalnim planovima zastite i spasavanja.

Clan 9.

Kad se procjeni da postoji, ili se otkrije opasnost od prirodnih i drugih nesreca, nadlezni organi za koordinaciju u civilnoj zastiti (stabovi civilne zastite) i drugi organi za strucnooperativno provodjenje aktivnosti i mjera u zastiti i spasavanju, obavezni su preduzeti odgovarajuce mjere pripravnosti utvrdjene planom zastite i spasavanja. Na podrucju na kojem prijeti neposredna opasnost, odlukom nadleznog organa mogu se aktivirati odgovarajuce sluzbe za osmatranje, obavjestavanje i uzbunjivanje radi pracenja nastajanja ili sirenja nepogode, nesrece ili druge opasnosti.

Clan 10.

Mobilizacija gradjana, jedinica civilne zastite, sluzbi osmatranja i obavjestavanja, odgovarajucih sluzbi za zastitu i spasavanje i drugih odgovornih organa u provodjenju zastite i spasavanja, zavisno o obimu i vrsti nepogode, nesrece ili druge opasnosti, obavlja se ovim redosljedom:
1. ako je prirodna ili druga nesreca zahvatila preduzece ili drugo pravno lice, u zastitu i spasavanje ukljucuju se radnici i odgovarajuce sluzbe zastite i spasavanja, vatrogasci, organi, jedinice i drugi oblici organiziranja civilne zastite, te sluzbe osmatranja i obavjestavanja iz tog preduzeca odnosno pravnog lica, a prema potrebi pomoc su duzni pruziti preduzeca i sluzbe koje se bave zastitom i spasavanjem, vatrogasne i druge jedinice civilne zastite s podrucja opcine (angazovanje snaga pomoci vrsi se preko opcinskog staba civilne zastite);
2. ako je prirodna ili druga nesreca zahvatila naselje ili vise naselja, grad ili sire podrucje opcine, u zastitu i spasavanje se ukljucuju preduzeca i sluzbe koje se bave zastitom i spasavanjem, vatrogasne jedinice, organi, ostale jedininice i drugi oblici organizovanja civilne zastite, sluzba osmatranja i obavjestavanja, te odgovarajuce drustvene i humanitarne organizacije i gradjani obveznici ucesca u zastiti i spasavanju s tog podrucja opcine (angaziranje, rukovodjenje i koordinaciju djelovanja snaga zastite i spasavanja vrsi opcinski stab civilne zastite);
3. ako je prirodna ili druga nesreca zahvatila podrucje vise opcina, u zastitu i spasavanje se ukljucuju sva preduzeca, ustanove i sluzbe cija je djelatnost zastita i spasavanje, stabovi, jedinice i drugi oblici organiziranja civilne zastite, sluzba osmatranja i obavjestavanja, drustvene i humanitarne organizacije i gradjani obveznici ucesca u zastiti i spasavanju s ugrozenog podrucja (rukovodjenje i koordinaciju djelovanja snaga zastite i spasavanja vrse kantonalnizupanijski stabovi civilne zastite).
Ako snage iz tacke 3. ovog clana nisu dovoljne nadlezni upravni i koordinirajuci organi za civilnu zastitu, mogu zatraziti pomoc od susjednih kantonazupanija, Federacije i odgovarajucih jedinica Vojske Federacije BiH. Pomoc Vojske Federacije BiH u zastiti i spasavanju moze se zatraziti i u slucaju iz stava 1. tacka 2. ovog clana, ukoliko se ocijeni da bi takva pomoc znatno ublazila posljedice prirodnih ili drugih nesreca.

Clan 11.

U provodjenju mjera u zastiti i spasavanju prvenstvo ima zastita zivota i zdravlja ljudi.
Pripremanje i organizovanje mjera zastite i spasavanja iz stava 1. ovog clana osigurava se primjenom posebnih propisa i vazecih standarda koji regulisu tehnickosigurnosnu zastitu vezanih za problematiku iz ove oblasti.

Clan 12.

Gradjani, pripadnici organa, jedinica i drugih oblika organizovanja civilne zastite, radnici preduzeca, pripadnici drustvenih i humanitarnih organizacija i drugi nosioci zastite i spasavanja, duzni su, u skladu sa uvjetima propisanim zakonom i bez posebnog poziva preduzimati potrebne mjere zastite i spasavanja, ako prirodna i druga nesreca zaprijeti ili nastupi iznenada, te su o tome obavezni odmah, na najbrzi nacin, obavijestiti centar za obavjestavanje, nadleznu sluzbu za civilnu zastitu, odnosno policijsku upravu.

Clan 13.

Vlasnici i korisnici materijalnih i drugih dobara duzni su preduzeti potrebne mjere radi zastite tih dobara od prirodnih i drugih nesreca i opasnosti. Vlasnici i korisnici nekretnina duzni su omoguciti da se na njihovim nekretninama provode radovi neophodni za zastitu i spasavanje od prirodnih i drugih nesreca i opasnosti (rusenje objekata, uklanjanje materijala, rusenje stabala i sl.) koje naredi nadlezni organ za civilnu zastitu, kad to zahtijevaju potrebne zastite i spasavanja. Vlasnici i korisnici opreme odnosno materijalnotehnickih sredstava (strojevi, cisterne, motorna vozila, zaprege, alati, sredstva veze i dr.) potrebna za zastitu i spasavanje od prirodnih i drugih nesreca, duzni su tu opremu i sredstva, zajedno s potrebnim ljudstvom staviti na raspolaganje organu za civilnu zastitu, kada to zatrazi opcinski nacelnik. Imaoci zaliha hrane, medicinske opreme i lijekova, odjece, obuce, gradjevinskog i drugog materijala neophodnog za zastitu i spasavanje ugrozenog ili nastradalog stanovnistva, duzni su ta sredstva i materijale staviti na raspolaganje nadleznom organu za civilnu zastitu, ako to zatrazi opcinski nacelnik. Vlasnici i korisnici materijalnih i drugih dobara iz ovog clana, imaju pravo na naknadu za upotrebu i ostecenje njihove imovine i materijalnih sredstava, u skladu sa propisom Vlade Federacije, o naknadama troskova za izvrsenje obaveze gradjana
u oblasti odbrane.

