236. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 17.09.2020.
Dnevni red
Dnevni red 236. redovne sjednice Vlade FBiH održane danas u Sarajevu
 
1. Usvajanje Zapisnika 235. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.09.2020. godine i Zapisnika 182. hitne sjednice Vlade, održane 11.09.2020. godine, telefonskim putem
2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Prednacrt zakona o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima
5. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
6. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima
7. Nacrt zakona o izmjeni Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
8. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine
9. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Pale
11. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje izvornog tumačenja Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela gđa Elvira Mehić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Općine Bosanska Krupa
12. Prijedlog uredbe o procjeni uticaja propisa
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo
14. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „BNT-TMiH“ d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BNT-TMiH“ d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva „BNT-TMiH“ d.d. Novi Travnik za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva „BNT-TMiH“ d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala
15. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2019. godinu privrednom društvu FORTITUDO d.o.o. Travnik u iznosu od 500.000 KM
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Arhiva Federacije
17. Prijedlog odluke o davanju na zajam dizel goriva BAS EN 590 iz Federalnih robnih rezervi Kantonu Sarajevo
18. Prijedlog mišljenja na Izvještaj o provedbi Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2017-2020. i o utrošku grant sredstava za 2018. i 2019. godinu
19. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
20. Izvještaj o provedenoj kontroli namjenskog utroška dodijeljenih grant sredstava iz Posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 889/2017 od 13.07.2017. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/17), V. broj: 778/2018 od 07.06.2018. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 47/18), V. broj: 1428/2018 od 12.12.2018. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/18), s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o kontroli namjenskog utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iz oblasti namjenske industrije“, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u vezi realizacije obavijesti/Zaključka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 01-02-292/20, 01-04-1511/19 od 29.6.2020. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o radu Operatora za OIEiEK u vezi izdavanja rješenja mikroproizvođačima iz obnovljivih izvora energije, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija Federalnog pravobranilaštva broj: FP-263/20 od 16.07.2020. godine koja se odnosi na Privredno društvo Aluminijum d.d. Mostar, s Prijedlogom zaključka (realizacija tačke 3. Zaključka V. broj: 800/2020)
25. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa načinom i uslovima korištenja XVII sprata objekta B, ulica Hamdija Ćemerlića 2 u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o davanju saglasnosti za potpisivanje Dodatka ugovora o institucionalnoj saradnji na implementaciji donatorskog projekta koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, s Prijedlogom zaključka
27. Informacija JU Federalna novinska agencija o potrebi za izdvajanjem sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije „ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 100.000 KM, s Prijedlogom zaključka
28. Ponuda za kupovinu nekretnine u području Nacionalnog parka „Una“ Bihać (ponuđač Mandić (Milana) Stevo, Mandić (Petra) Božo i Rukav (Miloša) Željka), s prijedlozima zaključaka
29. Dokument Okvir saradnje za održivi razvoj između Ujedinjenih nacija i Bosne i Hercegovine u periodu 2021-2025., s Prijedlogom zaključka
30. Dokument Program za Bosnu i Hercegovinu u periodu 2021-2025 (UNDP CPD), s Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
32. Prijedlog zaključka (u vezi sa sanacijom tunela Crnaja)
Nedjelja,
25. oktobar 2020.
VIŠE