198. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 07.11.2019.
Saopćenje o radu

198. sjednica Vlade Federacije BiH:
 
ZA ZDRAVSTVENE PROGRAME I PROJEKTE 434.547,61 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Sredstva su raspoređena za finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koji su jedino moguće izvan BiH, zatim za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih čije se liječenje finansira iz Federalnog fonda solidarnosti i za organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog davalaštva krvi.

Na javni poziv objavljen 3.3.2019. godine stiglo je 87 prijava, od kojih je Povjerenstvo za ocjenu apliciranih projekata u razmatranje uzelo 52, a temeljem bodovanja sačinjena je rang -lista na kojoj se nalaze 32 korisnika.

Dodjeljeni iznosi su u rasponu od 600 KM do 29.700 KM. Iznose veće od 20.000 KM su za predložene projekte i programe dobili Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka Sarajevo (29.700 KM), Udruženje PIPOL Tuzla Pobijedimo mRak zauvijek (29.200 KM), Udruženje Mala Sirena Zavidovići (28.485 KM), Udruga dijabetičara Insula Mostar (26.665,21 KM), Udruženje distrofičara Cazin (26.050 KM), Udruženje distrofičara HNK Mostar (25.534 KM), Udruženje distrofičara KS (25.110 KM), Udruženje djece i omladine oboljele od šećerne bolesti u Zeničko-dobojdkom kantonu (25.000 KM), Udruženje oboljelih od multiple skleroze u Kantonu Sarajevo (24.480 KM) i Savez distrofičara Federacije BiH (22.050,80 KM).

Federalno ministarstvo zdravstva će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima. Ugovori će sadržavati odredbu prema kojoj će biti utvrđena obaveza korisnika da, najkasnije do 31.12.2019. godine, Federalnom ministarstvu zdravstva dostave izvještaj o namjenskom utrošku ovih sredstava.

Oni koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili odijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su, na zahtjev nadležnog ministarstva, vratiti dodijeljena sredstva uplatom na transakcijski račun proračuna FBiH, te ne mogu ostvariti pravo na novu dodjelu sredstava u naredne tri godine. Protiv korisnika koji ne vrate sredstava će nadležno ministarstvo poduzeti odgovarajuće mjere.

Federalno ministarstvo zdravstva će, najkasnije do 1. ožujka 2020. godine, dostaviti Vladi FBiH sveobuhvatnu informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada nije prihvatila inicijativu za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Elzina Pirić. Vlada smatra je da se predložena izmjena odnosi samo na izmjenu dijela formule, bez sagledavanja svih kriterija iz člana 9. ovog zakona i da predložene izmjene propisa direktno utiču na sve kantonalne budžete u Federaciji BiH. To dovodi do ugrožavanja ravnoteže kantonalnih budžeta ustanovljenih postojećom formulom, kao i do devijacija u raspodjeli prihoda koje nisu analizirane, pa je za ovaj prijedlog potrebno dobiti podršku svih kantona.
 
Nije prihvaćena ni inicijativa za donošenje izmjena i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, koju je podnijela poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Sabina Ćudić. U obrazloženju je navedeno da je inicijativa usmjerena na izmjenu osnovice za obračun naknada za priznavanjem prava po federalnom zakonu. Naime, umjesto dosadašnjih fiksnih 274,40 KM, osnovica bi bila u visini prosječne plaće na nivou FBiH (zaokružen iznos na 900 KM). Predloženo je i da Zakon, osim osobama sa invaliditetom sa utvrđenim stepenom oštećenja organizma u visini od 90 posto i 100 posto, pruži materijalnu potporu i osobama sa invaliditetom sa oštećenjem organizma u visini od 60, 70 i 80 posto, te da se poveća procenat od osnovice za obračun prava za ličnu invalidninu po kategorijama od 60 do 100 posto. Ističući da je za provedbu predloženih izmjena u cijelosti ukupno potrebno 747.000.000 KM, te uzimajući u obzir stalni priliv novih korisnika, Vlada je ovu inicijativu ocijenila neprihvatljivom.