Clan 14.

Opcine, preduzeca i druga pravna lica i sluzbe, te vlasnici stambenih i poslovnih objekata, duzni su za zastitu i spasavanje od prirodnih i drugih nesreca, na svom podrucju, izvrsiti nabavku potrebne opreme i sredstava i drzati je u ispravnom stanju.

III SADRDJAJ I NACIN PROVODJENJA MJERA ZASTITE I SPASAVANJA

Clan 15.

U zastiti i spasavanju ljudi i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih i drugih nesreca, provode se slijedece aktivnosti i mjere u zastiti i spasavanju:

1. sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara,
2. evakuacija,
3. zbrinjavanje ugrozenih i nastradalih,
4. zamracivanje,
5. zastita i spasavanje od radijacijskih, hemijskih i bioloskih borbenih sredstava,
6. zastita i spasavanje od rusenja,
7. zastita i spasavanje na vodi i pod vodom,
8. zastita i spasavanje od pozara,
9. zastita od neekslodoranih ubojnih sredstava,
10. prva medicinska pomoc,
11. zastita i spasavanje zivotinja i namirnica zivotinjskog porijekla,
12. asanacija terena,
13. zastita okolisa,
14. zastita i spasavanje u rudnicima,
15. zastita bilja i biljnih proizvoda.
Osim provodjenja aktivnosti i mjera iz stava 1. ovog clana, ako za to postoji potreba, mogu se planirati, pripremati, organizirati i provoditi i druge aktivnosti i mjere u zastiti i spasavanju. Nosioci provodjenja aktivnosti i mjera u zastiti i spasavanju djeluju u skladu sa predvidjenim aktivnostima i mjerama, planiranim u svom planu zastite i spasavanja, provodeci posebno aktivnosti i mjere specificno znacajne za konkretnog nosioca. Organi uprave u okviru svoje nadleznosti vrse nadzor nad potpunosti i blagovremenosti planiranja i izvrsenja mjera za stite i spasavanja iz stava 1. ovog clana.

1. Sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara

Clan 16.

Sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara obuhvata:
planiranje i izgradnju sklonista i drugih objekata i prostora pogodnih za zastitu i sklanjanje, njihovo odrzavanje i organizaciju koristenja za zastitu ljudi, materijalnih i drugih dobara od opasnosti
vazdusnih, raketnih, topovskih, minobacackih i drugih napada, od opasnosti upotrebe radioloskih, hemijskih i bioloskih borbenih sredstava i od opasnosti od velikih tehnoloskih nesreca, cije su posljedice nekontrolisano istjecanje i sirenje opasnih materija u okolis. Svim ljudima koji mogu biti ugrozeni opasnostima iz stava 1. ovog clana treba osigurati sklonisno mjesto na mjestu stanovanja i u mjestu zaposlenja. Pod materijalnim dobrima koja podlijezu obavezi sklanjanja smatraju se materijalna i druga dobra koja sluze za podmirenja zivotnih potreba gradjana, kao i druga materijalna i kulturna dobra i sredstva izuzetne naucne, istorijske, kulturne i umjetnicke vrijednosti, pogodna za prenosenje i sklanjanje.

Clan 17.

Federacija, kantonizupanije, opcine, preduzeca i druga pravna lica, vlasnici stambenih zgrada i poslovnih objekata, u okviru svojih prava i obaveza, duzni su osigurati i provoditi sklanjanje ljudi, materijalnih i drugih dobara u sklonista i druge zastitne objekte i pogodne prostorije u skladu sa svojim planovima odbrane i planu zastite i spasavanja.

2. Evakuacija

Clan 18.

Evakuacija je mjera zastite i spasavanja koja predstavlja plansko, organizovano i privremeno premjestanje stanovnistva i materijalnih dobara iz podrucja za koja se procjenjuje da mogu
biti zahvacena borbenim dejstvima ili prirodnim i drugim nesrecama, odnosno iz podrucja zahvacenih borbenim dejstvima ili prirodnim i drugim nesrecama na neugrozena ili manje ugrozena podrucja, iste, susjedne ili druge opcine. Evakuacija, u smislu stava 1. ovog clana, provodi se s ciljem da se izbjegne ili umanji masovno stradanje stanovnistva i unistenje materijalnih dobara, ili da se Vojsci Federacije BiH osiguraju uvjeti za efikasno izvodjenje borbenih dejstava.

Clan 19.

Zavisno od stepena ugrozenosti odredjenog podrucja, evakuacija moze biti po obimu potpuna ili djelomicna, a po vremenu izvodjenja blagovremena ili naknadna. Potpuna evakuacija obuhvata evakuaciju cjelokupnog stanovnistva sa podrucja koje moze biti zahvaceno ili je zahva eno borbenim dejstvima, prirodnim i drugim nesrecama, u slucaju opasnosti od rusenja ili prelijevanja visokih brana na akumulacijama. Djelomicna evakuacija obuhvata evakuaciju samo odredjenih kategorija stanovnistva, kao sto su:
tesko ranjeni i bolesni, stari i iznemogli gradjani, trudnice, majke sa djecom do sedam odnosno dvoje i vise djece do deset godina starosti, djeca i ucenici osnovnih skola, istaknuti naucni i kulturni radnici i druga lica za koja se ocijeni sa nemaju uvjete za zivot i efikasnu zastitu na ugrozenom podrucju.
Odluku o kategorijama stanovnistva koje se evakuise donosi nadlezni organ koji naredjuje evakuaciju.
Blagovremena evakuacija podrazumjeva potpunu ili djelomicnu evakuaciju koja se izvodi prije pocetka borbenih djelovanja ili nastanka prirodne i druge nesrece. Naknadna evakuacija podrazumjeva potpunu ili djelomicnu evakuaciju koja se izvodi po ispoljenim borbenim dejstvima ili u njihovom toku odnosno po nastanku prirodne nesrece ili njenom prestanku.

