65. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.10.2012.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU

Izmjene i dopune Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, utvrđene na današnjoj sjednici Vlade FBiH u Sarajevu, poslane su u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, radi usklađivanja sa odredbama Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH.

Među općim mjerama za zaštitu od požara je zabrana loženja vatre u šumama, šumskom i poljoprivrednom zemljištu na udaljenosti od 150 m od šume, što je bilo neophodno regulisati predloženim dopunama, s obzirom na to da ne postoji Zakon o šumama, kojim bi ove mjere bile predviđene.

Jednom od izmjena ostavljena je mogućnost da odluku o organizaciji i radu dimnjačarske djelatnosti, ukoliko je ona organizovana na nivou kantona ili za više općina u kantonu, donosi nadležni organ kantona.

Ustanovljena je obaveza pravnih lica koja upravljaju i gazduju šumama i šumskim zemljištem da osnuju vatrogasnu jedinicu ili službu za gašenje požara, jer to dosadašnjim rješenjem nije bilo utvrđeno.
Prihvaćene su inicijative zastupnika Parlamenta Federacije BiH da se jednom u tri godine izvrši obuka i provjera znanja iz oblasti zaštite od požara svih zaposlenih lica.

Što se tiče sredstava neophodnih za zaštitu od požara planirano je da se ona osiguravaju iz budžeta Federacije (0,1 posto od ukupnih budžetskih prihoda za tekuću godinu), kantona, općina i grada (0,5 posto). Za društva za osiguranje i druga pravna lica koja se bave osiguranjem imovine pravnih i fizičkih lica propisana je obaveza izdvajanja za zaštitu od požara i vatrogastvo od šest posto iz ukupnih premija neživotnih osiguranja, izuzimajući premiju za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila, iz koje će se izdvajati jedan posto od ukupnog iznosa premije za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila.

Zaključeno je da se Prijedlog zakona uputi na mišljenje kantonima, budući da ustanovljava finansijske obaveze za njih i niže nivoe vlasti.

UREDBA O POLAGANJU ISPITA U OBLASTI VATROGASTVA

Vlada FBiH je danas donijela novu Uredbu o sadržaju, uslovima, načinu programa polaganja ispita u oblasti vatrogastva kojom su, u odnosu na postojeću, određene odredbe precizirane.

Ovo se posebno odnosi na način podnošenja prijave za polaganje ispita i šta uz prijavu treba priložiti, način vođenja zapisnika od strane komisija koje vrše ispitivanje kandidata, izgled jedinstvenog uvjerenja o položenim ispitima za rukovodioca akcije gašenja požara i profesionalnog vatrogasca, te evidencione knjige koja se vodi u kantonu, odnosno u Federalnoj upravi civilne zaštite gdje se polažu navedeni ispiti. Isto tako, novim tekstom Uredbe data je obaveza kantonalnim i Federalnoj upravi civilne zaštite da se polaganje praktičnog dijela ispita vrši u vatrogasnoj jedinici (profesionalnoj ili dobrovoljnoj) koja ispunjava uslove za polaganje ovih ispita i sa kojima je potrebno sklopiti odgovarajuće ugovore.

ANEKS UGOVORA O KONCESIJI

Danas je data saglasnost Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za potpisivanje Aneksa 1. Ugovora o koncesiji crpljenja mineralne vode na lokalitetu Crni Vrh izvorište Kiseljak, općina Tešanj. Aneksom se vrši usklađivanje ugovora o koncesiji sa Zakonom o koncesijama, jer je ugovor potpisan prije donošenja ovog zakona. Na ovaj način realiziran je i Zaključak Vlade FBiH od 21.2.2008. godine, kojim je zaduženo Ministarstvo da pristupi sporazumnom usklađivanju ugovora o koncesijama.

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE

Razlog što je Vlada FBiH danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o štampanju i distribuciji matičnih knjiga i izvoda iz matičnih knjiga FBiH jeste u potrebi usklađivanja sa Pravilnikom o obrascima matičnih knjiga i drugih akata koji je donio federalni ministar unutrašnjih poslova 28.9.2012. godine na osnovu Zakona o matičnim knjigama.

