74. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.02.2013.
Saopćenje o radu

AMANDAMNI NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

Federalna vlada utvrdila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri. Cilj amandmana je usklađivanje Prijedloga zakona sa odredbama Zakona o državnoj službi u FBiH i Uredbom o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa, kao i sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Naime, na osnovu Okvirnog zakona Ministarstvo civilnih poslova BiH treba da donese poseban pravilnik o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja.

Također, prema jednom od amandmana, u kantonima u kojim je formirana zajednička profesionalna vatrogasna jedinica za potrebe svih ili pojedinih općina na kantonalnom području, od sredstva za koja pripadaju kantonu deset posto se usmjerava za dobrovoljne vatrogasne jedinice koje se formiraju u dobrovoljnim vatrogasnim društvima u općinama.

UREDBA O KRITERIJIMA ZA STICANJE STATUSA TRENERA

Vlada FBiH je, na prijedlog Agencije za državnu službu FBiH, donijela Uredbu o kriterijima za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Osnovni razlog za donošenje ove uredbe nalazi se u potrebi stvaranja preduvjeta, odnosno pojedinih instrumenata za provođenje Plana stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika, a to je regulisanje postupka i kriterija za sticanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u FBiH, odnosno reguliranje načina ostvarivanja međusobnih prava i obaveza trenera i Agencije koja nastaju angažiranjem trenera u obuci.

Primjenom ove uredbe, Agencija na javan i transparentan način osigurava kvalitetnu stručnu osnovu putem liste trenera potrebnu za provođenje pojedinih oblika stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika uz znatno manji utrošak finansijskih sredstava u odnosu na sredstva koja su potrebna prilikom provođenja redovnih tenderskih procedura.

POTVRĐENI SPORAZUMI SA SINDIKATIMA

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH potvrdila je sporazume o utvrđivanju konačne osnovica za obračun plaća za 2012. godinu u visini od 315 konvertibilnih maraka, postignut između pregovaračkih timova Vlade i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, sudbenoj vlasti i javnim ustanovama u FiH, te Sindikata službenika Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da joj dostavi na razmatranje i davanje ovlasti za potpis usuglašenog teksta Kolektivnog ugovora o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike tijela uprave i sudbene vlasti u FBiH.

Ovo ministarstvo i Samostalni sindikat će, u roku od 15 dana, pripremiti i Vladi na razmatranje dostaviti Prijedlog uredbe o plaćama i naknadama koje nemaju karakter plaće.

UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM OSLOBOĐENA OD PLAĆANJA CESTARINE

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o oslobađanju plaćanja cestarine za vozila udruženja i saveza organizacija osoba sa invaliditetom u FBiH.

Na temelju razumijevanja i uvažavanja funkcionalnog značaja automobila za osobe sa invaliditetom, kao i za organizacije koje se bave artikulisanjem potreba ove populacije, promicanjem njihovih prava, potreba, mogućnosti i kontinuiranim djelovanjem na unapređenju stanja u ovoj oblasti, donesena je ova odluka da bi se obezbjedili adekvatniji uslovi za pokretljivost i veću društvenu uključenost osoba sa invaliditetom u FBiH.

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH.

SARADNJA VLADE FBiH I MICROSOFTA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom je data saglasnost premijeru FBiH da u njeno ime zaključi Ugovor o količinskom licenciranju (Enterprise Agreement) s kompanijom „Microsoft Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo. Sredstva za nabavku softwarea putem količinskog licenciranja (Volume Licensing) sredstva u iznosu od 90.290,91 dolara, kao i za nabavku softwareskog osiguranja (Software Assurance) putem Enterprise sporazuma u ukupnom iznosu od 289.323 dolara, bit će osigurana u Budžetu FBiH.

Prethodno je Vlada FBiH donijela Odluku o dodjeli Ugovora za održavanje Microsoft software kompaniji „Microsoft Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo, a nakon provedenog postupka javnih nabavki putem pregovaračkog postupka.