Clan 20.

Pripreme i provodjenje evakuacije vrsi stab civilne zastite opcine koja planira evakuaciju i stab civilne zastite opcine koja vrsi prihvat evakuiranog stanovnistva. Pored stabova civilne zastite, u izvrsavanju evakuacije ucestvuju i sluzbe za upravu nadlezne za prostorno planiranje i urbanizam, saobracaj, zdravstvo i socijalnu zastitu, snabdjevanje, stambenokomunalne poslove, obrazovanje i drugi organi. Pri provodjenju evakuacije ostvaruje se saradnja sa nadleznom komandom Vojske Federacije BiH, policijom, humanitarnim organizacijama i preduzecima koja mogu pomoci u efikasnom izvrsavanju evakuacije, na cemu se posebno angazuje nadlezni stab civilne zastite.

Clan 21.

Ako je naredjena evakuacija stanovnistva nadlezni organ, na podrucju opcine ili grada, gdje se vrsi razmjestaj stanovnistva, duzni su osigurati smjestaj i ishranu evakuisanog stanovnistva, te preduzeti potrebne aktivnosti i mjere na njihovom zbrinjavanju. Nadlezni organi opcine i kantonazupanija, koja planiraju evukaciju, i nadlezni organi opcina i kantonazupanija gdje se predvidja smjestaj evakuisanog stanovnistva, medjusobno uskladjuju planove evakuacije. Evakuaciju materijalnih dobara planiraju i provode preduzec a, organi i institucije koje raspolazu tim sredstvima.

Clan 22.

Vlada Federacije za vrijeme ratnog stanja ili vanrednih okolnosti naredjuje evakuaciju odredjenih kategorija stanovnistva iz ugrozenih gradova i naseljenih mjesta, saglasno Planu odbrane Federacije. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog clana, kada su u pitanju interesi vodjenja borbenih dejstava, evakuaciju moze narediti i nadlezna komanda Vojske Federacije BiH.

3. Zbrinjavanje ugrozenih i nastradalih

Clan 23.

Radi zbrinjavanja ugrozenog i postradalog stanovnistva od prirodnih i drugih nesreca, te progranika i izbjeglica u slucaju ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti, preduzimaju se hitne aktivnosti i mjere za smjestaj, ishranu i osiguravanje drugih prijeko potrebnih uvjeta za zivot ugrozenih, postradalih, prognanih i izbjeglih gradjana.

Clan 24.

Zbrinjavanje ugrozenog, stradalog, progranog i izbjeglog stanovnistva, organizuju i neposredno provode nadlezni organi uprave, odgovarajuce socijalne sluzbe, humanitarne organizacije i gradjani. Organi i sluzbe za civilnu zastitu, uskladjuju aktivnosti i neposredno vode organizaciju zbrinjavanja ugrozenog, postradalog, prognanog ili izbjeglog stanovnistva, dok se ne stvore uvjeti u kojima brigu o zbrinjavanju stanovnistva mogu u potpunosti preuzeti organi i sluzbe iz stava 1. ovog clana ili dok se odlukom vlade kantonazupanije ili Vlade Federacije za to ne formiraju posebni uredi i sluzbe.

Clan 25.

Preduzeca i druga pravna lica, te gradjani koji raspolazu zalihama hrane i drugim materijalnim sredstvima, duzni su ih na zahtjev opcinskog nacelnika, odnosno na osnovu odluke vlade kantonazupanije ili Vlade Federacije, staviti na raspolaganje radi zbrinjavanja ugrozenih, postradalih, prognanih ili izbjeglih gradjana. Vlasnici i korisnici objekata i prostorija u javnoj upotrebi (domovi, skole, hoteli i dr.), koji su pogodni za smjestaj, duzni su primiti na privremeni smjestaj gradjane, materijalna dobra s ugrozenih podrucja, ako to nalozi nadlezni organ iz stava 1. ovog clana.

Clan 26.

Vrijeme trajanja privremenog smjestaja odredjuje opcinski nacelnik. Vrijeme privremenog smjestaja ne moze biti duze od sest mjeseci od dana prestanka prirodne ili druge nesrece, odnosno opasnosti zbog kojih je organizovano zbrinjavanje. U izuzetno teskim okolnostima taj rok se moze produziti za jos sest mjeseci. Ako vlasnik odnosno korisnik objekta i prostorija u javnoj upotrebi pogodnih za smjestaj, odbije staviti na raspolaganje objekat ili prostorije za zbrinjavanje, nadlezni organ uprave moze i bez njihovog odobrenja u te objekte i prostorije privremeno smjestiti gradjane, materijalna i druga dobra s njegova ugrozenog podrucja. Ulazak u objekte i prostorije radi privremenog smjestaja gradjana, materijalnih i drugih dobara u slucaju iz prethodnog stava ovog clana, vrsi se u prisutnosti komisije, uz saradnju policije i uz primjenu mjera sigurnosti zatecene imovine, na osnovu rjesenja nadleznog organa uprave donesenog po skracenom postupku. DJalba ne odlaze izvrsenje rjesenja.

Clan 27.

Troskovi zbrinjavanja ugrozenih, postradalih, prognanih i izbjeglih lica podmiruju se iz budzeta opcina i kantonazupanija na cijem podrucju je organizovano zbrinjavanje i iz budzeta Federacije, iz sredstava solidarne i humanitarne pomoci od domacih i inozemnih donacija, te iz pomoci Visokog komeserijata
za izbjeglice pri Ujedinjenim narodima.

4. Zamracivanje

Clan 28.

U ratu, a prema potrebi i u slucaju neposredne ratne opasnosti, kada prijete opasnosti od vazdusnih i drugih dejstava tokom noci, provodi se zamracivanje naseljenih mjesta, privrednih i drugih objekata, te saobracajnih vozila u skladu s procjenom opasnosti od vazdusnih i drugih napada.

Clan 29.