Jedna od dopuna podrazumijeva štampanje uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova. Izmjenom Odluke je propisano da svaka općina i grad svoje potrebe za brojem matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova dostavlja Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova koje će, na osnovu iskazanih potreba, sa „Službenim listom BiH” zaključiti ugovor o isporuci naručenog materijala i odštampani materijal preuzeti i čuvati u svom skladištu i distribuirati općinama i gradovima prema njihovim zahtjevima.

Finansijska sredstva potrebna za nabavku matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanih listova osiguravaju općine i grad a uplaćuju se prema posebnoj Odluci Vlade FBiH, s tim što će Federalno ministarstvo iz svojih sredstava za 2012. godinu osigurati prve primjerke ovih dokumenata za sve općine i gradove sa područja FBiH.

SUGLASNOST NA GRANT SREDSTVA

Vlada FBiH današnjom je Odlukom dala suglasnost za prihvatanje grant sredstava namijenjenih financiranju Projekta “Tehnička podrška za unaprjeđivanje investicijske klime i institucionalno jačanje” po Sporazumu o grantu Švedske agencije za međunarodnu razvojnu suradnju (SIDA) zaključenom između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD). Radi se o iznosu od 3.750.000 dolara, od čega se na Federaciju BiH odnosi 60 posto, odnosno 2.250.000 dolara. Sredstva granta namijenjena su unaprjeđenju investicijske klime i smanjenju troškova i rizika vezanih za provedbu poslovanja, kroz unaprjeđenje sustava inspekcija.

Federalna vlada je, također, donijela i Odluku o prihvatanju granta namijenjenog financiranju Projekta otpadnih voda u Sarajevu, po Sporazumu o grantu Europske komisije IPA - Dio I, zaključen između BiH i IBRD-a, u ulozi administratora Europske komisije za Trust fond za predpristupna sredstva Europske unije. Sredstva od 7.572.000 eura koristit će se za smanjenje izloženosti stanovništva i unaprjeđenje korištenja, u velikoj mjeri, zagađene vode iz rijeka Miljacke i Bosne, te unaprjeđenje mreže za prikupljanje otpadnih voda u Kantonu Sarajevo.

ODLUKE O PRIJENOSU OKONČANIH PROJEKATA

Federalna vlada usvojila je Izvješće o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu za Federaciju BiH. Prikupljena su sredstva od 8.400.000 KM i doznačena na namjenski otvoren račun JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

Ujedno, donijela je i 15 odluka o prijenosu okončanih projekata na upravljanje i održavanje implementatorima. Projekti se odnose na izgradnju, modernizaciju, sanaciju ili rekonstrukciju cesta i ulica.

Danas je Federalna vlada, također, kroz usvojene zaključke naložila implementatorima nekoliko preostalih neokončanih projekata poduzimanje žurnih aktivnosti u cilju učinkovite realizacije odobrenih projekata.

PRIVATIZACIJA “TUZLANSKE TV”

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u „Tuzlanskoj televiziji” d.o.o. Tuzla, koji čini 41,63 posto kapitala ovog preduzeća.

Cjelokupni državni kapital privatizirat će se metodom javne aukcije, a postupak će provesti Kantonalna agencija za privatizaciju Tuzla.

Nominalna vrijednost državnog kapitala u ovom preduzeću je 99.730 konvertibilnih maraka, a prema početnom bilansu od 31. decembra 2011. godine ukupna aktiva mu je iznosila 1.059.847 KM.

S obzirom na to da nisu doneseni posebni provedbeni propisi za preduzeća iz oblasti javnog informiranja, te da je predmet privatizacije manjinski državni kapital, a oblik organizovanja d.o.o., predložena je privatizacija metodom javnog nadmetanja kupaca po osnovu cijene.

PODRŠKA STRATEŠKOM DOKUMENTU O
UNAPREĐENJU RANOG RASTA I RAZVOJA DJECE

Vlada Federacije BiH razmatrala je i usvojila Nacrt Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH 2013-2017. godine.

