Nazad

Budžet Federacije BiH

Zakon o izvršenju budžeta Federacije BiH za 2004. godinu

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom se uređuje način izvršavanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu (u daljem tekstu: Budžet), upravljanje prihodima i izdacima Budžeta, te prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Član 2.

Opći dio Budžeta se sastoji od bilanse prihoda i izdataka te računa financiranja, a posebni dio sadrži detaljan raspored izdataka po budžetskim korisnicima i vrsti izdataka.

U bilansi prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici te izdaci utvrđeni za finansiranje javnih izdataka na nivou Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu zakonskih i drugih propisa.

U računu finansiranja iskazuju se zaduživanja i otplate dugova uzetih radi uravnoteženja salda bilanse prihoda i rashoda Budžeta.

II - TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUDŽETA

Član 3. 

Budžet prikazuje ukupno i po budžetskim korisnicima analitički sve javne prihode i javne izdatke po računima računskog plana.

Izvršenje Budžeta će se objavljivati ukupno i po budžetskim korisnicima u „Službenim novinama Federacije BiH“.

 

III - REVIZIJA I KONTROLA BUDŽETA

Član 4.

Reviziju Federacije Bosne i Hercegovine Budžeta za 2004. godinu vrši Ured za reviziju u skladu sa Zakonom o Budžetima – Proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 20/98).

Nadzor nad upotrebom budžetskih sredstava od strane korisnika obavlja Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) na način propisan od Federalnog ministarstva.

Federalno ministarstvo je obavezno podnositi izvještaj o izvršavanju Budžeta Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada) i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Parlament).

IV - IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 5.

Sredstva Budžeta osiguravaju se Budžetskim korisnicima (u daljem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

Korisnici koriste budžetska sredstva samo za namjene koje su određene Budžetom, i to do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

Član 6.

Korisnici koriste sredstva Budžeta u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Član 7.

Korisnici moraju pri dogovaranju o uslovima za ispunjavanje obaveza koje se podmiruju iz Budžeta uzimati u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava

Član 8.

Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga mora se obavljati u skladu sa Uredbom o postupku nabavke robe, uslugama i ustupanju radova (“Službene novine Federacije BIH”, br. 40/03, 58/03 i 11/04).

Član 9.

Budžet se izvršava na osnovu tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje Budžeta, u skladu s raspoloživim sredstvima.

Član 10.

Korisnici preuzimaju obaveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Budžeta ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim i mjesečnim planom njegova izvršavanja.

Iznimno, zbog neusklađenog priliva sredstava u Budžet prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Federalno ministarstvo može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima, uz saglasnost Vlade.

Član 11.

Ministarstva koja u svom razdjelu sadrže budžetske potrošačke jedinice-glave, budžetski su nadležna za njih i utvrđuju mjesečne i tromjesečne računske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava iz stava 1. ovog člana.

Član12.

Korisnici su obavezni Federalnom ministarstvu dostavljati tromjesečne finansijske planove za izvršenje Budžeta 15 dana prije početka tromjesečja.

Korisnici su obavezni Federalnom ministarstvu i to do 25. u tekućem mjesecu, dostavljati prijedlog mjesečnog računskog plana za sljedeći mjesec po pozicijama utvrđenim tromjesečnim finansijskim planom.

Ako korisnik Federalnom ministarstvu ne podnese prijedlog mjesečnog finansijskog plana u roku iz stava 2. ovoga člana, mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Federalno mnistarstvo .

Član 13.

Federalno ministarstvo prenosi neutrošena sredstva po pojedinim pozicijama izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja Budžeta na iste pozicije u naredni mjesečni plan izvršavanja Budžeta iste budžetske godine.

Član 14.

Iznimno, izdaci korisnika koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršavanja Budžeta ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u mjesečnom planu izvršavanja Budžeta (u daljem tekstu: nepredviđeni izdaci), mogu se podmiriti uz saglasnost Federalnog ministarstva .