Zamracivanje moze biti potpuno ili djelomicno. Potpuno zamracivanje obuhvata iskljucivanje svih svjetlosnih izvora u naseljenim mjestima i svjetlosnih izvora na saobrac ajnim sredstvima i saobracajnoj signalizaciji, a provodi se od momenta davanja znaka vazdusne ili opce opasnosti i traje do davanja znaka o prestanku te opasnosti. Djelomicno zamracivanje obuhvata selektivno iskljucivanje ili smanjenje svjetlosnih izvora za javnu rasvjetu, saobracajnu signalizaciju i druge javne objekte i zamracivanje stambenih zgrada, industrijskih i privrednih objekata i saobracajnih vozila, a provodi se od momenta proglasenja neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja i traje dok traju ove okolonosti.
Preduzeca i druga pravna lica, gradjani i vlasnici ili korisnici objekata, u toku trajanja zamracivanja, obavezni su provoditi naredjene mjere i postupke zamracivanja. Naredbu o neposrednom provodjenju mjera zamracivanja na podrucju opcine donosi opcinski nacelnik.

Clan 30.

Preduzeca i druga pravna lica koja su odgovorna za javnu rasvjetu, organiziraju i provode zamracivanje javnih mjesta, ulica i objekata. Zamracivanje trgovina, stambenih, industrijskih, privrednih i drugih objekata i saobracajnih vozila, duzni su organizovati i provoditi vlasnici i korisnici stanova odnosno objekata, te vozaci saobracajnih vozila. Vlasnici i korisnici stanova, poslovnih i drugih objekata u naseljenim mjestima i vlasnici saobracajnih vozila, osiguravaju materijalna sredstva potrebna za zamracivanje stanova, objekata i vozila kojima se koriste. Kontrolu nad provodjenjem mjera zamracivanja, provode nadlezne inspekcijske sluzbe, policija i sluzba za civilnu zastitu,
koordinirajuci organi i drugi oblici organiziranja civilne zastite.

5. Radioloska, hemijska i bioloska zastita

Clan 31.

Radioloska, hemijska i bioloska zastita (u daljem tekstu: RHB zastita) obuhvata mjere i postupke koji se organizuju i sprovode radi sprecavanja, ublazavanja i otklanjanja posljedica od RHB dejstava na stanovnistvo, zivotinjski i biljni svijet i materijalna dobra u ratu, ublazavanje i otklanjanje posljedica
tehnoloskih havarija i drugih akcidenata od RHB agenasa u miru.

Clan 32.

RHB zastita obuhvata: RHB kontrolu, RHB zastitu (licna i kolektivna) i RHB dekontaminaciju.

Clan 33.

RHB kontrolu iz clana 32. ove uredbe se ostvaruje: RHB izvidjanjem, dozimetrijskom kontrolom i laboratorijskim poslovima.

Clan 34.

RHB izvidjanje sprovode izvidjacke jedinice za RHB zastitu. Izvidjanjem se prikupljaju podaci i ostvaruje uvid u posljedice RHB udara: vrsta, stepen i obim kontaminacije stanovnistva, zivotinja, materijalnih dobara, hrane, vode, zemljista i objekata. Dozimetrijsku kontrolu provode jedinice RHB zastite i ostale jedinice civilne zastite, a strucno tumacenje stanja ozracenosti daju specijalizirane zdravstvene i veterinarske ustanove.

Clan 35.

Laboratorijske poslove sprovode postojece laboratorije instituta, preduzeca, skola i drugih institucija osposobljenih za vrsenje ovih poslova. Laboratorije iz stava 1. ovog clana vrse i kontrolu ispravnosti
materija za RHB dekonkaminaciju, kontrolu zavrsne dekontaminacije stanovnistva i materijalnih dobara, kontrolu ispravnosti zastitnih sredstava.

Clan 36.

RHB zastita iz clana 32. ove uredbe obuhvata mjere i postupke na preduzimanju licne i kolektivne zastite stanovnistva i materijalnih dobara od dejstava i posljedica upotrebe RHB sredstava. Licna zastita obuhvata mjere i postupke koje svaki pojedinac preduzima radi samozastite upotrebom sredstava za licu RHB zastitu (formacijska ili prirucna). Kolektivna zastita stanovnistva predstavlja osnovu zastite u urbanoj sredini, preduzecima i drugim pravnim licima kojom se obezbjedjuje kolektivna zastita radnih ljudi, stanovnistva i materijalnih dobara od posljedica RHB dejstava.

Clan 37.

RHB dekontaminacija iz clana 32. ove uredbe je mjera kojom se otklanjaju i neutraliziraju posljedice i normalizuje zivot poslije upotrebe RHB sredstava.


Clan 38.

RHB zastitu provode:
1. stanovnistvo u okviru samozastite,
2. preduzeca i druga pravna lica opremljena i osposobljena za provodjenje RHB zastite,
3. specijalizovane jedinice za RHB zastitu i druge jedinice civilne zastite koje su osposobljene za sprovodjenje ove mjere zastite i spasavanja,
4. jedinice atomsko, biolosko, hemijske odbrane Vojske Federacije BiH.

Clan 39.

Radi obezbjedjenja uvjeta za zastitu od posljedica upotrebe RHB sredstava koriste se odgovarajuca formacijska sredstva za licnu RHB zastitu.
Sredstva za kolektivnu zastitu obezbjedjuju:
? opcinaza javna sklonista,
? preduzecaza svoje radnike,
? vlasnici poslovnih prostoraza svoje radnike,
? vlasnici stambenih objekata i stanovaza stanovnistvo.
Posebnim propisom Vlada Federacije ce utvrditi vrstu i minimum sredstava iz st. 1. i 2. ovog clana i rokove za njihovu nabavku.

6. Zastita i spasavanje od rusenja

Clan 40.

