194. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 10.10.2019.
Dnevni red
Dnevni red 194. redovne sjednice Vlade FBiH održavne danas u Mostaru 
 
1. Usvajanje Zapisnika 193. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 3.10.2019. godine
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za davanje autentičnog tumačenja odredaba čl. 19. do 21. tumačenja Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je u parlamentarnu proceduru uputio gosp. Pilav Amir iz Sarajeva
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o radu koju je pokrenuo Nihad Čolpa, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Segmedina Srna Bajramović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Maglaj, u vezi sa članom 23. stav (1) tačka 1. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10, 11/12 i 20/17), koji je podnio općinski načelnik Općine Maglaj
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.-2022. godina
7. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut Veterinarske komore Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na javnu ovlast
9. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2020. godini
10. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
11. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika
12. Prijedlog rješenja u postupku po žalbi DIP SAVREMENI DOM KRUŠEVAC (bivši ŠIK Crvena zastava)
13. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica (Aukcija 24.9.2019.-3Y-30 mil.), s Prijedlogom zaključka
14. Informacija o implementaciji kolektivnog ugovora za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika, s Prijedlogom rješenja o imenovanju Radne grupe za pregovore za utvrđivanje prijedloga kolektivnog ugovora za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika
15. Informacija Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, broj: 01-1686-2/19 od 9.7.2019. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Informacija o aktivnostima na prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i izgradnji TE Banovići, blok 1-350 MW, s Prijedlogom zaključka
17. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetu Livančić protiv Bosne i Hercegovine, Ap. br. 15313/15 i 7 drugih aplikanata i prijedlogu za zaključenje prijateljske nagodbe, s Prijedlogom zaključka
18. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje šest članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP „Elektropriveda HZ HB“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje šest članova Privrednog društva Nadzornog odbora JP „Elektropriveda HZ HB“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i nominovanje šest članova Nadzornog odbora Privrednog društva JP „Elektropriveda HZ HB“ d.d. Mostar, ispred državnog kapitala
19. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije
Utorak,
02. juni 2020.
VIŠE