Federalno ministarstvo saglasit će se s isplatom izdataka iz stava 1. ovoga člana, ako isplate proizilaze iz federalnog duga na osnovu Zakona o vanjskom dugu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 41/98).

Član 15.

Sredstva raspoređena budžetom ne mogu se preraspodjeljivati između ministarstava ili drugih tijela federalne uprave.

Vlada može, na prijedlog Federalnog ministarstva odlučiti da se nedovoljno predviđeni izdaci korisnika podmire iz vlastitih ušteda ili ušteda drugih korisnika, smanjenjem sredstava na njihovim pozicijama.

Član 16.

Budžet će se izvršiti po slijedećim prioritetima:

  • vanjski dug i kamata,
  • transfer za invalidnine,
  • plaće, naknade i troškovi poslanika,
  • transfer kantonima i nižim nivoima vlasti,
  • transfer za izbjeglice,
  • transfer za finansiranje države BIH,
  • transfer za finansiranje vojske,
  • tekući transferi javnim preduzećima i kapitalne investicije,
  • plaće, naknade i troškovi zaposlenika,
  • ostalo.

Član 17.

O korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta odlučuje Vlada .

Uštede koje se ostvare u toku fiskalne godine mogu se prenijeti u Tekuću rezervu budžeta do visine utvrđene Zakonom o Budžetima – Proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine .

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine može raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Budžeta do iznosa od 100.000 KM, kvartalno.

Zamjenici premijera, Federalni ministar financija - Federalni ministar finansija i drugi dopremijer, može raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Budžeta do iznosa od 50.000 KM, kvartalno.

Premijer, Zamjenici premijera, Federalni ministar financija - Federalni ministar finansija i drugi dopremijer su obavezni kvartalno izvještavati Vladu o raspolaganju sredstava iz st. 3. i 4. ovog člana, a Vlada Parlament.

Član 18.

Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i povećana sredstva ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće rezerve Budžeta, a odobrava ih Vlada.

Ako se tokom godine, na osnovu zakona i drugog propisa, umanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću rezervu Budžeta ili na korisnika koji preuzme njegove poslove uz odobrenje Vlade.

Član 19.

Sav prikupljeni i naplaćeni javni prihod, koji pripada Budžetu , obavezno se uplaćuje na depozitne račune javnih prihoda budžeta.

Član 20.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet, vraćaju se uplatiocima na teret tih prihoda.

Riješenje o tome donosi Federalno ministarstvo.

Član 21.

Budžetskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obavezno osiguranje u skladu sa posebnim propisom.

Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavu 1. ovog člana osiguravaju se u Budžetu i doznačavat će se budžetskim korisnicima na njihov zahtjev.

Član 22.

Visina dnevnica, naknada za putne i druge troškove koji nastanu u vezi službenih putovanja za sve korisnike koji se finansiraju iz sredstava Budžeta određuje se na osnovu Uredbe o naknadama za putne troškove (“ Službene novine Federacije BiH”, broj 18/96 )

Član 23.

Sredstva utvrđena u razdjelu 10. Budžeta, pozicija “Naknade poslanicima u Parlamentu Federacije” doznačit će se Parlamentu na osnovu Zakona o novčanim primanjima poslanika i delegata u Parlamentu (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 27/98).

Član 24.

Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1101 Budžeta, pozicija «Tekući transferi», raspolaže Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1102 Budžeta, pozicija «Tekući transferi», raspolažu Dopredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine.

Sredstvima utvrđenim u razdjelu 11, glava 1103 Budžeta, pozicija «Tekući transferi», raspolažu Dopredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine.

Predsjednik i dopredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine su obavezni kvartalno izvještavati Vladu o raspolaganju sredstvima iz st. 1. 2. i 3. ovog člana, a Vlada Parlament jednom polugodišnje.

Član 25.

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Budžeta, pozicija “Transfer za političke stranke i koalicije” rasporedit će na korisnike Vlada, po prethodno utvrđenim kriterijima.