Kako je navedeno u obrazloženju ove odluke, radi se o razvojnoj komponenti Ugovora o strateškom partnerstvu između Vlade FBiH i kompanije „Microsoft Bosne i Hercegovine“ d.o.o. Sarajevo.

Kroz ovaj ugovor je do sada izgrađen vrlo kvalitetan informacioni sistem Vlade FBiH sa servisima, kao što su „sjednice bez papira“ - ePortal, e-mail, interni web site - eInfo, sistem za upravljanje dokumentima - ePisarnica. Tu su i nadolazeći projekti izgradnje sistema za internu komunikaciju putem poruka (IM), sistemi za prijenos slike i zvuka preko interneta (VoIP, video pozivi, sastanci i drugo).

Implementacijom ovih sistema u svim federalnim institucijama doći će do značajnih finansijskih ušteda ostvarenih saradnjom između organa javne uprave, te povećanja efikasnosti zaposlenih. Za nabavku usluga održavanja Microsoft softwarea predviđena su sredstva u iznosu od 156.897 KM.

PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA ZA 2013. GODINU

Vlada FBiH donijela je danas odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2013. godinu. Programom rada Fonda definisane su programske aktivnosti svrstane u nekoliko grupa koje trebaju uporednim implementacijama osigurati efikasno funkcioniranje Fonda.

Te aktivnosti podrazumijevaju programske aktivnosti unutar Fonda, implementaciju finansijskih sredstava kroz projekte iz oblasti zaštite okoliša, donošenju potrebne zakonske regulative za ostvarenje prihoda Fonda, programske aktivnosti s nadležnim institucijama u zemlji i inostranstvu, aktivnosti na produbljivanju saradnje s nevladinim organizacijama, ekološkim društvima i drugim asocijacijama, saradnju s naučnim institucijama i sredstvima informisanja u cilju promocije rada Fonda.

Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BIH za 2013. godinu utvrđen je plan prihoda i rashoda Fonda u skladu sa Zakonom o Fondu, Akcionim planom Fonda, kao i Rebalansom plana za 2012. godinu u iznosu od 42.605.086 konvertibilnih maraka.

Analizom dosadašnjih aktivnosti na pripremi i provedbi projekata zaštite okoliša, uskom saradnjom i razmjenom informacija sa nadležnim federalnim ministarstvima, te aktivnosti i ciljeva postavljenih Strategijom zaštite okoliša FBiH, kao i Strategijom upravljanja vodama, te Federalnog plana upravljanja otpadom, Fond je planirao aktivnosti za 2013. godinu.

Riječ je o projektima zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH, uspostavljanja federalne mreže monitoring kvalitete zraka, studije u cilju ispunjavanja ciljeva federalne strategije zaštite okoliša, sanacije i neposredne intervencije zaštitu okoliša, kao i jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša.

INFORMACIJA O PROBNOM POPISU

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je danas Informaciju o provedenom Probnom popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2012. za područje Federacije BiH kojeg je proveo Federalni zavod za statistiku. Prilikom probnog popisa Federalni zavod je direktno primjenjivao državni Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine.

Provođenje Probnog popisa imalo je za cilj simuliranje svih popisnih aktivnosti koje mogu nastati u provođenju općeg tj. glavnog popisa, odnosno testiranje svih programskih, metodoloških i organizacionih rješenja u svrhu blagovremenog otklanjanja uočenih nedostataka.

Također, Probni popis trebalo je da pokaže da li su planirani rokovi i sredstva za različite faze adekvatni, te da li je negdje potrebno izvršiti preraspodjelu resursa. Izbor popisnih krugova za Probni popis izvršen je metodom namjerno izabranih PK s ciljem da se testira što veći broj situacija koje bi se kao sporne mogle javiti u glavnom popisu. Federalni zavod za statistiku proveo je Probni popis na teritoriji svih deset kantona.

Nakon analize svih faza Probnog popisa, Federalni zavod za statistiku je izdvojio nekoliko problema koji mogu dovesti u pitanje provodenje glavnog popisa, te njegovu uporedivost s međunarodnim standardima.