Zaduženo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, Federalnim ministarstvom finansija, Zavodom za javno zdravstvo FBiH i UNICEF-om BiH, provede javne rasprave u Federaciji BiH o Nacrtu ovog dokumenta, te koordinira realizacijom njime planiranih aktivnosti.

Inače, opći cilj dokumenta je mobilizacija zajednice na unaprjeđenju ranog rasta i razvoja djece, dok su specifični ciljevi edukacija roditelja, djece i žena fertilne dobi, te uspostavljanje saradnje centra s postojećim lokalnim ustanovama/službama u zajednici sa centrom za socijalni rad, domom zdravlja, odgojno-obrazovnim ustanovama, vjerskim zajednicama, ustanovama za zbrinjavanje djece, žena i majki, NVO sektorom itd.

O USPOSTAVI AGENCIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Vlada FBiH razmatrala je Inicijativu Federalnog ministarstva okoliša i turizma za uspostavu Agencije za zaštitu okoliša (i voda) FBiH.

Ovaj dokument poslužit će kao polazna osnova za osnivanje predložene agencije, u čiji sastav bi ušli federalni hidrometeorološki i zavod za agropedologiju, agencije za vodno područje rijeke Save i za vodno područje Jadranskog mora, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, te sektori za okolišne dozvole i implementaciju projekata iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Uzimajući u obzir postojeće nadležnosti institucija koje ulaze u sastav Agencije, bili bi uspostavljeni svi potrebni sektori i odsjeci za integralno upravljanje okolišem kroz sve njegove komponente. Osnivanje Agencije ima za cilj stvaranje uslova za efikasnije provođenje seta okolišnih propisa i Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša (2008-2018).

Zaključeno je da se formira međusektorska radna grupa sa zadatkom da na bazi ove inicijative i predloženih varijanti pripremi za Vladu Federacije BiH prijedlog rješenja i konkretnih institucionalnih zaduženja s rokovima realizacije.

SUGASNOSTI NA AKTE FONDA ZA OKOLIŠ FBiH

Današnjom Odlukom, Vlada FBiH dala je suglasnost na Rebalans financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2012.godinu. Rebalansirani prihodi iznose 21.402.989 KM, rashodi 38.518.321 KM, a za kapitalne izdatke planirano je 355.000 KM. Prenesena sredstva iz 2011. godine godine iznose 17.470.332 KM.
Vlada je, ujedno, dala suglasnost i na osam prioritetnih projekata iz oblasti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH.

Riječ je o izgradnji druge faze postrojenja za tretman otpadnih voda u Živinicama, izgradnji kanalizacijskog kolektora na lijevoj i desnoj obali grada Mostara i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnji kanalizacije i postrojenja za tretman otpadnih voda u Bihaću, kao i u Konjicu i Ljubuškom, izgradnji i rekonstrukciji općinskih sustava za snadbijevanje vodom, odvodnje i tretmana otpadnih voda u 22 općine u Federacije BiH, rekonstrukciji postrojenja za tretman otpadnih voda u Sarajevu i izgradnji djela kanalizacije, zaštite izvorišta Sarajevsko polje kroz finansiranje rekonstrukcije izgradnje komunalne i turističke infrastrukture na lokalitetu Igman-Bjelašnica, te zaštiti jezera Modrac, kao glavnog resursa za snadbijevanje vodom Tuzle.

KONAČNI IZVJEŠTAJI O REVIZIJI BUDŽETSKIH KORISNIKA

Vlada Federacije BiH primila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na znanje konačne izvještaje o reviziji finansijskih izvještaja korisnika Federalnog budžeta za 2011. godinu, s Programom mjera i aktivnosti za postupanje po preporukama Ureda za reviziju institucija Federacije BiH. Riječ je o konačnim revizorskim izvještajima 16 federalnih ministarstava i Generalnog sekretarijata Vlade FBiH o izvršenju Budžeta za 2011. godinu.