Radi zastite i spasavanja stanovnistva i materijalnih dobara iz rusevina, koje mogu nastati usljed potresa, odrona, klizanja tla, bujicnih voda ili drugih prirodnih nesreca, tehnoloskih nesreca, te usljed ratnih razaranja, kao i sa visokih i nepristupacnih objekata, organizuju se i provode odgovarajuce aktivnosti i mjere zastite i spasavanja u stambenim, poslovnim i drugim objektima, preduzecima i drugim pravnim licima, u opcini, kantonuzupaniji i na nivou Federacije.

Clan 41.

Zastita i spasavanje od rusenja obuhvata: mjere, radnje i postupke na izvidjanju rusevina, i pronalazenju osoba zatrpanih u rusevinama: osiguranje ostecenih i pomjerenih dijelova konstrukcije zgrada i objekata radi sprecavanja zarusavanja, odnosno naknadnog rusenja; spasavanje zatrpanih odnosno njihovo izvlacenje izvan zona rusenja i preduzimanje mjera zdravstvenog i drugih oblika zbrinajvanja, kao i izvlacenje materijalnih dobara; spasavanje stanovnistva i materijalnih dobara s visokih zgrada i objekata; druge mjere zastite kojima se doprinosi zastita i spasavanje iz rusevina.

Clan 42.

Zastitu i spasavanje iz rusevina provode: gradjani u okviru samozastite; gradjevinska, komunalna, rudarska, transportna i druga preduzeca, vatrogasne jedinice, kao i druga pravna lica koja raspolazu odgovarajucim materijalnotehnickim sredstvima, opremom, znanjem i radnom snagom; jedinice civilne zastite, kao i jedinice radne obaveze i gorske sluzbe spasavanja; nadlezni kantonalnizupanijski i opcinski organi, kao i drugi sudionici zastite i spasavanja koji se angazuju u skladu sa planom zastite i spasavanja; inzenjerijske i druge jedinice Vojske Federacije BiH. Vlada Federacije donosi poseban plan zastite i spasavanja od katastrofalnih potresa u Federaciji, te osigurava sredstva za njegovo sprovodjenje.

7. Zastita i spasavanje na vodi i pod vodom

Clan 43.

Zastita i spasavanje na vodi i pod vodom je mjera koja sadrzi provedbu zastite i spasavanje ljudi i materijalnih dobara u podrucjima oko rijeka, jezera i na moru, a koja mogu biti ugrozena poplavama, nesrecama i opasnostima izazvanim ostecenjima ili rusenjem visokih brana, nasipa ili drugih vodozastitnih objekata, te opasnosti od bujicnih i podzemnih voda.

Clan 44.

Zastitu i spasavanje na vodi i pod vodom obuhvata: izgradnja, odrzavanje i saniranje ostecenih objekata za zastitu od poplava; osmatranje i izvidjanje stanja vodotoka, objekata i terena; planiranje i provodjenje evakuacije stanovnistva i materijalnih dobara iz ugrozenih reona; planiranje i bezbjedjenje
prevozenja i prelaska preko rijeka, jezera i na moru; ispumpavanje vode iz poplavljenih objekata i izvlacenje utopljenika i materijalnih dobara iz rijeka, jezera i mora; snabdjevanje poplavom
ugrozenog stanovnistva potrebnim namirnicama i drugim materijalima radi prezivljavanja; ucesca na saniranju posljedica izazvanih poplavama.

Clan 45.

Zastitu i spasavanje na vodi i pod vodom provode: gradjani u okviru samozastite; preduzeca i druga pravna lica cija je to osnovna djelatnost ili je vezana uz more, rijeke i jezera, kao i sportske organizacije koje se bave sportom na vodi i pod vodom i sluzbe koje su opremljene i osposobljene za ovu vrstu zastite i spasavanja; jedinice civilne zastite za zastitu i spasavanje na vodi i pod vodom, te organi uprave i sluzbe za upravu nadlezni za vodoprivredu. Za otkrivanje i utvrdjivanje opasnosti i organizaciju sprovodjenja, zastite i spasavanja od poplava izazvanih ostecenjem ili rusenjem visokih brana, nasipa ili dugih vodozastitnih objekata, te opasnosti od bujicnih i podzemnih voda koje uzrokuju poplave, nadlezni su organi uprave za vodoprivredu odnosno preduzeca i druga pravna lica koja upravljaju vodoprivrednim objektima. Planom odbrane od poplava utvrdjuju se, pored ostalog, zadaci, nosioci te jedinstven i uskladjen nacin postupanja u pripremi i provodjenju aktivnosti i mjere zastite i spasavanja u slucaju vanredne odbrane od poplava na teritoriji Federacije.

Clan 46.

Organi uprave, odnosno sluzbe za upravu nadlezne za vodoprivredu odnosno preduzeca koja upravljaju i koriste vodo privredne objekte, duzni su obezbjediti redovno osmatranje, pracenje i u slucaju nastanka opasnosti od poplava, ostecenja brana nasipa i drugih objekata na vodotocima, kao i zagadjivanja voda, obavjestavati nadlezne organe radi obavjestavanja i uzbunjivanja stanovistva.

8. Zastita i spasavanje od pozara

Clan 47.

Zastita i spasavanje od pozara obuhvata: pripremu i provodjenje preventivnih mjera u svim sredinama, objektima, mjestima i prostorima gdje postoji mogucnost nastanka pozara; organizovanje i pripremanje snage za gasenje pozara; organizaciju osmatranja i obavjestavanja o pojavama pozara; gasenje i lokalizovanje pozara; spasavanje ljudi, materijalnih i drugih dobara iz objekata i podrucja ugrozenih pozarom. Zastita i spasavanje od pozara se organizuje i provodi u okviru stambenih i poslovnih objekata, u preduzecima i drugim pravnim licima, na podrucju opcine, kantonazupanija i na nivou Federacije. Organi uprave i sluzbe koje se bave zastitom od pozara kao svojom glavnom djelatnoscu, a posebno profesionalne i dobrovolje vatrogasne jedinice, kao i drugi oblici vatrogasnog organizovanja,
planiranju, pripremaju i provode zastitu od pozara, te djeluju u skladu sa propisima o zastiti od pozara i vatrogastvu. U okviru samozastite, zastitu od pozara provode i gradjani.