Sredstva namjenjena za finansiranje političkih stranaka i koalicija Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke stranke u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju učešća broja poslanika u domovima Parlamenta .

Sredstva koja, na osnovu prethodnog stava, pripadnu koaliciji Vlada će rasporediti tako da 40% od predviđenog iznosa rasporedi na političke srtanke u jednakim iznosima, a preostalih 60% prema kriteriju sudjelovanja broja zastupnika u domovima Parlamenta.

Sredstva utvrđena u razdjelu 12. Budžeta , pozicija “ Transferi udruženjima građana i drugim organizacijama” rasporedit će na korisnike Vlada.

Član 26.

Sredstva utvrđena u razdjelu 15. Budžeta, pozicija “Transfer za ekshumacije” , koriste se po programu koji donosi Vlada.

Član 27.

“Transfer za finansiranje Bosne i Hercegovine” i „Transfer kantonima i nižim nivoima vlasti“, utvrđen u razdjelu 16. Budžeta , uplaćuje se mjesečno u visini jedne dvanaestine od godišnjeg iznosa , odnosno u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2004. godinu.

Sredstva utvrđena u razdjelu 16. pozicija “Izdaci za inostrane kamate” i “Otplate duga” usmjeravat će se u skladu sa ostvarenim prilivom sredstava u federalni Budžet po osnovu međunarodnog transfera za finansiranje vanjskog duga i imat će prioritet.

Član 28.

Sredstva utvrđena u razdjelu 17. Budžeta, pozicije “Podsticaji u industrijskoj proizvodnji”, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 29.

Sredstva utvrđena u razdjelu 20. Budžeta, pozicije “Transfer za zdravstvene institucije od značaja za Federaciju”, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 30.

Sredstva utvrđena u razdjelu 50. Budžeta, pozicije «Grantovi neprofitnim organizacijama» i «Subvencije poduzetnicima i obrtnicima» koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 31.

Sredstva utvrđena u razdjelu 24. Budžeta, pozicija “Transfer za poljoprivredu», koristi se po programima koje donosi Vlada.

Član 32.

Sredstva utvrđena u razdjelu 52. Budžeta, pozicije “Transfer za kulturu od značaja za Federaciju “, “Transfer za sport od značaja za Federaciju ”, «Transfer za fond za izdavaštvo», «Transfer za kinematografiju», «Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa» i «Transfer za institucije kulture od značaja za BIH», koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 33.

Sredstva utvrđena u razdjelu 53. Budžeta, pozicija «Tranfer za raseljene i izbjegle osobe», koriste se po programu koji donosi Vlada.

Član 34.

Sredstva utvrđena u razdjelu 54. Budžeta, pozicija «Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju», koriste se po programu koji donosi Vlada.

Član 35.

Nadležni korisnici budžetskih sredstava su obavezni predložiti Vladi programe utroška sredstava iz čl. 26., 28., 29., 30, 31, 32, 33 i 34 ovog zakona.

Bitni elementi programa su: naziv programa, kriterij za raspodjelu sredstava, svrha programa, visina sredstava, izvori sredstava i naziv organizacije koja prima transfer.

Sredstva se ne mogu koristiti prije nego što to Vlada utvrdi odlukom.

O utrošenim sredstvima iz stava 1. ovog člana budžetski korisnici izvještavaju Federalno ministarstvo , Federalno ministarstvo Vladu, a Vlada Parlament, tromjesečno .

Član 36.

Sredstva, pozicija “Naknade troškova zaposlenih” doznačavat će se korisnicima Budžeta na osnovu Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima rukovodioca izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 44/98 i 49/00), Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BIH», broj: 13/98) i Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BIH», broj: 23/00).

Član 37.

Prikupljanje javnih prihoda Budžeta vrši se preko računa javnih prihoda

( depozitni račun ).

Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskog računa koji je sastavni dio Jedinstvenog računa trezora kojeg otvara Federalno ministarstvo.

Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st 1.i 2. ovog člana su lica koja odredi Vlada.

Član 38.