To se, prije svega, odnosi na probleme sa zakonskom regulativom u Republici Srpskoj koja u nekoliko veoma značajnih odredbi odstupa od državnog zakona, što može imati negativne posljedice na sami ishod popisa.

U tamošnji zakon nije uvrštena odredba koja se nalazi u državnom zakonu, a tiče se obaveze da popisne komisije lokalne samouprave budu u sastavu koji odražava nacionalnu strukturu općina iz 1991. godine.

Također, popisnim komisijama lokalne samouprave u Republici Srpskoj data je nadležnost da mogu ispravljati popisne obrasce, što je u koliziji sa odredbama državnog zakona, te je u njemu propisano da upravni nadzor nad primjenom vrši Ministarstvo finansija Republike Srpske.

U probnom popisu uočeni su i određeni problemi finansijske, organizacijske i metodološke prirode, koji bi, kako se navodi u Informaciji, trebali biti uklonjeni do početka glavnog popisa. Preporuke pri otklanjanju uočenih problema trebali bi dati posmatrači Međunarodne posmatračke operacije. Njihov zadatak je posmatranje cjelokupnog popisa, te ocjena ispunjenosti međunarodnih standrada i kriterija u njegovom provođenju.

PLAN FONDACIJE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE BRANITELJA

Federalna vlada usvojila je Izvješće o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija za 2012. godinu i Program rada i finansijski plan Fondacije za 2013. godinu.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata da i dalje redovno nadzire rad Fondacije, a samu Fondaciju da osigurava i prati blagovremeni povrat dodijeljenih kreditnih sredstava kako bi ih u što većem iznosu uključila u raspodjelu novim aplikanatima.

Ukupan prihod Fondacije za 2013. godinu planiran je u iznosu od 2.322.155 konvertibilnih maraka, i to od povrata glavnice i kamata 1.646.453 KM i iz Proračuna FBiH 675.702 KM. Bit će planirana dva milijuna KM za dodjelu oko 170 kredita.

Za dodjelu intrventnih bespovratnih pomoći za stambena zbrinjavanja najtežih kategorija braniteljskih populacija planirano je 30.000 KM, a 10.000 KM za pomoć u rješavanju stambenog pitanja obitelji poginulog specijalca, najhrabrijeg pripadnika ratne Specijalne jedinice MUP-a RBiH, Odreda policije “Bosna” Nermina Dževlan.

Inače, procenat povrata kreditnih sredstava iznosi 99,23 posto. Zahvaljujući uhodanom načinu kontinuirane kontrole povrata kreditnih sredstava, evidentna je tendencija povećanja sudjelovanja sredstava Fondacije (povrat glavnice i kamata) u rješavanju stambenih pitanja braniteljske populacije, a smanjenje sredstava Proraćuna FBiH, što u konačnici i jeste cilj samoodrživog funkcioniranja Fundacije.

KREDITNO ZADUŽENJE ZA „BINAS“

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u privrednom društvu „Binas" d.d. Bugojno. Donesen je zaključak kojim se smatra osnovanim i opravdanim da se kod Union banke d.d. Sarajevo privrednom društvu „Binasu“, preko „UNIS Group“ d.o.o. Ilidža, obezbijedi kreditno zaduženje.

PROVEDBA PRESUDE USTAVNOG SUDA FBiH

Nakon što je danas prihvatila Informaciju o presudi Ustavnog suda FBiH povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o provedbi kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, Vlada FBiH je naložila Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata da ovaj zakon izmijeni sukladno presudi.

Ministarsvo je, također, dužno pregledati sve predmete u kojima je odluka donesena na temelju članka 9. Zakona, a s ciljem provedbe presude Ustavnog suda Federacije BiH.

