198. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 07.11.2019.
Dnevni red
Dnevni red 198. sjednice Vlade FBiH
 
1. Usvajanje Zapisnika 197. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 31.10.2019. godine 
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Elzina Pirić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, koju je podnijela Sabina Ćudić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
4. Prijedlog izjašnjenja na Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo, broj: 01-05-33063-2/19 od 25.09.2019. godine 
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 10. (desetoj) vanrednoj sjednici Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići neposredno sazvanoj od strane ovlaštenog dioničara Federacije Bosne i Hercegovine – Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na 10. (desetoj) vanrednoj sjednici Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići neposredno sazvanoj od strane ovlaštenog dioničara Federacije Bosne i Hercegovine – Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na 10. (desetoj) vanrednoj sjednici Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići neposredno sazvanoj od strane ovlaštenog dioničara Federacije Bosne i Hercegovine – Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići neposredno sazvanoj od strane ovlaštenog dioničara Federacije Bosne i Hercegovine – Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
6. Prijedlog odluke o kategorizaciji lokalne ceste Zenica-Arnauti-Ribnica-Donji Kakanj (spoj sa regionalnom cestom R-466) u regionalnu cestu sa oznakom R-457 
7. Prijedlog odluke o kategorizaciji lokalne ceste (Alibegovački most) - Sivša - Mlinište - Lovački dom - Bejići - Ularice - Šumski dvor - Makljenovac - Vila (spoj s magistralnom cestom M-17) u regionalnu cestu s oznakom R-474a 
8. Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću 
9. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za Javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine  
10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora- Riznice Federalnog minisarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine 
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravila korištenja data room/sobe sa podacima 
12. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije (7Y) obveznica, sa Prijedlogom zaključka 
13. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 01. januara do 30. septembra 2019. godine, sa Prijedlogom zaključka 
14. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "Hrvatska Pošta" d.o.o. Mostar za period od 01.07. - 30.09.2019. godine, sa Prijedlogom zaključka  
15. Informacija sa Prijedlogom zaključka o kolektivnom pregovaranju za područje djelatnosti željezničkog saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine 
16. Informacija o kreditu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekat “Energetska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo”, sa Inicijativom za kreditno zaduženje i Prijedlogom zaključka 
17. Informacija o planiranju, odobravanju i raspodjeli budžetskih sredstava za kazneno-popravne zavode, sa Prijedlogom zaključka 
18. Informacija o Memorandumu za kupovinu Aluminij d.d. Mostar od strane M.T. Abraham Group S.A. u partnerstvu sa China Machinery Engineering Corporation & China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co., Ltd sa Prijedlogom odgovora i Prijedlogom zaključka
19. Informacija o smještaju federalnih institucija u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Hamdije Ćemerlića 2, sa Prijedlogom zaključka
20. Prijedlog rješenja o imenovanju direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
21. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Konfekcija „Borac“ d.d. Travnik 
22. Informacija o Prijedlogu sporazuma o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka
Ponedjeljak,
01. juni 2020.
VIŠE