Konstatovano je da su korisnici budžeta poduzeli određene mjere i aktivnosti u cilju otklanjanja nepravilnosti uočenih tokom revizije, te u skladu s preporukama Ureda za reviziju institucija FBiH i Zakonom o reviziji institucija, donijeli plan aktivnosti za otklanjanje uočenih nedostataka do kraja tekuće godine.

Sva federalna ministarstva zadužena su da, na osnovu usvojenih akcionih planova i u predloženim rokovima, otklone utvrđene nepravilnosti u vezi s korištenjem budžetskih sredstava, koje do sada nisu otklonjene.

Federalni ministri i sekretar Vlade dužni su da, najkasnije do 15.1.2013. godine, dostave Vladi izvještaje o načinu provođenja mjera i aktivnosti koje su utvrđene akcionim planovima, sa stanjem na dan 31.12.2012. godine, te da u slučajevima neizvršavanja obaveza u planiranim rokovima, pokrenu Zakonom propisane procedure za utvrđivanje disciplinske odgovornosti zaduženih državnih službenika - nosilaca aktivnosti.

Federalno ministarstvo finansija će pratiti realizaciju preporuka iz Konačnog izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2011. godinu, s obavezom da Vladu izvijesti o provedenim aktivnostima sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

ZAŠTITA PRAVA PRAVNIH SUBJEKATA IZ FBiH U REPUBLICI SRBIJI

Danas je razmatrana i usvojena Informacija o sudskim sporovima okončanim pred Ustavnim sudom u Republici Srbiji o čemu je informisala Agencija za privatizaciju u FBiH.

Riječ je o nadležnosti Agencije da vrši sve radnje u vezi zaštite stvari i prava iz pasivne podbilance poduzeća i banaka, a nalaze se na teritoriju država nastalih raspadom bivše SFRJ i potraživanja i obveza nastalih do 31.3.1992. godine temeljem odnosa sa pravnim i fizičkim osobama iz država nastalih raspadom bivše SFRJ, koja su, nakon odobrenja programa privatizacije i početne bilance stanja poduzeća, postali vlasništvo Federacije/kantona.

Za neusaglašena potraživanja iz Centralnog registra pasivne podbilance poduzeća za koja je postojala validna dokumentacija, a temeljem Odluke Vlade FBiH o davanju ovlasti za zastupanje pred sudovima u državama nastalim raspadom bivše SFRJ od 30.5.2007.godine, Agencija je blagovremeno odabrala odvjetnike i podnijela tužbe radi naplate potraživanja iz pasivne podbilance, vodeći računa o rokovima zastare po Aneksu „G” Okvirnog sporazuma o sukcesiji.

Budući da je, u danas razmatranoj Informaciji, dat poseban osvrt na sudske sporove kod kojih su, sukladno zaključcima Vlade Federacije BiH, iskorišteni svi redoviti i izvanredni pravni lijekovi pred sudovima u Republici Srbiji, data je saglasnost Agenciji za privatizaciju u FBiH da, u ime oštećenih pravnih subjekata pokrene postupak zaštite njihovih prava pred  Evropskim sudom za ljudska prava. Riječ je o kompanijama BNT Holding Novi Travnik i Unis Promex Sarajevo.

PRIHVAĆEN AKCIJSKI PLAN

Federalna vlada je danas prihvatila Informaciju Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine o Akcijskom planu za izvršenje općih mjera po presudi Europskog suda za ljudska prava u predmetu “Hadžić i Suljić protiv BiH“ od 7.6.2011. godine. Ujedno, Vlada FBiH je prihvatila sam Akcijski plan za izvršenje generalnih mjera po ovoj presudi koji je Vijeće ministara BiH usvojilo 12.7.2012. godine.

Europski sud za ljudska prava je, naime, donio presudu kojom je utvrđeno kako je u slučaju aplikanata došlo do povrede članka 5. stavak 1. Europske konvencije za ljudska prava zbog njihovog nezakonitog pritvaranja, odnosno zbog toga što su kao neuračunljivi izvršitelji kaznenih djela bili smješteni na Forenzičko-psihijatrijski odjel KPZ Zenica, koji nije odgovarajuća institucija za smještaj pacijenata s duševnim smetnjama.