Clan 48.

Vlada Federacije, vlada kantonazupanije i opcinski nacelnik donose godisnje planove aktivnosti u pripremi i provodjenju mjera zastite od sumskih i drugih pozara na otvorenom prostoru koji mogu poprimiti razmjere prirodnih i drugih nesreca. Aktivnosti u pripremi i provodjenju mjera zastite od sumskih i drugih pozara na otvorenom prostoru vode i uskladjuju organi civilne zastite na svim nivoima organizovanja.

Clan 49.

U slucaju neposredne ratne opasnosti u ratu, odnosno za vrijeme dok traje prirodna nepogoda, te u drugim vanrednim okolnostima, organi, organizacije i jedinice cija je djelatnost zastita od pozara, djeluju i postupaju u skladu sa uputstvima i naredbama nadleznog staba civilne zastite.

9. Zastita od neeksplodiranih ubojnih sredstava

Clan 50.

Zastita od neeksplodiranih ubojnih sredstava je mjera koja se sastoji u pronalazenju, onesposobljavanju i unistavanju svih vrsta eksplozivnih sredstava koja zbog neispravnosti i drugih razloga nisu eksplodirala i kao takva predstavljaju potencijalnu opasnost za zivot i zdravlje stanovnistva i za unistavanje ili ostecenje objekata i materijalnotehnickih sredstava. Poslove pronalazenja, onesposobljavanja i unistavanja neeksplodiranih minskoeksplozivnih naprava i ubojnih sredstava, organizuje nadlezni organ civilne zastite na svom podrucju, u neposrednoj saradnji sa nadleznom policijskom upravom, te odgovarajucom komandom Vojske Federacije BiH.

Clan 51.

Zastita od neeksplodiranih ubojnih sredstava u miru i ratu obuhvata:
1. slucajno pronalazenje, upozoravajuce obiljezavanje i obavjestavanje najblizeg centra za osmatranje i obavjestavanje, policijske uprave, nadlezni organ odnosno stab civilne zastite, o mjestu ili rejonu gdje se nalazi pronadjeno neeksplodorano ubojno sredstvo, te osiguranje tog mjesta do dolaska nadleznih organa i sluzbi za uklanjanje istog;
2. nacin skladistenja i odredjivanje mjesta i reona za unistavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava;
3. obiljezavanje i obezbjedjenje prostora koji se pretrazuje, pretrazivanje, pronalazenje, obiljezavanje, onesposobljavanje (dezaktiviranje), otkopavanje, izvlacenje i transport do mjesta odredjenog za skladistenje ili unistavanje;
4. unistavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava i obezbjedjenje rejona za vrijeme unistavanja tih sredstava.

Clan 52.

Zastitu od neeksplodiranih ubojnih sredstava provode:
1. mjere i aktivnosti iz tacke 1. clana 51. ove uredbegradjani, jedinice i povjerenici civilne zastite, policija, radnici organa uprave, preduzeca i drugih pravnih lica,
2. mjere i aktivnosti iz tacke 2. clana 51. ove uredbeopcinski stabovi civilne zastite u saradnji s nadleznim opcinskim organom, policijskom upravom, i nadleznom komandom Vojske Federacije BiH,
3. mjere iz tac. 3. i 4. clana 51. ove uredbespecijalizovane jedinice civilne zastite za unistavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava, odnosno pravna i fizicka lica ovlastena za obavljanje tih poslova od strane Federalnog ministarstva odbraneFederalnog ministarstva obrane,
4. nadlezna sluzba ministarstva unutrasnjih poslovaukoliko se radi o improvizovanim diverzantskoteroristickim sredstvima.

Clan 53.

Gradjani, te radnici i odgovorna lica u preduzecima i drugim pravnim licima, duzni su o otkrivenim neeksplodiranim minskoeksplozivnim napravama i ubojnim sredstvima odmah obavijestiti najblizi centar za osmatranje i obavjestavanje, najblizu policijsku upravu ili organ civilne zastite, te nekim vidljivim znakom obiljeziti mjesto gdje se nalaze neeksplodirana minskoeksplozivna naprava ili ubojno sredstvo, te ga osigurati dok pristignu ovlasteni predstavnici nadleznog organa ili sluzbe.

Clan 54.

Poslove iz clana 51. tac. 3. i 4., u ratu i neposredno iza rata, obavljaju jedinice Vojske Federacije BiH, kao i za to osposobljene jedinice civilne zastite, posebni timovi za hitne intervencije i odgovarajuci strucnjaci unutrasnjih poslova.

Clan 55.

Ako se na podrucju jedne ili vise opcina nalaze vece kolicine neeksplodiranih ubojnih sredstava, potrebnu pomoc u organiziranju i osiguranju sredstava potrebnih za otklanjanje posljedica od takvih sredstava pruzit ce i nadlezni organi i institucije Federacije.

10. Prva medicinska pomoc

Clan 56.

Prva medicinska pomoc je mjera koja se sastoji od pruzanja prve medicinske pomoci povrijedjenim i oboljelim gradjanima na mjestu povredjivanja ili oboljevanja od posljedica prirodnih i dugih nesreca, i njihov transport i smjestaj u najblizu zdravstvenu ustanovu. Prvu medicinsku pomoc obuhvata: preventivnu zastitu koju cine protivepidemijske i higijenske mjere zastite stanovnistva;
operativnu zastitu koja se sastoji od pruzanja prve pomoci standardnim i prirucnim sredstvima na licu mjesta, medicinske trijaze ranjenih, povrijedjenih i oboljelih gradjana, sanitetske evakuacije
i transporta do najblize zdravstvene ustanove radi pruzanja opce medicinske pomoci ili do odgovarajuce specijalisticke ustanove radi potpunog zdravstvenog zbrinjavanja.

Clan 57.

