Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.06.2021. godine

Vlada Federacije BiH je na 270. sjednici održanoj 16.06.2021. godine usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 16.06.2021. godine i traje 14 dana.

Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

• Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 14.06.2021.godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

• Usvajaju se Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 1.).

• Usvajaju se Preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 2.).

• Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim/županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu/županiji, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

• Naredbe i Preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana, 17.06.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

• Prije isteka roka iz točke 5. ovih zaključaka, zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenih ovim Zaključkom, te prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.

• Zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministrastva zdravstva da ove zaključke sa prilozima dostavi prema kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kantonalnim/županijskim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih stožera kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, Kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona/županije.

• Sukladno Zaključku V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod točkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će izvjestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 270 sjednici održanoj dana, 16.06.2021. godine.

• Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH.

Prilog 1.
Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Prilog 2.
Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

Petak,
22. oktobar 2021.
;">
VIŠE