Naime, prema presudi, ovaj članak, u dijelu koji glasi: “ili su izdata u upravnom postupku samo na osnovu izjava svjedoka, potvrde braniteljske udruge, ili na osnovu medicinske dokumentacije, a u suprotnosti su sa evidencijama o neisplaćenim vojničkim plaćama”, nije u suglasnosti sa Ustavom Federacije BiH.

PRODUŽITI STRATEGIJU SREDNJOROČNOG RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o potrebi produženja važenja Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji BiH za 2013. godinu.

Predloženo je da se nova strategija radi za petogodišnji period od 2014. do 2018. godine, te naglašeno da bi bilo izuzetno važno da se, u međuvremenu, izmijeni odredba Zakona o poljoprivredi o periodu važenja strategije, jer je najoptimalnije da se ona uradi za period od sedam godina, po evropskom standardu, dakle od 2014. do 2020. godine.

Na taj način osiguralo bi se usklađivanje naših aktivnosti sa Strateškim planom harmonizacije poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Evropske unije čiji je ključni cilj uspostavljanje okvira za postepenu harmonizaciju politika, programa, institucija, zakona i drugih propisa, sistema i službi unutar BiH sa EU standardima u poljoprivredi.

Ova informacija sa predloženim zaključcima bit će dostavljena Parlamentu FBiH na razmatranje radi donošenja odluke o produženju važenja Srednjoročne strategije.

ODLUKA O ZADUŽENJU FBiH PUTEM EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o zaduženju Federacije BiH putem emisije trezorskih zapisa radi prikupijanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2013. godinu, u nominalnom iznosu do 60.000.000 konvertibilnih maraka.

Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije bit će objavljen na Internet stranicama Federalnog ministarstva finansija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije. Emisija trezorskih zapisa izvršit će se putem aukcije na SASE u jednoj ili vise tranši.

Usvajanjem ove odluke stvara se pretpostavka za provodenje daljih aktivnosti na prikupljanju sredstava planiranih ovogodišnjim Budžetom.

GRANT ZA TEHNIČKU POMOĆ NA AUTOPUTU KORIDORA Vc

Vlada Federacije BiH donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske investicijske banke u okviru tehničke pomoći u skladu sa okvirom za ulaganje u zapadni Balkan - Tehnička pomoć za autoput na Koridoru Vc u iznosu od 2.000.000 eura.

Sredstva će biti korištena za finansiranje konsultanata čija će obaveza prvenstveno biti pružanje podrške i relevantne savjetodavne pomoći u realizaciji infrastrukturnih projekata na Koridoru Vc. Donošenjem ove Odluke, stvara se osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, a sredstva će Federacija, posebnim ugovorom, proslijediti Javnom preduzeću Autoceste d.o.o. Mostar.

O POTICAJIMA ZA POLJOPRIVREDU

Vlada FBiH danas je razmatrala Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ za 2013. godinu pod nazivom „Od našeg polja do našeg stola“.

Nakon rasprave, zaključkom je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo da, do sljedeće sjednice Vlade, prikupi potrebna mišljenja, kao i sugestije i prijedloge federalnih ministarstava o ponuđenom Programu.

OVLAŠTENJE ZA DVIJE ELEKTROPRIVREDE

Federalna vlada donijela je Odluku kojom ovlašćuje javna preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za isplatu sredstava koja su prikupile u svojstvu OIEiK (obnovljivi izvori energije i efikasne kogeneracije).

Neraspoređena sredstva koja je JP Elektroprivreda BiH d.d. na dan 14.1.2013. godine iznose 3.315.805,93 KM, a sredstva koja je JP Elektroprivreda Hrvatske HZ HB prikupila iznose 3.335.724 KM.

Dvije Elektroprivrede ovlaštene su da otvore posebne račune na koje će izdvojiti prikupljena sredstva i s kojih će se vršiti isplate. Ona će biti korištena za isplatu razlike između garantovane cijene otkupa električne energije i referentne proizvodne cijene u iznosu od 8,10872 pf/kWh odobrene od strane FERK-a, proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora energije koji imaju zaključene ugovore o otkupu električne energije e elektroprivredama, kao i proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora energije koji su do dana 13. 1.2013. godine dobili energetsku saglasnost od FMERI, a u slučaju da zaključe ugovore o otkupu električne energije.

Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZ HB će mjesečno izvještavati Vladu FBiH putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i FERK-a o stanju sredstava na računima.

Danas donesena odluka važi do donošenja zakona kojim će se regulisati korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ili do utroška raspoloživih sredstava na računima, u zavisnosti koji od ovih događaja prije nastupi.

ODOBRENA GARANTNA SREDSTVA ZA KREDIT

Vlada FBiH današnjom je Odlukom usvojila Program utroška dijela sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na stavci „Pozajmljivanje i učešće u dionicama - Ostala domaća pozajmljivanja“, putem Izvozno-kreditne agencije BiH (IGA) u iznosu od 4.000.000 konvertibilnih maraka.

Ova sredstva predstavljaju garanciju IGA-e kao instrumenta obezbjeđenja kredita za „Terminale Federacije“ d.o.o. Sarajevo kod komercijalne banke u visini od 15 miliona KM. Namjena kredita je deblokada i podmirenje obaveza zavisnog društva NTF d.o.o. Ploče. Ovim se sprječava pokretanje stečajnog postupka koji provodi Trgovački sud u Dubrovniku.

Deblokadom računa stvaraju se uslovi za nesmetano poslovanje NTF-a u uslovima pune ugovorenosti kapaciteta.

SREDSTVA ZA ŽELJEZNICE

Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, Vlada FBiH je odobrila izdvajanje 22.000.000 KM.

Sredstva su namijenjena realizaciji Programa finansiranja održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranja željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja koji je osnova ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom, obavljanju i finansiranju poslova željezničke infrastrukture i ugovora o sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja u 2013. godini koje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija potpisuje sa JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, te sufinansiranje rada Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije osnovane Sporazumom između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije kao dijela transportne korporacije.

Od ukupnog iznosa, na Željeznice FBiH odnosi se 21.340.000 KM, a na Bosanskohercegovačku željezničku javnu korporaciju 660.000 KM.

ZA ORGANIZACIJU JUNIORSKOG  SP U RUKOMETU 300.000 KM

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku da se Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine, u svrhu pomoći u organiziranju Svjetskog rukometnog prvenstva za juniore u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu, odobre finansijska sredstva u iznosu od 300.000 KM, iz Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH Budžeta Federacije BiH za 2013. godinu.

Na ovom svjetskom prvenstvu za igrače do 21 godinu učestvovat će 24 najbolje reprezentacije iz cijelog svijeta (uključujući reprezentaciju Bosne i Hercegovine), sa više od 600 igrača, 150 službenih osoba i 50 predstavnika IHF-a iz svih oblasti.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada danas je imenovala Ferida Kulovca, Envera Išerića, Tihomira Ćurka, Mirsadu Jahić i Srđana Mikića za članove Interresorne radne grupe za procjenu ostvarenja radnih ciljeva rukovoditelja organa državne službe koje postavlja Vlada FBiH.

Federalnog ministra pravde Zorana Mikulića Vlada FBiH ovlastila je kao svog zastupnika u postupku izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH.

Danas je imenovana radna grupa za rješavanje statusnih problema privrednog društva Željezara „Zenica" d.o.o. Zenica na ime potraživanja ovog privrednog društva od Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu Marinko Bošnjak, Hamdija Kulović i Mirsad Čolić, dok će četvrtog člana odrediti Željezara.

Vlada je dala se prethodnu saglasnost za razrješenje, prije isteka mandata i zbog podnošenja ostavke, Enesa Zukića i Roberta Mešega dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva „Remontni zavod“ d.d. Travnik. Istovremeno, prethodnu saglasnost dobio je prijedlog za privremeno imenovanje na ove pozicije, na period do 60 dana, Edine Ulaković i Darka Pranjića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.30 sati.

Petak,
22. oktobar 2021.
;">
VIŠE