Prvu medicinsku pomoc organizuju i neposredno provode nadlezne zdravstvene ustanove u saradnji sa organima i sluzbama civilne zastite. U provodjenju aktivnosti i mjera prve medicinske pomoci
duzne su sudjelovati sve zdravstvene ustanove, jedinice civilne zastite, Crveni krizCrveni polumjesec i druge humanitarne organizacije i sluzbe koje su za to osposobljene, te gradjani.

Clan 58.

Zdravstvene ustanove i opcine duzni su za potrebe stanovnistva na svom podrucju osigurati odgovarajuce rezerve krvi i krvne plazme. Rezerve krvi i krvne plazme prikupljaju se od dobrovoljnih
davalaca krvi. Prikupljanje rezervi krvi i produkata od krvi iz stava 2. ovog clana obavlja se putem akcija dobrovoljnog darivanja krvi koje organiziraju zdravstvene ustanove, organizacije Crvenog krizaCrvenog polumjeseca i druge humanitarne organizacije, kao i stabovi civilne zastite opcina.
Propise o prikupljanju, cuvanju i koristenju rezervi krvi i krvne plazme, te nacinu funkcionisanja tih aktivnosti, donosi Federalno ministarstvo zdravstva.

11. Zastitu i spasavanje zivotinja i namirnica zivotinjskog porijekla

Clan 59.

Zastita i spasavanje zivotinja i namirnica zivotinjskog porijekla je mjera koja se sastoji u zastiti sklanjanjem i izmjestanjem;
? u sprecavanju pojava parazitnih, zaraznih i uzgojnih bolesti;
? u kontroli zivotinja, sirovina, proizvoda i otpadaka zivotinjskog porijekla;
? u kontroli ispravnosti stocne hrane i vode;
? u ukazivanju prve veterinarske pomoci oboljeloj i ranjenoj stoci;
? u uklanjanju leseva zivotinja i drugog otpada animilanog porijekla i dr.
Zastitu, spasavanje i zbrinjavanje ugrozenih, stradalih, oboljelih i otrovanih zivotinja, kao i zastitu i spasavanje namirnica zivotinjskog porijekla od opasnosti i posljedica prirodnih i drugih nesreca, organizuju, uskladjuju, a po potrebi neposredno i provode nadlezni organi uprave Federacije i
kantonazupanije i opcinske sluzbe za upravu nadlezne za poljoprivredu i stocarstvo, odnosno veterinarsku zastitu u saradnji sa nadleznim organima civilne zastite. U provodjenju zastite i spasavanja stava 2. ovog clana obavezno ucestvuju i preduzeca (poljoprivredna, proizvodna, saobracajna i trgovacka), sluzbe koje su za to osposobljene, jedinice civilne zastite, veterinarske sluzbe Vojske Federacije BiH, te druga pravna lica i gradjani vlasnici zivotinja i namirnica zivotinjakog porijekla.

12. Asanacija terena

Clan 60.

Asanacija terena je mjera koja se sastoji od preduzimanja sanitarnohigijenskih i sanitarnotehnickih mjera na terenu, u naselju i objektima. Identifikacija poginulih i umrlih u masovnim nesrecama je jedna od bitnih radnji u okviru asanacije terena. Radi ublazavanja i otklanjanja posljedica od prirodnih i drugih nesreca, sprecavanja zaraza i epidemija, identifikacije poginulih i umrlih, sahranjivanja, te uklanjanja drugih opasnosti i normalizacije zivota na podrucjima zahvacenim prirodnim i drugim nesrecama, asanacij u terena iz stava 2. ovog clana provode opcine i kantonizupanije na svom podrucju i organizuju i provode asanaciju terena i preduzimaju druge potrebne aktivnosti i mjere za ublazavanje i otklanjanje posljedica. U otklanjanju posljedica i provodjenju aktivnosti i mjera sanacije iz stava 3. ovog clana, duzni su sudjelovati preduzeca i druga pravna lica, zdravstvene i veterinarske ustanove, komunalna preduzeca, vatrogasne jedinice, jedinice civilne zastite, te nadlezni organi uprave Federacije i kantonazupanija, opcinske sluzbe za upravu i gradjani.

13. Zastita okoline

Clan 61.

Zastita okoline je mjera koja se sastoji u sprecavanju nastanka opasnosti i otklanjanju posljedica nastalih usljed tehnickotehnolos kih havarija u industriji, posebno hemijskoj, farmaceutskoj i petrohemijskoj i u saobracaju, kao i drugih nesreca i katastrofa cije posljedice mogu ugroziti covjekovu zivotnu i radnu sredinu, a posebno prirodne resurse.

Clan 62.

Preduzeca i druga pravna lica iz oblasti proizvodnje i prometa hemijskih, toksicnih, eksplozivnih, bioloskih, radijacijskih i drugih opasnih materija, te preduzeca i druga pravna lica koja se koriste tim sredstvima, obavezna su planirati, organizovati, pripremati i provoditi aktivnosti i mjere u zastiti radi sprecavanja nastajanja, preduzimanja hitnih aktivnosti i mjera u zastitu i spasavanju u slucaju nesrece i otkanjanju posljedica tehnoloskih i ekoloskih nesreca, odnosno zastitu okolisa od nekontrolisanog sirenja opasnih materija. Preduzeca i druga pravna lica iz stava 1. ovog clana obavezna su organizovati i osposobiti strucne ekipe i osigurati potrebnu opremu i sredstva za hitne intervencije u zastiti i spasavanju od opasnosti i posljedica od tehnoloske ili ekoloske nesrece u okviru preduzeca ili drugih pravnih lica, te na podrucju opcine, ako se posljedice takve nesrece prosire na njenom podrucju. Preduzeca i druga pravna lica koja se bave proizvodnjom, preradom, prometom i upotrebom opasnih materija duzna su predvidjeti, i u slucaju neposredne ratne opasnosti osigurati, pravovremeno sklanjanje i dislokaciju tih materija u sigurne objekte i na, za to pogodne lokacije, odnosno na podrucja kojima ne prijeti takva opasnosti.

Clan 63.