Vlada FBiH je razmatrala zaključak Skupštine Kantona Sarajevo od 25.9.2019. godine, koji se odnosi na imenovanje članova Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. U izjašnjenju Federalna vlada navodi da, do okočanja ove procedure, odnosno do donošenja konačnih rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog odbora KCUS-a od strane Vlade Federacije BiH, Upravni odbor Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo imenovan rješenjima Vlade Federacije BiH od 13. januara 2017. godine i od 30.5.2019. godine ostaje u mandatu.
 
DVIJE LOKALNE CESTE RAZVRSTANE U REGIONALNE
 
Federalna vlada danas je donijela dvije odluke o razvrstavanju lokalnih u regionalne ceste. Prvom odlukom je lokalna cesta Zenica - Arnauti - Ribnica - Donji Kakanj (spoj s regionalnom cestom R-466) razvrstana u regionalnu cestu R-457, a drugom je lokalna cesta Alibegovački most - Sivša - Mlinište - Lovački dom - Bejići - Ularice - Šumski dvor - Makljenovac - Vila (spoj s magistralnom cestom M-17) razvrstana je u regionalnu cestu R-474a.

Prva odluka o prekategorizaciji je donesna jer je bila prolongirana ranija Odluka Vlade FBiH kojom je lokalna cesta Kantonalna bolnica Zenica - Kasapovići­ - Kovačići - Arnauti - Ribnica - Donji Kakanj bila razvrstana u regionalnu cestu s oznakom R-457, pa je ova cesta ostala kao lokalna. Potom je pokrenuta inicijativa građana Mjesne zajednice Arnauti da počne primjena ove odluka, jer je riječ o značajnoj cestovnoj komunikaciji za stanovništvo Babinskog sliva, čime bi znatno bili poboljšani njegovi životni uvjeti.

Druga odluka donesena nakon dopisa Općine Usora Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
 
IZVJEŠĆE O AUKCIJI OBVEZNICA
 
Federalno ministarstvo financija upoznalo je Vladu FBiH o razultatu aukcije obveznica Federacije BiH održane 5.10.2019. godine, na kojoj je ponuđeno 40.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM (ukupno 40.000.000 KM), s rokom dospijeća od sedam godina.

Za vrijeme aukcije stiglo je ukupno 47 ponuda za kupovinu 107.800 obveznica u ukupnom iznosu od 107.800.000 KM. Prihvaćeno je 17 ponuda za i prodano svih 40.000 obveznica.

Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,6847, odnosno prosječno ponderisanoj godišnjoj kamatnoj stopi od 0,346 posto.

Ukupno je putem emisije prikupljeno 39.873.877,70 KM, a kompletnu emisiju je kupio bankarski sektor.
 
Obveznice dospijevaju na naplatu 16.10.2026. godine.
 
DEVETOMJESEČNO IZVRŠENJE PRORAČUNA
 
Ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje federalnog proračuna su za prvih devet mjeseci 2019. godine iznosili 1.738,6 milijuna KM, što je 64 posto planiranog prema Izmjenama i dopunama ovogodišnjeg Proračuna FBiH, navedeno je u izvješću razmatranom na današnjoj sjednici Federalne vlade.
 
Od toga na porezne prihode otpada 1.234,5 milijuna KM, neporezni 399,4 milijuna KM dok su primici od finaciranja iznosili 104,6 milijuna KM.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupni prihodi, primici i financiranje veći su za jedanaest posto ili za 167,5 milijuna KM. Porast je nastao zbog povrata kapitalnog transfera u iznosu od 150,2 milijuna KM, nakon što je, Odlukom Vlade FBiH od 31.7.2019 godine, zatvoren namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za financiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata koji je bio izvan Jedinstvenog računa Riznice.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci u razdoblju siječanj - rujan 2019. godine iznosili su 1.462,4 milijuna KM, što je 54 posto iznosa planiranog Izmjenama i dopunama Proračuna. Rashodi i izdaci na gotovinskoj osnovi iznose 1.381,8 milijuna KM, što je 94 posto ukupno obračunatih rashoda i izdataka.

U odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2018. godine, ukupni rashodi i izdaci manji su za pet posto, ili za 79,3 milijuna KM.
 
PODRŽANA INICIJATIVA ZA KREDIT KOD EBRD-a
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o kreditu EBRD-a za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo, kao osnovi za vođenje pregovora, te podržala inicijativu da kreditnim zaduženjem bude osigurano 8.000.000 eura za realizaciju ovog projekta. Krajnji dužnik po ovom zaduženju je Kanton Sarajevo.

Federalno ministarstvo financija, te ministarstva finansija i prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo će u tim za pregovore o ovom kreditu imenovati predstavnike, a konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa EBRD-om.

Federalno ministarstvo financija će Vladu FBiH informirati pregovorima i tekstu usaglašenog ugovora između BiH i EBRD-a, te će današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.
 
KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA DODIJELITI STATUS PRORAČUNSKIH KORISNIKA
 
Federalna vlada je usvojila informaciju o planiranju, odobravanju i raspodjeli budžetskih budžetskih sredstava za kazneno-popravne zavode.

Stajalište Vlade je da se kazneno-popravni zavodi budu razdvojeni na sedam budžetskih korisnika prilikom planiranja Budžeta za 2021. godinu.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, prije dostave Budžetskih instrukcija o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog budžeta za period 2021.-2023. godina kazneno-popravnim zavodima, poduzme aktivnosti s ciljem da svih sedam kazneno-popravih zavoda i Odgojno-popravni zavod Orašje dobiju status budžetskog korisnika u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH.

Centralna harmonizacijska jedinica ovog ministarstva dužna je da izmijeni Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH u dijelu Jedinica za internu reviziju na nivou FBiH.

Federalno ministarstvo finansija treba da omogući unos podataka u aplikacije i organizira obuku za rad u ovim aplikacijama, a Federalno ministarstvo pravde da organizira aplikacijski rad u aplikaciji za centralizirani obračun plaća.
 
INFORMACIJA O MEMORANDUMU ZA KUPOVINU ALUMINIJA d.d. MOSTAR
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o Memorandumu za kupovinu Aluminija d.d. Mostar od strane M.T. Abraham Group S.A. u partnerstvu sa China Machinery Engineering Corporation & China Nonferrous Metal lndustry's Foreign Engineering & Construction Co., Ltd.

Premijer Federacije BiH je ovlašten da odgovor sa očitovanjem o Memorandumu, utvrđen na današnjoj sjednici, uputi strani zainteresovanoj za kupovinu.
 
SAGLASNOST NA SPORAZUM O RADU ESV-a ZA TERITORIJU FBiH
 
Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost na Sporazum o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH i za njegovo potpisivanje ovlastila premijera FBiH Fadila Novalića.

Ujedno, data je i saglasnost da ranije imenovani članovi delegacije Vlade FBiH pri ESV nastave s radom na privremenoj osnovi do formiranja Vlade FBiH i imenovanja nove delegacije Vlade FBiH pri ESV.

Ured premijera FBiH zadužen je da pozove sve reprezentativne granske sindikate s važećim rješenjima o reprezentativnosti koje je izdalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike kao i reprezentativno udruženje poslodavaca, da potpišu Sporazum o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća, vodeći računa da ga potpišu osobe koje su u nadležnom registru udruženja građana i fondacija označene kao ovlaštene za zastupanje tih sindikata i udruženja poslodavaca.

Premijer FBiH će, nakon potpisivanja Sporazuma o radu ESV-a, a u konsultaciji sa predsjednikom ESV-a, inicirati održavanje sjednice Kolegija ESV-a i ESV-a.

 KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je na dužnost v.d. direktora Kazneno-poravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, na period od 60 dana, danas imenovala Edhama Veladžića.

Za učešće u radu i odlučivanju na desetoj vanrednoj sjednici Skupštine RMU Banovići d.d. Banovići, danas je opunomoćena Jasmina Pašić, a za Skupštinu Konfekcije Borac Travnik d.d. Marinko Bošnjak.

 * * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.45 sati.

 
 
 
Ponedjeljak,
01. juni 2020.
VIŠE