Aktuelno

Obavještenje Porezne uprave FBiH
15 Nov 2019Porezna uprava Federacije BiH je u proteklom periodu dobila značajan broj upita poreznih obveznika iz Federacije BiH koji zapošljavaju radnike s prebivalištem u Republici Srpskoj, a u vezi pravnog osnova za izricanje prekršajnih sankcija zbog nepodnošenja Mjesečnih prijava poreza po odbitku - Obrazac MOP-1002, prema propisima Republike Srpske.
 
PUFBiH ukazuje na to da je odredbama člana 23. stav 1. Zakona o doprinosima RS („Službeni glasnih RS“ broj 114/17) propisano da su uplatioci doprinosa dužni najkasnije do kraja mjeseca za prethodni mjesec dostaviti obračun doprinosa Poreskoj upravi RS-a. Ovaj obračun uplatioci doprinosa su dužni dostaviti na obrascu MOP- 1002, koji čini sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.
 
Prijavu poreza po odbitku poslodavac - rezident Federacije BiH dužan je podnijeti za svog zaposlenika koji ima prebivalište na teritoriji RS.
 
Pravni osnov za izricanje novčane kazne prekršajnim nalogom je član 14. tačka v) Zakona o poreskom postupku RS kojim je, između ostalog, propisano da poreski obveznik ima pravo i obavezu da podnosi poreske prijave u obliku, na mjestu i u vrijeme koje je propisano zakonom.
 
Porezna uprava Fedracije BiH poziva poslodavce - rezidente Fedracije BiH koji zapošljavaju radnike s prebivalištem u Republici Srpskoj da podnose propisane porezne prijave i na taj način izbjegnu novčane sankcije propisane Zakonom o poreskom postupku RS i Zakonom o doprinosima RS.
 
Ti zakoni propisuju novčane kazne od 1.000 KM do 3.000 KM, za porezne obveznike pravne osobe ili druge subjekte ako ne podnesu poresku prijavu ili je ne podnesu na način i u roku koji je propisan poreskim propisima, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.
 
 
Četvrtak,
02. juli 2020.
VIŠE