Vlada Federacije BiH donosi poseban plan zastite i spasavanja od jonizirajuceg zracenja na teritoriji Federacije. Zastitu i spasavanje od opasnosti i posljedica jonizirajuceg zracenja neposredno vode i uskladjuju organi civilne zastite na nivou Federacije, odnosno Federalno ministarstvo odbrane Federalno ministarstvo obrane.

14. Zastita i spasavanje u rudnicima

Clan 64.

Zastita i spasavanje u rudnicima je mjera koja se sastoji od zastite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara u slucaju rudarskih nesreca koje nastaju eksplozijom plinova, ugljene prasine, jamskih
pozara i poplava, trovanja otrovnim plinovima, klizista i obrusavanja zemljista na povrsinskim i podzmenim kopovima i drugih slicnih nesreca koje mogu imati karakter prirodne nepogode.

Clan 65.

Zastita i spasavanje u rudnicima obuhvata: gradnju, odrzavanje i koristenje rudnika u skladu sa propisima, standardima i normativima iz oblasti rudarstva i nadzor nad njihovim provodjenjem; uredjenje jama, povrsinskih kopova, muljista i drugih rudarskih objekata od znacaja za zastitu od poplava, pozara, eksplozija i trovanja i dosljedno sprovodjenje svih propisa o rudarstvu; spasavanje zatrpanih, povrijedjenih i zatrovanih radnika; pruzanje prve medicinske pomoci zatrovanim; sahranjivanje poginulih; rasciscavanje rusevina i asancija jama, povrsinskih kopova i drugih objekata u kojima je nastala nesreca; gasenje pozara u jamama i povrsinskim kopovima sprecavanje isticanja toksicnih i drugih opasnih materija iz muljnih akumulacija i drugih rudarskih objekata i instalacija i druge mjere kojima se moze doprinijeti saniranju posljedica izazvanih rudarskim nesrecama, pozarima i poplavama u rudnicima i povrsinskim kopovima.

Clan 66.

Zastitu i spasavanje u rudnicima provode: preduzeca i inspekcijski organi iz oblasti rudarstva, gradjevinska, vodoprivredna i druga preduzeca koja vrse planiranje, izgradnju i odrzavanje rudnika, postrojenja i objekata u rudarstvu; sluzbe zastite i spasavanja u rudnicima, kao i sluzbe iz oblasti zdravstva, vatrogastva, gradjevinarstva, komunalne i druge sluzbe zastite i spasavanja; preduzeca opremljena i osposobljena za ovu vrstu zastite i spasavanja i specijalizirane jedinice civilne zastite (za zastitu od pozara, na vodi i pod vodom, za spasavanje sa visina, prve medicinske pomoci, spassvanje iz rusevina i asanaciju terena) i organi uprave nadlezni za rudarstvo.

15. Zastita bilja i biljnih proizvoda

Clan 67.

Zastita i spasavanje bilja i biljnih proizvoda je mjera kojom se provodi zastita i spasavanje bilja i biljnih proizvoda od radiolos ke, hemijske i bioloske kontaminacije i svih drugih oblika zagadjivanja, kao zaraznih bolesti i stetocina. Pod biljem i biljnim proizvodima u smislu stava 1. ovog clana podrazumjevaju se povrce, voce, zitarice, ljekovito, ukrasno, krmno, stocno i druge vrste korisnog bilja i zasada, biljne sirovine, sjeme i gotovi proizvodi od bilja koji se koriste za ishranu i lijecenje ljudi i stoke.

Clan 68.

Zastitu i spasavanje bilja i biljnih proizvoda obuhvata: izbor najoptimalnijih sorti bilja i pravilan uzgoj: koristenje zastitnih sredstava u skladu sa standardima i normativima iz oblasti poljoprivrede, industrijske proizvodnje hrane, lijekova i stocarstva; pravilno susenje, silaza i skladistenje, cuvanje i transport sjemenskog bilja i gotovih proizvoda; zastitu od pozara, kao i druge mjere kojima se obezbjedjuje zastita bilja i biljnih proizvoda od svih vrsta biljnih bolesti i stetocina i trovanja sirovina i gotovih proizvoda; prekrivanja bilja, sjemena, rasada, sirovina i gotovih proizvoda plasticnim folijama i drugim slicnim materijalima radi zastite od kontaminacije; sklanjanje; sklanjanje bilja i biljnih proizvoda u za to namjenjena sklonista ili utrapljivanje; dekontaminacija, dezinfekcija, dezinskecija i deratizacija skladista; susenje, konzerviranje i prerada voca i povrca; ubiranje jestivog i ljekovitog bilja, krmnog, stocnog i drugih vrsta bilja i zasada u slucaju opasnosti od prirodnih i drugih nesreca.

Clan 69.

Zastitu i spasavanje bilja i biljnih proizvoda provode: organi uprave Federacije i kantonazupanija, opcinske sluzbe za upravu, te preduzeca iz oblasti poljoprivrede, sumarstva i snabdjevanja; poljoprivredna gazdinstva i individualni poljoprivredni proizvodjaci druge strucne poljoprivredne institucije; uzgajivaci bilja i proizvodjaci hrane; poljoprivredne sluzbe zastite i spasavanja i jedinice civilne zastite (za zastitu i spasavanje bilja i biljnih proizvoda, RHB zastitu, asanaciju terena).

IV PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Clan 70.

Federalni ministar odbrane moze donijeti posebna uputstva za sprovodjenje pojedinih mjera zastite i spasavanja.

Clan 71.

U gradovima podjeljenjim na opcine, ako se od nekih poslova iz ove uredbe prenesu na grad i njegove organe, odredbe ove uredbe koje se odnose na opcine i njene organe primjenit ce se na grad i njegove
organe.

Clan 72.

Kantonizupanije i opcine, organi uprave, preduzeca i druga pravna lica duzni su, u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, donijeti ili uskladiti svoje akte, odnosno uskladiti organizaciju za provodjenje mjera zastite i spasavanja sa ovom uredbom.

Clan 73.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

V broj 150/98
11. juna 1998. godine
Sarajevo


Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.