Prihodi koje budžetski korisnici ostvaruju obavljanjem sopstvene djelatnosti moraju se uplaćivati na depozitne račune javnih prihoda budžeta.

Uplate po osnovu ostvarenih sopstvenih prihoda korisnika budžeta evidentirat će se kao sopstveni prihod svakog budžetskog korisnika u Gl. knjizi trezora.

Sredstva uplaćena po tom osnovu ostaju na Jedinstvenom računu i postaju javni prihodi, odnosno neće se vršiti povrat prema korisnicima koji su ih ostvarili.

U skladu s tim korisnici su obavezni da prilikom izrade svog dijela Budžeta planiraju rashode koji će biti pokriveni iz sopstvenih prihoda.

Član 39.

Kantoni, gradovi i općine ne mogu se komercijalno zaduživati u zemlji i inostranstvu u svrhu finansiranja tekućih i kapitalnih investicionih izdataka.

Član 40.

Vlada i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine su saglasne da se troškovi Carinske i Obavještajne službe u potpunosti prenesu na Vijeće ministara, zajedno sa budžetskim alokacijama Federacije za ove funkcije u 2004. godini. Vlada je saglasna da Državi doznači iznose predviđene Budžetom za 2004. godinu za Carinsku i Obavještajnu službu i to proporcionalno na mjesečnoj osnovi, počevši od mjeseca u kojem transferi rashoda na osnovu prenosa funkcija postanu efektivni.

Vlada će obezbijediti sredstva za sufinansiranje centralne vojne komande na državnoj nivou u omjeru koji pripada entitetu.

Prije nego transferi rashoda, na osnovu prenosa funkcija za Carinsku službu i Obavještajno sigurnosnu službu, kao vojnu centralnu komandu postanu efektivni, Vlada i Vijeće ministara će potpisati poseban protokol koji će utvrditi modele prenosa osoblja, uključujući naknade, status zaposlenih i ostala pitanja koja potpisnici smatraju relevantnim.

Tehničke aspekte namjenskih transfera za institucije iz prethodnih stavova ove tačke usaglasit će Federalno ministarstvo i Ministarstvo finansija i Trezora Bosne i Hercegovine.

Član 41.

Izmjenama i dopunama Budžeta za 2004. godinu će se izvršiti evidentiranje alokacije rashoda na osnovu prenosa nadležnosti i funkcija sa entitetskog nivoa na državni nivo.

Član 42.

U mjeri u kojoj su definicije i odredbe ovog zakona u sukobu sa drugim zakonima Federacije Bosne i Hercegovine, odredbe iz ovog zakona će imati prioritet nad odredbama drugih zakona, u stvarima koje se tiču izvršavanja budžeta po svim stavovima.

Ukoliko su drugim zakonima propisani novačni izdatci iz budžeta koji se razlikuju od planiranih iznosa po ovom zakonu ili po Budžetu za 2004. godinu, obavezno se primjenjuje odredba i planirani iznosi predviđeni ovim zakonom i Budžetom za 2004. godinu.

V - KAZNENE ODREDBE

Član 43.

Novčanom kaznom od 500 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice korisnika Budžeta:

•  ako sredstva Budžeta ne upotrebljava za one namjene za koje su sredstva utvrđena i ako preuzme obavezu iznad utvrđene u Budžetu (član 5.);

•  ako sredstva Budžeta ne upotrebljava u skladu sa svojim planovima (član 6.);

•  ako Federalnom ministarstvu ne dostavi tromjesečni plan u propisanom roku

(član 12.);

4 ako postupi suprotno članu 35. ovog zakona;

•  ako sredstva isplati suprotno članu 36.ovog zakona;

•  ako postupe suprotno članu 38. ovog zakona;

•  ako postupe suprotno članu 39. ovog zakona.

Član 44.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”a primjenjivat će se na fiskalnu 2004.godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

Slavko Matić s.r.

PREDSJEDAVAJUĆI
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

Muhamed Ibrahimović s.r.


Srijeda,
15. juli 2020.
ARHIVA