Aktuelno

Nikolov: Državna služba zasnovana na zaslugama temelj dobre javne uprave
28 Feb 2020Federalno ministarstvo pravde u saradnji sa SIGMA/OECD organizovalo je danas Okrugli stol pod nazivom „Reforma javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine - izazovi i ciljevi“, na kojem su dužnosnici federalnog i kantonalnog nivoa, te međunarodni predstavnici elaborirali su različite aspekte i izazove u primjeni federalnog i kantonalnih zakona o državnoj službi.
 
Federalni ministar pravde Mato Jozić istakao je da je Vlada Federacije BiH 2018. godine utvrdila Strategiju za reformu javne uprave kojom je, među ostalim, predviđeno i donošenje novog zakona o državnoj službi.
 
To je pitanje postalo aktuelno nakon presuda Ustavnog suda FBiH, kojima se nalaže Federaciji BiH i kantonima da, na trajnoj osnovi, budu dogovarani o donošenju jedinstvenog zakona na nivou FBiH.
 
Ministar Jozić ističe kako slijedi formiranje radne grupe na partnerskom odnosu između kantona i FBiH kako bi pristupili izradi novog zakona o državnoj službi, uz puno uvažavanje specifičnosti  dva nivoa vlasti.
 
Prema njegovim riječima, Vlada FBiH zadužila je Zavod za javnu upravu da bude koordinator reforme javne uprave. Ostalo je da razmotri - hoće li ovaj zakon na federalnom nivou biti samo okvirni, a da svaki kanton donosi vlastiti zakon na temelju tog okvirnog.
 
Šef Sekcije za evroposku integraciju, politička i ekonomska pitanja Delegacije EU u BiH Krassimir Nikolov istaknuo je da reforma javne uprave predstavlja iznimno važan segment djelovanja i da se radi o oblasti koja je uvrštena među 14 prioriteta u sklopu Mišljenja Evropske komisije.
 
- Evropska komisija će pratiti napredak u ostvarivanju svih 14 prioriteta kako bi dala vlastite preporuke u vezi  početka otvaranja pregovora - precizirao je Nikolov, pocrtavajući kako je riječ o kompleksnim pitanjima, pogotovu ako se ima u vidu složenost ustavnog sistema u BiH.
 
Direktor Zavoda za javnu upravu FBiH i koordinator za reformu javne uprave u FBiH Enver Išerić izjavio je kako je fokus sudionika skupa (federalni i kantonalni ministri pravde, te federalni i kantonalni koordinatori za reformu javne uprave) na pitanjima koja proizilaze iz primjene postojećih propisa, kojima je regulirana oblast državne službe.
 
- Siguran sam da ćemo postići dogovor da po pitanju reforme državne službe u narednom periodu radimo zajednički - kazao je Išerić, podsjećajući da takva obaveza proizilazi iz samog Ustava FBiH, koji nalaže da o pitanjima iz zajedničke nadležnosti FBiH i kantoni bude dogovorano na trajnoj osnovi.
 
U osvrtu na aktuelno stanje, navodi kako državnu službu u FBiH, trenutno, karakterizira rascjepkanost, što dovodi do toga da neki kantoni primjenjuju federalni, a drugi vlastite zakone, uz ocjenu kako reforma javne uprave predstavlja 'reformu svih reformi'.
 
Išerić naglašava kako je cilj - harmonizacija zakonodavstva i politika u skladu sa evropskim standardima, uključujući i utvrđivanje načela upravljanja ljudskim resursima kao najvećim bogatstvom koje jedna zemlja može da ima.      
 
 
Srijeda,
15. juli 2020.
VIŠE