Vijeće ministara BiH već je oformilo interresornu skupinu od predstavnika svih razina vlasti koje su potpisnice Sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u kaznenom postupku i drugom u kojem se izriče mjera liječenja. Zadatak skupine je, uz ostalo, omogućavanje početka rada Specijalne bolnice na Sokocu.

SAGLASNOST NA PRAVILNIK

Pravilnikom, na koji je današnjom Odlukom Federalna vlada dala saglasnost, utvrđuju se uslovi, kriteriji i postupak dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima, vraćenih Federalnom zavodu za geologiju, u skladu sa Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova. Pravilnik se odnosi i na stanove napuštene od strane ranijeg nosioca stanarskog prava, odnosno stanove za koje nije podnesen zahtjev za povrat ili je isti odbačen, odbijen ili povučen i stanove koji nisu otkupljeni u skladu sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, a zbog smrti nosioca stanarskog prava i članova porodičnog domaćinstva, te drugih razloga radi kojih je nosilac stanarskog prava trajno prestao koristiti stan.

Ovi stanovi koji su vraćeni rješenjem nadležnog organa, dodjeljuju se zaposlenicima Federalnog zavoda za geologiju koji nemaju riješeno stambeno pitanje po prioritetima utvrđenim Pravilnikom. To su porodice uposlenika poginulih u odbrambeno-oslobodilačkom ratu; radnici - ratni vojni invalidi i invalidi rada; radnici – demobilisani branitelji; penzionisani radnici koji do dana stupanja na snagu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (19.5.2005. godine) nisu na drugi način riješili stambeno pitanje; deficitarni kadrovi, ukoliko postoje i ostali radnici koji do dana stupanja na snagu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova nisu na drugi način riješili stambeno pitanje.

IZMIJENJENA UREDBA

Vlada FBiH danas je, u cilju otklanjanja nedostataka po Revizorskom izvještaju za 2011. godinu, izmijenila Uredbu o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju.

Jedna od izmjena odnosi se na osiguravanje javnosti i transparentnosti prilikom imenovanja članova Stručnog odbora za ocjenu validnosti dokumentacije potrebne za izdavanje ovlaštenja pravnim osobama koja obavljaju djelatnosti projektovanja i građenja iz nadležnosti FBiH.

OBUSTAVA ISPLATE JUBILARNIH NAGRADA

Federalna vlada je danas zaključila da za isplatu jubilarnih nagrada uposlenicima u federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama ne postoje zakonske pretpostavke.

Istovremeno su stavljena van snage rješenja o isplati jubilarnih nagrada, donesena nakon 8.5.2012. godine i obustavljena isplata svih jubilarnih nagrada.

Protiv rukovoditelja federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija koji ne postupe sukladno ovim zaključcima, biće pokrenut disciplinski postupak.

FINANSIJSKE ODLUKE

Iz Tekuće rezerve Vlade FBiH danas je Federalnom zavodu za poljoprivredu odobreno 118.700 KM, za izmirenje troškova po osnovu preuzetih obaveza proisteklih iz jednogodišnjeg programa posebnog nadzora.

Vlada FBiH je danas donijela Zaključak kojim je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da iz Interventnih sredstava “Akcioni plan Strategije turizma Federacije BiH - Transfer za razvoj turizma za 2012. godinu”, doznači 20.000 KM Rattan Sedia d.o.o. Ova sredstva namijenjena su Projektu ”Učešće na sajmu namještaja u Kelnu i na sajmu Ambienta u Zagrebu”, o čijem je utrošku ovo preduzeće dužno podnijeti izvješće Federalnom ministarstvu.

KADROVSKA RJEŠENJA

Za predstavnike Vlade Federacije BiH u Timu za izradu dokumenta Koordinacijskog mehanizma u procesu evropskih integracija danas su imenovani Haris Abaspahić i Entoni Šeperić.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.30 sati.

Petak,
22. oktobar 2021.
;">
VIŠE